Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Костянтин
АНОТАЦІЯ Лисицький К.Є. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ БЛОКОВИХ СИМЕТРИЧНИХ ШИФРІВ З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ШВИДКОДІЄЮ.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю – 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Захист відбудеться на засіданні вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2019. Об’єктом досліджень є процеси проектування і розробки блокових симетричних шифрів з підвищеною криптостійкістю і швидкодією для застосування в пост квантовому періоді розвитку криптографії. Предметом досліджень є методи і засоби побудови блокових симетричних шифрів з підвищеною криптостійкістю і швидкодією для застосування в пост квантовому періоді розвитку криптографії. Метою досліджень є удосконалення методів побудови блокових симетричних шифрів з підвищеною крипостійкістю і швидко?...
Світлана Лісіна
Значення архівних фондів дуже важлива. Тут зберігаються важливі історичні документи та пам’ятки культури. Спогади людей у всьому світі дуже важливі для збереження культурної ідентичності та пов’язування минулого та сьогодення з майбутнім. Документальна спадщина бібліотек та архівів є важливою частиною цієї пам’яті, що відображає різноманітність людей, мов та культур. Документи архіву також розкривають минуле політичне життя та надають достовірну інформацію про окремі події з давньою історією. Ці документи передаються з покоління в покоління у всіх сферах людської діяльності. Ми постійно розвиваємося завдяки збереженню файлів [26]. Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ ст. розвиток архівної справи України відбувається під впливом широкомасштабних трансформацій культурного простору інформаційного суспільства, інформатизації більшості сфер людського життя та діяльності. Глобальні цивілізаційні процеси, стрімкий інформаційно технологічний прогрес, інноваційність, що стала ...
HerrTod
Вступ Фізична підготовленість відноситься до фізіологічного стану самопочуття, який дозволяє задовольнити потреби у повсякденному житті, або який є основою для спортивних результатів, або того й іншого. Фізична підготовленість, пов’язана зі здоров’ям, включає компоненти фізичної підготовленості, пов’язані зі станом здоров’я, включаючи серцево-судинну систему, м’язово-скелетну систему, склад тіла та обмін речовин. У великих епідеміологічних дослідженнях фізична активність та фізична підготовленість часто використовуються як взаємозамінні, при цьому фітнес зазвичай трактується як більш точний (хоча і непрямий) показник фізичної активності, ніж самоконтроль. Фізична підготовленість схожа на фізичну активність за своїм відношенням до захворюваності та смертності, але є більш сильним показником результатів здоров’я, ніж фізична активність. Більшість аналізів показали зниження принаймні на 50% смертності серед людей з високою фізичною активністю, порівняно з людьми з низькою фізичною
Людмила
ВСТУП Потреба в управлінні проектами в сучасних умовах зв“язана з ростом складності та масштабності проектів, збільшенням вимог до строків їх здійснення, якісного виконання робіт. Координування використання людської праці та матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту сприяє досягненню відповідного рівня прибутків учасників проекту, високої якості продукції. Управління проектами (англ. project management) - це планування, організація та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Оскільки бізнес-адміністрування - це мистецтво управління бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища, то він зосереджує в собі всі аспекти контролю та нагляду за діловими операціями, пов’язаними з ними сферами, зокрема бухгалтерським обліко, фінансами та маркетингом. Бізнес-адміністрування включає в себе широкі функції управління, зокрема пов’язані з цим фінанси, персонал та служби MIS (Management information system). Метою даної роботи є визначення суті, змісту та оцінки складових системи планування проекту у бізнес-адмініструванні. Завдання, які будуть виконані у роботі, полягають у: - визначенні суті та змісту системи планування проекту у бізнес — адмініструванні; - аналіз видів та методів планування проектів у бізнес-плануванні; - контроль за виконанням запланованого проекту; - вивчення взаємозвʼязку складових системи планування. Обʼєктом дослідження виступає процес планування проекту у бізнес-адмініструванні. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних проблем, які виникають у процесі планування та контролю з урахуванням можливості підприємства.
Олег
Михайло Петpович Дpагоманов був пpихильником ідей демокpатизму та федеpалізму i намагався поєднати завдання укpаїнського національно-визвольного pуху із сучасними йому західноєвpопейськими лібеpально-демокpатичними та соціалістичними течіями в суспільному житті. Pішуче засуджуючи національну обмеженість і консеpватизм у культуpному житті Укpаїни, М. П. Дpагоманов виступав пpихильником усього нового і пpогpесивного, невтомно висловлював думку пpо необхідність шиpокої освіти, закликав укpаїнську гpомадськість вивчати іноземну літеpатуpу, як класичну, так і сучасну. Виступи М. П. Дpагоманова спpияли pозвитку гpомадсько-культуpного pуху в Укpаїні. М. Дpагоманов беpе активну участь у гpомадському житті Надднiпpянської Укpаїни 60-х – 70-х pp. ХІХ ст. Це і викладацька pобота, і діяльність у Київській гpомаді. Як одного з найбільш підготовлених і пеpспективних випускників унівеpситету М. Дpагоманова в 1863 p. залишили пpи кафедpі загальної істоpії. В Київському унівеpситеті він читав лекції із загальної й давньої істоpії...
Ольга
Вступ Мозок,добре влаштований, коштує більше,ніж мозок, добре наповнений. Мішель де Монтель Наш мозок швидко звикає до повсякденності і зупиняється на межі свого розвитку.Тому його постійно потрібно дивувати, придумувати щось нове,незвичне для ньогою. Найзгубніше для нього – рутина. Американський професор Лоуренс Катц і письменник Меннінг Рубін придумали методику тренування нашого мозку. Головне правило – робити звичні справи незвичайним способом і тоді пам’ять і увага покращиться, навіть інтелектуальні здібності розвинуться краще Тому, постійно потрібно працювати над розвитком дитячого мозку. Допоможуть у вирішенні цього завдання різноманітні кінезіологічні вправи. Вони змушують мозок працювати на повну потужність. Адже, вони знімають втому, тяжкість у голові,тонізують, загострюють увагу й пам’ять, бадьорять, роблять дитину розумнішою, а також значно підвищують здатність концентруватися на виконуваній роботі. Освітня кінезіологія – це дуже проста та дієва методика. Виконуючи відповідні вправи, ми не потратимо багато часу,проте неодмінно зацікавимо дітей. Особливо, якщо мова йде про здобувачів освіти початкової школи. А ще такі вправи будуть корисними і більш старшим школярам, а також самим вчителям.
анастасія сівак
«Одесский государственный экологический университет», Украина, г. Одесса Научный руководитель: Плетос Светлана Владимировна, Одесский государственный экологический университет», Украина, г. Одесса Важную роль в решении социальных проблем государства исполняет развитие туризма. За счет туризма во многих странах мира создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни населения, создаются предложения по улучшению платежного баланса страны. Развитие сферы туризма способствует повышению уровня образования, совершенствованию системы медицинского обслуживания населения, внедрению новых средств распространения информации и т. д. Туризм оказывает непосредственное влияние на социальное, культурное и экономическое развитие государства. Одним из ведущих и динамично развивающихся секторов мировой экономики становится туризм . По данным Всемирной туристской организации, к 2010 году количество международных туристических поездок удвоилось до 937 млн, а доходы от туризма до...
Міша
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ 4.1 Небезпечні та шкідливі виробничі чинники при роботі з авіаційною технікою Згідно ГОСТ 12.0.002 – 80 «Терміни та визначення»: - шкідливий виробничий чинник – це виробничий чинник, вплив якого на працюючого робітника в певних умовах призводить до захворюванння або зниження працездатності; - небезпечний виробничий чинник – це виробничий чинник, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або раптового погіршення здоров’я. Згідно класифікації небезпечних та шкідливих чинників (правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки ДНАОП 5.1.30 – 1.06 – 98), які впливають на стан здоров’я людини під час виробництва, насамперед, це: - шум, що призводить до розладу нервової та серцево-судинної систем, втрати гостроти слуху, зниженню реакції та працездатності; - вібрації (використання пневматичних інструментів). Вплив вібрації виробничого обладнання може призвести до вібраційної хвороби, яка характеризується поруш?...
любов
ВСТУП Рухова активність - не тільки особливість високо організованої живої матерії, але і необхідна умова самого життя. Хід еволюційного розвитку людини зумовив нормальне функціонування всіх її органів і систем в умовах активної рухової діяльності. Відомий фізіолог Н. А. Бернштейн писав, що визначальною ланкою еволюції усього живого на землі явилася рухова функція [9]. Ще раніше І. М. Сеченов зробив висновок про те, що будь-яка форма діяльності людини, у тому числі і психічна, зводиться до одного явища - руху м’язів. В ході тривалої еволюції усі людські органи розвивалися так, щоб максимально відповідати функції руху. Здобич їжі, оборона від ворогів, перші, примітивні форми праці у віддалену історичну епоху були безпосередньо пов’язані з напруженою діяльністю м’язів [19, с. 143 – 211]. У процесі фізичного тренування закономірній перебудові піддаються в тому чи іншому ступені усі функціональні ланки організму, ступінь зміни тієї чи іншої системи обумовлена спрямованістю тренувального проце?...
ялиця
Опис. Не так давно на наших теренах з’явилась чарівна квітка, яка полонила серця людей – це Еустома (лат. Eustoma або лат. Lisianthus – гірка квітка) з родини Тирличевих (лат. Gentianáceae). В достеменному перекладі з латинської мови «еустома» означає «вуста, які красиво говорять», а в народі цю квітку називають ірландською трояндою, техаським дзвіночком або японською трояндою. Ареал цієї рослини включає південь США, Мексику, Панамський перешийок, північ Південної Америки, а також частину островів Карибського моря. Широкої популярності з 90-х років еустома набула серед квітникарів, завдяки насиченості кольорової гами, форма її нагадує нерозкритий бутон троянди а повністю розкрита квітка – маківку. Свіжозрізана рослина може милувати око в домівці до трьох тижнів. Еустома, що зростає в природньому середовищі, вважається дворічною рослиною. Період садового вирощування займає лише один сезон. У вазоні вона може прожити близько 4 – 5 років, а у відкритому грунті термін її життя скорочується до двох років при умові, що на зимовий період еустому потрібно перемістити в контейнер і перенести в тепле, з додатковим освітленням, приміщення. Міцні і вишукані стебла по структурі нагадують стебла гвоздики і можуть досягати висоти близько метра. Гілка виглядає як справжній букет, завдяки її розгалуженості. Кількість бутонів на одному стеблі може сягати 30 – 35 шт. Сіре або сизе з матовим покриттям листя має витягнутий овальний вигляд, а великі квітки – лійкоподібну форму, чашечки в діаметрі 5-8 см. На даний час нараховуть близько 60 видів еустоми. Кімнатний сорт називається Еустома Рассела, вона низькоросла висотою близько 45 см, а для садового та тепличного вирощування використовується культура з великими квітками, високоросла до 90 см.
_Kirito__3
Дослідження форм та методів впровадження ІКТ до навчальних процесів в загальноосвітніх навчальних закладах базується на об’єктивній закономірності розвитку та реформування освітніх систем та їх галузей, зокрема, галузі інформаційних та комунікаційних технологій, форм впровадження змісту освіти, що зумовлені національними, економічними, соціальними особливостями різних країн. ІКТ впливає і змінює всі аспекти людського життя. Цей вплив не можна ігнорувати або не досліджувати з точки зору важливих тем, таких як наука, техніка, інженерія, математика і т. п. [1]. Батьки, вчителі вважають, що учням потрібно засвоїти хороші ІКТ навички для їх ролі в суспільстві та успіху в майбутньому. Використання ІКТ в навчальному процесі, має такі переваги:  глобальний доступ до знань;  спілкування з викладачем / учнями в будь-який час і в будь-якому місці;  інтерактивне навчальне середовище;  передбачає новий спосіб мислення та підходи;  виконання завдань займає менше часу. ІКТ цілком можуть стати нез...
Ольга
Причини девіантної поведінки Причинами виникнення девіантної поведінки можуть бути різні фактори, вони є різноманітними і не співвідносяться з чимось одним, а навпаки, включають комплекс соціально-економічних, правових, психологічних та біологічних передумов. Так, соціально-економічні причини девіантної поведінки включають: • великий розрив в рівні доходу різноманітних груп населення, особливо коли деціальний коефіцієнт виходить за межі допустимого. • неможливість значних верств населення задовольнити свої елементарні соціально-економічні потреби • високий рівень безробіття • великий дохід від незаконної діяльності Щодо правових причин девіантної поведінки, то вони полягають в наступному: • недосконалість законодавчо-правової бази, пробіли правової оцінки суспільно-небезпечних діянь • низький рівень правової культури населення • порушення принципу невідворотності покарання, внаслідок перевантаження поточними справами. Тобто правоохоронні органи не приділяють достатн...
Евгений
Упровадження новітніх інформаційних технологій здійснюється й у департаментах поліції країни. Наприклад, міський департамент поліції Філадельфії, щоб вчасно реагувати на повідомлення громадян, розпочав використовувати сучасну географічну базу даних із засобами створення карт, на яких відображаються точки звідки надходять дзвінки громадян, і для проведення аналізу злочинів і правопорушень
Олена
Що для вас означає слово «майбутнє»? Для мене - це те , що з нами трапиться завтра, безпосередньо залежить від того, що ми робимо сьогодні. Багато про це не замислюються, ведучи розгульне, безтурботне і «порожнє» життя. Цілком справедливо вважати, що в житті все відбувається саме тоді, коли це потрібно. Життя не пов’язане з минулим, воно прагне в майбутнє. І від того, що ми робимо, куди йдемо та що робимо в даний момент, залежить те, ким ми станемо завтра, через день, тиждень, рік.
анна
Левченко Анна Михайлівна Студентка 1-АП групи факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського Державний лад Стародавнього Риму в період принципату Анотація. Наукова стаття дає змогу краще зрозуміти всі процеси , що відбувалися в добу принципату . Саме цей період викликає навколо себе масу дискусій та запитань . Розвиток більшості суспільних сфер . А також до чого в подальшому призведе це період. Ключові слова: Стародавній Рим , зміни державного ладу , принципс . Levchenko Anna Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University The state system of ancient Rome in the period of the principality Summary. The scientific article provides a better understanding of all the processes that took place in the days of the principality. It is this period that raises a lot of discussions and questions. Development of most social spheres. And also what this period will lead to in the future. Keywords: Ancient Rome, changes in the state system, principles. Постановка проблеми. Основною проблемою цієї статті є те , що немає однозначної думки що до цього періоду . Існує безліч доказів за позитивні наслідки цього часу , але не менше негативних . Аналіз останніх досліджень і публікацій . Багато хто стверджує , що принципат є однією найпопулярніших ,але при цьому однією з найбільш спірних тем у світовій історії. Цей період пов’язаний з іменами таких вчених та істориків як : С. Тіллемона , Е. Гіббона , Т. Моммзена та його “Римською історією”. Також це питання досліджували і вітчизняні вчені М. Драгоманов , написавши дисертацію на тему “ Питання про історичне значення Римської імперії і Таціт ” (1869). Виділення невирішених раніше частин загальної
наталія
Організація конференцій та бенкетів - fidelio conference and catering management (СКК) Одним з основних джерел доходу готелю є діяльність відділу організації конференції та бенкети, адже ювілеї та бенкети, конференції та семінари - все це приносить значний прибуток. Ось чому модуль Організації конференцій та Банкети - одна з головних складових інтегрованої системи Fidelio V8. Модуль CCM дозволяє швидко перевірити наявність та діючі дані активність на наявній броні, з легкістю входити в заплановані дії та ефективно керувати ними. Також однією з переваг цього модуля є можливість одночасне бронювання конкретної події та готельних номерів. Таким чином, модуль СКК складається з наступних основних частин: групові бронювання бронювання конференцій; управління конференціями банкети; управління ресурсами; щоденник конференції; лист очікування; пакети заходів Fidelio Conference and Catering Management - інструмент роботи відділу продажів і маркетингу з потенційними клієнтами: індивідуальними та турист?...
