Оподаткування доходів фізичних осіб. Реферат

Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) в Україні є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі громадяни) як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в і Україні

Законодавче - нормативна база:

1. Декрет Кабінету Міністрів України N 13-92 від 26.12. 1992 р. "П прибутковий податок з громадян" із змінами та доповненнями.

2. Інструкція Головної Державної податкової інспекції "Про прибутне податок з громадян" № 12 від 21.04. 1993 р. із змінами та доповненнями.

Прибутковий податок з громадян - прямий податок, сплачуваний з доходів громад як за місцем основної і неосновної роботи, так і від підприємницької діяльності Механізм оподаткування прибуткового податку наведено на схемі 1:

Схема – 1. Структурно-логічна схема прибуткового податку з громадян.

Платники

Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) в Україні є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі громадяни) як т., що мають, так і т., що не мають постійного місця проживання в і Україні. До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать! громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.

Об'єкти оподаткування

Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, як в натуральній формі, так і у грошовій (національній або іноземній валюті)

Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподаковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, якщо інше не передбачено законодавством.

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в національній валюті України. Доходи, одержані в іноземний валюті, перераховуються в національну валюту за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.

Об'єкти оподаткування прибутковим податком з громадян наведені на схемі 2:

Схема 2. Структурно логічна схема об'єктів оподаткування прибутковим податком з громадян.

Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період за який здійснюється оподаткування, не включаються:

а) допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

 • допомога по вагітності та пологах;
 • одноразова допомога при народженні дитини;
 • допомога по догляду за дитиною;
 • грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей до 16 років;
 • допомога по догляду за дитиною-інвалідом;
 • допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років);
 • допомога на дітей одиноким матерям;
 • допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;
 • допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
 • тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від ста: аліментів або коли стягнення аліментів неможливе;,
 • допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних фізичних осіб.

б) суми одержуваних аліментів;

в) державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умов? добровільного страхування пенсій;.,

г) компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах норі _ передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористані відпустку при звільненні; л

д) суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького скла, органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи у зв'язку виконанням обов'язків несення служби;

е) суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадян на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доход одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ним підприємницької діяльності;

є) доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобною господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництв бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки;

ж) суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком су авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик, грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов'язаннями; доходи, одержані від відчуженні громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону "Про приватизацію майна державних підприємств.

и) суми, одержані громадянами за обов'язковим і добровільним страхуванням випадків, коли страхові внески по накопичуваному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій); вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі - благодійна

і), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи,. послуги), на користь осіб, а саме:

Цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить особам, постраждалим внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України зонами надзвичайної екологічної: стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або, о характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення. и олійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або: органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організацій.

Цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для:

 • відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, з урахуванням деяких обмежень;
 • відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через такі заклади освіти;
 • відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах, школах мистецтв;
 • відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та соціальної адаптації;
 • відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;
 • відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України, інші види допомоги.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний місяць.

При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна організація має надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів.

У разі коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел), перевищує суму доходу, дорівнює рівню прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців податкового року, таке перевищення підлягає включенню до суми сукупного оподатковуваного доходу такого набувача за наслідками податкового рок] оподатковується за загальними правилами, визначеними законодавством);

ї) суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі: чин іноземній валюті;

й) суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на акцій, та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва підприємницької діяльності;

к) суми, які направляються платниками податку до благодійних установ організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік;

л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника.

м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших донорства; за здавання грудного молока

н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори крім туристських та міжнародних;

о) суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи сільській місцевості, тимчасово або сезонно, а також членів студента будівельних загонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості;

п) доходи працівників сільськогосподарських підприємств і господарств незалежно від форм власності та господарювання і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення зазначених доходів проводиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції

р) суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, рахунок фізичних або юридичних осіб;

с) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно, Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

т) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировини (макулатуру, ганчір'я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі шини);

у) суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз й календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого закони на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадська організацій, інше.

Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход

1. Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чини законодавством розміру мінімальної місячної заробітної платі, (неоподатковуваний мінімум). Неоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування.

2. Сукупний оподатковуваний доход додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум) одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний доход не доход розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством.

Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягай 16-річного в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення, оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини.

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення оподатковуваного сукупного в розмірі мінімальної місячної заробітної плати на кожну дитину віком до 16 років провадиться щомісячно.

3. Сукупний оподатковуваний доход зменшується до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених - пунктами 1 та 2 у:

 • а) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2;
 • б) інвалідів війни І групи.

4. Сукупний оподатковуваний доход зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 у:

 • а) учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів;
 • б) військовослужбовців і призваних на навчальні, перевірочні збори військовозобов'язаних, які проходили службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велися бойові дії;
 • в) інвалідів з дитинства, інвалідів І й II групи, крім інвалідів війни І групи;
 • г) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 3 і 4;
 • д) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;
 • е) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;
 • є) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Дія пунктів 1, 2, 3 і 4 протягом календарного року поширюється на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи.

Постановами КМУ можуть надаватись додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян.

5. Органи місцевого самоврядування базового рівня, враховуючи матеріальний:стан, мають право додатково зменшувати сукупний оподатковуваний доход окремих громадян або звільняти їх від сплати податку в календарному році.

Ставки податку

1. Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками:

Таблиця 1. Ставки податку.

Місячний сукупний оподатковуваний доход (у неоподатковуваних мінімумах)

Ставки та розміри податку

 

З доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму

не оподатковується

 

З доходу в розмірі від одного неоподатковуваного мінімуму + 1 грн. до 5 неоподатковуваних мінімумів

10 відсотків від суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму

З доходу в розмірі від 5 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 10 неоподатковуваних мінімумів

податок з доходу в розмірі 5 неоподатковувану мінімумів + 15 відсотків від суми, що перевий доход у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів

З доходу в розмірі від 10 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 60 неоподатковуваних мінімумів

податок з доходу в розмірі неоподатковуваних мінімумів + 20 відсотків суми, що перевищує доход у розмірі неоподатковуваних мінімумів

З доходу в розмірі від 60 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 100 неоподатковуваних мінімумів

податок з доходу в розмірі неоподатковуваних мінімумів + ЗО відсотків: суми, що перевищує доход у розмірі неоподатковуваних мінімумів

З доходу понад 100 неоподатковуваних мінімумів

податок з доходу в розмірі 1 неоподатковуваних мінімумів + 40 відсотків суми, що перевищує доход у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів

 

Або можна використовувати шкалу ставок, яка пристосована до діючого і теперішній час неоподатковуваному мінімуму - 17 грн.

Таблиця 2. Прогресивна шкала ставок.

Місячний сукупний оподатковуваний дохід

Ставка та розміри податку

до 17 грн. Включно

не оподатковується

від 17 грн. до 85 грн.

10% суми, що перевищує 17 грн.

від 86 грн. до 170 грн.

6,8 грн. + 15% суми, що перебільшує 85 грн.

від 171 грн. до 1020 грн.

19,55 + 20% суми, що перебільшує дохід 170 грн.

від 1021 грн. до 1700 грн.

189,55 + 30% суми, що перебільшує дохід 1020 грн.

від 1721 грн. та вище

393.55 + 40% суми, що перебільшує дохід 1700 грн.

 

2. Із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повтори (неодноразово), податок нараховується до джерел виплати у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за наведеними у пункті 1 цієї статті ставками збільшеними вдвічі, але не більше 70 процентів.

3. Із сум доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок. ся до джерел виплати за ставкою 20 процентів.

Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняних до них доходів

Оподатковуваними прибутковим податком доходами, одержаними за місцем роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від и. установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови його ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань соціального страхування.

До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем - основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов'язків, у тому;а сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності своїм пикам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі крім І виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу.

Порядок обчислення податку

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та ними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять виплати

Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного Оподатковуваного доходу за ставкою, визначеною відповідно Декрету. При цьому для громадян, які мають право на одержання пільг по прибутковому податку, сума місячного сукупного оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих пільг.

По закінченні календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу, з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 березня року, наступного за звітним.

Порядок перерахування податку до бюджету

Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних громадянам сум зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Зазначені юридичні і фізичні особи одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних громадянам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Чеки на отримання коштів для виплати належних громадянам сум приймаються установами банків тільки за умови пред'явлення платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи наступного дня після виплати належних громадянам сум.

Забороняється сплата податку з доходів громадян за рахунок коштів підприємств, установ і організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, крім колективних сільськогосподарських підприємств. Колективні сільськогосподарські підприємства, включаючи риболовецькі колгоспи, прибуткового податку сплачують за рахунок прибутку (доходу), що залишається розпорядженні підприємства, за ставками, відповідно до чинного законодавства.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працюючих громадян, стягуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості.

Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку громадян, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами і організація! та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.

Стягнення заборгованості прибуткового податку з громадян провадиться відповідно до чинного законодавства.

Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються сплати майбутніх платежів за його заявою.

Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання)

Порядок оподаткування доходів громадян, отриманих не за місцем основної роботи наведено на схемі 3:

Схема 3. Структурно-логічна схема оподаткування доходів громадян, отриманих місцем основної роботи.

Об'єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержувані ними від підприємств, її, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності не за Іонної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та "...,....;, здійснюваних на основі договорів підряду та інших договорів цивільного характеру, та доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, разом з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності.

Порядок обчислення і сплати податку

З доходів, не за місцем основної роботи, податок обчислюється за ставкою 20%, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету у мовленому порядку. При визначенні оподатковуваного доходу в джерела виплат не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються передбачені пільги.

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи не лише за місцем основної роботи, зобов'язані у строки, визначені законом подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму скупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за формою і у порядку, встановленому Головною державною податковою інспекцією України.

Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, зобов'язані у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості, за встановленою Головною державною податковою адміністрацією України формою, про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку.

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход.

Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та р інших доходів

Об'єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не передбачені як об'єкти оподаткування за місцем основної і неосновної роботи.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування о підприємств".

При здійсненні операцій з купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, крім тих, що не включаються до сукупного оподаткування доходу згідно закону, оподатковуваним доходом громадянина, у тому зареєстрованого як суб'єкт підприємницької діяльності, вважається прибуток, різниця між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами придбання, понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх звітному років.

Облік фінансових результатів операцій з купівлі-продажу (інших корпоративних прав) ведеться у порядку, встановленому Законом У "Про оподаткування прибутку підприємств". Прибуток, отриманий громадян від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатами звітного року включається до складу його сукупного річного оподатковувані доходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки. При цьому осок відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин.

Оподаткування доходів від підприємницької діяльності наведено на схемі 4:

Структурно-логічна схема оподаткування підприємницької діяльності

Порядок обчислення і сплати податку

1. З ходів, від підприємницької діяльності, податок обчислюється:

а) підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів, від здійснення підприємницької діяльності, про що не пізніш як через виплати повідомляється податковим органам за місцем проживання Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податковим при проведенні податкових розрахунків за доходами, одержаними за оподаковуваний період;

б) податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про ний (оціночний) у поточному році доход або про фактично одержані у Звітному календарному році доходи та інших відомостей про доходи громадян від ліня підприємницької діяльності. Перерахування утриманих сум податку до. у підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти, підприємницької діяльності здійснюють у загальному порядку. Обчислення податку З фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому за місцем здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням договору органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри І одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Особливості оподаткування доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні.

Розміри оподаткування

З доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується у джерела виплати і доходів за ставкою 20 відсотків без виключення з доходу встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму та встановлених законодавством пільг.

Зазначена ставка оподаткування застосовується тоді, коли інше не передбачено міжнародними договорами щодо усунення подвійного оподаткування доходів громадян. Перерахування сум податку здійснюється у загальному порядку.


15.02.2011