Облікові реєстри та їх класифікація. Реєстри та форми бухгалтерського обліку. Реферат

Усі господарські операції, які відображаються в первинних документах, підлягають групуванню й відображенню в певному порядку в облікових реєстрах

Облікові реєстри — носії інформації спеціального формату й будови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. Записи господарських операцій у реєстрах називаються обліковою реєстрацією.

Інформацію, що міститься в облікових реєстрах, використовують для оперативного управління, економічного аналізу господарської діяльності підприємств і складання звітності.

Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються (рис. 1).

Техніка облікової реєстрації

Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах регламентується Положенням про документальне забезпечення описів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Відповідно до цього Положення записи в облікових реєстрах роблять:

 • на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;
 • чорнилом темного кольору чи пастою;
 • у міру надходження документів до місця опрацювання;
 • не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.

Рис. 1. Класифікація облікових реєстрів.

     

Записи в обліковому реєстрі можуть бути простими (їх виконують тільки в одному примірнику) та копійованими (їх застосовують тоді, коли потрібна копія, наприклад у касовій книзі).

Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.

Основні напрямки вдосконалення облікової інформації:

 • поєднання в одному обліковому реєстрі хронологічного та систематичного обліків;
 • застосування позиційного (лінійного) і шахового записів в облікових реєстрах;
 • застосування систем нагромаджувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників за групою однорідних документів і оптимізації їх подальшої реєстрації;
 • якнайширше застосування сучасної обчислювальної техніки для опрацювання облікової інформації.

Форми бухгалтерського обліку

Однією з важливих передумов організації обліку є застосування найефективнішої форми бухгалтерського обліку — поєднання реєстрів аналітичного та синтетичного обліків, їх взаємозв'язок, послідовність і способи застосування облікових засобів з метою узагальнення й одержання звітності.

Існують такі форми бухгалтерського обліку:

 • меморіально-ордерна (контрольно-шахова),
 • за допомогою книги Журнал-головна,
 • журнально-ордерна,
 • автоматизована.

Меморіально-ордерна форма (рис. 2) характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку та карток для аналітичного. Використання книги Журнал-головна (рис. 3) є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми. Цю форму бухгалтерського обліку застосовують на невеликих за обсягом підприємствах. Журнально-ордерна форма ґрунтується на широкому застосуванні системи нагромаджувальних і групувальних облікових реєстрів, а також журналів ордерів допоміжних відомостей до них. Автоматизована форма ґрунтується на комплексному використанні ЕОМ.Література

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.

2. Горелкин В.Г., Головко Т.В., Аксимова А.Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. — К.: Выща шк., 1992.

3. Грабова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.

4. Завгородній В.П., Савченко В.Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-інформ, 1995.

5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М.С.Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Т.Мельник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

6. Теорія бухгалтерського обліку / В.Б.Захожай, К.С.Базилевич, Г.Ф.Шепітко, С В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різни-ми формами власності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.


28.02.2011