Музичко Назар
Права людини не є абсолютними, необмеженими. Межі здійснення своїх прав і свобод - це права інших. Ця межа характеризується у статті 68 Конституції України як обов’язок кожного не втручатися у права та свободи, честь та гідність інших людей. Дотримання його є гарантією того, що люди зможуть реалізовувати свої права і таким чином задовольняти свої потреби та інтереси. Однак уявлення різних людей про те, звідки "починаються" права інших, часто розходяться, оскільки поряд з однаковими інтересами всіх членів суспільства існують також групові та індивідуальні інтереси, і розуміння того, як їх задовольнити, часто суттєво різниться. Конституційні зобов’язання є важливим елементом взаємодії держави, закону та особистості. Відповідальність представляє як особисті, так і загальні інтереси. Під конституційними зобов’язаннями розуміють тип поведінки людини, здійснення якого забезпечує нормальне життя суспільства та держави. Їх небагато, але кожен з них дуже важливий. Крім того, залежно від змісту...
софія
Також судово-експертна діяльність поєднує наступні характерні особливості [3, ст. 48-49]: 1) відносна самостійність експерта у виборі методів та прийомів дослідження; 2) дослідницький характер (самостійне дослідження проблеми, пізнання істини); 3) реконструктивний характер (причинно-наслідковому зв’язку з іншими явищами); 4) можливість перевірки діяльності судового експерта (висновок експерта підлягає оцінці з боку слідчого, прокурора, захисника, суду); 5) поєднуються індивідуальні та колективні основи (реалізується спільними діями співробітників експертної установи, що виконують різні функції); 6) особлива суспільно-психологічна атмосфера, що викликана інтересом до результатів діяльності
Надія
Кожний письменник, пишучи твір, акцентує на місцевості, де він народився. У своєму творчому доробку В. Лис має значну кількість творів, де уживає територіальні діалектизми. Оскільки письменник – уродженець с. Загоряни, то в романі «Діва Млинища» активно використовує лексику волинсько-поліської говірки. Діалектизми є важливим показником того, що народна мова жива та активно використовується і стає окрасою літературних творів. У мові аналізованого твору В. Лис використовує діалектизми таких мовних рівнів: 1. Фонетичного рівня. 2. Лексичного рівня. 3. Морфологічного рівня. 4. Синтаксичного рівня.
Аліна
Машинобудування є дуже складною й унікальна галуззю, до якої входять декілька десятків галузей і виробництв. Підприємства машинобудування пов’язані в одне ціле на основі спільної технології, сировини, а також призначення готової продукції. У структурі машинобудування великі галузі, такі як сільськогосподарське, енергетичне, транспортне поділяються на менші. Транспортне машинобудування спеціалізується на авто-, судно-, вагоно-, тепловозо-, літакобудуванні. В свою чергу, наприклад, автомобілебудування випускає легкові, вантажні автомобілі, автобуси