Основні документи, що регламентують діяльність ліцею

Головною метою роботи Закладу є формування високоiнтелектуальної, духовно багатої, соціально активної, творчої особистостi, громадянина України

Основні документи, що регламентують діяльність ліцею

Статут Саксаганського природничо-наукового ліцею

Загальнi положення

Саксаганський природничо-науковий лiцей (далі - Заклад) здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Конституцiї України, чинного законодавства України, у тому числi Закону України «Про освiту», Положення про середнiй загальноосвiтнiй навчально-виховний заклад, даного статуту.

З моменту реєстрації цього статуту втрачає чинність статут Закладу, затверджений та зареєстрований рішенням виконкому Криворізької міської Ради народних депутатів від 07.08.95 р. № 362 (2).

Засновником Закладу є Саксаганська районна рада (рішення І сесії XXI скликання від 28 квітня 1990 р. № 166). Власником майна Закладу є Криворізька міська рада. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок бюджету Саксаганської районної ради.

Саксаганський ліцей - це середній загальноосвітній навчально-виховний заклад для творчо- та інтелектуально обдарованих дітей, що забезпечує загальну середню освіту відповідно до стандартів освіти та поглиблене вивчення предметів природничо-наукового циклу.

Завдання Закладу:

 • надання середньої загальної освіти відповідно до державних стандартів освіти та забезпечення поглибленого вивчення предметів природничо-наукового циклу;
 • формування первинних навичок наукового дослiдження, винахiдництва та рацiоналiзаторства.

Для виконання визначених завдань Заклад:

 • здійснює пошук і розвиток природних нахилiв, здiбностей i обдарувань дітей, їх творчого мислення, потреби i вмiння самовдосконалюватися;
 • створює умови для глибокого оволодiння природничо-науковими та гуманітарними знаннями у вiдповiдностi з обраним профілем освiти (фiзика та математика, хiмiя та бiологiя);
 • забезпечує iнтелектуальний, моральний та фiзичний розвиток лiцеїстiв, формування нацiональної самосвiдомостi, громадянської позицiї, готовностi до активної творчої трудової дiяльностi;
 • забезпечує виховання потреби у здоровому способі життя, зміцнення здоров'я лiцеїстiв;
 • забезпечує виховання лiдера як людини, що здатна до самореалiзацiї, саморозвитку особистостi, який досягається як результат її прагнення до високої мети.

Заклад надає кожному учневi оптимальнi можливостi для одержання широкої загальної освiти та поглибленого вивчення окремих предметiв у вiдповiдностi з його здiбностями, нахилами, творчими потребами, створює умови та гарантує високий рiвень загальноосвiтньої допрофесiйної пiдготовки, оволодiння загальними навичками науково-дослiдницької роботи та розвиток iндивiдуальностi кожної дитини.

У Закладі формуються цiннiсні орiєнтацiї вихованцiв, необхiдні для усвiдомлення себе вiльними громадянами суверенної України, активними учасниками науково-технiчного та соцiального прогресу суспiльства.

Діяльність Закладу будується на принципах креативностi, науковості, гуманiзму, демократизму, диференцiацiї, незалежностi вiд полiтичних i релiгiйних організацій. Обдарованій дитині для повної реалiзацiї її здiбностей, таланту, всебiчного розвитку створюються належні умови для здійснення навчально-виховного процесу, органiчно пов'язаного з нацiональною iсторiєю, культурою, народними традицiями.

Заклад є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки зi своєю назвою, рахунки в установах банку.

Заклад самостiйно приймає рiшення, здiйснює діяльність у межах компетенцiї, передбаченої чинним законодавством, керуючись Указами Президента України, Інструкціями, Положеннями, розпорядженнями Міністерства освіти України, обласного управління та місцевих органів управління освітою.

Заклад несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством і державою за:

 • реалiзацiю головних завдань, визначених Законом України «Про освiту»;
 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестацiї та акредитацiї;
 • безпечнi умови освiтньої дiяльностi;
 • дотримання державних стандартiв освiти;
 • дотримання договiрних зобов'язань з iншими суб'єктами освiтньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, в тому числi зобов'язань за мiжнародними угодами;
 • дотримання фiнансової дисциплiни.

Випускники Закладу одержують документи про середню освiту встановленого зразка.

У Закладі навчання здійснюється українською мовою i запроваджене поглиблене вивчення фiзики та математики (фiзико-математичний факультет), хiмiї та бiологiї (екологічний факультет).

Заклад набуває майнові і немайнові прав і обов'язків, і виступає позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді, третейському суді.

Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов'язаних.

Юридична адреса Закладу.

