Рейтинг
12

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів. Провідною ідеєю дослідження є положення про доцільність реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів

Стаття „Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 3 оцінок.

Актуальність дослідження. Підготовка майбутніх учителів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів є актуальним і складним завданням. Його вирішення передбачає вироблення педагогічних умінь мобілізувати усі фактори, що формують особистість і колектив, на досягнення необхідних виховних результатів, уміння інтегрувати усі види впливів у цілеспрямований навчально-виховний процес. Аналіз досвіду роботи шкіл, зростаюча увага до питань сімейного виховання свідчать про необхідність удосконалення підготовки вчителя до взаємодії з батьками.

Аналіз літератури показав, що підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності є об’єктом багатьох наукових досліджень у філософії, психології, педагогіці. Велике значення для розв’язання проблем підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності мали дослідження Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, О. Щербакова. Також питання загальнопедагогічної підготовки знайшли своє розв’язання у працях сучасних педагогів: О. Абдуліної, Л. Ахмедзянової, І. Богданової, Н. Боритко, В. Володько, М. Євтуха, В. Кан-Каліка, Н. Кічук, В. Крутецького, Ю. Кулюткіна, З. Курлянд, В. Лозової, Г. Сухобської, Н. Тализіної, Г. Троцко, Н. Шайденко, М. Ярмаченка, а також психологів О. Киричука, С. Максименка, В. Семиченко та ін. Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи розкриті в дослідженнях А. Алексюка, Н. Бібік, В. Бондаря, О. Буздуган, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, О. Івлєвої, Л. Коваль, С. Лисенкової, С. Мартиненко, Н. Ничкало, О. Савченко, Л. Хомич, Л. Хоружої, М. Фіцули, І. Шапошнікової та ін. Натомість підготовка майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів потребує подальшого детального обґрунтування й аналізу тому, що окремі її аспекти залишаються недостатньо вивченими.

Отже, актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів обумовлена її соціальним значенням, недостатнім ступенем розробленості та практичною потребою.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження виконано згідно з тематикою, передбаченою планом НДР кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів.

Провідною ідеєю дослідження є положення про доцільність реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів у історико-педагогічній, психологічній та філософській літературі.

2. Охарактеризувати особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів в сучасних вищих педагогічних навчальних закладах.

3. Розкрити педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів.

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Предмет дослідження – теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів.

Проблеми сімейного та шкільного життя здавна цікавили видатних філософів, педагогів, психологів, громадських діячів. Шляхи розв’язання проблеми ефективної взаємодії вчителя із сім’єю учня шукали такі видатні педагоги, як П. Лесгафт, А. Макаренко, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький та інші. Сучасні вчені продовжують шукати шляхи вирішення даної проблеми [3].

Педагогічна взаємодія школи та сім’ї полягає у створенні сприятливих умов для особистісного розвитку і росту дітей, організації активного життя людини, яка живе гідним життям. Основне завдання педагога в організації взаємодії з батьками - активізувати педагогічну, виховну діяльність сім’ї, надати їй цілеспрямований, суспільно значимий характер. Взаємовідносини всіх учасників навчально-виховного процесу, позитивні життєві приклади і духовні цінності, сприяють становленню особистості. Велику соціальну значимість відіграє цілеспрямоване спілкування з сім’єю.

О. Біла пропонує таку класифікацію методів педагогічної взаємодії:

  • методи формування поглядів й обміну інформації: навіювання, діалог, доказ, лекція, інструктаж, заклик, оповідання;
  • методи організації діяльності: вимога, наведення прикладів, створення ситуації успіху, перспектива, авансування, доручення, змагання;
  • методи стимулювання, оцінки й самооцінки: довіра, погляд суспільства, ситуація контролю, заохочення й покарання, зауваження [1].

Вирішення завдання організації педагогічної взаємодії вчителя початкових класів з батьками учнів в рамках досягнення мети освіти вимагає формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до управління такою взаємодією. Одним із напрямів модернізації вітчизняної вищої педагогічної освіти є підвищення якості професійної підготовки педагогів початкової школи, здатних створювати оптимальні умови для здійснення всебічного розвитку дітей, як запоруки їхньої життєвої компетентності.

Необхідність покращення теоретичної та практичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів зумовлена реформуванням змісту початкової освіти в Україні, поглядом на дитину як найвищу цінність, що орієнтує педагогів творчо використовувати в педагогічній практиці нові методи, засоби, технології навчання і виховання.

