Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський коледж бізнесу (044) 560-22-21, 576-06-56
м. Київ, вул. Вакуленчука 1  (карта)
http://www.kcbiz.kiev.ua/

Київський коледж бізнесу

Приватний вищий навчальний заклад "Київський коледж бізнесу" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

На сучасному етапі основне завдання науки у вищій школі України – сприяння формуванню особистості фахівця, який здатний працювати над створенням нової якості життя українського суспільства. Це стосується і підготовки молодших спеціалістів, підготовку яких проводить Київський коледж бізнесу, котрий очолює Перова Вікторія Вікторівна. Викладацький склад, який здійснює підготовку студентів у Коледжі формується, в основному, за рахунок власних висококваліфікованих кадрів та викладачів вищої категорії.

Викладачів зі стажем педагогічної роботи більше 5 років – 83,3%. Частка науково-педагогічних працівників вищої категорії становить 25%.

В основу формування системи підбору педагогічних кадрів Київського коледжу бізнесу покладено такі критерії:

  • високий професіоналізм;
  • наявність педагогічних, наукових та творчих здібностей;
  • внутрішня потреба до вдосконалення своїх фахових навичок;
  • висока інтелігентність, інтелект та культура;
  • здатність до впровадження ділових стосунків, толерантного вирішення конфліктів;
  • високі моральні якості та етична поведінка.

Найважливішою умовою підвищення якості викладання навчальних дисциплін є розвиток і удосконалення форм і методів. А це забезпечується за допомогою різних форм підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Особлива увага приділяється направленню викладачів на стажування до Сполучених Штатів Америки.

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу для підготовки фахівців, є навчальні плани, розроблені Коледжем і затверджені у встановленому порядку.

Технологія навчання передбачає обов'язкове відвідування студентами аудиторних занять, написання курсових робіт, складання заліків, іспитів згідно з планом. Поглиблення знань з усіх навчальних дисциплін стимулюється різноманітними формами поточного, проміжного, підсумкового контролю, який враховує вимоги державних актів у сфері освіти, мету та принципи освітянської діяльності, що напрацьовані в Коледжі.

Лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійна робота студентів проводиться відповідно до навчального плану і супроводжується методичним матеріалом. Поряд із традиційними методами навчання застосовуються сучасні активні технології.

Система контролю, критерії щодо його здійснення зафіксовані у відповідному Положенні Коледжу, згідно з яким застосовується чотири види контролю: вхідний, поточний, підсумковий та контроль стійкості знань.

У Київському коледжі бізнесу функціонує бібліотека, яка забезпечує навчальний процес та наукові дослідження необхідною науковою, навчальною, методичною та програмною літературою. Станом на 01.12. 2011 книжковий фонд налічує 23 6434 примірники наукової, спеціалізованої (за фахом) літератури, підручників, достатню кількість періодичних видань. Книгосховище відповідає санітарним вимогам. Зараз затверджена та розробляється програма переведення бібліотечного фонду на магнітні носії комп'ютера, що дасть можливість 100% забезпечити студентів методичними програмами та літературою у сфері обслуговування.

З урахуванням змін, які відбулися в суспільстві, в навчальний процес впроваджено нові соціально-психологічні, педагогічні концепції, кращий вітчизняний і світовий досвід, сформована нова генерація науково-педагогічних кадрів, які спроможні постійно оновлювати програми навчальних дисциплін відповідно до нових наукових напрямів.

Надбання теоретичної дослідницької роботи викладачів покладено в основу розробки занять щодо розвитку творчого потенціалу особистості майбутніх фахівців. Це дає можливість актуалізувати творчі здібності студентів та підняти їх на якісно новий рівень розвитку.

Для забезпечення побутових і культурних потреб студентів Київський коледж бізнесу має відповідну інфраструктуру, а саме:

  • адміністративно-навчальний корпус;
  • їдальня-буфет на 45 місць (забезпечена всім необхідним для роботи обладнанням);
  • спортивний майданчик;
  • актова зала.

Окрім того для студентів у навчальному закладі діють різноманітні гуртки та студії (вокальна, театральна, літературна, художня та інші).

Київським коледжем бізнесу створені всі умови для підготовки висококваліфікованих працівників, справжніх професіоналів та гідних громадян нашої держави.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014