Педагогічна майстерність учителя

Огляд найновіших видань

Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч. посіб. / Н. В. Гузій. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 155 с. - Бібліогр.: с. 153-155.

У навчальному посібнику розглядається проблема педагогічного професіоналізму як характеристика високоякісної досконалої педагогічної праці, виділяються особливості професіоналізму педагогічних працівників середніх загальноосвітніх, вищих та інших навчально-виховних закладів.

Даний посібник створено за результатами проведених автором наукових досліджень історико-методологічних і теоретичних засад сутності, змісту й структури педагогічного професіоналізму та розробленої авторської концепції цього явища й феномену.

Структура посібника побудована таким чином, щоби висвітлити провідні аспекти, положення, грані теорії педагогічного професіоналізму.

У першому розділі розкриваються історичні витоки проблеми професіоналізму педагогічної праці, у тому числі в педагогіці вищої школи, простежується логіка її термінологічного оформлення та формування підходів до її розуміння. Показуються евристичні можливості різних сучасних методологічних стратегій до визначення сутності дефініції.

У другому розділі аналізується й систематизується понятійно-термінологічний апарат теорії педагогічного професіоналізму, відповідно до чого професіоналізм учителя-вихователя-викладача розглядається у двох площинах: як суспільно значуще соціально-педагогічне явище і як персоналізований психолого-педагогічний феномен.

У третьому розділі інтерпретуються зміст і складові педагогічного професіоналізму на основі виділених автором сутнісних ознак його підсистем - професіоналізму педагогічної діяльності та професіоналізму особистості педагога й сукупності інтегративних компонентів.

У четвертому розділі посібника педагогічний професіоналізм і процес його формування представляється як складна динамічна система, в якій співвідносяться професіоналізація та соціалізація фахівця, виділяються різноманітні стадії, етапи, ступені, рівні становлення й розвитку педагогічного професіоналізму. Крім цього, розглядається проблема розвитку можливих деструктивних явищ у процесі професіоналізації, прояви професійних деформацій, захворювань, стагнації та вказуються шляхи їх попередження й подолання.

Матеріали посібника можуть використовуватися в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, для підготовки майбутніх учителів усіх педагогічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, вихователів дошкільних і позашкільних установ та інших категорій читачів.

Пропонований посібник буде корисним різним категоріям педагогічних працівників - учителям і вихователям будь-якого профілю та спеціальностей, студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам вищої школи.

Козій М. К. Громадянськість - проблема педагогічна, актуальна та соціально цінна: Навч.-метод. посіб. / Козій М. К.; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 276 с. - Бібліогр.: с. 261-274.

Посібник розрахований на суттєве самопізнання громадянськості, величі людини в Українській державі, постійному розвитку, удосконаленню та іміджу українця як представника оновленої країни, що крокує у світ розквіту, добробуту й людського щастя.

Основу викладу змісту посібника складають опорні поняття, дефініції та сутнісне розкриття їх розуміння. Базис формування громадянськості пронизують провідні лінії виховання особистості в умовах державотворчого процесу в Україні. Кожен викладач і студент, учень професійної школи має освоїти такі дефініції, як «велич людини», «особистість і громадянин», «національне і громадянське», «ментальність», «українська державність і людинознавство», «громадянська свідомість», «самосвідомість», «громадянські цінності», «національний характер», «педагогіка і громадянськість» тощо.

Навчально-методичний посібник складається із сімнадцяти розділів. Зміст кожного розділу посібника розрахований на окремий закінчений висновок і суттєві переконання у свідомості майбутніх фахівців, студентської та учнівської молоді й педагогів професійної школи.

Завданням і метою посібника є окреслення змістових параметрів викладу проблеми «громадянськість» у єдності з удосконаленням підготовки педагога професійної школи до діяльності зі студентською та учнівською молоддю, котра цікавиться проблематичними питаннями з формування стійкої риси людини - громадянськості. Ця проблема є актуальною, педагогічною та професійно вартісною в системі професійної освіти. У змісті навчально-методичного посібника вміщено багато корисного матеріалу пізнавального характеру з метою переходу знань у переконання.

Для ідеального педагога фундаментом формування громадянськості в кожного майбутнього фахівця має бути інтелектуальна палітра дій, творча реалізація задумів, практична доцільність предметного супроводу.

Трудова талановитість, відповідальна вправність у практичній діяльності, ідеальні помисли та задуми, що ведуть до здобутку нових висот у пізнанні й розумінні навколишнього світу молодим поколінням суспільства, геніальні пошуки в удосконаленні ремесел, механізмів виробництва матеріальних цінностей, соціальний авторитет випускника професійної школи - ось та база суспільного поступу до розквіту Української держави.