Права Закладу

Заклад має право:

 • укладати будь-які угоди всіх видів, крім прямо заборонених законодавством, з будь-якими контрагентами;
 • продавати, списувати, здавати в оренду основні засоби за попередньою згодою з засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законів України;
 • на добровільній основі вступати в союзи, господарські асоціації, концерни та інші об'єднання;
 • створювати підрозділи, дочірні підприємства, необхідні для господарської діяльності;
 • проходити в установленому порядку державну акредитацiю;
 • визначати форми i засоби органiзацiї навчально-виховного процесу;
 • визначати варіативний компонент змiсту освiти, розробляти i впроваджувати власнi плани та програми навчально-дослiдницької та науково-методичної роботи з врахуванням державних стандартiв;
 • визначати контингент лiцеїстiв;
 • спiльно з міським та районним методичними кабінетами, Академiєю педагогiчних наук України, науково-дослiдними iнститутами та центрами, вищими навчальними закладами проводити науково-дослiдницьку, експериментальну, пошукову роботу;
 • органiзовувати індивідуальну пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та стажування педагогiчних кадрiв;
 • створювати структурнi пiдроздiли для забезпечення безперервної освіти;
 • запрошувати на роботу фахівців, у тому числi й закордонних, на договiрних (контрактних) умовах при врахуванні фінансових можливостей Закладу;
 • отримувати кошти та матерiальнi цiнностi вiд органiв державного управлiння, юридичних та фiзичних осiб;
 • використовувати кошти від господарської діяльності згідно з чинним законодавством;
 • розвивати власну соцiальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профiлактичних та культурних пiдроздiлiв; використовувати кошти Закладу на будiвництво або упорядкування соцiально-побутових об'єктiв навчально-виховного процесу;
 • здiйснювати капiтальне будiвництво i реконструкцiю, капiтальний ремонт будівлі Закладу на основi договорiв пiдряду чи господарським способом;
 • встановлювати форму для лiцеїстiв.

Обов'язки Закладу

Заклад повинен:

 • забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством, складає статистичні звіти;
 • створювати необхідні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціальне страхування;
 • виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • у разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена згідно чинного законодавства.
 • керівник Закладу і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

У складi Закладу функцiонують підрозділи основного курсу навчання:

 • фізико-математичний факультет;
 • екологічний факультет.

До основного відділення відноситься мережа 8-11-х класів.

Мережа класів формується на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти, враховуючи при цьому можливості доходної частини відповідного бюджету.

Навчальний процес в Закладі здійснюється в режимi закладу повного дня шестиденного тижня (скорочений - субота). У другій половині дня вихователями класу проводяться заняття по вдосконаленню науково-теоретичних знань і практичних навичок з профілюючих предметів; проведення науково-дослідницької роботи. Шостий день тижня використовується для вивчення предметів інваріантної частини навчального плану (валеології, психології, екології, етики, хореографiї, образотворчого мистецтва, музичної культури тощо), загартування лiцеїстiв, проведення наукових дослiджень, екскурсій, творчих зустрічей тощо.

З метою розширення та поглиблення профiльної та гуманiтарної пiдготовки, етичного та естетичного виховання лiцеїстiв, вивчення нацiональних традицiй, iсторiї та культури в Закладі запроваджуються факультативні заняття, спецкурси, що визначені навчальним планом.

Межова наповнюванiсть класу в Закладі - до 30 осіб. Під час проведення семiнарських, практичних та лабораторних занять з профiльних предметiв, уроків з української та іноземних мов, практичних занять з основ інформатики та обчислювальної техніки, фізкультури та здоров'я, допризовної підготовки юнаків класи можуть поділятися на дві групи відповідно до порядку, визначеного Міністерством освіти.

Заняття з фiзичної культури в 10-11-х класах проводяться окремо при наявностi в класi не менше 8 чоловiк однiєї статi.

Для викладання окремих навчальних предметiв, спецкурсiв, практикумiв можуть залучатися викладачi вузiв, науковi, медичнi працiвники та iншi фахівці на умовах оплати праці згідно з діючим законодавством.

З метою забезпечення викладання навчальних предметiв на високому науковому рiвнi, органiзацiї наукових дослiджень з окремих проблем, виконання лiцеїстами самостiйних творчих завдань в Закладі функцiонує науково-методична рада, яка здійснює керівництво предметними науково-методичними об'єднаннями: математики та iнформатики; фiзики; хiмiї; екології; гуманiтарних дисциплін.

До складу науково-методичної ради входять керівники науково-методичних об'єднань Закладу, вчені Криворізького педагогічного університету та науково-дослідницьких інститутів Академії педагогічних наук, Академії гірничих наук, Міністерства освіти України. Вони працюють на громадських засадах та за рахунок спонсорських надходжень.

Науково-методичною радою здійснюється управління науково-методичною роботою Закладу. Науково-методична рада забезпечує керівництво виданням журналу «Саксаганський ліцей» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія ДП № 341 видане Міністерством України у справах преси та інформації) та газети «Ліцейські відомості» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія ДП № 342 видане Міністерством України у справах преси та інформації), які висвітлюють інноваційні педагогічні системи і форми роботи, актуальні події освіти та пропагують педагогічний досвід серед науковців, освітян, ліцеїстів міста Кривого Рогу.

У Закладі функціонують міжпредметні науково-методичні об'єднання: охорони здоров'я, світського виховання тощо.

Науково-методичне об'єднання охорони здоров'я забезпечує фізичний розвиток та реабілітацію здоров'я ліцеїстів, а свiтського виховання - викладання предметiв етико-естетичного циклу, координує зусилля педагогічного колективу по формуванню у лiцеїстiв культури поведiнки, розумiння культурних цiнностей українського народу та народів свiту, прагнення до прекрасного.

Основні функцiї науково-методичних об'єднань:

 • забезпечення науково-теоретичного педагогічного, психологічного та методичного рівня навчання лiцеїстiв з дисциплін базового циклу, викладання спецкурсiв, факультативiв, тощо;
 • наукове керівництво позакласною науково- та навчально-дослiдницькою дiяльнiстю лiцеїстiв в природничих та гуманітарних галузях;
 • керівництво самоосвiтою лiцеїстiв, яка здійснюється за iндивiдуальними планами, надання допомоги лiцеїстам у засвоєннi найбiльш складних питань навчальних предметів;
 • цілеспрямоване включення педагогів в систематичну науково-педагогічну роботу;
 • сприяння розвиткові наукового світогляду, професійної майстерності педагогів, формування та згуртування науково-педагогічного колективу;
 • турбота про здоров'я лiцеїстiв, їх загальнокультурний розвиток.

Основнi форми роботи науково-методичних об'єднань:

 • проведення засiдань (не рідше 1 разу на мiсяць);
 • підготовка та участь у науково-педагогічних нарадах, семінарах, сесіях, конференціях різних рівнів;
 • робота колективу педагогів-дослідників об'єднань над педагогічними проблемами;
 • виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань;
 • iндивiдуальна робота членiв об'єднань з окремими лiцеїстами;
 • органiзацiя лекцiй, консультацiй, творчих зустрiчей та iншi форми роботи.

Членами науково-методичних об'єднань є педагоги Закладу, ліцеїсти-дослідники, викладачі вузiв, науковi спiвробiтники iнститутiв, фахівці різних галузей людської діяльності, представники громадських органiзацiй, які забезпечують наукову підтримку освітньої діяльності навчального закладу на громадських засадах та за рахунок спонсорських надходжень.

Керівництво науково-методичним об'єднанням здійснює його керівник, який обирається членами об'єднання, а призначається директором Закладу на один рiк.

Медичне обслуговування лiцеїстiв забезпечується засновником i здiйснюється медичними закладами за мiсцем проживання лiцеїстiв та кафедрою здоров'я Закладу спільно з 4-ю міською і 4-ю дитячою лікарнями. Заклад функцiонує як медико-педагогічна система, в якій для кожного ліцеїста передбачено створення оптимальних умов для фiзичного, iнтелектуального та духовного розвитку на основi постiйного контролю та корекцiї стану його здоров'я, здiйснення профiлактики захворювань та реабiлiтацiї пiсля хвороби, формування навичок самопрофiлактики та самооздоровлення.

Харчування ліцеїстів здійснюється у ліцейській їдальні за рахунок батьків ліцеїстів.

Взаємовiдносини Закладу з юридичними i фiзичними особами визначаються згiдно з чинним законодавством, договорами, що укладенi мiж ними.

Органiзацiя навчально-виховного процесу

Заклад як експериментальний майданчик науково-дослідницького інституту педагогіки Академії педагогічних наук України планує свою роботу та узгоджує її з районним та міським відділами освіти та Науково-дослідницьким інститутом педагогіки. У планi роботи вiдображаються найголовнiшi питання діяльності Закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, розроблений на основi базового навчального плану Мiнiстерства освiти iз конкретизацiєю варіативного компоненту освiти відповідно завдань діяльності факультетів у Закладі.

Навчальний план затверджується органами управління освітою, науково-дослідницьким інститутом педагогіки Академiї педагогiчних наук.

Додатки до нього:

 • навчальні програми;
 • розклад урокiв;
 • щоденний, тижневий та рiчний режим роботи Закладу.

Вiдповiдно до навчального плану Закладу педагогiчнi працiвники самостiйно розробляють та добирають програми, пiдручники, навчальнi посiбники, яким надано гриф Мiнiстерства освiти, а також науково-методичну лiтературу, дидактичнi матерiали, педагогiчнi технологiї, що мають забезпечувати отримання освiти на рiвнi не нижчому вiд державних стандартiв, виконання iнших статутних завдань.

У Закладі варiативнicть освiти забезпечується наявнiстю в навчальному планi двох частин з кожного профілю:

 • інваріантної (обов'язкової) частини, яка включає загальноосвiтнi предмети, що складають базовий компонент змiсту освiти;
 • варіативної частини, яка включає предмети і курси за вибором загальноосвiтнього та загальнокультурного напрямку, факультативи, додаткові індивідуальні заняття та консультації. Предмети і курси за вибором забезпечують поглиблене вивчення предметів інваріантної частини, задовольняють індивідуальні інтереси та потреби ліцеїстів.

Заклад здiйснює навчально-виховний процес за очною формою навчання

Зарахування до Закладу проводиться на конкурснiй основi за принципами добровiльностi та соцiальної рiвностi. Конкурсний вiдбiр учнiв у 8-i класи Закладу проводиться на основi результатiв психологічної діагностики їх творчих та інтелектуальних здібностей, спiвбесiди та письмових робiт з профiльних предметiв. На цих же умовах, але при наявностi вiльних мiсць, допускається прийом учнiв до iнших класiв Закладу за результатами співбесіди.

Перевага у зарахуваннi до Закладу надається переможцям олiмпiад рiзного рiвня з профiльних предметiв.

Структура і тривалість навчального року будується за семестрами, встановлюється щорічно педагогічною радою Закладу в межах часу, передбаченого навчальним планом, але не менше 34 тижнів.

Згідно з наказами Міністерства освіти України навчальнi заняття в Закладі розпочинаються 1-го вересня i закiнчуються 31-го травня. Навчальний рiк подiляється на два навчальних семестри. Тривалiсть кожного навчального семестру визначається відповідно до наказів Міністерства освіти й науки України.

Протягом навчального року для ліцеїстів проводяться канікули (осінні, зимові, весінні, літні) відповідно до термінів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Уроки в Закладі проводяться парами, тривалiсть одного уроку становить 40 хвилин.

Резерв навчального часу, який становить 5 хвилин від кожного проведеного уроку відводиться для проведення індивідуальних консультацій для ліцеїстів з базових навчальних дисциплін. Тривалість окремої консультації становить 30 хвилин на тиждень.

У Закладі встановлюється така тривалiсть перерв мiж уроками: перша перерва - 10 хвилин; друга - 20; третя - 20; четверта - 20 хвилин; п'ята - 10.

Тривалiсть навчального тижня встановлюється адміністрацією Закладу за умови дотримання санiтарно-гiгiєнiчних вимог в межах часу, передбаченого навчальним планом.

Тижневий режим роботи закладу фiксується у розкладi урокiв, в якому визначається щоденна кiлькiсть i послiдовнiсть навчальних занять. Розклад складається вiдповiдно до педагогiчних вимог, узгоджується з профспiлковим комiтетом, санітарно-епідеміологічною службою району i затверджується директором Закладу.

Крiм уроків як основної форми навчально-виховного процесу у Закладі проводяться iндивiдуальнi, груповi, факультативнi та iншi позакласнi заняття та заходи, передбаченi розкладом, якi спрямованi на розвиток творчих здiбностей i обдарувань лiцеїстiв, задоволення їх освiтнiх iнтересiв, виховання та оздоровлення.

Домашнi завдання в Закладі не є обов'язковими. Їх доцiльнiсть, характер, змiст i обсяг визначаються вчителем. Вони пропонуються лiцеїстам з урахуванням санітарно-гігієнічних, психофiзіологiчних i педагогiчних вимог, їх iндивiдуальних особливостей i передбачають, головним чином, виконання вправ на застосування знань, вироблення практичних умiнь, читання художньої та науково-популярної лiтератури, роботу з довiдниками, словниками, енциклопедiями та сучасними інформаційними засобами.

Використання домашнiх завдань, що вимагають значних витрат часу (схеми, карти, креслення, доповiдi, реферати, твори) в Закладі як навчальному закладі повного дня, обмежуються.

У Закладі встановлюється тематичний облiк знань учнiв. Оцiнювання учнів в балах за семестр здійснюється з урахуванням результативності вивчення окремих тем навчального курсу та результатів підсумкових контрольних робіт. Рiчнi оцiнки обов'язково виставляються в кінці року згідно семестрових.

У документ про освiту (свiдоцтво, атестат) вносяться оцiнки вiдповiдно до загальноприйнятої 12 - бальної системи оцiнювання знань учнiв.

Семестровi, рiчнi, пiдсумковi оцiнки оголошуються класним керівником та виставляються в академічні книжки ліцеїстів. У разi незгоди лiцеїста (його батькiв або осiб, якi їх замiнюють) з семестровою, рiчною, пiдсумковою оцiнкою йому надається право оскаржити оцінку у директора Закладу у мiсячний термiн i скласти повторну атестацію з вiдповiдного предмета. Для цього за поданням директора Закладу районним вiддiлом освiти виконкому створюється експертна комiсiя. Висновки цiєї комiсiї є остаточними.

Оцiнки з поведiнки у Закладі не виставляються.

Лiцеїсти, якi мають позитивнi рiчнi та пiдсумковi оцiнки, переводяться до наступного класу.

Лiцеїсти, якi мають за пiдсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1-3 бали) з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть бути відраховані.

Навчання у Закладі завершується складанням державної підсумкової атестації. За результатами державної підсумкової атестації та річного підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів видаються документи про освiту зразка, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

 • лiцеїсти;
 • педагогiчнi працiвники;
 • iнженерно-технічнi працiвники та навчально-допомiжний персонал;
 • батьки (особи, якi їх замiнюють);
 • представники пiдприємств, наукових установ, вузів, громадських органiзацiй, асоціацiй, якi беруть участь у навчально-виховнiй роботi.

Статус учасникiв навчально-виховного процесу, їхнi права і обов'язки визначаються Законом України «Про освiту» та даним статутом.

За успiхи у навчальній та науково-дослiдницькiй дiяльностi для учасникiв навчально-виховного процесу встановлюються рiзнi форми морального заохочення (грамоти, премiї) в разі наявності спонсорських надходжень.

Лiцеїсти мають право:

 • обирати профiлi, форми навчання, iндивiдуальнi програми, позакласнi заняття;
 • користуватися науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, оздоровчою, побутовою базою Закладу;
 • брати участь в науково-дослiдницькiй, конструкторськiй раціоналізаторській та iнших видах науково-теоретичної дiяльностi: конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах;
 • апелювати до адмiнiстрацiї Закладу у разi незгоди з оцiнкою їх навчальної та дослiдницької дiяльностi;
 • брати участь в обговореннi i вносити власнi пропозицiї щодо органiзацiї навчального, науково-дослiдницького та виховного процесу, дозвiлля лiцеїстiв;
 • брати участь у діяльності науково-методичних об'єднань кафедр, добровiльних самодiяльних об'єднань, творчих студiй, клубів, гуртків, груп за iнтересами;
 • на захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного і фiзичного насилля адмiнiстрацiї, педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують або принижують їхню честь, гiднiсть;
 • на безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi.

Лiцеїсти повиннi:

 • виконувати вимоги статуту, правила внутрiшнього трудового розпорядку;
 • вiдповiдально ставитись до навчання, систематично i глибоко вивчати профiльнi предмети та добре встигати з дисциплiн загального циклу;
 • брати участь у науково-дослiдницькiй роботi;
 • самостiйно поповнювати знання, постiйно розширювати свою ерудицiю, загальну культуру, розвивати в собi якостi iнтелiгентної людини;
 • дорожити честю Закладу, високим званням «лiцеїст», створювати та зміцнювати авторитет Закладу та лiцеїста;
 • бути самокритичним і критичним в оцiнцi своїх вчинкiв та всього того, що вiдбувається в Закладі та за його межами;
 • брати участь у громадському життi Закладу та суспiльнокориснiй працi;
 • постiйно фiзично вдосконалюватися, слiдкувати за своїм здоров'ям, займатися фiзичним тренуванням та загартуванням органiзму;
 • виконувати правила з технiки безпеки.

Педагогiчними працiвниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, якi мають вiдповiдну вищу педагогiчну освiту, вiдповiдний професiйний рiвень, фiзичний стан яких дозволяє виконувати покладенi на них функцiї.

Педагогiчнi працiвники приймаються на роботу до Закладу за конкурсом та контрактною формою трудової угоди. Конкурс педагогів проводиться згідно Положення «Про конкурс педагогів на заміщення вакантних посад у Закладі», затвердженого органами управління освітою.

Педагогiчнi працiвники мають право на:

 • захист професiйної честi, гiдностi;
 • участь в обговореннi та вирiшеннi питань органiзацiї навчально-виховного процесу;
 • проведення науково-дослiдницької, пошукової роботи вiдповiдно до дiючих нормативних документiв;
 • вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчної iнiцiативи;
 • дострокову атестацiю на отримання вiдповiдної категорiї i педагогiчного звання;
 • участь в роботi органiв громадського самоврядування Закладу;
 • пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту програм, форм навчання, органiзацiї та установ, якi здiйснюють пiдвищення квалiфiкацiї і перепiдготовку.

Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв не допускається, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:

 • виконувати статут Закладу, правила i режим внутрiшнього трудового розпорядку, умови контракту та колективного трудового договору;
 • забезпечувати умови для розвитку творчих здiбностей лiцеїстiв та засвоєння ними навчальних програм на високому рiвнi, не нижчому вiд державних стандартiв;
 • утверджувати особистим прикладом повагу до принципiв загальнолюдської моралi: правди, справедливостi, вiдданостi, патрiотизму, гуманiзму, стриманостi, працелюбства, помiркованостi тощо;
 • виховувати повагу до батькiв, жiнки, особистостi взагалi, культурно-нацiональних, духовних цiнностей України та iнших держав, до державного i соцiального устрою, поглядiв, що вiдмiннi вiд власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати учнів до самостiйного життя в дусi взаєморозумiння, миру, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;
 • дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати гiднiсть лiцеїстiв;
 • захищати лiцеїстiв вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства, виховувати потребу у здоровому способi життя;
 • постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, пiдвищувати загальну культуру;
 • займатися науково-методичною роботою;
 • виконувати рiшення, прийнятi органами громадського самоврядування Закладу, накази i розпорядження адмiнiстрацiї, органiв державного управлiння освiтою.

У Закладі перiодично проводиться атестацiя педагогiчних працiвникiв.

Порядок проведення атестацiї встановлюється Мiнiстерством освiти України.

Педагогiчнi працiвники, якi не вiдповiдають займанiй посадi за результатами атестацiї або систематично порушують статут, правила внутрiшнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язкiв, умов договору, контракту, звiльнюються з роботи згiдно з чинним законодавством.

Iнженерно-технiчнi працiвники та навчально-допомiжний персонал приймається на роботу i звiльнюється директором Закладу згiдно з чинним законодавством.

Їхнi права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрiшнього розпорядку Закладу.

Батьки лiцеїстiв (особи, якi їх замiнюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхнiх дiтей до Закладу.

Батьки та особи, якi їх замiнюють, мають право:

 • обирати та бути обраними до органiв громадського самоврядування в Закладі;
 • звертатись до органiв державного управлiння i громадського самоврядування з питань навчання лiцеїстiв;
 • брати участь в покращанні органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцненнi матерiально-технiчної бази Закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування Закладу та у вiдповiдних державних, судових органах законнi iнтереси своїх дiтей.

Батьки та особи, якi їх замiнюють, зобов'язанi:

 • постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їхнiх природних здiбностей та нахилiв;
 • поважати гiднiсть дитини, виховувати працелюбнiсть, доброту, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, державної і рiдної мов, культури, сiм'ї, повагу до нацiональних, iсторичних, культурних цiнностей iнших народiв;
 • сприяти здобуттю дiтьми освiти в Закладі;
 • виховувати повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

Заклад надає батькам та особам, якi їх замiнюють, допомогу у виконаннi ними своїх обов'язкiв.

Батьки чи особи, якi їх замiнюють, несуть однакову вiдповiдальнiсть за виховання, навчання i творчий всебічний розвиток дiтей.

У разi невиконання батьками своїх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батькiвських прав.

У навчально-виховному процесi Закладу мають право брати участь вченi міста, Академiї педагогiчних наук України, Академiї гiрничих наук, вузiв, з якими укладені угоди про спiвробiтництво, працiвники органiв управлiння народною освiтою на громадських засадах та за рахунок спонсорських надходжень.

Учасники навчально-виховного процесу набувають прав i виконують обов'язки, що визначаються даним статутом та договором iз Закладом.

Представники громадськостi мають право:

 • обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування в Закладі;
 • керувати об'єднаннями лiцеїстiв за iнтересами, гуртками, секцiями;
 • сприяти поліпшенню матерiально-технiчної бази, фiнансовому забезпеченню закладу освiти;
 • проводити консультацiї для педагогiчних працiвникiв;
 • брати участь в органiзацiї навчально-виховного процесу;
 • проводити заходи по оздоровленню лiцеїстiв.

Представники громадськостi зобов'язанi дотримуватися статуту Закладу, виконувати рiшення органiв громадського самоврядування, накази та розпорядження адмiнiстрацiї з питань навчально-виховного процесу; дотримуватися етики поведiнки та моралi; захищати учнiв вiд будь-яких форм фiзичного та психiчного насильства, пропагувати здоровий спосiб життя.

Управлiння закладом

Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та принципів самостійного господарювання.

Безпосереднє керiвництво Закладом здiйснюється його директором та органами громадського самоврядування.

Директор самостійно, згідно з чинним законодавством, вирішує питання діяльності Закладу, розпоряджається майном Закладу, укладає договори, в том числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, користується правом розпорядження фінансами, видає накази і вказівки, які обов'язкові для всіх працівників закладу.

Директор є начальником цивільної оборони Закладу і діє відповідно до Закону України «Про цивільну оборону» і рішень виконкому міськради, організовує мобілізаційні засоби.

Директор забезпечує необхідні умови і призначає відповідних осіб з питань охорони праці.

Директор призначається i звiльняється засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

Права і обов'язки директора Закладу:

 • забезпечення реалiзацiї державної освiтньої полiтики, дiє вiд iменi Закладу;
 • видання у межах своєї компетенцiї наказів та розпоряджень, що є обов'язковими для всiх учасникiв навчально-виховного процесу;
 • органiзація навчально-виховний процесу, здiйснення контролю за його ходом та результатами, вiдповiдальність за якiстю i ефективнiстю роботи педагогiчного колективу, дотриманням вимог щодо охорони дитинства i працi, створення необхiдних умов для участi лiцеїстiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi;
 • відповідальність за ефективне та цільове використання бюджетних коштів;
 • забезпечення ефективного формування педагогічного колективу (призначає i звiльняє своїх заступникiв, педагогiчних працiвникiв та визначає їх функцiональнi обов'язки) згідно контракту на конкурсній основі;
 • створює умови для творчого зростання педагогiчних працiвникiв, пошуку та застосування ними ефективних форм i методiв навчання та виховання, сприяє вдосконаленню системи управління;

У Закладі діє така система органів громадського самоврядування:

 • загальноліцейська конференція;
 • загальні збори трудового колективу;
 • педагогічна рада;
 • рада деканів класів;
 • учнівські та батьківські збори класів;

Вищим органом громадського самоврядування Закладу є загальноліцейська конференцiя. Делегати конференцiї з правом вирiшального голосу обираються вiд таких трьох категорiй:

 • працiвникiв Закладу - зборами трудового колективу;
 • лiцеїстiв - класними зборами;
 • батькiв, представникiв громадськостi - класними батькiвськими зборами.

Кожна категорiя обирає однакову кiлькiсть делегатiв - 36 осіб.

Термiн їх повноважень становить 1 рiк. Конференцiя правомочна, якщо в її роботi бере участь не менше половини делегатiв кожної з трьох категорiй. Рiшення приймається бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв.

Конференцiя скликається не менше одного разу на рiк.

Право скликати конференцiю мають делегати конференцiї, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кiлькостi та директор Закладу.

На конференцiї:

 • заслуховується звiт директора про його роботу, яка оцінюється вiдкритим або таємним голосуванням;
 • затверджується Програма соціального розвитку Закладу (на 5 років), яка включає основнi напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу Закладу, розглядаються iншi найважливiшi питання діяльності Закладу;

У Закладі створюється постiйно дiючий колегiальний орган - педагогiчна рада.

Головою педагогiчної ради є директор Закладу.

На засіданні педагогiчної ради:

 • розглядаються питання вдосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • обґрунтовуються пропозицiї, що надходять вiд педагогiв, органiзацiй, установ про моральне та матерiальне заохочення лiцеїстiв, застосування стягнень;
 • органiзовується робота, пов'язана з пiдвищенням квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитком їх iнiцiативностi, впровадженням у практику досягнень науки i передового педагогiчного досвiту;
 • розглядаються iншi питання дiяльностi педагогiчних працiвникiв;
 • розробляється Програма соціального розвитку Закладу (на 5 років);
 • затверджується Концепція педагогічної діяльності, Річний план діяльності Закладу в різних напрямках (навчальному, виховному, науково-дослідницькому, валеологічному);
 • вирішуються питання підведення підсумків навчальної діяльності ліцеїстів (випуску, переводу в наступний клас);
 • затверджується режим роботи Закладу.

Робота педагогiчної ради планується в довiльнiй формi вiдповiдно до потреб Закладу. Члени педагогiчної ради мають право виносити на її розгляд актуальнi питання навчально-виховного процесу. Кiлькiсть засiдань педагогiчної ради визначається їх доцiльнiстю, але не менше 5 разiв на рiк.

Рада деканiв Закладу - учнівський колективний орган самоврядування, який складається з деканів класів, як голів класного громадського самоврядування.

Основною структурною ланкою Закладу є клас - колектив лiцеїстiв, що формується з метою виконання завдань Закладу на основi їхнiх вiкових особливостей та добровiльного вибору профiлю навчання.

