Інформатизація ліцею: управлінський аспект

Аналіз видів і форм діяльності середнього загальноосвітнього навчального закладу виявляє достатньо складний комплекс різнорідних організаційних структур та інформаційних потоків між ними

Офіційний перелік документів, обов'язкових для ведення у школі, складає 59 одиниць. Але й вони не можуть відобразити всієї багатогранності роботи педагогічного колективу, забезпечити прийняття оптимальних управлінських рішень. Це відбувається тому, що значна частина важливої інформації практично не фіксується взагалі та, відповідно, у повній мірі не аналізується та не використовується керівництвом навчального закладу.

В усьому світі визнаний і схвалений більшістю практиків і вчених програмно-цільовий (проектний) підхід в управлінні, складовою частиною технології якого є проблемно-орієнтований аналіз. Останній починається з основоположної чіткої відповіді на питання: «Які з них ми бажаємо змінити та можемо змінити?».

Відповідь на це запитання в матеріалі кандидата педагогічних наук Л. Паращенко та В. Леонського з Киівського ліцею бізнесу.

Ключові поняття: програмно-цільове управління, інформатизація управління, комплексна інформаційна система школи (КІС).

Структура публікації:

 • Актуалізація проблеми інформатизації управління.
 • КІС як система управління.
 • Автоматизовані робочі місця та їх характеристики.

Системно організований збір і аналіз інформації за різними напрямами діяльності навчального закладу стають наріжним каменем у питаннях управління. Вирішення цієї проблеми неможливе без забезпечення високого рівня інформатизації управлінської діяльності в навчальному закладі.

Актуальність цієї проблеми визначена у «Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл», яка затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2001 року. У розділі 6.7 «інформатизація системи управління загальноосвітніми навчальними закладами» визначені основні напрями розвитку цієї частини програми: «Інформатизація системи управління загальноосвітніми навчальними закладами передбачає: розробку та використання єдиної комп'ютерно-орієнтованої технології збирання та опрацювання управлінської інформації; використання діалогових засобів доступу до баз даних; взаємодію з міжзгалузевими автоматизованими системами опрацювання інформації; створення експертних систем для прогнозування наслідків прийняття рішень щодо управління; використання засобів телекомунікації; розробку й впровадження автоматизованого робочого місця керівника навчального закладу».

Досвід діяльності Київського ліцею бізнесу в цьому напрямку засвідчує, що ці завдання успішно можна вирішувати в межах окремих навчальних закладів.

Протягом останніх восьми років у Київському ліцеї бізнесу проведена значна робота зі створення авторського програмного забезпечення для інформатизації різних сфер діяльності навчального закладу: програмні комплекси «Автоматизоване робоче місце (АРМ) завуча» (функціонує з 1994 року) та «Тестування навчальних досягнень учнів» (з 2000 року), програмні засоби «Рейтинг учнів» (з 1994 року). Щороку додаються нові програмні засоби, у тому числі й курсові роботи ліцеїстів, наприклад, «База даних лікаря», «Блокнот куратора», «Облік руху учнів» тощо. Однак усі вони створювались як окремі, ізольовані програми, що не передбачали обміну інформацією між ними. Сьогодні з'явилися передумови та можливості об'єднання раніше розроблених програмних продуктів воєдино шляхом створення комплексної інформаційної системи ліцею (КІС) «LECOS».

Комплексна інформаційна система, що розробляється в нашому ліцеї, не є комп'ютеризованим варіантом діловодства навчального закладу, хоча й має певні його риси. Вона є системою збирання, зберігання та обробки якомога більшої кількості видів інформації, що стосується організації навчального процесу й показників роботи кожного учня та слугує інструментом управління ліцеєм.

КІС «LECOS» є апаратно-програмним комплексом. Для забезпечення його роботи створено відповідну організаційно-управлінську систему (педагоги та персонал супроводу), яка суворо регламентує дії кожної конкретної особи по внесенню інформації до загального масиву та по отриманню її звідти.

Апаратна частина базується на елементах локальної мережі ліцею. До її складу входять: сервер ліцею для зберігання загального масиву даних, робочі місця окремих співробітників, комп'ютерний клас для викладачів та Інтернет-сервер.

Програмне забезпечення розробляється співробітниками ліцею з урахуванням особливостей діяльності відповідних посадових осіб. Визначено вісім функціональних автоматизованих робочих місць (АРМ) та дві підсистеми.

Компоненти системи можна поділити на два види за напрямками руху інформації - поставники-споживачі та тільки споживачі. Проблема введення значних обсягів поточної інформації розв'язується шляхом розподілення цієї роботи між конкретними співробітниками відповідно до їх функціональних обов'язків.

При розробці нормативних документів для роботи системи велика увага приділяється питанням якості інформації та термінам її надання, а до інтерфейсу програмного забезпечення ставиться вимога мінімізації необхідного для її введення часу.

На поточний момент функціонують АРМи «Завуч», «Секретар навчальної частини», «Адміністратор системи» та підсистема «Тестування». Інші компоненти системи, що зображені на малюнку, зараз випробовуються і почнуть функціонувати з нового навчального року.

У подальшому розвитку системи ми бачимо створення АРМів «Учень», «Лікар», «Психолог», «Фітнес», а також організацію внутрішньої поштової системи управлінського призначення.

Коротко наведено характеристики складових інформаційної системи.

АРМ «Завуч»

За допомогою АРМ «Завуч» заступник директора виконує такі роботи:

 • складає робочий навчальний план з урахуванням різних варіантів навчальних програм на основі базових навчальних планів;
 • веде базу даних по співробітниках навчального закладу;
 • розподіляє посади та навчальне навантаження між співробітниками;
 • складає тарифікаційні списки та робить нарахування заробітної платні за посадовими окладами у відповідності з існуючими директивними документами;
 • складає розклади уроків у зручному середовищі інтелектуального редактора розкладів;
 • веде облік замін уроків і виконання навантаження з навчальних предметів;
 • готує місячні табелі обліку робочого часу співробітників ліцею.

Комплект на один навчальний рік складається з восьми компонентів - програм і необхідних для їх роботи файлів з інформацією. Кожен компонент створює декілька видів поточних і вихідних документів, їх загальна кількість - більше 30-ти видів.

АРМ «Секретар навчальної частини»

Найважливішою функцією цього АРМу є ведення електронного варіанта алфавітної книги навчального закладу. Прізвище кожного учня при вступ до ліцею вноситься в алфавітну книгу й отримує унікальний код, який складається з першої літери прізвища та порядкового номера у списку за цією літерою. Саме до цього коду в подальшому прив'язуються будь-які дані про учня, визначається його рух - переведення з класу в клас або вибуття. Це дає можливість просто й чітко отримувати списки класів на поточний момент часу.

До виконуваних цим АРМом функцій також відносяться: ведення наказів по учнях та основній діяльності, введення даних обліку відвідування та порушень дисципліни з облікових карток викладачів, підготовка щоденних та узагальнених (за вибраний період) звітів про стан навчальної дисципліни - це дуже важливий матеріал для моніторингу стану навчально-виховного процесу.

АРМ «Куратор»

За допомогою АРМу куратор паралелі класів веде всі дані про учнів та їх батьків (у відповідності до вимог класного журналу), уводить інформацію про відвідування учнями уроків, стан навчальної дисципліни, контролює ці показники та аналізує успішність учнів за даними, які надходять у загальний масив даних з АРМів викладачів.

АРМ «Викладач»

У цьому АРМі викладачі-предметники ведуть планування навчальної роботи та контролю рівня знань, уводять оцінки з предметів - обов'язкові контрольні роботи, тематичне оцінювання, підсумкові за півріччя та навчальний рік. Вони мають можливість проводити аналіз стану рівня знань предмета (з урахуванням результатів тестування), контролювати навчальний план тощо.

Підсистема «Тестування навчальних досліджень учнів»

Одним з найдійовіших способів вимірювання рівня навчальних досягнень учнів є тестування - метод, у якому застосовуються однакові досліди великої кількості індивідів зі статистичною обробкою результатів і визначеними еталонами оцінок. Його використання дає можливість оперативно та надійно проводити вимірювання рівня навчальних досягнень і приймати необхідні управлінські рішення для підвищення якості навчання.

Варто зазначити, що поряд з прикладними розробками в Київському ліцеї бізнесу велика увага приділяється дослідницькій роботі, зокрема з упровадження в навчальний процес науково обґрунтованого тестування рівня знань учнів як певної локальної системи для середнього загальноосвітнього навчального закладу. Співробітники ліцею беруть участь у всеукраїнських проектах із розвитку тестування: «Центр тестових технологій» Міністерства освіти і науки України разом з Міжнародним фондом «Відродження» та «Пілотні школи» Інституту засобів навчання АПН України. В експериментальній частині проекту «Пілотні школи», яка стосується тестування, широко використовуються розробки нашого ліцею: технологія підготовки тестових матеріалів, тестові завдання та комп'ютерні програми обробки даних.

Запроваджена в ліцеї локальна система тестування після невеликих доробок у програмному забезпеченні стала підсистемою в КІС «LECOS».

Загальні характеристики локальної системи тестування виглядають так:

 • підрозділ, що відповідає за організацію та проведення тестування, - відділ тестування;
 • технічні засоби - комп'ютер, лазерний принтер;
 • програмні засоби - програмний комплекс «Тестування» власної розробки;
 • підготовка розробників тестових матеріалів - у формі постійно діючого семінару;
 • оцінка якості тестових матеріалів - експертна на рівні предметних кафедр і за даними статистичної обробки результатів тестування;
 • форма організації тестування - бланкова з комп'ютерною обробкою результатів;
 • форма зберігання бази тестових матеріалів - комп'ютерна база тестових завдань із друком текстів на паперовому носії (банк тестів);
 • обсяг бази тестових завдань - 8442 завдань із 15-ти предметів для учнів 8-11-х класів;
 • середня кількість тестових завдань і тестів на один навчальний предмет - 515 завдань і близько 80-ти тестів;
 • форми представлення відповідей - два формати: вибір однієї відповіді з чотирьох і відкрита відповідь у одне слово;
 • кількість осіб, які тестуються одночасно, - не обмежується.

Дані результатів систематичного тестування дають важливий матеріал для моніторингу стану навчального процесу, а саме:

 • для об'єктивного визначення рівнів засвоєння навчальної інформації учнями з усіх предметів як за окремими темами, так і за підсумками навчання протягом півріччя чи навчального року;
 • для коригування вчителями виявлених прогалин у навчальних досягненнях учнів та усунення недоліків у власній роботі;
 • для проведення порівняльного аналізу рівня навчальних досягнень учнів за окремими предметами чи за освітніми галузями та прийняття відповідних управлінських рішень з організації навчального процесу.

АРМ «Директор»

Директор є головним споживачем інформації в навчальному закладі, тому його АРМ має бути програмою, яка повинна відповідати на якомога більшу кількість запитів, що стосуються всіх напрямів діяльності ліцею від фінансової та науково-дослідницької роботи до рейтингу й позиції кожного учня. Крім того, до цього АРМу входить підсистема, що забезпечує роботу секретаря директора: накази про співробітників, облік робочого часу тощо.

АРМ «Заступник директора»

Цей АРМ планується у двох модифікаціях: одна з них буде зорієнтована на навчально-методичну роботу, а друга - на виховну. Оскільки заступники директора в основному є споживачами необхідної для прийняття рішень інформації, то ці програми в більшій частині також будуть працювати на запити про стан різних показників навчально-виховної роботи ліцею.

Підсистема «Батьки-Інтернет»

Велике значення для батьків має як поточна, так і узагальнена інформація про стан дисципліни та навчальні досягнення їх дітей. Наша система дозволяє щоденно оперативно (до кінця робочого дня) по кожному учню готувати експрес-звіти та виносити їх на ліцейський сайт.

При бажанні батьки зможуть отримати інформацію за певний період навчання або за окремим напрямом роботи учня, зробивши відповідний запит на сайті. Програма сформує із загального масиву даних необхідний звіт, який носить конфіденційний характер і надається батькам за відповідним паролем тільки про їх дітей.

Автори: Л. Паращенко, В. Леонський

Освіта.ua
05.01.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів