Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти

В статті наведено приклади взаємодії науково-методичного центру та закладів освіти району

Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти

Розв'язання проблеми якості освіти науково-методичним центром управління освіти Святошинського району м. Києва відбувається за такими напрямами:

 • реорганізація структури науково-методичного центру - створення відділів моніторингу якості освіти, організаційно-методичного, практичної психології та соціальної роботи;
 • проведення педагогічного моніторингу якості освітньої діяльності;
 • упровадження інноваційних технологій навчання;
 • розвиток творчих здібностей і природних нахилів учнів.

Моніторингові дослідження, які вже декілька років проводить науково-методичний центр, виконують інформаційну, діагностичну, коригувальну й управлінську функції.

Одним із пріоритетних напрямів дослідження якості освітньої діяльності є проведення моніторингових вивчень рівня навчальних досягнень та якості загальноосвітньої підготовки учнів району з базових предметів, що здійснюється шляхом комплексного відстеження результатів діяльності навчальних закладів. Спроектована система роботи НМЦ випробовується таким чином:

 • у процесі атестації загальноосвітнього закладу;
 • вивчення рівня засвоєння учнями всіх загальноосвітніх навчальних закладів району програмного матеріалу (проведення комплексних контрольних робіт, тестів, підготовлених ТМЦ тощо);
 • аналіз результативності участі учнів району у всеукраїнських олімпіадах, міських і районних конкурсах, змаганнях, інтелектуальних турнірах тощо.

Моніторингові дослідження сприяють збору й аналізу не випадкових, а цілком визначених результатів освітньої діяльності учнів і вчителів району.

Під час проведення атестації закладу загальної середньої освіти, що є основною формою державного контролю та визнання рівня надання навчальним закладом освітніх послуг, одним із головних завдань є встановлення відповідності рівня освітньої підготовки школярів державним вимогам і стандартам.

Ефективність моніторингу якості освітньої діяльності багато в чому визначається змістом і повнотою інформації, що адекватно відбиває найбільш значущі характеристики навчально-виховного процесу. Тому в колі параметрів моніторингових досліджень, які проводить НМЦ під час атестації закладу, мотиви навчання школярів, виявлення задоволеності учнів освітнім процесом, характер взаємодії учня та вчителя на уроках, потреби в новій навчальної інформації, форми організації вільного часу у школі, потреби в оновлених видах дозвілля, а також моніторинг професійної педагогічної майстерності, готовності вчителів до інноваційної діяльності.

Дані, отримані в ході проведення моніторингових досліджень, аналізуються, узагальнюються в акті атестаційної експертизи задля надання конструктивних рекомендацій членам адміністрації та педагогічним колективам. Частіше за все з метою візуалізації підсумкових даних використовуються різноманітні діаграми, схеми, порівняльні таблиці тощо.

Навчальні заклади

Результати моніторингових досліджень якості освіти за предметами в межах усіх загальноосвітніх навчальних закладів району свідчать, що досягнення учнів із природничих і суспільно-гуманітарних дисциплін в основному відповідають достатньому рівню та відзначаються стабільністю. Це підтверджує фахову майстерність учителів-предметників, ефективну діяльність шкільних і районних методичних об'єднань у напрямі забезпечення якісної освіти. Характерно, що саме з цих предметів щороку маємо велику частку переможців всеукраїнських учнівських олімпіад усіх рівнів.

Педагогічні колективи вже усвідомили, що не може бути якісної освіти, якщо вона не дає знання ще 1-2-х найпоширеніших у світі мов, окрім державної та рідної мови. Ось чому в ході модернізації освіти району створено відповідні матеріальні, кадрові, психологічні умови вивчення іноземної мови в усіх школах із першого класу, а в 68 % навчальних закладів - вивчення другої іноземної мови з 5-го класу.

Інноваційні технології та експериментальна діяльність

Ще одним критерієм якості освіти є ступінь адекватності освіти природним здібностям кожної дитини, особистісно зорієнтований характер освіти. Він набуває все більшого значення сьогодні, коли розвиток особистості стає основним важелем подальшого розвитку України.

Тому зусилля адміністрацій навчальних закладів, педагогічних колективів району спрямовані на те, щоби зробити освіту максимально різноманітною, особистісно зорієнтованою. Дослідження, проведені в навчальних закладах, свідчать про надання переваги особистісно зорієнтованому навчанню: СЗШ № 297 - 100 %, «Апогей» - 95 %, «Академія» - 82 %, гімназія східних мов - 25 %. Учителі СЗШ № 197, 287, СЗШ № 297, ліцею «Еко» № 198 успішно впроваджують у навчальний процес перспективні освітні технології в системі особистісно зорієнтованого навчання.

Поняття «якісна освіта» передбачає оцінку ступеня залучення до педагогічного процесу не тільки таких традиційних засобів, як підручники, а й нових сучасних методів і засобів пізнання.

Із-поміж запропонованої сьогодні великої кількості інноваційних технологій багато вчителів визнають переваги роботи в режимі інтерактивного навчання, який найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні та безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, виховує особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення, яка вміє використовувати одержані знання для творчого розв'язання проблем, критично мислити, прагне реалізувати себе.

Широкі можливості щодо модернізації та підвищення ефективності навчання надає використання комп'ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням. З метою успішного опанування комп'ютерної грамоти в більшості шкіл району окрім базового введено факультативне вивчення курсу інформатики.

Педагогічні колективи 27-ти навчальних закладів району працюють над упровадженням одинадцяти експериментальних педагогічних програм у навчально-виховний процес, що складає 62 % від загальної кількості навчальних закладів району.

Найбільш успішно працюють навчальні заклади за такими педагогічними експериментами:

 • «Підвищення якості освіти шляхом розвитку творчих здібностей та обдарованості учнів» (в умовах навчання за програмою «Росток») - СЗШ № 185;
 • «Росток» - СЗШ № 72, СЗШ № 131, 287, ліцей «Еко» № 198;
 • «Перспективна освіта» - СЗШ № 140, СЗШ № 200;
 • «Орієнтир» - СЗШ № 96, 197, СЗШ № 206, НВК «Перші сходинки», ДНЗ № 71, 277;
 • «Культура і час» - СЗШ № 187, 317, Святошинська гімназія;
 • «Комп'ютерна азбука», «Сходинки до інформатики» - СЗШ № 76, 83, 205, 206, 215, 222, 235, СЗШ № 254, 304, 317, НВК «Лісова казка», «Євроленд», гімназія № 154;
 • «Формування та реалізація соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії» - СЗШ № 297, СЗШ № 304;
 • «Використання системи М. Монтессорі в умовах сучасної дошкільної освіти» (Святошинська гімназія);
 • «Європейський вибір» - С3Ш № 197;
 • «Школа повного дня» - СЗШ № 254.

Порівняно з попереднім навчальним роком задіяність педагогічних колективів у дослідницькій діяльності зросла на 27 %. До експериментальної роботи залучено 782 педагогічні працівники, учені, керівники експериментальних майданчиків.

Моніторингові дослідження, проведені педагогічними колективами СЗШ № 140, СЗШ № 197, 287, ліцею «Еко» № 198 та гімназії «Апогей», підтверджують високу результативність експериментальних програм «Росток», «Орієнтир», «Сходинки до інформатики», «Перспективна освіта» у забезпеченні якості освітнього простору району.

Оскільки сьогодення вимагає ґрунтовної підготовки учнів у галузі економічної освіти, педагогічні колективи СЗШ № 197, 96, 206 творчо працюють за експериментальною програмою «Орієнтир». Для успішної реалізації мети експерименту - розвитку в учнів економічного мислення та партнерської поведінки; здійснення ранньої індивідуальної профільної спрямованості учнів та ознайомлення із професіями підприємницької сфери - педагогічним колективом поставлені чіткі завдання на навчальний рік:

 • забезпечення учнів теоретичними знаннями з основ підприємництва;
 • створення умов для пошуково-дослідницької роботи, пов'язаної із формуванням ділових партнерських стосунків;
 • створення умов для застосування учнями набутої навчальної інформації у стосунках і спільній діяльності з ровесниками, близькими та незнайомими людьми.

За програмою «Орієнтир» учні досягають високої навчальної компетентності з основ економічної психології, ділового спілкування (українською та англійською мовами), партнерства, а в 6-8-х класах з основ інформатики. Названі предмети інтегруються та складають провідний навчальний предмет - економічну психологію.

Організація навчально-виховного та розвивального процесу базується на спільній діяльності учителів, батьків та учнів, що передбачає необхідну наукову, матеріальну, психологічну та моральну підтримку експерименту. Підготовка учнів за даною програмою є новою формою зв'язку школи з дійсністю - підготовкою дітей до підприємницької діяльності.

Ефективність проходження експерименту забезпечують управлінські можливості, компетентність учителів, робота психологічної служби школи, співпраця з іншими учасниками експерименту.

У більшості шкіл формується системний підхід в управлінні інноваціями, упроваджуються спеціально розроблені критерії ефективності роботи в забезпеченні якості загальної успішності учнів та за інноваційними програмами. Підвищується компетентність учителів як шляхом самоосвіти, так и створенням умов для творчої взаємодії. Учителями-експериментаторами щорічно організуються та проводяться для вчителів міста семінари за експериментальними програмами.

Слід відмітити, що подача матеріалу, формування відповідних навчальних компетентностей учнів у експериментальних класах суттєво впливають на підходи з підготовки особистісно зорієнтованого уроку за державною програмою, де вирішуються такі проблеми:

 • мотиваційна готовність і позитивне ставлення учня до навчальної діяльності на уроці;
 • актуалізація суб'єктивного досвіду кожного учня;
 • конкретність формування поставлених завдань;
 • можливість внесення змін учнями до цілей уроку, його архітектури;
 • стимулювання школярів до самостійної роботи, роботи парами, групою;
 • можливість вибору учнями певних видів із запропонованих завдань - репродуктивного, частково-пошукового, творчого характеру;
 • вираховування індивідуальних пізнавальних можливостей, темпу, стилю навчальної діяльності учнів;
 • створення ситуації задоволення та навчального успіху;
 • аналіз і самооцінка учнями власної діяльності на уроці;
 • обговорення з учнями підсумку уроку;
 • формування в учнів навичок самостійно планувати свою роботу, ставити перед собою цілі рефлексії, оцінювання.

Для забезпечення ефективності експерименту у школі створена методична батьківська рада з учителів-експериментаторів і батьків із класів, де ця програма вивчається. Методична рада проводить як інформаційно-аналітичну, так і дослідницько-пошукову роботу. У поточному навчальному році завершаємо створення бази для моніторингових вимірів навчальних досягнень учнів з різних предметів.

Учителі району оцінили переваги програми «Росток», в основі якої закладено інтегроване навчання, спрямоване на відкриття природних здібностей дитини, її можливостей, формування мотиваційної сфери навчання. За програмою «Росток» проводять експериментальні дослідження педагогічні колективи СЗШ № 131, 72, 185, 287, ліцею «Еко» № 198.

Зокрема в СЗШ № 287 наприкінці І семестру 2004/05 навчального року проводився моніторинг якості освіти учнів 3-11-х класів. Дослідження проводилося з метою визначення якості освіти по школі взагалі, за паралелями, по початковій, основній і старшій школі зокрема, а також за предметами. Особливу увагу було приділено порівняльному аналізу результатів у класах, що навчаються за програмою «Росток», і спеціалізованих англійських.

Як показав одержаний масив статистичної інформації, у класах «Росток» показники з усіх предметів вищі в порівнянні із загальними даними по школі та спеціалізованими класами. Особливо треба відзначити ті предмети, на яких акцентується увага у програмі розвивального навчання. Позитивні випереджаючі дані у класах розвивального навчання маємо майже з усіх предметів, що підтверджує висунуту гіпотезу про позитивний вплив інноваційної освітньої системи на загальний всебічний розвиток дитини.

Продовжено та запроваджено вивчення експериментальних курсів «Комп'ютерна азбука» у 1-х класах, «Сходинки до інформатики» у 2-4-х класах середньої загальноосвітньої школи № 206, спеціалізованих школах № 254, 304, 317, ШДС «Лісова казка» № 76, 83, 154, 215, ШДС «Євроленд», № 222, 235, 205.

Спостерігається тенденція до зростання кількості навчальних закладів, що беруть участь у впровадженні експериментальних програм.

Отже, педагогічні колективи навчальних закладів досліджують питання забезпечення якісної освіти, використовуючи у своїй роботі різні педагогічні експериментальні програми. За авторськими експериментальними програмами в районі працює 25 учителів (СЗШ № 83, 140, 281, 297, 287, гімназій східних мов № 1, «Апогей», «Прем'єр»). Інноваційна діяльність сприяє розвитку творчих здібностей і природних нахилів дітей, інтеграції та гуманізації навчально-виховного процесу, підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників і керівників навчальних закладів.

А стратегічним завданням НМЦ у цьому напрямку є надання допомогти вчителеві в якнайповнішому розкритті творчого потенціалу кожного учня, навчанні його пошуку, аналізу, аби необхідність постійного самовдосконалення стала невід'ємною рисою всього подальшого життя.

З метою виявлення й підтримки творчої праці вчителів району, популяризації педагогічних здобутків у листопаді-грудні кожного року організовано проводиться районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Традиційним стало проведення святкового фіналу цього конкурсу. Починаючи з 2002 р., за сприяння депутата Верховної ради України В. Д. Бондаренко, депутатів Київради, голови райдержадміністрації В. О. Мазепи переможці районного туру отримують персональні комп'ютери, а з 2005 р. їх отримали й заклади, які підготували цих переможців.

Автор: С. Лаговська

Освіта.ua
14.07.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів