Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Виховання Модель випускника навчально-виховного комплексу

Модель випускника навчально-виховного комплексу

У Маріупольському НВК за десять років роботи колективом підготовлено чимало переможців і призерів олімпіад та турнірів. Випускники навчаються у престижних вишах. Це стало можливим завдяки створенню багаторівневої системи навчання й виховання, що спирається на нашу модель випускника та сучасні технології навчання

Утім існуюча модель випускника не відповідає сучасним вимогам:

 • з'явилась нова парадигма навчання й виховання;
 • змінився характер взаємин між учителями й учнями, виникла суб'єкт-суб'єктна взаємодія.

Учень, як особистість, формується в соціальній конструкції учень - група - навчальний заклад - місто - регіон - країна, виконуючи різні соціальні ролі.

Навчання в НВК стає інтерактивним, розкриває внутрішні особливості учнів, що формує компетентну особистість учня в різних сферах діяльності.

Компетентний підхід у навчанні й вихованні переборює розрив між навчанням і життям.

Освіта та виховання в НВК виступають як інструмент самовдосконалення особистості та допомагає сформувати особистість, компетентну в різних сферах діяльності. Тому виникла необхідність розробити нову концепцію моделі випускника на інших принципах.

Центром моделі є «Я» випускника. «Я» випускника розглядається як суб'єктивна система уявлень і понять про себе, свою зовнішність, здібності, можливості, риси характеру, про фізичний розвиток здоров'я; уявлення про своє місце в колективі, характер взаємин з іншими людьми в межах соціальної конструкції.

«Я»-образ складається з трьох частин:

 • «Я» біологічне: знання про свій організм, своє тіло, процеси самозбереження й самодопомоги.
 • «Я» психічне - це знайомство зі своїм внутрішнім світом, розуміння своїх почуттів, бажань, думок.
 • «Я» соціальне - усвідомлення себе як члена суспільства, частки зовнішнього середовища, уміння контролювати свою поведінку, здатність суб'єктивно ставитись до зовнішнього середовища, виконуючи різні соціальні ролі.

Таким чином, «Я»-образ = «Я» біологічне + «Я» психологічне + «Я» соціальне.

На підставі такого розуміння «Я»-образу ми пропонуємо логіко-змістовні моделі. У структурі моделі випускника п'ять логіко-змістовних моделей:

 • «Я» біологічне.
 • Психологічні особливості особистості випускника.
 • Мотиваційна структура.
 • Соціально-психологічні особливості.
 • Соціалізація особистості.

Логіко-змістовні моделі складають основи моделі випускника й дозволяють простежити траєкторію розвитку особистості. Зміст і спрямованість логіко-змістовних моделей різні.

Конструювання логіко-змістовної моделі починається є визначення критеріїв і показників. Критерії дозволяють визначити загальні якості особистості, а конкретні показники характеризують особистість конкретного випускника.

Далі будується система координат, центром якої є «Я»-образ. Кількість координат для даного «Я» визначається кількістю критеріїв. На кожну координату наносяться показники. З'єднавши показники різних координат, можна побудувати циклічну діаграму розвитку особистості.

Розглянемо зміст логіко-змістовних моделей:

„Я" біологічне містить у собі такі критерії та показники

Знання про організм:

 • анатомічні відомості;
 • розуміння фізіологічних процесів;
 • дотримання правил гігієни.

Розвиток холістичних уявлень про себе, про світ:

 • людина є біолого-соціальною системою;
 • місце людини в біосфері;
 • розуміння закономірностей холістичного розвитку.

Відповідальність за своє життя та здоров'я:

 • усвідомлення небезпеки;
 • уміння контролювати свою поведінку у випадку небезпеки;
 • отримання навичок само- та взаємодопомоги.

Психологічні особливості особистості

Психодинамічні властивості особистості:

 • екстраверсія;
 • ригідність;
 • емоційна збудливість;
 • активність;
 • щирість.

Емоційний інтелект:

 • емоційна поінформованість;
 • емпатія;
 • управління своїми емоціями;
 • самомотивація;
 • розпізнання емоцій інших людей.

Особистісна креативність:

 • допитливість;
 • уява;
 • складність;
 • схильність до ризику.

Риси характеру:

 • тактовність;
 • принциповість;
 • чуйність;
 • працьовитість;
 • самокритичність;
 • помірність у потребах;
 • акуратність.

Мотиваційна структура

Мотивація випускника:

 • життєзабезпечення;
 • комфорт;
 • спілкування.

Характерні риси випускника:

 • спрямованість особистості;
 • інтелектуальні риси характеру;
 • ставлення до людей;
 • ставлення до себе.

Емоційна спрямованість:

 • альтруїстична;
 • комунікативна;
 • самостверджувальна;
 • на вибір професії;
 • естетична.

Здатність до самоуправління:

 • здатність до рефлексії;
 • здатність до самоаналізу;
 • здатність до самоорганізації;
 • здатність до самоуправління;
 • здатність до самоконтролю.

Особиста самореалізація:

 • наявність потреби в самореалізації;
 • готовність до самореалізації;
 • реалізація життєвих цілей.

Рефлексії та саморозвиток:

 • можливість професійної самореалізації;
 • самооцінка своїх якостей;
 • прагнення до саморозвитку.

Мотивація успіху:

 • активність у діяльності;
 • подолання перешкод;
 • наполегливість у досягненні мети;
 • планування на перспективу.

Комунікативна компетентність:

 • відкритість, товариськість;
 • логічне мислення;
 • кмітливість;
 • емоційна стійкість;
 • життєрадісність;
 • художнє мислення;
 • незалежність;
 • самоконтроль.

Самоактуалізація особистості:

 • орієнтація в часі;
 • цінності;
 • потреба в пізнанні;
 • креативність;
 • саморозуміння;
 • контактність.

Самоствердження особистості:

 • відсутність пригніченості;
 • розвиток конструктивних стратегій;
 • схильність до домінування.

Мотиваційна компетентність:

 • неперервна освіта;
 • усвідомлення, допитливість;
 • потреба в самопізнанні;
 • упевненість у своїх силах.

Гностичний компонент:

 • гнучкість мислення;
 • здатність до синтезу, узагальнення;
 • креативність;
 • пам'ять, її оперативність;
 • уміння систематизувати, класифікувати, узагальнювати.

Когнітивний компонент:

 • знання;
 • уміння;
 • навички.

Морально-вольовий компонент:

 • позитивне ставлення до навчання;
 • працездатність;
 • воля;
 • цілеспрямованість.

Організаційний компонент:

 • уміння планувати час, роботу;
 • уміння працювати в бібліотеці;
 • уміння користатись оргтехнікою;
 • уміння орієнтуватись у класифікації джерел.

Соціально-психологічні особливості

Локус контролю:

 • почуття відповідальності;
 • готовність до активності;
 • високий рівень суб'єктивного контролю емоцій;
 • власна відповідальність за події;
 • здатність переслідувати свої цілі в сьогоденні й майбутньому;
 • відповідальність за своє здоров'я;
 • здатність контролювати свою поведінку.

Ціннісні орієнтації:

 • відпочинок;
 • праця;
 • допомога людям;
 • знання про світ, природу людини;
 • соціальний статус;
 • соціальна активність;
 • спілкування;
 • здоров'я.

Соціальні та життєві цінності:

 • інтелектуальний розвиток;
 • перегляд освітніх програм;
 • самовдосконалення;
 • залучення до життя НВК;
 • вивчення предметів із задоволенням;
 • читання літератури;
 • близькі друзі;
 • вибір демократії та свободи;
 • служіння людям;
 • духовне вдосконалювання;
 • особистісне зростання.

Емоційна чуйність (емпатія):

 • сприйняття проблем друзів, групи, міста, регіону;
 • співчуття;
 • чуйність;
 • здатність до переживання;
 • відчуття радості, щастя від мистецтва.

Соціалізація особистості

Фактори соціалізації:

 • учень;
 • група;
 • НВК;
 • місто;
 • регіон;
 • Україна.

Форми стосунків:

 • знайомство;
 • приятелювання;
 • товаришування;
 • дружба;
 • взаємодопомога.

Принципи стосунків:

 • толерантність;
 • поступливість;
 • повага;
 • довіра;
 • урахування інтересів інших;
 • культура мови;
 • комунікабельність.

Цілі й задачі розвитку:

 • виховання громадянина;
 • індивідуалізація;
 • ідентифікація;
 • актуалізація;
 • формування соціоціннісних відносин;
 • здатність до саморегуляції;
 • усебічний розвиток особистості;
 • формування уявлень про життя.

Технологія роботи з моделлю випускника

Випускники, їхні батьки, класні керівники відзначають наявність чи відсутність показника особистості випускника за допомогою балів у анкетах опитування. Показники анкет і логіко-змістовні моделі збігаються. Критерій особистості в балах виводиться згідно з означеними показниками: дуже високий - 4 бали, високий - 3 бали, достатній - 2 бали, середній - 1 бал.

Отримані показники в анкетах наносяться на логічно-змістовні моделі в модель випускника. З'єднавши показники моделі випускника, одержуємо циклічну діаграму розвитку особистості.

Модель дозволяє передбачити розвиток особистості в межах логіко-змістовних моделей. Побудована циклічна діаграма розвитку націлює випускника:

 • на успіх;
 • приймати рішення й нести за них відповідальність;
 • свідомо вибирати професію;
 • використовувати знання як інструмент рішення життєвих проблем.

Випускник здатний до саморозвитку та самореалізації.

Автор: Л. Ілініч

Освіта.ua
19.04.2006

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!