Проект "Школа майбутнього"

Проект визначає перспективи розвитку освітньої галузі. В основу покладені державні стратегії та основні напрями розвитку освіти. Він складається з комплексу науково-методичних, управлінських, матеріально-технічних розробок, у ньому окреслені шляхи їх реалізації та джерела фінансування

Проект базується на сучасних теоретичних положеннях і концепціях новітньої вітчизняної та зарубіжної педагогіки. В його основі - визнання пріоритетної ролі особистості в забезпеченні своїх індивідуальних освітніх потреб.

Принципи реалізації проекту

Ураховуючи особливості перехідного періоду в Україні, а також політику Донецького регіону в освітній галузі, провідними принципами реалізації проекту є:

 • Єдність загальнодержавного та регіонального компонентів у освіті (передбачає розвиток освіти Донеччини за рахунок використання культуротворчого, наукового, промислового потенціалу регіону).
 • Гуманістичний характер освіти (визначає пріоритети духовних цінностей людини, її самоцінність).
 • Варіативність освіти (розвиток мережі закладів середньої освіти, що відповідають різним рівням, вимогам підготовки учнів), визнання права на соціальні запити (індивідуальне навчання, навчання обдарованих учнів, дітей з особливими потребами).
 • Соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини.
 • Взаємозв'язок національного та полікультурного в освіті.
 • Демократизація освіти.
 • Відкритість системи освіти до педагогічних новацій (за рахунок розширення інформаційного простору та підготовки освітян-практиків до експериментально-пошукової діяльності).
 • Державно-громадський характер управління.
 • Міжнародне та міжрегіональне партнерство.

Нормативно-правова база

Основні положення законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Державних освітніх стандартів, Регіональної програми впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, Конвенції ООН «Про права дитини», програми «Інформатизація та дистанційна освіта», програми «Обдаровані діти», «Програми розвитку освіти міста Маріуполя на 2007-2010 роки».

Структура та форма організації проекту

Проект складається з одинадцяти модулів, кожний з яких охоплює стратегічні напрями розвитку освіти на шкільному рівні. Його особливістю є проектна форма організації управління процесами впровадження пріоритетних напрямів діяльності в освітянському полі.

Термін реалізації проекту - 5 років.

Очікувані результати

 • Позитивна динаміка якості освіти в регіоні.
 • Інтеграція учнів у соціокультурний простір.
 • Позитивна динаміка в рівнях компетентностей учнів.
 • Запровадження системи громадсько-професійного партнерства, державно-громадського управління.

Економічний механізм реалізації проекту

Крім бюджетного фінансування (не менше 10 %) слід широко залучати позабюджетні засоби, можливе створення спеціалізованих фондів для забезпечення цілісного розвитку життєспроможної особистості; цільових відрахувань підприємств та організацій, благодійних акцій спонсорів, доходів від діяльності учнів. За умов належного фінансування державою реалізація проекту не потребує додаткових фондів.

Аналіз стану й тенденцій змін педагогічних систем

Загальновизнаним є той факт, що цілі освіти прямо пропорційні цілям суспільства. Динамізм у різних сферах сучасного життя потребує визнати мінливість як суттєву рису буття людини. Різка зміна принципів соціального буття й пов'язана з нею зміна умов життя ставлять перед конкретною особистістю нові складні завдання самовизначення й конструювання свого життєвого шляху, продуктивного існування в нестійкому нелінійному світі. Щоб гідно прийняти історичний виклик XXI століття, освіта й педагогіка повинні мати випереджальний характер. Адекватні викликам часу перетворення в освіті та відповідність освіти життю в майбутньому є стратегічним завданням розбудови новітньої освітньої системи України - освіти поступу та перспективи, освіти, спрямованої в майбутнє.

Розвиток освітнього співтовариства в останні роки ставить у центр системи освіти незаперечний пріоритет формування нової по суті людської особистості. Вирішальним чинником розвитку особистості є якісне освітнє середовище, а рівний доступ до якісної освіти вважається домінуючим принципом розбудови освітньої системи. Цільовою основою для конструювання змісту освіти слушно вважати модель випускника середнього навчального закладу - головного адресата освіти.

Допомогти становленню особистості дитини може тільки особистість.

Модулі проекту «Школа майбутнього»

Модуль «Життєзбереження та життєутворення»

Мета: формування в учня розуміння самоцінності життя, компетентного ставлення до власного здоров'я (психологічного, розумового, фізичного, морального); стимулювання позитивної соціальної орієнтації; створення освітньо-реабілітаційного простору; забезпечення сприятливого валеологічного режиму.

Шляхи реалізації

 • Забезпечення превентивної взаємодії між сім'єю, державними органами, громадськими організаціями, службами у справах неповнолітніх і закладами освіти.
 • Здійснення соціально-правового захисту неповнолітніх (бездоглядних, безпритульних, дітей-сиріт).
 • Профілактика девіантної поведінки, комплексна реабілітація та супровід (соціальний, медичний, психологічний) проблемної дитини.

Практичний план реалізації

 • Розробка форматів і практик здоров'язберігаючої освіти.
 • Тренінгові програми «Пізнай себе», «У гармонії зі світом і собою», «Моє майбутнє творю сам», «Профілактика психологічного маніпулювання та контролю свідомості».
 • Проекти «Так - життю!», «Ні - безпритульності!», «Ми є те, що ми їмо», «Рух - це життя!».
 • Школи безпеки, самозахисту, планування сім'ї.

Модуль «Життєтворчість особистості»

Мета: створення умов для самовизначення та самоздійснення учнів; оволодіння учнями та вчителями прийомами життєтворчості.

Шляхи реалізації: забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісного самовизначення (виявлення та затвердження особистої позиції в різних ситуаціях), життєвого самовизначення (вибором особистого життєвого шляху, який дає можливість повною мірою реалізувати себе) та професійного самовизначення (самоздійснення у професії); залучення учнів і вчителів до культури рефлексії, оволодіння технологіями самопроектування професійного розвитку.

Практичний план реалізації

 • Тренінги» «Визначення моєї професійної траєкторії», «Бар'єри самоздійснення», «Бар'єри професійного росту».
 • Проекти «Мій освітній проект», «Мій професійний шлях».
 • Створення мережі професіональних консультацій; профільних виробничих майданчиків; університетських екскурсійних центрів
 • Використання професійних технологій (музейних, театральних тощо), ігрових технологій.
 • Виставки «Освіта та кар'єра», екскурсії на сучасне виробництво та у сферу послуг.
 • Заснування посади тьютора.

Модуль «Громадянин світу»

Мета: створення психолого-дидактичної системи безперервної освіти для досягнення високих освітніх і творчих рівнів.

Шляхи реалізації

 • Рання діагностика та виявлення дітей з високим рівнем інтелекту та творчих здібностей.
 • Забезпечення наукової насиченості змісту освіти.
 • Психолого-педагогічний супровід розвитку творчого потенціалу учня та його самореалізації в різноманітних видах діяльності - науково-дослідницькій діяльності, конкурсах, олімпіадах різних рівнів.
 • Інтеграція зусиль сім'ї, школи, закладів додаткової освіти, ВНЗ, підприємств для побудови оптимального режиму життєдіяльності та розвитку обдарованої дитини.

Практичний план реалізації:

 • Участь у творчих інтелектуальних конкурсах, олімпіадах різних рівнів.
 • Розробка індивідуальних освітніх програм для обдарованих дітей та програм випереджального характеру на базі вищих навчальних закладів (цільові проекти «Супровід», «Сходинки»)
 • Заснування Асоціації підтримки обдарованості.
 • Залучення педагогів до участі в авторських курсах, літніх школах, конкурсах і стажуваннях.
 • Створення банку ефективних практик і форматів навчання обдарованих дітей.

Модуль «Рівний доступ»

Мета: забезпечення отримання основної та загальної середньої освіти кожному учневі на максимально можливому та якісному рівні відповідно до індивідуальних особистісних можливостей.

Шляхи реалізації: розширення можливостей організації індивідуальної освіти, максимально наблизивши їх до запитів дітей з особливими потребами, дітей з низькою успішністю, сиріт, дітей із сільських шкіл; поширення мережі додаткових освітніх послуг у сільських школах.

Практичний план реалізації

 • Створення:
 • ресурсних центрів для дітей з особливими потребами;
 • очно-заочних шкіл;
 • мережі виїзних шкіл;
 • літних шкіл для сільських дітей;
 • міжшкільних курсів і факультативів за вибором;
 • індивідуальних корекційно-розвивальних програм для дітей з індивідуальними потребами.
 • Використання комп'ютерних профконсультаційних систем.
 • Викладання профільних дисциплін інтегрованого характеру («Хімія та основи агрохімії»).
 • Залучення різноманітних форм організації освітнього процесу:
 • заочного;
 • домашнього;
 • екстернату;
 • дистанційного навчання.

Модуль «Якість освіти»

Мета: забезпечення позитивної динаміки якості освіти.

Шляхи реалізації

 • Підвищення дидактико-технологічної кваліфікації вчителів.
 • Широке застосування в освітньому процесі інформаційних технологій.
 • Використання альтернативних засобів оцінювання.
 • Залучення різноманітних (моральних і матеріальних) засобів стимулювання учнів і вчителів.

Практичний план реалізації

 • Залучення вчителів до проведення майстер-класів, семінарів, конференцій, організації літніх таборів і літніх шкіл.
 • Фінансування експериментів і впровадження інновацій.
 • Стимулювання різноманітних форм самоосвіти вчителів та учнів.
 • Участь учнів і вчителів у національних і міжнародних телекомунікаційних проектах.
 • Залучення різноманітних форм контролю та обліку досягнень учнів (самооцінка, метод «портфоліо», незалежне тестування).

Модуль «Множина варіантів»

Мета: формування освітньої системи, яка об'єднує школи різного рівня реалізації змісту освіти; глибока й широка диференціація змісту освіти.

Шляхи та практичний план реалізації: створення варіативної системи навчальних планів, програм, моделей організаційних структур навчально-виховного процесу, науково-методичних комплексів, профілів навчання, різноманітних форм організації профільного навчання навчальних закладів.

Модуль «Вертикаль»

Мета: перехід школи з режиму функціонування на режим саморозвитку, демократизація механізму управління освітою.

Шляхи реалізації

 • Включення в управлінську діяльність освітянським процесом усіх учасників навчального процесу.
 • Узгодження зовнішнього управління із самоуправлінням і самоорганізацією.
 • Підтримка ініціатив громад, державних органів і педагогічної спільноти різних рівнів.

Модуль «Партнерство»

Мета: запровадження системи громадсько-професійного партнерства, сприяння ефективній співпраці навчальних закладів у розбудові та модернізації освіти, утвердження єдності освітнього простору України, її інтеграції в міжнародний освітній простір.

Шляхи реалізації: забезпечення дієвої організаційної методичної підтримки локального, регіонального та міжнародного партнерства.

Практичний план реалізації

 • Організація науково-теоретичних і методико-практичних семінарів, конференцій та інших форм освіти та самоосвіти вчителів.
 • Створення інформаційного банку даних про новітні технології навчального закладу.
 • Проведення соціальних акцій за участю мешканців мікрорайонів.
 • Організація регіональних і міжнародних таборів для учнів. Організація дитячого та юнацького туризму.
 • Участь у міжнародних освітянських програмах для вчителів та учнів у Проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО.

Модуль «Уклад життя закладу»

Мета: інтеграція учнів у соціокультурний простір.

Шляхи та практичний план реалізації - урізноманітнення арсеналу виховних впливів на особистість школяра шляхом залучення школярів до предметно-практичної та особистісно-рольової діяльності в:

 • освітянському просторі закладу;
 • правовому освітянському просторі закладу;
 • ігровому освітянському просторі закладу;
 • художньо-творчому освітянському просторі закладу;
 • трудовому освітянському просторі закладу;
 • міжособистісному демократичному вільному спілкуванні.

Модуль «Матеріальний простір»

Мета: створення умов для цілісного розвитку особистості учня.

Шляхи реалізації: створення матеріальних центрів освітнього простору для навчання; продуктивної праці; фізичного розвитку; спілкування; соціальної, ігрової, естетичної, екологічної та побутової діяльності

Термінологія

Демократизація освіти - надання самостійності всім типам спеціальних закладів і створення системи партнерства дітей, педагогів, батьків і громадськості в усіх сферах навчально-виховного процесу.

Дистанційна освіта - освітня технологія, що забезпечує перебіг навчального процесу, пов'язуючи учня з розподіленими освітніми ресурсами.

Життєтворчість - духовно-практична діяльність особистості, що спрямована на проектування, планування, програмування, творче здійснення нею свого індивідуального життя.

Зміст освіти - система наукових знань, практичних умінь і навичок і способів діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної поведінки, якими повинен оволодіти учень у процесі навчання.

Модуль - логічно завершена частина теоретичних і практичних знань (з даної навчальної дисципліни).

Освітньо-реабілітаційний простір - система відомств, служб, установ, громадських ініціатив, які здійснюють профілактику девіантної поведінки, комплексну реабілітацію та супровід проблемної дитини.

Проектування («проект» з лат. - кинути вперед (задум, план тощо)) - науково обґрунтована побудова системи параметрів майбутнього об'єкта чи якісно нового стану існуючого проекту-прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкта, стану чи процесу.

І. Целіковська

Освіта.ua
15.07.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Новаторка
Краще не створення очно-заочних шкіл, а можливість учнів переходу на очно-заочну форму навчання в своїх школах.