Про розбудову системи забезпечення якості освіти

Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти є питанням відповідальності ЗВО

Про розбудову системи забезпечення якості освіти

Метою реформування сфери вищої освіти є підвищення якості останньої. Забезпечувати якість вищої освіти мають насамперед самі ж заклади вищої освіти (ЗВО). Імплементація норм Закону «Про вищу освіту» передбачає розбудову внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти у ЗВО. Стан розбудови таких систем слід визнати сьогодні незадовільним.

Підтвердженням цього став аналітичний звіт «Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах», підготовлений Міжнародним фондом досліджень освітньої політики. На даний звіт ми можемо посилатися як на ґрунтовний та неупереджений аналіз ситуації з розбудовою внутрішніх систем забезпечення якості освіти в українських університетах. Загальні його висновки невтишні. Фактично, ми маємо не стільки процес повноцінної розбудови внутрішніх систем забезпечення якості освіти у ЗВО, скільки його підміну формальними діями та часто навіть його імітацію. Складно не погодитися з подібною оцінкою авторів дослідження.

Головною причиною такого стану справ, як видається, є проблема з розбудовою загальнонаціональної системи забезпечення якості вищої освіти. Розбудова такої системи є неможливою без повноцінного функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. З 1 жовтня розпочався процес «перезапуску» НАЗЯВО. Це дає певні підстави очікувати на пожвавлення як процесу розбудови загальнонаціональної (зовнішньої) системи забезпечення якості вищої освіти, так і процесу розбудови локальних систем забезпечення якості вищої освіти у ЗВО.

Хоча розбудова внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти є питанням відповідальності закладів вищої освіти, все ж локальні системи зможуть повноцінно та ефективно запрацювати лише за умов існування загальнонаціональної системи забезпечення якості вищої освіти. Сьогодні в умовах зволікання з розбудовою останньої у багатьох керівників ЗВО відсутні стимули щось реально робити в питанні забезпечення якості освіти в закладі. Питання якості освіти залишається заручником багатьох факторів та міркувань.

Якщо навіть ЗВО виявляє готовність розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, то далеко не завжди є розуміння того, що собою має становити подібна система. Іншими словами, побудова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти дуже часто наражається на брак розуміння природи такої системи та її зв’язку з майбутньою зовнішньою системою забезпечення якості вищої освіти. Власне, потребує прояснення те, в чому саме полягає сутнісна відмінність між зовнішньою та внутрішньою системою забезпечення якості вищої освіти.

Про сутнісну відмінність між зовнішньою та внутрішньою системою вищої освіти

Зовнішня система забезпечення якості вищої освіти є насамперед системою інституційних суб’єктів (НАЗЯВО, МОН, незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, автономні ЗВО). Побудувати  зовнішню систему забезпечення якості вищої освіти означає передусім створити всі передбачені такою системою інституційні суб’єкти та розподілити поміж ними повноваження щодо забезпечення якості вищої освіти. При цьому зовнішня система забезпечення якості вищої освіти вибудовується як відповідна система противаг, яка передбачає наділення закладів вищої освіти повнотою автономії та має гарантувати відповідальність за нехтування питанням якості вищої освіти. Зовнішня система покликана не лише допомагати ззовні розбудовувати внутрішні системи забезпечення якості вищої освіти, а й дієво спокути та фактично примушувати до такої розбудови. Зовнішня система забезпечення якості вищої освіти має зробити неможливою повноцінну роботу ЗВО, які нехтують питаннями якості освіти. Зовнішня система є передумовою об’єктивної (зовнішньої) оцінки якості освіти у відповідному ЗВО та передумовою відповідного реагування на таку оцінку.

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти є системою процедур, яка має характеризуватися єдністю та повнотою. Побудувати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЗВО означає розробити та впровадити систему процедур із забезпечення якості освіти. Звісно, розбудова такої системи передбачає створення у ЗВО відповідного підрозділу із забезпечення якості освіти. При цьому важливо, по-перше, не зводити розбудову системи внутрішнього забезпечення якості освіти до створення відповідного підрозділу, по-друге, адекватно оцінювати можливості такого підрозділу та правильно визначати його завдання.

Про відділ із забезпечення якості вищої освіти у ЗВО

Безперечно, що для забезпечення якості освіти у ЗВО потрібно створити відповідний підрозділ. Питання полягає у розумінні місця та ролі такого підрозділу (відділу) в реальному забезпеченні якості освіти. При цьому, як вже зазначалося, важливо не ототожнювати організаційну структуру із забезпечення якості освіти та саму внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗВО.

В цьому зв’язку привертає увагу одна з рекомендацій авторів вище згаданого аналітичного звіту. На сторінці 54 звіту нам пропонують наступну рекомендацію: «Створити організаційну структуру, конкретну модель якої кожен заклад може обирати самостійно. Ця структура може мати вигляд або окремого органу, який централізовано відповідає за гарантування якості у закладі, або розподіленої структури з такою ж функцією, де відповідальність делегована на рівень факультетів (інститутів) чи перерозподілена між структурними підрозділами закладу. Діяльність цієї структури має бути належно забезпечена як кадрово, так і фінансово».

Так, звісно, кожен заклад вищої освіти може та навіть повинен самостійно обрати відповідну модель. Разом з тим, варто виходити з розуміння того, що лише наявність органу, який буде централізовано відповідати за гарантування якості освіти у закладі, дозволить ефективно принаймні на першому етапі розбудовувати відповідну систему забезпечення якості.

При з’ясуванні  даного питання та порівняння можливих альтернативних моделей організаційної структури потрібно брати до уваги пункт 4 частини другої статті 36 Закону «Про вищу освіту», згідно з яким вчена рада «визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти». Такі процедури, звісно, мають стосуватися всього ЗВО. Сама вчена рада, звісно, не буде розробляти відповідні процедури, вона має лише розглядати та затверджувати ті процедури, які їй будуть запропоновані. Підготувати та запропонувати такі процедури і має відповідний відділ. Мова не йде про одноразове визначення системи та відповідно затвердження повного переліку відповідних процедур. Процес розробки та вдосконалення процедур є безперервним. Він має здійснюватися централізовано. Делегувати розробку відповідних процедур на рівень факультетів (інститутів) неможливо. Більш того, варто визнати, що навіть на рівні закладу буде доволі складно фінансово та кадрово забезпечити функціонування відповідної організаційної структури (відділу). Особливу проблему складає кадрове забезпечення діяльності відповідного відділу. Розпорошувати фінанси та відповідні кадри є недоцільним та навіть неможливим за теперішніх умов.

Перерозподіл відповідальності між структурними підрозділами закладу або передача функцій відділу із забезпечення якості освіти іншим підрозділам, наприклад навчальному або методичним відділу є недоцільним, оскільки останні будуть сприймати відповідні функції як другорядні. Відділ із забезпечення якості освіти у ЗВО не повинен дублювати роботу інших відділів, так само як і інші відділи не можуть повноцінно виконувати його завдання. Слід також усвідомлювати, що відділ із забезпечення якості освіти у ЗВО не можна розбудовувати лише як відділ моніторингу, бо моніторинг є лише одним із завдань відділу.

Про формування відділу із забезпечення якості освіти у ЗВО

Звісно, формування відділу із забезпечення якості освіти залежить від можливостей закладу вищої освіти забезпечити роботу такого підрозділу фінансово та кадрово. Сьогодні у багатьох закладах вищої освіти існує спокуса формувати такий відділ із викладачів закладу. Фактично, мова часто йде про сумісництво. Так, сьогодні бракує фахівців навіть для повноцінного формування інституційних суб’єктів загальнонаціональної системи забезпечення якості вищої освіти. Особливо гостро стоїть питання про формування незалежних установ. Про наявність відповідних кадрів для формування відповідних відділів у ЗВО говорити особливо проблематично. Хоча доводиться констатувати, що ЗВО і не шукають відповідних фахівців, мабуть, вважаючи, що питання кадрового забезпечення відділу можна вирішити самотужки.

Потрібно усвідомлювати, що повноцінна розбудова системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти не може бути вирішена шляхом залучення до роботи у відділ лише викладачів закладу. Більш того, очікувати від сумісника ефективних результатів доволі складно, а тим більше, складно очікувати, що викладач-сумісник зможе незалежно здійснювати моніторинг роботи тих підрозділів, до яких він причетний.

Окремим питання є обрання та призначення керівника відділу. Від особи керівника відділу залежить не лише організація роботи відділу, а й незалежна та неупереджена робота останнього. Дуже важливою є співпраця керівника відділу з ректором та головою вченої ради. Керівник відділу повинен мати можливість постійно інформувати вчену раду щодо питань забезпечення якості освіти у закладі, для цього він має бути членом вченої ради. Керівник відділу повинен мати свого заступника, який має опікуватися питанням співпраці з інституційними суб’єктами зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Важливо, щоб кожен співробітник відділу спеціалізувався принаймні на одному з напрямків (практик) забезпечення якості освіти, а саме такий співробітник має бути спроможним розробляти, впроваджувати та контролювати дотримання процедур забезпечення якості освіти принаймні за одним із напрямків (практик). Оптимальна кількість співробітників має відповідати кількості напрямків (практик) забезпечення якості освіти у закладі та передбачати посаду керівника та його заступника, відповідно мова йде про п’ять-шість осіб, які мають працювати у відділі.

Про завдання відділу із забезпечення якості освіти

Відділ із забезпечення якості освіти зможе ефективно працювати лише в тому разі, якщо його співробітники будуть чітко усвідомлювати їхні завдання, а останні не будуть декларативними. Перед відділом не може, скажімо, стояти завдання формування політики ЗВО щодо гарантій якості освіти. Таку політику може гарантувати та визначати лише керівник та вчена рада ЗВО, відділ може бути лише ефективним інструментом. Відділ не може також розглядатися як інституційний суб’єкт певної системи противаг у закладі. Сам по собі відділ не може ані сформувати, ані реалізувати відповідну політику гарантії якості освіти. 

Доцільно обмежити завдання відділу розробкою, впровадженням та моніторингом процедур забезпечення якості освіти у закладі. Отже, від відділу варто очікувати розробки ефективних процедур із забезпечення якості освіти у закладі, консультування щодо їх впровадження на рівні окремих підрозділів ЗВО та моніторинг дотримання відповідних процедур. Стратегічним завданням відділу спільно з вченою радою та керівником ЗВО є створення та впровадження системи процедур із забезпечення якості освіти, яка буде характеризуватися єдністю та повнотою.

Про розробку процедур забезпечення якості освіти у ЗВО

Система процедур має охоплювати комплексно чотири основні складові, або практики забезпечення якості вищої освіти:

  • процедури формування та реалізації освітніх програм;
  • процедури забезпечення якості викладання та науково-дослідної роботи;
  • процедури оцінювання результатів навчання;
  • процедури запобігання академічної недоброчесності.

Такий підхід близький тому баченню, який містить аналітичний звіт, згаданий вище. Разом з тим, існує сутнісна відмінність. Аналітичний звіт Міжнародного фонду досліджень освітньої політики доволі відчутно орієнтується саме на студента, студентоцентроване навчання бачиться в ньому як взагалі студентоцентрична модель всього закладу вищої освіти. Запропоноване нами бачення орієнтується і на студента, і на викладача як головних суб’єктів навчального процесу. Власне, при розробці будь-яких систем у сфері освіти потрібно виходити з антропоцентризму, при цьому останній має повноцінно передбачати як того, хто навчається, так і того, хто навчає.

Метою створення процедур із забезпечення якості вищої освіти є забезпечення сприятливих умов для науково-педагогічної діяльності та навчання у закладі вищої освіти.

Розробка процедур має здійснюватися передусім на основі аналізу діяльності окремих підрозділів закладу вищої освіти. Саме тому функції відділу не можуть бути передані іншому підрозділу. Ефективність роботи відділу можна визначати лише в ході зовнішнього оцінювання забезпечення якості освіти у закладі, оскільки таке оцінювання означає насамперед оцінювання ефективності відповідних процедур. Незадовільно оцінка процедур забезпечення якості освіти у закладі є насамперед незадовільною оцінкою роботи відділу закладу із забезпечення якості освіти. Таку відповідальність мають розділити вчена рада та керівник ЗВО.

Про впровадження процедур забезпечення якості освіти у ЗВО

Для впровадження відповідних процедур забезпечення якості освіти у ЗВО, останні мають бути попередньо затверджені вченою радою, як то і передбачено пунктом 4 частини другої ст.36 Закону «Про вищу освіту». Затвердження процедур вченою радою робить їхнє впровадження обов’язковим. Опікуватися впровадженням відповідних процедур спільно з окремими підрозділами закладу має саме відділ із забезпечення якості освіти. На етапі впровадження процедур особливо важливою є співпраця відділу та вченої ради. Впровадження процедур може бути пов’язано з їхньою корекцією чи істотним доопрацюванням, що в свою чергу буде потребувати відповідних рішень вченої ради. Власне, не потрібно сприймати систему процедур принаймні на першому етапі як завершену конституцію, останньої можна лише прагнути досягти в ході складного та тривалого напрацювання процедур та їхнього вдосконалення. Вчена рада має з розумінням ставитися до цього процесу та супроводжувати його своїми рішеннями. Процес впровадження процедур є водночас процесом їхньої адаптації та вдосконалення.

Про моніторинг (контроль) дотримання процедур забезпечення якості освіти у закладі

Процес контролю забезпечення якості освіти у закладі полягає у системному та постійному моніторингу дотримання процедур. Складно ефективно здійснювати моніторинг всього навчального процесу, проте можна ефективно здійснювати моніторинг дотримання процедур. За результатами моніторингу керівництво та вчена рада ЗВО мають отримувати підстави для ухвалення відповідних рішень, зокрема рішень кадрового характеру.

Рекомендації

1. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти у закладі вищої освіти має розбудовуватися як система процедур, яка має характеризуватися єдністю та повнотою.

2. Інституційно внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі вищої освіти має підтримуватися на рівні вченої ради, яка затверджує процедури забезпечення якості освіти, та відділу із забезпечення якості, який розробляє відповідні процедури.

3. Слід уникати невиправданого та декларативного розширення завдань відділу із забезпечення якості освіти. Діяльність відділу має визначатися трьома завданнями: розробкою, впровадженням та моніторингом процедур забезпечення якості освіти у закладі.

4. Створення процедур із забезпечення якості вищої освіти має бути направлено на забезпечення сприятливих умов для науково-педагогічної діяльності та навчання у закладі вищої освіти. Нові процедури мають сприяти розбудові антропоцентричної моделі вищої освіти, яка розбудовується довкола студента та викладача як головних суб’єктів навчального процесу.

5. Керівник відділу із забезпечення якості освіти має обиратися на конкурсній основі вченою радою закладу та вводитися до складу вченої ради.

6. Співробітники відділу із забезпечення якості освіти не повинні в ідеалі суміщати свою роботу у відділі з викладанням у тому ж самому ЗВО, принаймні вони не можуть працювати на повну викладацьку ставку. В ідеалі потрібно уникати конфлікту інтересів та можливого впливу на співробітників відділу.

7. Розробка процедур, їхнє впровадження та моніторинг передбачає незалежність відповідного відділу та його співробітників від керівників структурних підрозділів. Важливо, щоб відділ із забезпечення якості освіти у ЗВО був підзвітним виключно вченій раді та ректору. Відповідно, відділ із забезпечення якості вищої освіти має стати інструментом насамперед вченої ради у питанні забезпечення якості освіти у закладі.

8. Ефективність роботи відділу із забезпечення якості освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у відповідному ЗВО може бути об’єктивно оцінена лише ззовні незалежною установою оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Юрій Федорченко, кандидат філософських наук, незалежний освітній аналітик-консультант, оригінал на сайті Освітня політика.

Освіта.ua
24.10.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Коледж
Вже один» реформатор « пішов - звільнили Кавтунця - першого заступника міністра, за ним Рошкевіч і шаров.... швидше б!
Олекса
Розбудова, Побудова, Імплементіція, Реформація, Онлайн - курсазація, Європейзація, НЗЯВО - ція, Дебилізація: ROSHEN - феєразіція недолугої системи освіти в Україні. За те звучить по - модньому.
Володимир
Змінювати "систему" треба, а не створювати якісь шарашки із забезпечення якості роботи цієї корумпованої "системи"!! А заміна Рожкевиа і Шарова нічого не дасть. На їх місце прийдуть такі самі, як і вони!!
Стрий
Для Володимир: Рожкевича спровадили із Львівської політехніки, як неудачника і слабака... Тепер він стратег і поводир вищої школи?!?!?!
Віктор
Для Стрий: Ніхто ж не заперечує якісь зміни у кадровій політиці, але якщо не змінити саму "систему", то будь-які кадрові зміни не дадуть ніяких результатів. "Система" його привела до МОНу, "система" й замінить його на такого ж, як і він. От і все. А всі неслабаки зараз ходять безробітні, і через цю ж "систему".
Анатолій
Для Стрий: Дуже добре спровадили!) На підвищення!) Молодці!) )))
Коментувати
Самардак
Наш центроштаб не способен генерировать никаких существенных идей! Департ вышки весь слаборазвит,жаден к грантам, поэтому зависим от внешних сил! Качество образования очень сложная вещь - не для Рожкевича и Шарика?
Петрарка
Автор наполягає на тому, щоб в органі забезпечення якості вищої освіти працювали не лише викладачі цього закладу, а й якісь мабуть з інших закладів (незалежні). Мабуть прийшов час ректорам готувати ще одну партію "конвертів" для цих незалежних викладачів чи експертів )) Передбачити, так би мовити, додаткове фінансування можливості безперешкодного здійснення освітньої діяльності свого закладу )
Дмитро Васильович
Пункт 8 рекомендацій вже доводить недоцільність створення такого внутрішнього органу, якщо об’єктивно можна буде оцінити ефективність його роботи лише ззовні. Навіщо він тоді потрібен? Щоб було куди влаштувати на роботу ще якихось дармоїдів? Не краще було б ззовні й оцінити цю якість освіти через централізовану систему контролю. Підійде і комп’ютерне тестування на централізованому сервері. Це теж буде перевірка ззовні. А комп’ютер здатен обробити результати цього контролю краще, ніж будь-який орган, ще й зовсім неупереджено з абсолютним виключенням людського фактору. Кому тоді потрібні всі ці внутрішні розрізнені по всій країні системи якості??
Петрович
Контролер над кондуктором, пане Юрію є тільки у радянських трамваях, а ви хочете поставити їх у вищій школі! Кого контролювати зібрались?
Оптимист
А давайте создадим орган контролирующий качество работы системы обеспечения качеством. А потом еще один орган и т.д. и т.п. Это ж сколько бездельников можно обеспечить работой. А такие как пан Юрий будут нам постоянно доказывать, что это необходимо.
Карина
Для Оптимист: Таких бездельников уже полно. И все как один хотят качества бесплатно!! Преподаватели должны за копейки работать и давать им качество!!
Игорь Николаевич
Для Карина: Не за копейки! Копейки, хоть и маленькие, но всё же деньги! А они хотят, чтобы мы работали не только бесплатно, но и занимались благотворительностью, оплачивая самому себе научную деятельность и публикацию её результатов. Мы должны теперь по факту платить деньги за то, чтобы нам разрешили ходить на работу!!)
LM
Для Игорь Николаевич: Вся заробітна плата науково-педагогічного працівника сьогодні уходить на проїзд до місця роботи та на публікації у Scopus!! А їм би ще одну шарашку створити! Немає куди діти гроші - підійміть зарплати!
Коментувати
Лукаш
Біда чорна: війна, олігархи та ще й недоумкуваті начальники по вищій школі! Замість шукати шляхи як підтримати вчених , внз - вони на угоду заходу все гноблять і знищують українське!!
B2
Для Лукаш: Українського сьогодні у системі вищої освіти нічого й немає! Наукометричні бази всі зарубіжні і відверто дорогі, система освіти й та не українська, а болонська!! Мова викладання у деяких вишах вже й англійська! Для отримання вченого звання вимагають сертифікат про знання не державної мови, а іноземної! Що вони знищують, як вже й немає що знищувати?!
Lana
Для B2: Стажування теж вимагають проходити не вдома в Україні, а у ЄС, і теж недешево!
Коментувати
Христина
Треба замінити це безглузде переписування літератури (реферати, курсові, дипломні і т.ін.) на підсумкове комп’ютерне тестування на сервері МОНу. А для цього треба уніфікувати всі робочі програми зі всіх предметів і спеціальностей, створивши їх однаковими для всієї країни. Розробити тести і навчально-методичні матеріали до них однакові для всієї країни. Вибрати із рекомендованих МОНом підручників відповідну навчальну літературу і рекомендувати її студентам для підготовки до цього тестування, яке повинно бути комплексним і охоплювати весь курс професійної підготовки у ЗВО. І це буде найкращим засобом контролю якості підготовлених у ЗВО фахівців. Натомість створення якихось незрозумілих "незалежних" органів, які не зрозуміло чим будуть займатися у ЗВО, аж ніяк не сприятиме забезпеченню якості вищої освіти.Тому що вони будуть розрізнені, як сьогодні робочі програми по всіх ЗВО. В них можуть працювати люди взагалі не компетентні у сфері освіти. Крім того завжди існує людський фактор і т.ін.
Борис
Автор пише про якусь процедуру забезпечення якості викладання та науково-дослідної роботи. До вашого відома, шановний пане Юрію, якість викладання забезпечується дотриманням методики викладання, яка повинна передбачати використання сучасних методів, засобів і прийомів викладання, а не якихось невідомих процедур, які й вам самому не відомі. Були б вони вам відомі, розкрили б їх зміст у своїй статті! І викладач підтверджує свою спроможність якісно викладати у внз отриманням вченого звання. А якість науково-дослідної роботи забезпечується наявністю у вченого вищої кваліфікації, підтвердженням якої є його науковий ступінь. Ви вважаєте, мабуть, що саме ви забезпечите якість викладання та науково-дослідної роботи зі своїм органом, а не викладачі вищої кваліфікації з науковими ступенями та вченими званнями?! Чи проконтролюєте цю якість науково-дослідної роботи, давши їй оцінку разом зі своїм органом, замість оцінки наукової спільноти?!!
Стас
Для Борис: У нього в самого немає вченого звання! І не працює ніде! Незалежний! Це вже показник його викладацької діяльності та її якості! Сам не вміє мабуть викладати, а забезпечувати якість вищої освіти збирається! Все його забезпечення буде зводитися до наклепів ректору разом зі своїм органом!!
Петро
Для Стас: Цей орган і створять для наклепів! Це замість реальних реформ, які повинні покращити якість у ЗВО! Система контролю якості вищої освіти повинна бути централізованою! Треба використовувати сучасні технології замість купи безглуздих паперів! Треба впроваджувати централізоване комп’ютерне тестування студентів ЗВО для контролю якості їх навчання! Створення ще однієї "незалежної" від ректора шарашки не дасть результатів!
B
Для Петро: Навіщо їх створювати? Їх вже постворювали по багатьох вишах, тільки користі від них ніякої, одні проблеми! Ще одна шарашка у ланцюзі бюрократії!!
Коментувати
Odessa
Нечего дискутировать- какое качество образования - ни одной копейки не вложили в оборудование. А наш штаб рехнулся на реформах, всяких зно и репресиях, ограничениях... Никакие таблетки голодному не помогут. Сначала надо накормить. Склоняюсь к оценкам Сильвестрович...
Herson
Для Odessa: Так почему же вы ни копейки не вложили именно в оборудование, имея при этом и финансирование со стороны государства, и возможность готовить специалистов по контракту. А некоторые учебные заведения, в т.ч. и в г. Odessa, включались в свое время в перечень учреждений, которым предоставлялась поддержка государства. Некоторые и сейчас выпускают специалистов за бюджетные деньги по специальностям, которым предоставляется особая поддержка государства. Но при этом, оборудование не менялось десятилетиями и студенты в данный момент изучают оборудование, которое не используется еще с 80-х годов прошлого века!! Преподавательский состав на 70% а то и больше состоит из пенсионеров, которые не в состоянии даже изучить новое оборудование, даже если бы оно у вас и было, поскольку не понимают даже принцип его работы!! Их знания, полученные еще в советское время давно устарели, а новые им безразличны в их возрасте. О каком тогда оборудовании может идти речь??
Светлана
Для Herson: Все правильно! Сегодня общепринято выносить преподавателей из вузов с почестями, а не провожать их на пенсию с такими почестями) и при том, что молодые ученые ходят без работы!! А некоторые пенсионеры за всю жизнь своей работы в вузе не удосужились даже кандидатскую диссертацию защитить!! Главное вовремя носить "налог" на свою деятельность в вузе ректору!!
Ariston
Для Herson: Яке обладнання?!) Головне, щоб їх 75-річний ректор поїздив по зарубіжних відрядженнях по Австріях, Швейцаріях та Англіях з доповіддю, підготовленою кимось з молодих та продемонстрував свою наукову неспроможність на міжнародному рівні!!)
Коментувати
Сергій
Автор статті сам не знає чого хоче! Керівник органу, на його думку, разом з самим органом повинен бути незалежним, і водночас його повинна обирати вчена рада, він повинен бути членом вченої ради, тісно співпрацювати з ректором і вченою радою і до того ж ще й не працювати у цьому закладі! Як таке можливо, не зрозуміло! Мабуть вся діяльність цього органу і його керівника буде зводитися до доносів ректору про кожного викладача. Невідомо, навіщо ректору дублювати роботу інших контролерів у ЗВО? Щоб вам, пане Юрію, було нарешті де працевлаштуватися?))
Антоніна
"Антропоцентрична модель вищої освіти", про яку пише автор зводиться сьогодні тільки до того, щоб примусити викладача жити, публікуватися у Scopus і носити "данину" за хабарі від студентів та з продажу їм письмових робіт!! А ще бажано попрацювати й на своє керівництво, написавши їм, їх дітям та онукам дисертації!! І взагалі вам завжди знайдуть, чим зайнятися, аби тільки студентам знання не давали, бо не буде з кого брати хабарів!!
Skeen
Нема клепки в грантоідів - лише жадібність і продажність. І всі , як один зібрались вгорі- міністерстві. Геть !!
Карлос
Для Skeen: Може це міністерство повідкривало безліч різноманітних шарашок по ЗВО, які утримуються на кошти грантодавців? Чи міністерство отримує гранти під виконання наукових розробок і саме їх виконує?) Чи може це на місцях є та жадібність і продажність про яку ви кажете? Всю вашу грантоїдську діяльність можна побачити сьогодні навіть через офіційні сайти ваших ЗВО, де ви її постійно рекламуєте своїми діями один одному, щоб показати, що ви не гірше!!
Коментувати
Сильвестрович
Цікаво читати пости: молодий пропонує прибрати старих, всі винять ректорів- вішати тра бо без грошей не здатні керувати, підпільні монівці переводять стрілки на внз, мудрі пишуть про глобальні проблеми: тиск Заходу, засилля граноідів, їх шкідництво.... Кожен по своєму десь правий, але де ж державна ( мудра ) політика? За останні роки хоч одну нараду проведено на високому рівні з наших проблем? Хто кого послухав? Сидять в Моні три вищоосвітянські покручі і що хочуть , те і роблять- Люшня,Матня і Пацюк! В парламенті взагалі ніхто нічого, крім прикростей освіті не робить.... Гриневич мусить визнати неспроможність свого блоку внз і оновити кадри: негайно!
Аристотель
Для Сильвестрович: Сильвестрович, а скільки у Вас є публікацій в Scopus або Web of Science? Це такі бази наукометричні зарубіжні, може щось чули?)
Наколс
Для Сильвестрович: Діду, а який у Вас Індекс Хірша?) Це не матюк якийсь) Погугліть про нього в Інтернеті)
Роман
Для Наколс: Який там Індекс Хірша?!))) Дідусь не знає де взяти кошти на управління!) Бо вже й онуки підросли, треба й їм дисертації написати під замовлення, як і дітям. І захист оплатити! А держава вже нічого не дає!) Читайте уважніше його повідомлення)
Коментувати
Георгій
"... таку відповідальність повинні розділити керівник ЗВО та вчена рада". Відповідальність за діяльність якоїсь шарашки у стінах ЗВО!!
Сергій
Для Георгій: Про яку відповідальність йде мова?) Вони вже давно ні за що не відповідають!! Інакше ректори змінювалися б на цих посадах зі швидкістю світла! А вчена рада є колегіальним органом, на який взагалі не покладеш ніякої відповідальності. Коли декілька людей займається спільною справою, у результаті завжди немає з кого спитати.
Ілліч
Не часто і професори змінюються, торгуючи дисертами ....
Михайло Петрович
А в чому тут проблема? Є купа людей, які настільки тупі, що самі не можуть і тези написати. А хтось це робить і продає. Жодної проблеми не бачу, ринкові відносини. До того ж, на таких умовах різні фірми роблять бізнес-плани на замовлення.
Коментувати
Неля
Треба не внутрішню систему забезпечення якості розробляти, а розробити одну-єдину зовнішню централізовану систему контролю якості і періодично перевіряти цю якість самоосвіти студентів у ЗВО. А якість цю дуже легко перевірити, якщо використовувати сучасне комп’ютерне обладнання. Розв’язок тестових та інших завдань в online режимі на сервері цього централізованого органу контролю якості під наглядом перевіряючого з цього органу вирішив би всі проблеми з якістю у ЗВО. Студенти були б зацікавлені вчити навчальний матеріал, якщо б знали, що їх можуть перевірити через цю систему контролю раз на семестр або раз на рік. Але цю систему ніхто створювати не буде. Створять систему додаткової безкоштовної експлуатації викладачів і будуть примушувати їх робити недешеві публікації в Scopus за власний рахунок, проходити закордонні стажування за власний рахунок та багато чого іншого. Тому що їх зовсім не цікавить якість сьогоднішньої вищої освіти, а цікавить якість експлуатації викладачів.
Сільвестрович
Для Неля: якщо людину не кормити, але створити службу контролю за її фізякостями- то що буде? Ніхрена!!! Без мтб, обладнання, зарплати , потреби з боку виробництва—- яка якість, що контролювати??маразм!!
Неля
Для Сільвестрович: Контролювати якість самоосвіти студентів, тому що освіти у наших ЗВО вже давно немає! Ну треба ж щось і якось контролювати і забезпечувати, як же ж без цього? Ви хочете мати свій власний орган контролю якості (внутрішній)? Як ви будете впевнені в тому, що він правильно забезпечить і проконтролює якість у вашому ЗВО? Сьогодні кожен ЗВО сам розробляє робочі навчальні програми з дисциплін, які в ньому викладаються і навчає студентів за своїми програмами і підручниками. Немає централізованої системи розробки робочих та навчальних програм і підручників для ЗВО всієї країни! Тому маємо повний балаган у вищій освіті та повну відсутність у ній якості. Тому що кожен ЗВО викладає студентам те, що вважає потрібним, а не те, що потрібно викладати! Повинні бути централізовано створені робочі та навчальні програми, підручники і завдання ддля контролю й перевірки знань, отриманих з використанням цих навчальних матеріалів. Тоді й буде можливо якась якість, а не сьогоднішній балаган!
Тарас
Для Сільвестрович: Щоб не було у нас маразму в освіті і науці треба на законодавчому рівні заборонити роботу у ЗВО та наукових установах пенсіонерів, а займати керівні посади в них дозволити тільки до 50 років!!
Коментувати
Семен
Спочатку розвалили вищу освіту, а тепер будуть забезпечувати якість її руїн!!
Анастасія
Внутрішні системи забезпечення якості вищої освіти розроблювати не треба! Вони вже є. Тільки користі від них ніякої немає. Треба взагалі відкинути цю ідею про їх створення. А там де вони є, їх треба ліквідувати і не витрачати кошти на їхнє утримання!!