Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Виховання Скаутський рух і управлінська діяльність

Скаутський рух і управлінська діяльність

В Україні значно активізувався процес створення дитячих і юнацьких організацій, головною метою яких є об'єднання громадян віком від шести до 28 років для діяльності, спрямованої на самореалізацію, захист прав і свобод, сприяння творчому розвитку та задоволення особистих інтересів

На реалізацію молодіжної політики нашої країни впливають різні чинники - фінансування, рівень кваліфікації педагогів-вихователів, увага науковців до проблем зайнятості дітей і молоді, ефективне керівництво, адаптація зарубіжного досвіду тощо. Цікавим вважаємо екскурс до історії розвитку скаутського руху, оскільки серед численних підліткових груп у зарубіжних країнах найбільш сприятливі умови для соціалізації підлітка виникають у групах скаутського типу.

Проблемі соціалізації молоді в позашкільних і дозвіллєвих закладах присвячено наукові дослідження ряду авторів: А. Вірковського, В. Окаринського, Н. Євдокимової, В. Редькіної, О. Жабокрицької, В. Салко, В. Тернопольської, Л. Просандєєвої, Л. Ярової та ін. Однак, здійснений аналіз робіт доводить, що вивченню скаутського руху як особливої системи ефективної організації роботи з молоддю на даний час присвячено недостатню кількість робіт, особливо з огляду на їх практичну значущість.

Перш за все маємо вивчити історію розвитку скаутського руху як соціального явища та виявлення його організаційних елементів для підвищення ефективності управління навчальними закладами в сучасних умовах. Скаутський рух зародився наприкінці минулого століття в Англії. Засновником скаутизму називають Роберта Баден-Пауелла, який був не тільки військовим, музикантом, письменником, але й дуже талановитим педагогом. Він у 1907 р. відкрив перший табір скаутів, досвід діяльності якого допоміг йому написати книгу «Скаутизм для хлопчиків». Але сама ідея створення спеціальної виховної системи для підлітків, в основу якої закладалися романтика, благородність, мужність, виникла дещо раніше. У 1901 р. відомий американський письменник Ернест Сеттон-Томпсон запропонував учням сільської школи, старшим дванадцяти років провести цікаво вихідні в індійському селі. Так почалася гра, що швидко поширилась на теренах США, як дитячий природоохоронний рух під назвою «Знавці лісу».

У 1902 р. Е. Сеттон-Томпсон надрукував серію статей про «Знавців лісу», які мали великий успіх. Пізніше він видав рекомендації «Берестяний свиток», в яких у цікавій формі подавалися правила гри. У цьому ж році він відвідав Англію з лекційним курсом, де й зустрівся з Р. Баден-Пауеллом. Взявши за основу ідею американського письменника, Р. Баден-Пауелл докорінно переробив її у воєнному дусі, увів військову термінологію, запропонував військові ігри, і тим самим став основоположником скаутизму.

Він визначив цю організацію як добровільний неполітичний рух, відкритий для всіх, незалежно від походження, раси, віросповідання, що відповідає меті і принципам вільного виховання молоді.

Головна мета скаутизму, яка визначається в офіційних документах, - унести вклад в розвиток кожної особистості, розкриття повною мірою її фізичного, соціального, інтелектуального, духовного потенціалу, виховання відповідального за своє суспільство громадянина. Особливо підкреслюється взаємозв'язок соціальних, фізичних і духовних здібностей. Шлях до досягнення мети заснований на певних принципах, а саме, обов'язок перед Богом, обов'язок перед іншими людьми, обов'язок перед самим собою. Слід відзначити, що скаутизм виступає проти вузького розуміння патріотизму. Р. Баден-Пауелл підкреслював, що вихователі повинні піклуватися про те, щоб хлопчики і дівчата зрозуміли, що патріотизм є вищим почуттям, яке, як правило, не обмежується лише своєю країною та тим самим не породжує ворожість до інших. Отже, міжнародні контакти скаутів показують, що виховання патріотизму в широкому розумінні цього слова - це благородні якості, які визначають розум і справедливість по відношенню до інших націй та дозволяють відчувати єдність і братство скаутського світу.

Концепція людської гідності, закладена у Всесвітній Декларації прав людини, визначає для скаутів перш за все те, що будь-яка здійснювана ними діяльність повинна бути основана на повазі на до людини.

Закон скаутів визначає основні моральні якості, що притаманні кожному зі скаутів, зокрема: надійність, вірність, доброзичливість. Підтримуючи цю думку, відзначимо, що для виховання гуманістичних рис підлітків сучасної школи є важливим лозунг скаутів: Роби добру справу кожного дня.

Другим важливим елементом руху скаутів є так зване навчання справою, в основі якого лежить ідея Р. Баден-Пауелла про те, що хлопчик завжди віддає перевагу справі, а не навчанню. Але, на нашу думку, цей елемент для нашого часу не є придатним, оскільки в сучасному світі організації процесу навчання потрібно відводити значне місце в загальноосвітніх і позашкільних закладах. При цьому ми спираємось на сучасні нормативно-правові положення, закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», загальні відомості про позашкільну освіту в Україні. Зокрема, законодавчо визначено, що освітня діяльність позашкільного навчального закладу це «процес надання знань, формування вмінь і навичок із різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків і запитів особи».

Третій складовий елемент скаутизму - праця малими групами. Перевага малих груп для процесу соціалізації підростаючого покоління з давніх-давен визначається вчителями. Оптимальною малою групою в скаутській організації вважається група 6-8 чол., яка створює ідеальну атмосферу для розвитку особистості школяра, розвитку почуттів відповідальності, звичок самоконтролю, організаторських здібностей і виконавської дисципліни.

В організаторському плані сучасні скаути поділяються на два самостійні напрями: бойскаути (хлопчики) і герлскаути (дівчата). При всій загальності мети, завдань, функціональних принципів, системи заохочення в конкретних програмах та ігрових ситуаціях ураховується специфіка тієї чи іншої статі.

Бойскаутів умовно розділяють на три вікові групи. До першої групи (8-10 років) входять ті, що починають («вовчата»), в основі програми виховання яких лежить історія про індійського хлопчика Мауглі, який став «вожаком» вовчої зграї. Хлопчики цього періоду об'єднуються в невеликі групи і обирають назву для себе із світу тварин, птахів, щомісячно проводять збір, попередньо складаючи карти з назвою маршрутів, готують звіти та малюнки, щоденники спостережень, розучують танці та пісні.

Діяльність другої групи (14-17 років) сконцентрована на оволодінні навичками й уміннями необхідними для військової підготовки. Серед них окремо виділяється група дослідників, які об'єднуються за інтересами з певного виду діяльності (архітектура, археологія, агрономія, лісова справа та ін.) що, безумовно, допомагає у свідомому виборі професії.

Ще в більшій мірі ця спеціалізація проявляється у третій віковій групі (17-18 років), в якій бойскаути вивчають морську авіаційну справу, засоби масової інформації, часто працюють інструкторами в молодших групах.

Герлскаути об'єднуються також у три вікові групи: «брауні» - «пташенята» (7-9 років), середні - «юніорки-кадети» (10-14 років), старші (15-18 років). Основні види діяльності дівчаток-скаутів: художня творчість, музика, танці, малювання, заняття на відкритому повітрі (різноманітні ігри, спортивні змагання, вироблення туристських умінь та навичок), домоведення, що обов'язкове для кожної дівчини.

Для врахування індивідуальних досягнень в скаутських організаціях існує добре розроблена символіка або система розпізнавання. Нагороди (значки, нашивки, і т. ін.) вручається як за оволодіння навичками певної ступені, так і за окремі конкретні уміння. При цьому сам скаут вирішує, що він буде вивчати, і вибирає найбільш властиві для себе теми. Швидкість руху в такому процесі залежить від інтересів, зусиль та здібностей кожного.

Уміння, якими повинні володіти скаути, діляться на 12 груп. П'ять груп складають уміння, які пов'язані з природою (життя в таборі, приготування їжі, туризм, навколишнє середовище, екологія); дві групи - уміння пов'язані із зміцненням здоров'я (фізична підготовка, надання першої допомоги), три групи відносяться до сім'ї, району, країни (сімейне життя, життя в суспільстві, громадянство).

Для скаутів характерна особлива увага до атрибутики та символіки. Із ними пов'язана і загальна атмосфера романтики, святковості, збереження традицій, яскраві зльоти та ритуали («джамбарі»), які є характерними для скаутів. Усе це залишається в свідомості підлітків на все життя.

У даний час нараховується більше 16 млн скаутів у 131 країні. Більше 250 млн людей пройшли через скаутський рух за час його існування. Серед них діячі науки і культури, політичні лідери, економісти, бізнесмени. Наприкінці відмітимо, що в Україні перші скаути з'явились у 1910 році, але організаційно її оформлення відбулося в 1915 році. Також у даний час скаутські організації почали відроджуватися та вже активно діють у Литві, Естонії, Латвії, Білорусії, Росії.

Отже, система самоврядування у скаутському русі, на нашу думку, є дійовим засобом організації процесу навчання та виховання підлітків, адже це допомагає керівникам навчальних закладів у вирішенні проблем управління. Скаутські групи цілеспрямовано організуються дорослими на основі врахування і використання потреби особистості підлітків у групуванні з однолітками, а також їхнього інтересу до гри як такої.

У такому випадку важливими організаційними елементами підвищення ефективності в сучасних умовах виступають:

  • діяльність у малих групах, які підпорядковуються старшим групам і об'єднуються у велику організацію;
  • наслідування ідеалів і взірців поведінки організатора або керівника;
  • оптимальний розподіл цікавих і корисних справ для вирішення проблем виховання.

Автор: Т. Кірімханова

Освіта.ua
23.09.2008

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
igor
Дякую за досить гарну статтю.... мені вона стала в нагоді...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!