Рейтинг
12

У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що зміни в суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до підготовки майбутніх молодших спеціалістів, що потребує переосмислення та вдосконалення самого змісту освіти; його практичної спрямованості

Особливості методичного забезпечення професійної підготовки спеціалістів

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3 з 5 на основі 4 оцінок.

На сучасному етапі, з переходом України до ринкової системи господарювання, змінами в усіх сферах суспільного життя, суспільно-економічні умови висувають нові вимоги до майбутніх фахівців країни. Жорстка конкуренція на ринку товарів і послуг спричинила зростання рівня конкуренції й на ринку праці. Сьогодні, щоб отримати роботу, не кажучи вже про престижну, недостатньо мати лише диплом про вищу освіту.

Сучасна економічна ситуація потребує наявності у спеціаліста не тільки глибоких професійних знань і навичок швидкого оволодіння сучасними технологіями, а й вміння прогнозувати та орієнтуватися у складних виробничих і суспільних ситуаціях, приймати відповідальні рішення тощо. Всі ці змінив суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до підготовки майбутніх молодших спеціалістів, що потребує переосмислення та вдосконалення самого змісту освіти; його практичної спрямованості. А це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів і належного методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Завдання навчально-методичної роботи навчального закладу визначені чинним законодавством України, яке регламентує підготовку спеціалістів відповідної кваліфікації та фаху, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, програмами освітньої діяльності, розробленими згідно з Положенням про відповідний тип закладу освіти, закріпленими у Статуті вищого навчального закладу й затвердженими умовами Державної ліцензії, рішеннями керівництва та педагогічної ради ВНЗ і конкретно формулюються у кваліфікаційних характеристиках спеціалістів, навчальних планах і програмах.

Навчально-методична робота організується і проводиться відповідно до вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про мову”, Положення про організацію навчальної та навчально-методичної роботи в навчальних закладах освіти України і базується на загальних положеннях дидактики.

До державних складових навчально-методичного забезпечення належать: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх нормативних навчальних та вибіркових дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники й навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки.

До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються безпосередньо у ВНЗ, належать: робочі навчальні плани та програми; навчальні програми з вибіркових навчальних дисциплін; навчальні посібники без грифа Міністерства освіти і науки; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломнихпроектів (робіт); інші матеріали, які визначає викладач, циклова комісія, вищий навчальний заклад.

Воно включає предмети, матеріали, текстові та комп’ютерно-інформаційні моделі, які використовуються в процесі навчання, щоб забезпечити сприйняття, розуміння та засвоєння студентами необхідних знань, умінь і навичок. Віддаючи належне значенню педагогічної майстерності викладача, рівню організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, слід зауважити, що методичне забезпечення навчально-виховного процесу було й залишається одним з головних чинників у забезпеченні якості підготовки майбутніх молодших спеціалістів з високим рівнем фахової й соціальної компетенції, сприяє розвитку суспільно значущих особистісних рис і якостей, загальної та професійної культури. Його підготовка є одним із завдань професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.

Цілком зрозуміло, що для розробки та створення методичного забезпечення викладачеві необхідний певний практичний досвід педагогічної роботи й належне його осмислення; бачення ролі та місця дисципліни, що викладається, в загальній структурі підготовки фахівців; розуміння її змісту і зв’язку з іншими дисциплінами, а також знання й розуміння основних особливостей педагогічної системи та її структури. Викладач, який хотів би здійснювати підготовку навчально-методичної

літератури, має спочатку визначитись, чи існує в ній потреба, ознайомитись з наявною літературою, виявити її переваги й недоліки.

Крім того, викладач повинен також добре знати цілі, сутність, призначення, структуру та характерні особливості основних жанрів навчально-методичної літератури, вимоги до неї, характер і зміст роботи студентів та викладачів з кожним з видів цієї літератури.

Основними жанрами навчально-методичної літератури прийнято вважати підручник, навчальний посібник, текст лекції й конспект лекції, навчально-методичні посібники та методичні вказівки різного характеру і призначення. Так, особливий різновид методичних вказівок являють собою рекомендації з підготовки, виконання та захисту курсових і дипломних робіт і проектів. Кожен з цих жанрів має своє призначення, характерні змістові та структурні особливості, характеризується своєю процедурою розробки підготовки, затвердження й видання.

Підготовка фахівців у ЛТК ЛНТУ зі спеціальностей “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”, “Бухгалтерський облік” “Експлуатація та ремонт обладнання агропромислового виробництва”, “Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”, “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ” здійснюється на основі освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також на основі освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця.

Відповідно до освітньо-професійної програми розроблені навчальні плани за типовою формою. Навчальні програми і, розроблені на їх основі робочі навчальні програми, відповідають вимогам освітньо-професійної програми.

Робочі навчальні програми всіх видів практики розроблені відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми і об’єднані в наскрізну програму практик.

Педагогічний колектив коледжу працює над удосконаленням навчальних програм, виходячи з сучасних вимог до системи освіти та рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Науково-методична робота забезпечує створення і постійне вдосконалення системи методичних документів, що об’єднуються в навчально-методичний комплекс за кожною спеціальністю:

 • робочий навчальний план;
 • кваліфікаційні вимоги з циклу дисциплін;
 • робочі програми;
 • документація для державної атестації;
 • перелік питань для самостійної роботи;
 • критерії оцінювання.

Навчально-методичний комплекс викладання навчальних дисциплін включає в себе методичні розробки:

 • лекцій;
 • семінарських та практичних робіт;
 • лабораторних робіт;
 • опорних конспектів;
 • методичних рекомендацій з вивчення окремих дисциплін, розділів, тем.

Наприклад, зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», студенти вивчають з циклу математичної та природничо-наукової підготовки дисципліну «Опір матеріалів». Виходячи з структури курсу даної дисципліни бачимо, що на вивчення її згідно ОПП та навчального плану відведено 108 годин. З яких – 62 аудиторні заняття та 46 самостійна робота.

З даної дисципліни викладачем підготовлено КНМЗ (комплекс навчально-методичного забезпечення), до якого входять:

 • робоча програма дисципліни;
 • конспекти лекцій;
 • завдання для виконання лабораторних, практичних та РГР;
 • методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт;
 • журнал виконання лабораторних робіт;
 • завдання для контрольних робіт (тести);
 • завдання для ККР;
 • методичні вказівки до виконання самостійної роботи;
 • додатки (сортаменти прокатної сталі, механічні характеристики матеріалів і т.д.).
 • завдання для проведення екзамену.

Такий підбір укомплектування КНМЗ дисципліни дає змогу викладати та поглиблено вивчати студентами навчальну дисципліну «Опір матеріалів».

Для належної підготовки молодших спеціалістів у коледжі розроблено власну концепцію практичної підготовки фахівців у формі «Наскрізної програми практик».

Розроблені методичні рекомендації щодо організації проходження навчальної, технологічної та переддипломної практики студентами, де висвітлено питання змісту програми практики, оформлення та захисту щоденників-звітів. Вказуються вимоги та поради щодо правильності ведення та оформлення щоденника практики та складання звіту про практику.

Для визначення рівня готовності випускників до діяльності за фахом та їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) в коледжі розроблені завдання на дипломне проектування та на комплексний державний екзамен. Керівниками підготовлено методичні рекомендації з підготовки і захисту дипломного проекту.

Усе це дає змогу констатувати, що методичне забезпечення навчального процесу в ЛТК ЛНТУ у кількісному та якісному відношенні достатньою мірою сприяє успішній реалізації задекларованих державних загальноосвітніх стандартів щодо спеціальностей, які готує коледж. В умовах обмеженого державного фінансування коледж знаходить можливості й кошти для підтримки належного рівня методичного забезпечення навчального процесу, проводячи плідну роботу з розроблення та опублікування необхідної навчально-методичної літератури. Більшість дисциплін за програмами підготовки коледжу має належний рівень забезпеченості навчальною літературою. Навчально-методичне ж забезпечення з тих дисциплін, що мають недоліки щодо комплектування, розробляються науково-педагогічними працівниками коледжу і входять до плану видавничої діяльності навчального закладу на рік.

Висновки. По-перше, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу є одним з головних чинників у підготовці майбутніх фахівців з високим рівнем фахової й соціальної компетенції.

По-друге, основними складовими навчально-методичного забезпечення є підручник, навчальний посібник, текст лекції й конспект лекції, навчально-методичні посібники і методичні вказівки різного характеру та призначення.

По-третє, за останні роки науково-педагогічний склад ЛТК ЛНТУ виконав велику роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців.

Автор: Герасимик Тетяна Павлівна
Посада: завідуюча відділенням, викладач спецдисциплін.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
14.09.2014

Популярні новини
У 50 містах і районах школи будуть закриті до 8 листопада З 26 жовтня в Україні діятиме новий розподіл регіонів за рівнями епідемічної небезпеки
Учні 5-11 класів перейдуть на змішане або дистанційне навчання У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься навчання школярів після завершення канікул
67% українців негативно ставляться до дистанційного навчання Абсолютна більшість українців вважає, що дистанційне навчання знижує рівень знань дітей
Інтеграція шкільних предметів не порушить прав вчителів, - МОН Вибір предметів та інтеграція курсів не призведе до втрати навантаження або звільнень
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!