Метою сучасного вищого навчального закладу виступає підготовка конкурентоспроможного фахівця, який уміє самостійно, творчо вирішувати складні професійні й життєві завдання, обізнаний з сучасними досягненнями науки і техніки, здатний ефективно застосовувати їх на практиці, несе відповідальність за результати власної діяльності й орієнтований на ефективну самоосвіту. Суспільству майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом.

Не менш важливими будуть такі їхні якості, як висока моральність, особистісна відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість на максимальну самореалізацію, здатність досягати високої мети раціональним шляхом і адекватними засобами [4].

Забезпечення найбільш продуктивного виконання завдань початкової школи можливе за умови творчої співпраці вчителя початкових класів і батьків учнів. Професійна діяльність учителя початкових класів постійно пов’язана із сімейним вихованням та взаємодією з батьками учнів як стосовно впровадження різних форм соціально-педагогічної допомоги родині, так щодо його корекції у процесі педагогічної освіти батьків.

На передній план у професійній підготовці вчителя виходять уміння та навички гуманізації шкільного середовища, гармонізації його взаємодії з соціумом. Багатогранність діяльності вчителя початкових класів передбачає оволодіння великим обсягом соціально-педагогічних, психологічних, законодавчо-правових знань та вмінь.

Підготовку майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів розуміємо як цілісний процес формування позитивної гуманістичної спрямованості професійної діяльності, придбання спеціальних знань, умінь і навичок, а також оволодіння практичним досвідом роботи в напрямку управління взаємодією з батьками учнів. Результатом професійної підготовки та умовою успішної професійної діяльності майбутніх педагогів є їхня готовність до професійної діяльності.

Численні дослідження переконують в тому, що традиційний підхід до навчання не забезпечує формування готовності студентів до роботи з сім’ями й обґрунтовує необхідність удосконалення напрямів формування готовності майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів.

Серед педагогічних умов, які суттєво впливають на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів сучасні науковці виділяють наступні:

  • забезпечення позитивної мотивації майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів;
  • інтегрування навчальних дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів до роботи з батьками учнів;
  • використання потенціалу педагогічної практики, навчальної і самостійної роботи студентів задля педагогічної взаємодії з батьками учнів [2].

Висновки. Таким чином, була вивчена і проаналізована історико-педагогічна, психологічна, філософська література з досліджуваної проблеми. Цей аналіз свідчить про зростаючий інтерес сучасних дослідників до проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів. Педагогічна взаємодія школи та сім’ї полягає у створенні сприятливих умов для особистісного розвитку і росту дітей, організації активного життя людини, яка живе гідним життям.

Виявлення найбільш ефективних форм і методів організації підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів великою мірою сприятиме реалізації даного завдання. Вкрай важливим при цьому є дотримання педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до управління педагогічною взаємодією з батьками учнів.

Список використаних джерел

  1. Біла О. О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст): Навчальний посібник// Серія "Управління навчальними закладами" / За заг. ред. О. Я. Чебикіна. – Одеса, 2008. – 219 с.
  2. Буздуган О. А. Принципи реалізації взаємодії вчителів початкових класів з батьками учнів / О. А. Буздуган // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. – [Серія: Педагогічні науки]. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Випуск 1.37. – С. 59-62.
  3. Романовська Д. Д. Технології роботи з батьками [Текст] / Д. Д. Романовська. - К.: Главник, 2007. - 128 c. - (Серія "Бібліотека соціального працівника").
  4. Сучасні форми роботи з батьками молодших школярів [Текст] / [упоряд. І. Васильченко]. - К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. - 117 с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Початкова освіта. Бібліотека).

Автор: Переяслова Євгенія Іванівна
Посада: студентка магістратури.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
10.03.2015

Популярні новини
У 50 містах і районах школи будуть закриті до 8 листопада З 26 жовтня в Україні діятиме новий розподіл регіонів за рівнями епідемічної небезпеки
Учні 5-11 класів перейдуть на змішане або дистанційне навчання У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься навчання школярів після завершення канікул
67% українців негативно ставляться до дистанційного навчання Абсолютна більшість українців вважає, що дистанційне навчання знижує рівень знань дітей
Інтеграція шкільних предметів не порушить прав вчителів, - МОН Вибір предметів та інтеграція курсів не призведе до втрати навантаження або звільнень
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!