Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету ім. Лесі Українки (033) 272-90-37
Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 51  (карта)
http://www.vnu.edu.ua

Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету ім. Лесі Українки - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Історія становлення і освітня діяльність коледжу

Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки підпорядковано Міністерству освіти і науки України, є відокремленим структурним підрозділом Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Кроки становлення:

 • 15 травня 1965 року – створено Луцький технікум радянської торгівлі, згідно Постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР "Про заходи з поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування" та наказу Міністра торгівлі УРСР № 191 від 15.05. 1965р.
 • серпень 1965 року – створені товарознавче, технологічне та заочне відділення.
 • вересень 1965 року – розпочато навчання за трьома спеціальностями "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами", "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", "Технологія приготування їжі".
 • вересень 1989 року – розпочато підготовку фахівців за спеціальностями "Організація торгівлі і товарознавство продовольчими товарами", "Організація торгівлі і товарознавство непродовольчими товарами", "Технологія приготування їжі і організація громадського харчування".
 • вересень 1991 року – організовано навчання за спеціальністю "Організація комерційної діяльності".
 • вересень 1991 року – перейменовано у Луцький комерційний технікум, згідно наказу Міністерства торгівлі України № 91 від 19.09. 1991р. та створено комерційне, технологічне та заочне відділення.
 • грудень 1992 року – Луцький комерційний технікум підпорядкований Міністерству освіти України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 719 від 25.12. 1992р.
 • вересень 1994 року – відкрито спеціальність "Бухгалтерський облік і аудит" та бухгалтерське відділення.
 • листопад 2007 року – перетворено у Волинський державний коледж технологій та бізнесу, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1034, від 26.11. 2007р.
 • січень 2008 року – організовано роботу відділень загальноосвітньої та фахової підготовки, заочного відділення.
 • лютий 2008 року – з ініційована та проведена Обласна студентська наукова конференція "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки", яка на сьогоднішній день набула міжнародного значення
 • листопад 2008 року – розпочата процедура з реорганізації та ліквідації Волинського державного коледжу технологій та бізнесу та входження його до структури Волинського національного університету імені Лесі Українки, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1058 від 21.11. 2008р.
 • лютий 2009 року – проведена ІІ обласна студентська наукова конференція "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки".
 • 3 березень 2009 року - з метою координації діяльності навчальних закладів для підготовки фахівців у системі ступеневої освіти та ефективного використання матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, розробки навчально-методичного забезпечення навчального процесу, наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки від 3 березня 2009 року № 84–з утворений Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки на базі Волинського державного коледжу технологій та бізнесу, що ліквідовується.
 • лютий 2010 року - проведена ІІІ регіональна студентська наукова конференція "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки".
 • вересень 2011 року – розпочатий набір та підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності "Оціночна діяльність"

Основними напрямами діяльності коледжу є:

 • підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для професійної діяльності в торгово-посередницькій сфері, в галузі обліку і аналізу господарських операцій, фінансових відносин та в системі закладів ресторанного господарства і бізнесу;
 • надання загальноосвітніх послуг;
 • організація курсів для підвищення кваліфікації, довузівської підготовки та перепідготовки кадрів підприємств;
 • надання робітничої професії,
 • культурно-освітня, методична, видавнича, виробничо-комерційна робота;
 • надання платних послуг, які згідно з законодавством здійснюються державними навчальними закладами;
 • здійснення зовнішньоекономічних зв'язків.

Відділення загальноосвітньої підготовки

Сучасні умови життя диктують молоді нові вимоги до їх професійної майстерності, для успішного оволодіння якими необхідна висока загальноосвітня підготовка. Саме тому робота відділення загальноосвітньої підготовки спрямована на формування і закріплення спеціальних умінь і навичок, підвищення рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Педагоги відділення впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. При проведенні занять широко використовуються нестандартні методи навчання, що активізують пізнавальну діяльність студентів. З метою підвищення власного інтелектуального рівня студенти мають можливість відвідувати заняття в гуртках, брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах.

Індивідуальна робота з студентами базується на використанні особистісно зорієнтованого підходу до навчання. Це дає можливість враховувати потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку для подальшого творчого формування особистості.

На своїх заняттях викладачі відділення дають студентам не тільки міцні знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

Відділення фахової підготовки

Робота відділення фахової підготовки спрямована на підготовку молодих спеціалістів, здатних організовувати і вести власний бізнес. Діяльність викладачів спрямовується на створення такої системи формування знань, умінь і навичок, щоб студент прагнув до активної пізнавальної діяльності, яка б проявлялась у самостійному пошуку засобів і способів не лише оволодіння професійними навичками, а й в умінні самостійно вирішувати виробничі завдання.

На відділенні сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно працюють над впровадженням методів активного навчання, систематично проводять аналіз змісту навчальних програм та вносять до них зміни, реалізують міжпредметні зв’язки.

Викладачі відділення фахової підготовки активно включилися у справу модернізації освіти шляхом оновлення змісту навчання, запровадження в навчально-виховний процес новітніх форм і методів, педагогічних технологій, комп’ютеризації, що поглиблює якість підготовки фахівців. Уміло й цікаво вони організовують роботу студентів з електронними підручниками і навчальними посібниками бібліотеки коледжу.

Велика увага викладачів відділення приділяється індивідуальній роботі з студентами, зокрема вивченню та запровадженню досвіду роботи з обдарованою молоддю, що носить науково-пошуковий, дослідницький характер. Викладачі відділення розробляють і впроваджують різноманітні методи самостійної навчальної діяльності студентів. Запроваджена методика індивідуальних консультацій.

Поряд з навчальною роботою на відділенні фахової підготовки вирішуються виховні завдання: ведеться гурткова робота, відбуваються масові предметні заходи (конференції, олімпіади, конкурси, брейн-ринги).

Навчання здійснюється за державним замовленням і на умовах контракту.

Після закінчення навчання видається диплом молодшого спеціаліста.

Випускники мають можливість продовжити навчання у вузах ІІІ, ІV рівнів акредитації за скороченим терміном.

Заочне відділення

Заочне відділення Коледжу технологій та бізнесу розпочало свою роботу з 1 вересня 1965 року. Майже за піввіковий період заочна форма навчання перетворилась у важливу ланку безперервної ступеневої освіти, яка забезпечила широкі можливості працюючій молоді, дорослому населенню здобувати професійну освіту, підвищувати освітньо-кваліфікаційний рівень без відриву від виробництва, постійно поновлювати знання, формувати науковий світогляд і культуру.

На даний час заочне відділення коледжу готує фахівців за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність" о – кваліфікація товарознавець-комерсант та "Виробництво харчової продукції" – кваліфікація технік-технолог на базі освітньо-кваліфікаційного рівня робітник за скороченими термінами навчання.

За період функціонування заочного відділенням коледжу підготовлено 4383 фахівці для підприємств торгівлі та ресторанного господарства, з них 3142 – товарознавці-комерсанти, 1241 – техніки-технологи. Частина випускників зуміли організувати у сфері торгівлі свій власний бізнес. Їх підприємства користуються великою повагою у споживачів Волині.

За останні роки було докладено багато зусиль для удосконалення організації заочної форми навчання. Педагогічний колектив у своїй діяльності на відділенні керується принципами максимального задоволення потреб та інтересів студентів-заочників, враховує їх навчальні можливості для створення сприятливих умов розвитку загальних і спеціальних здібностей.

Виробниче навчання та професійна підготовка

Практика студентів коледжу – невід'ємна складова частина процесу підготовки спеціалістів і проводиться на кращих підприємствах та організаціях різних форм власності міста Луцька та Волинської області, а саме: гіпермаркет "Там-Там", супермаркетах "Вопак", "Наш край", "Ювілейний"; ресторанах "Данко", "Україна", "Срібні лелеки", "Білий рояль", "Світязь"; кафе "Бурштин", "Околиця"; Комбінату шкільного харчування та їдальні коледжу. Під час літніх канікул студенти мають можливість пройти практику на підприємствах Криму, Світязя та інших курортних містах.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі, майстри виробничого навчання, висококваліфіковані працівники баз практики та керівники структурних підрозділів виробничих підприємств.

Під час проходження практики студенти оволодівають сучасними методами, формами організації праці, формують професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховують потреби самостійного поповнення знань та їх творчого застосування в практичній діяльності.

На практиці проводяться виховні заходи професійного спрямування, а саме: конкурси фахової майстерності: "Кращий за професією", "Кращий продавець", "Кращий кухар", "Кращий бухгалтер". Студенти коледжу приймають участь в республіканських конкурсах професійної майстерності, де займають призові місця, а саме: "Парад вареників", "Заяви про свою професію", "Історія української кухні" та інші.

У Коледжі також здійснюється професійна підготовка фахівців робітничих професій:

 • продавець продовольчих та непродовольчих товарів;
 • кухар;
 • бармен;
 • бухгалтер.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014