На зборах класу:

 • обирають органи учнiвського самоврядування класу, декана;
 • висувають своїх представникiв для участi в роботi органiв громадського самоврядування;
 • обговорюють питання органiзацiї навчання, дiяльностi i дозвiлля колективу лiцеїстiв, втiлюють у життя рiшення ради деканiв Закладу.

Батькiвськi збори класів - колективний орган батькiвського самоврядування класів.

На батькiвських зборах класів:

 • обирають органи батькiвського самоврядування і своїх представникiв для участi в роботi громадського самоврядування Закладу (батькiвську колегiю, раду Закладу);
 • залучають батькiв до участi в керiвництвi гуртками та iншими видами позакласної та позашкiльної роботи на громадських засадах;
 • виносять на розгляд ради Закладу, педагогiчної ради, директора та його заступникiв пропозицiї щодо органiзацiї навчально-виховного процесу в класi та Закладі;
 • запрошують класного керівника, вчителiв, представникiв державних органiв управлiння, адмiнiстрацiю Закладу для обговорення стану i перспектив роботи класу та Закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батькiв.

Майно закладу

Власник наділяє Заклад майном, вартість якого станом на 1 січня 1999 р. складає 2027367 грн., у тому числі основних засобів - 1 908 122 грн.

Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання всього майна.

Заклад розпоряджається майном на правах повного господарського відання. Заклад має право продавати, списувати, здавати в оренду та під заставу основні засоби за наявності попередньої згоди Власника або уповноваженого ним органу.

Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі закладу.

Заклад, вiдповiдно до чинного законодавства, користується землею й iншими природними ресурсами i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм їх охорони.

Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завданi Закладу внаслiдок порушення його майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.

Для забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослiдницької дiяльностi лiцеїстiв iз дотриманням дiючих нормативiв, база Закладу включає навчальнi кабiнети, лабораторiї, у тому числі екологiчні, спортивнi, конференц- та хореографiчний зали, бiблiотеку, телерадiостудію, медичнi та комп'ютернi кабiнети, їдальню, примiщення для iнженерно-технiчного та навчально-допомiжного персоналу тощо.

Фiнансово-господарська дiяльнiсть

Джерелами формування майна Закладу є:

 • грошові кошти відповідного місцевого бюджету;
 • доходи, одержані від реалізації товарів та послуг;
 • кредити та інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Заклад надає платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року № 38.

Порядок надання платних освітніх послуг здійснюється Закладом на підставі Наказу Міністерства освіти від 27.10.97 р. № 383/239/131 «Затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та Положення «Про надання платних послуг Саксаганським ліцеєм», затвердженого органами управління освітою.

Кошти Закладу зберiгаються на його рахунку в установах банку i знаходяться в повному його розпорядженнi.

Грошові кошти з рахунку Закладу можуть зніматись тільки з його дозволу. Безакцептне списання коштів дозволяється тільки у випадках, прямо передбачених законодавчими актами України.

Облік, звітність і ревізія діяльності

Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому порядку.

Заклад щорічно подає Власнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї діяльності.

Ревізія та перевірка діяльності Закладу іншими контролюючими органами, в тому числі органами Засновника, здійснюється відповідно діючого законодавства.

Заклад організовує зберігання документів, для цього директором закладу призначається відповідальна особа. Заклад укладає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

Мiжнародне спiвробiтництво

Вiдповiдно до чинного законодавства Заклад має право укладати угоди i договори про спiвробiтництво, встановлювати прямi зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, пiдприємствами, органiзацiями, вiдомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на територiї України, так i за її межами.

Заклад за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, власних фiнансових коштiв має право налагоджувати зв'язки на основi самостiйно укладених угод про обмiн педагогiчними працiвниками та учнями, створювати у встановленому Мiнiстерством освiти порядку спiльнi заклади i навчальнi центри, проводити спiльнi заходи (конференцiї, олiмпiади), а також вступати до мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до чинного законодавства.

Реорганiзацiя або лiквiдацiя закладу

Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації, відповідно до розділу 7 Закону України «Про підприємства в Україні».

Припинення діяльності Закладу проводиться за рішеннями Власника або суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником, або уповноваженим ним органом. До складу комісії входять представники Власника та Закладу. Порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій визначаються ліквідаційною комісією. У разі банкрутства Закладу, його ліквідація проводиться з Законом України «Про банкрутство».

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню закладом. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Закладом, який ліквідується, повідомляють про його ліквідацію через засоби масової інформації.

При реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Заклад вважається ліквідованим з моменту виключення його з єдиного державного реєстру підприємств (організації) України.

При реорганiзацiї чи лiквiдацiї Закладу учням, якi навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливiсть продовження навчання вiдповiдно до чинного законодавства.

Освіта.ua
05.02.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів