Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського та податкового обліку в Україні. Реферат

Оскільки стрімкі економічні зміни в Україні вимагають звернення особливої уваги на ведення обліку нематеріальних активів, тому доцільно акцентувати увагу на узгодження ведення їх обліку в розрізі бухгалтерського та податкового обліку

Згідно до ПБО 8 "Нематеріальні активи" нематеріальний актив визначено як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він більше року) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях та надання в оренду іншим особам.

В податковому обліку відповідно до пункту 1.2. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12. 94 р. №334/94-ВР, у редакції Закону України від 22.05. 97 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями нематеріальні активи – це об’єкти інтелектуальної, в т. ч. промислової власності, а також інші аналогічні права власності платника податку. Строк корисного використання 10 років, проте він може бути й меншим, але обов’язково повинен бути обумовлений у наказі про облікову політику. Крім того, в Законі не встановлено окремих норм щодо придбання нематеріальних активів.

В бухгалтерському обліку нематеріальні активи, придбані шляхом розробки, відображаються в балансі, якщо в майбутньому при їх експлуатації підприємство буде мати економічні вигоди, технічну можливість для доведення їх до стану, придатного для використання.

А також у підприємства повинні бути документи, які підтверджують вартість витрат, понесених на їх розробку. Якщо підприємство має намір на розробку нематеріального активу, то воно повинно мати економічні вигоди від його реалізації. В іншому разі витрати підприємства, понесені при його виготовленні, не будуть формувати первісної вартості нематеріального активу.

В разі виготовлення з використанням послуг конструкторського бюро, із виготовленням технічної документації та дослідного зразка готової продукції такі витрати не будуть формувати первісної вартості нематеріального активу, а відображатимуться в складі витрат звітного періоду. Для замовника документальним оформленням виготовлення технічної документації є акт виконаних робіт дослідно-конструкторської організації. Зарахування на баланс дослідного зразка готової продукції у замовника здійснюється на основі прибуткової накладної від постачальника.

Окремої звітності щодо виготовлення дослідного зразка та технічної документації замовник не подає. В бухгалтерському обліку витрати з виготовлення технічної документації відображаються на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", які в подальшому списуються на рахунок 23 "Виробництво".

Первісна вартість нематеріальних активів, за якою вони зараховуються на баланс, визначається залежно від способу надходження. Так, при придбанні нематеріальних активів шляхом купівлі за кошти його первісна вартість складається: з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та ін. витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Якщо нематеріальний актив був придбаний за рахунок кредиту банку, то відсотки за користування кредитом не включаються до його первісної вартості. В бухгалтерському обліку витрати на придбання нематеріального активу відображаються на субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів". При введенні в експлуатацію його вартість відображається за дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи".

     

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або в наслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості підприємства надалі отримувати економічні вигоди від його використання. Фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття та їх залишковою вартістю. В податковому обліку при продажу нематеріальних активів сума перевищення виручки від продажу над їх балансовою вартістю включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до його валових витрат.

Тобто, балансова вартість нематеріального активу порівнюється з сумою виручки на кінець звітного кварталу, в якому цей об’єкт було реалізовано, тому що в даному кварталі амортизація ще нараховується. Оскільки в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" немає визначення балансової вартості нематеріальних активів, то аналогічно до балансової вартості основних засобів для нематеріальних активів нею слід вважати залишкову вартість (первісну вартість за вирахуванням зносу).

Нарахування амортизації у бухгалтерському обліку здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше 20 років. Згідно з п. 27 ПБО 8 у бухгалтерському обліку, на відміну від податкового, нарахування амортизації нематеріальних активів може здійснюватись за одним із методів нарахування амортизації основних засобів відповідно до п. 26 ПБО 7 "Основні засоби", враховуючи умови отримання майбутніх економічних вигод.

Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу, як і в податковому обліку. Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним до експлуатації, а припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Отже, досягнення повноти та достовірності відображення інформації про нематеріальні активи в обліку можливе не тільки за допомогою рахунків обліку та діючих стандартів бухгалтерського обліку але й за умови максимальної узгодженості бухгалтерського та податкового обліку.


01.03.2011