Фінансовий облік та фінансова звітність. Реферат

Користувачі інформації фінансового та управлінського обліку. Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, регістри. Склад фінансової звітності зарубіжних фірм та загальні вимоги до неї (якісні характеристики)

Користувачі інформації фінансового та управлінського обліку

Користувачами фінансових звітів є існуючі та потенційні інвестори, працівники, позикодавці, постачальники та інші торгові кредитори, замовники, уряд та урядові установи і громадськість. Вони використовують фінансові звіти для задоволення певних різноманітних потреб у фінансовій інформації. Такі потреби, зокрема, мають:

 • А. Інвестори. Особи, які дають венчурний капітал, та їх консультанти, стурбовані ризиком, притаманним інвестиціям і доходам від цих інвестицій.
 • Б. Працівники. Працівники і групи їх представників, зацікавлені в інформації щодо стабільності та прибутковості роботодавців.
 • В. Позикодавці. Позикодавці зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм визначити, чи будуть їхні позики та відсотки з суми позик сплачені своєчасно.
 • Г. Постачальники та інші торгові кредитори. Постачальники та інші торгові кредитори зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм визначити, чи будуть вчасно сплачені заборговані їм суми.
 • Д. Клієнти. Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо безперервності діяльності підприємства.
 • Е. Уряди та урядові установи. Уряди та урядові установи зацікавлені у розміщенні ресурсів, а значить, і у діяльності підприємства.
 • Є. Громадськість. Підприємства впливають на членів суспільства різним чином.

Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, регістри

Для відображення господарських операцій використовують систему рахунків фінансового обліку.

Рахунки поділяються на дві групи:

 • балансові (реальні) рахунки – рахунки активів, зобов’язань, рахунок власного капіталу та ін. Ці рахунки мають залишок;
 • номінальні рахунки – рахунки витрат, доходів, рахунок фінансових результатів. Рахунки витрат та доходів залишку не мають.

Для обліку господарських операцій застосовують систему облікових регістрів. Обов’язковим для іноземних фірм є журнал реєстрації операцій.

Цей регістр призначений для хронологічного запису всіх операцій, що відбулися у звітному періоді. Записи здійснюються по кожній операції або по сукупності однорідних операцій, рахунки по Кт записуються з абзацу.

Наступним обов’язковим регістром є головна книга. Головна книга призначена для обліку операцій в системі синтетичних рахунків. Записи в головній книзі проводяться на основі записів в журналі реєстрації. На базі головної книги складається бухгалтерський баланс. Також кожна фірма може вести допоміжні журнали (регістри): журнал обліку реалізації, покупок, грошових надходжень і витрат, касових надходжень та ін.

     

Склад фінансової звітності зарубіжних фірм та загальні вимоги до неї (якісні характеристики)

Фінансова звітність – це система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства та результати діяльності за звітній період.

До складу фінансової звітності краї з розвинутою ринковою економікою входять:

 • бухгалтерський баланс (надає інформацію про фінансове становище підприємства на певну дату),
 • звіт про рух грошових коштів (надає інформацію про надходження і вибуття грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду),
 • звіт про прибутки та збитки (надає інформацію про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітній період),
 • додатки та ін.

Річний звіт супроводжується пояснювальними записками. Компоненти фінансової звітності взаємопов’язані, оскільки відображають відповідні аспекти господарської діяльності підприємства. Жодний звіт не може надати всю потрібну користувачам інформацію, а тому всі компоненти фінансової звітності слід розглядати та інтерпретувати у комплексі.

Вимоги до фінансової звітності:

 • зрозумілість – це якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення.
 • доречність – характеризує здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі.
 • достовірність – інформація не містить помилок та упереджених суджень.
 • порівняльність – ця вимога повинна забезпечувати порівнянність даних (показників) даного періоду з аналогічними показниками минулих періодів.
 • Фінансова звітність обов’язково підлягає аудиту.


05.03.2011