Рейтинг
15

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему авторка пише, що знання з фізичного виховання студентів, які займаються у спеціалізованих медичних групах, сприяє ліквідації залишкових явищ перенесених захворювань за рахунок раціонального використання фізичних вправ, профілактиці захворювань, розвитку рухових навиків і фізичних якостей

Стаття „Інноваційні підходи до занять фізичної культури у спецмедгрупах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 2.5 з 5 на основі 6 оцінок.

Постановка проблеми. Фізичне виховання є невід'ємною частиною загального виховання студентства. Дисципліна фізичне виховання обов’язкова для студентів усіх фахів, вона забезпечує всебічний, фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я та покращення психофізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Важливу роль відіграє використання засобів фізичного виховання і спорту в житті студентів спеціальної медичної групи. Методика проведення занять студентами спецмедгрупи різна і залежить від характеру захворювання і його стадії розвитку. Але у всіх методиках студенти повинні мати конкретні медико-біологічні знання, що розкривають можливості збереження і зміцнення здоров'я за допомогою фізичних вправ і допомагають вихованню у них корисної звички до систематичних, самостійних занять фізичною культурою. Такі знання студенти отримують у процесі теоретичних і практичних занять.

Знання з основ теорії і методики фізичного виховання студентів, які займаються у спеціалізованих медичних групах сприяє: ліквідації залишкових явищ перенесених захворювань, за рахунок раціонального використання фізичних вправ; профілактиці захворювань; розвитку рухових навиків і фізичних якостей.; координаційних можливостей.

Разом із тим розвиток інформаційно-комунікаційних технологій стає необхідним процесом адаптації та впровадження нових інформаційних сервісів у навчальний процес даної дисципліни, зокрема, представило інтерес дослідження використання хмарних технологій на заняттях із фізичного виховання у спецмедгрупах.

Аналіз попередніх досліджень. Мережеві технології та використання мережевих сервісів мережі Інтернет в освіті описані у роботах вітчизняних і зарубіжних авторів [1]. У роботах [2, 3, 4, 5, 6] описано, яким чином можна ефективно використовувати хмарні технології (ХТ) у процесі навчання і підготовки студентів.

Однак, аналіз педагогічних праць та літератури є маловивченим питанням, щодо використання хмарних сервісів в освітньому процесі ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Тому, актуальним предметом дослідження є інтеграція хмарних сервісів на заняттях фізичної культури в спецмедгрупах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Мета статті: проаналізувати переваги і недоліки хмарних технологій та їх впровадження на заняттях із фізичного виховання у спецмедгрупах ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. ВНЗ І-ІІ рівня акредитації відноситься вже до вищих закладів освіти, де на відміну від загальноосвітніх закладів (шкіл) та професійно-технічних закладів (ПТУ), вивчають вже не предмет "фізична культура (фізкультура) ", а навчальну дисципліну "фізичне виховання". У яких диференційовані заліки з фізичного виховання проводяться за єдиною методикою у кінці семестру або по завершенню навчального року (за винятком останнього семестру випускного курсу) і заліки з фізичного виховання складаються в обов'язковому порядку студентами всіх навчальних відділень і медичних груп, які завчасно інформуються про їх термін, зміст та порядок проведення.

У системі атестації студентів за наказом Міносвіти №188 від 25.05. 1998 "Про нормативні документи з фізичного виховання", "Положення про заліки з фізичного виховання", сказано, що: " Диференційований залік із фізичного виховання є обов'язковою формою підсумкового контролю у вищих закладах освіти I, II та III, IV рівнів акредитації. Його метою є перевірка і оцінка засвоєння студентами навчальної програми з фізичного виховання відповідного року навчання за такими розділами:

  • теоретична підготовка;
  • методична підготовка;
  • фізична підготовка.

Студенти, віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, виконують залікові вимоги з урахуванням медичних показників і протипоказань, у яких більша увага приділена теоретичній підготовці забезпечить формування в них здатності до генерації нових знань у галузі фізичного виховання та спорту видів і способів діяльності.

Одним із пріоритетних напрямків модернізації загальної освіти є введення інноваційних технологій у викладання фізичного виховання. Наприклад, використання хмарних технологій на заняттях із фізичної культури у спецмедгрупах, зокрема для оцінки теоретичної підготовленості студентів спецмедгруп.

Термін "хмарні технології" або "хмарні обчислення" (англ. - Сloud сomputing) позначає будь-який сервіс мережі Інтернет, що надає користувачам віддалений доступ до послуг, обчислювальних ресурсів і додатків (включаючи операційні системи та інфраструктуру) через Інтернет. Виникнення і розвиток цієї сфери хостингу було обумовлено виниклою потребою в програмному забезпеченні і цифрових послугах, якими можна було б управляти зсередини, але які були б при цьому більш економічними і ефективними.

На сьогоднішній день існує чотири типи хмарних технологій: приватна хмара, призначена для використання однією організацією; публічна хмара, призначена для вільного використання широкою публікою; гібридна хмара (комбінація з двох або більше різних хмарних інфраструктур); суспільна хмара, призначена для використання конкретною спільнотою споживачів з організації, що мають спільні завдання. Також існує сервісна модель архітектури хмарних технологій, в якій основу хмари складає інфраструктура як сервіс (IaaS - Infrastructure as a Service), потім на неї накладається платформа як сервіс (PaaS - Platform as a Service), а поверх PaaS - програмне забезпечення як сервіс (SaaS - Software as a Service)

Онлайнові сервіси для ВНЗ від Google мають ряд переваг, що дає можливість використовувати їх у будь-якому освітньому середовищі, де є мережа Інтернет, а саме: хмарні технології не вимагають витрат на придбання та обслуговування спеціального програмного забезпечення; Сервіси Google Apps підтримують всі операційні системи і клієнтські програми, використовувані студентами та навчальними закладами; мінімальні вимоги до апаратного забезпечення, робота з документами можлива за допомогою будь-якого пристрою, що підтримує роботу в Інтернеті; спільний доступ до файлів в хмарі; всі інструменти Google Apps Education Edition безкоштовні.

Для підвищення ефективності роботи студентів, які входять до спецмедгрупи та у повній мірі не можуть здавати нормативи з фізичного виховання, нами пропонується використання сервісів Google, зокрема "Документ", "Презентація" "Форми" та "Диск".

Сервіс "Документ" та "Презентація" актуальний при підготовці студентів до теоретико-методичної частини: конспектування лекційного матеріалу, написання рефератів, створення презентацій за темами з теорії та методики фізичного виховання та спорту. Особливо зручний даний сервіс у тому випадку, коли декілька студентів із спецмедгрупи, з одним видом захворювання, отримують одну тему реферативної роботи. Таким чином, студенти, працюючи над рефератом, можуть його одночасно редагувати у онлайн режимі та консультуватись із викладачем. Це дозволяє оцінити самостійність та плідність виконання реферату у вигляді презентації або текстовому форматі.

Сервісу "Форми" пропонується використовувати при перевірці знань студентів у вигліді тестів. Тестові завдання студенти отримуюють з загальних питань теорії та меодики фізичного виховання та спорту, а такі питання, які обираються студентом, у залежності від виду захворювання. Після виконання студентом текстового завдання, викладач отримує звіт про правильність відповідей у зручній формі (таблиця, діаграма, графік).

Отримані дані зберігаються на серверах у хмарі (сервіс "Диск"). Google "Диск" пропонує початкові 15 Гб дискового простору у сховищі, що цілком достатньо для навчальних цілей.

Отже, переваги, які надають онлайнові сервіси, полягають у підвищенні ефективності здійснення контролю знань студентів, можливості їх використання у дистанційному навчанні та самостійній роботі студента.

На жаль, є й недоліки використання хмарних технологій у підготовці студентів спецмедгруп: необхідність мати надійний і швидкий доступ у мережу Інтернет; недостатня безпека даних у хмарі; не кожен додаток дозволяє зберегти, наприклад, на флешку проміжні етапи обробки інформації, а також кінцевий результат роботи; ризик втрати даних у результаті краху сервера.

Висновки. У Вінницькому транспортному коледжі практикують використання інноваційних технологій зі студентами спецмедгрупи. Удосконалення процесу навчання полягає у використанні хмарних технологій, зокрема, сервісів сервіси Google, які, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти і економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб студентів, в отриманні нових знань із теорії та методики фізичного виховання та спорту. Хмарні технології вносять суттєві зміни в педагогічний процес, забезпечуючи оптимізацію збору, збереження, пошуку, обробки та подання інформації, при цьому не потребуючи у внесенні змін до навчальних планів закладу освіти.

Список використаної літератури

  1. Кречетников К. Г. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный ресурс]/ К. Г. Кречетников, И. В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской институт имени С. О. Макарова. – Режим доступа: http://ido. tsu. ru/other_res/pdf/3 (39) _45. pdf
  2. Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського наук. -метод. Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий ріг: Вид. відділ КМІ, 2012. – 173 с.
  3. Rayport J. Envision the cloud: the next computing paradigm [Электронный ресурс] / J. Rayport, A. Heyward. – Marketspace Report, 2009. – Режим доступа: http://marketspacenext. files. wordpress. com/2011/01/envisioning-the-cloud. pdf
  4. Thomas P. Y. Cloud Computing: A potential paradigm for practicing the scholarship of teaching and learning [Электронный ресурс] / P. Y. Thomas– Instructional Designer Educational / Technology Unit Centre for Academic Development: University of Botswana. – Режим доступа: http://www. ais. up. ac. za/digi/docs/thomas_paper. pdf
  5. Морзе Н. В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 9. – С. 20–29.
  6. Воронкін О. С. "Хмарні" обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ / О. С. Воронкін // Збірник наукових праць: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012, Львів, 26–28 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. – 143–146.

Автор: Каретіна Ганна Олександрівна
Посада: викладач фізичної культури та фізичного виховання.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
25.01.2015

Популярні новини
Щоб стати вчителем, буде необхідно пройти інтернатуру Міністерством освіти і науки розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру
Школи мають розробити внутрішню систему якості Українські школи мають сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти
COVID-19 не є професійним захворюванням вчителів, - МОН Захворювання, отримане під час виконання вчителями професійних обов'язків, не є професійним
Владі пропонують застосувати коефіцієнт 1,5 для зарплат освітян Профспілка пропонує застосувати додатковий коефіцієнт 1,5 для підвищення зарплат освітян
Загрузка...