Навчально-методичний посібник рекомендується для самовдосконалення й формування особистісної риси громадянськості викладачів професійної школи, студентської та учнівської молоді України. Посібник є корисним для вчителів і вихователів загальноосвітньої школи.

Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти: Монографія / Алла Ярошенко. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 156 с. - Бібліогр.: с. 148-153.

У монографії кандидата філософських наук Алли Ярошенко досліджується процес формування духовних цінностей у сучасній вищій школі в широкому діапазоні його теоретичних і практичних виявів, який інтегрує ідейні досягнення зарубіжної та вітчизняної філософсько-педагогічної традиції й ураховує тенденції реформування системи освіти України в Болонському вимірі. Обґрунтовано методологічні підходи формування цінностей в освіті засобами гуманітарних наук і сформовано вимоги до здійснення гуманітарної освіти.

Пошук концептуальних засад формування змісту гуманітарної освіти та обґрунтування методологічних підходів наукового осмислення цінностей освіти пов'язаний з послідовним вирішенням декількох дослідницьких завдань. Йдеться, зокрема, про з'ясування адекватності моделі розвитку людини (її знань, умінь, способу життя тощо) запропонованій моделі освіти в певний історичний період суспільного поступу та віднайдення відповідних концептуальних засад формування змісту цінностей освіти в Україні.

У книзі проаналізовано зміст загально значимих цінностей. Шлях до них парадоксальний - від загальних до одиничних. Різні індивіди та спільноти живуть, думають, діють відповідно до різних орієнтирів - цінностей, принципів, традицій, інтересів, потреб тощо.

Представлена в монографії концепція системи цінностей освіти розкриває можливості в дослідженні суперечностей розвитку даної системи, у тому числі виділення її якісних меж, зв'язків і взаємних переходів. Такий підхід дає всі підстави виробити рекомендації для вирішення практичних питань, які стосуються вдосконалення гуманітарної освіти.

У монографії містяться положення стосовно виявлення цінностей гуманітарної освіти у вищій школі як нормативної основи її здійснення з дотриманням принципів державної політики у цій сфері, проаналізовано також загальні та специфічні закономірності концепції базової гуманітарної освіти для ВНЗ, адекватної цим цінностям.

Аналізується дисципліна (соціальна філософія) як форма знання та пізнання, що, на думку автора, може впроваджувати цінності в освіту. Цю дисципліну треба будувати на таких принципах, які за своєю природою здатні протистояти вседозволеності, антигуманізму. Духовні цінності повинні стати атрибутивними ознаками соціальної філософії, що реалізується у громадянському суспільстві сучасної України.

Для української держави та її суспільства надто важливо, на які саме цінності спрямована гуманітарна освіта, здійснення й захист яких цінностей вона забезпечить та на якому рівні. Через формування яких знань, умінь і здібностей та за допомогою яких методів здійснюється ця орієнтована на цінності гуманітарна освіта, наскільки реальною є сфера свободи вищих навчальних закладів і викладачів, щоби мати підтримку і, якщо потрібно, методичну допомогу.

Таким чином, у монографії здійснено системний аналіз таких аспектів проблеми:

  • проаналізовані історико-філософські передумови підходу до цінностей освіти;
  • сформульовані й обґрунтовані вимоги до здійснення гуманітарної освіти;
  • проведено обґрунтування методологічних підходів у формуванні цінностей освіти засобами гуманітарних наук;
  • охарактеризовано риси ціннісної складової свідомості як фактора світогляду й розкрито зміст цінностей в освіті;
  • розроблено теоретичну модель цінностей освіти, визначено роль і місце соціальної філософії у структурній трансформації гуманітарної освіти;
  • визначено критерії та рівні сформованості ціннісних орієнтацій у студентів вищих навчальних закладів.

Висновки, зроблені в монографії, орієнтують на сучасне розуміння освітніх і соціальних процесів. Запропоноване у книзі наукове бачення ціннісних основ гуманітарної освіти, її ролі в підвищенні духовності суспільства можна вважати однією зі спроб розгляду даного явища з позицій реальних потреб і довгострокових інтересів України.

Пропонована монографія призначена для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться філософськими проблемами розвитку високої духовності та культурологічними, ідеологічними, аксіологічними, акмеологічними процесами розвитку України.

Автор: І. Гузняєва

Освіта.ua
18.10.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів