Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Вища освіта Особливості методичного забезпечення професійної підготовки спеціалістів
Рейтинг
11

У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що зміни в суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до підготовки майбутніх молодших спеціалістів, що потребує переосмислення та вдосконалення самого змісту освіти; його практичної спрямованості

Особливості методичного забезпечення професійної підготовки спеціалістів

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.7 з 5 на основі 3 оцінок.

На сучасному етапі, з переходом України до ринкової системи господарювання, змінами в усіх сферах суспільного життя, суспільно-економічні умови висувають нові вимоги до майбутніх фахівців країни. Жорстка конкуренція на ринку товарів і послуг спричинила зростання рівня конкуренції й на ринку праці. Сьогодні, щоб отримати роботу, не кажучи вже про престижну, недостатньо мати лише диплом про вищу освіту.

Сучасна економічна ситуація потребує наявності у спеціаліста не тільки глибоких професійних знань і навичок швидкого оволодіння сучасними технологіями, а й вміння прогнозувати та орієнтуватися у складних виробничих і суспільних ситуаціях, приймати відповідальні рішення тощо. Всі ці змінив суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до підготовки майбутніх молодших спеціалістів, що потребує переосмислення та вдосконалення самого змісту освіти; його практичної спрямованості. А це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів і належного методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Завдання навчально-методичної роботи навчального закладу визначені чинним законодавством України, яке регламентує підготовку спеціалістів відповідної кваліфікації та фаху, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, програмами освітньої діяльності, розробленими згідно з Положенням про відповідний тип закладу освіти, закріпленими у Статуті вищого навчального закладу й затвердженими умовами Державної ліцензії, рішеннями керівництва та педагогічної ради ВНЗ і конкретно формулюються у кваліфікаційних характеристиках спеціалістів, навчальних планах і програмах.

Навчально-методична робота організується і проводиться відповідно до вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про мову”, Положення про організацію навчальної та навчально-методичної роботи в навчальних закладах освіти України і базується на загальних положеннях дидактики.

До державних складових навчально-методичного забезпечення належать: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх нормативних навчальних та вибіркових дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники й навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки.

До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються безпосередньо у ВНЗ, належать: робочі навчальні плани та програми; навчальні програми з вибіркових навчальних дисциплін; навчальні посібники без грифа Міністерства освіти і науки; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломнихпроектів (робіт); інші матеріали, які визначає викладач, циклова комісія, вищий навчальний заклад.

Воно включає предмети, матеріали, текстові та комп’ютерно-інформаційні моделі, які використовуються в процесі навчання, щоб забезпечити сприйняття, розуміння та засвоєння студентами необхідних знань, умінь і навичок. Віддаючи належне значенню педагогічної майстерності викладача, рівню організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, слід зауважити, що методичне забезпечення навчально-виховного процесу було й залишається одним з головних чинників у забезпеченні якості підготовки майбутніх молодших спеціалістів з високим рівнем фахової й соціальної компетенції, сприяє розвитку суспільно значущих особистісних рис і якостей, загальної та професійної культури. Його підготовка є одним із завдань професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.

Цілком зрозуміло, що для розробки та створення методичного забезпечення викладачеві необхідний певний практичний досвід педагогічної роботи й належне його осмислення; бачення ролі та місця дисципліни, що викладається, в загальній структурі підготовки фахівців; розуміння її змісту і зв’язку з іншими дисциплінами, а також знання й розуміння основних особливостей педагогічної системи та її структури. Викладач, який хотів би здійснювати підготовку навчально-методичної

літератури, має спочатку визначитись, чи існує в ній потреба, ознайомитись з наявною літературою, виявити її переваги й недоліки.

Крім того, викладач повинен також добре знати цілі, сутність, призначення, структуру та характерні особливості основних жанрів навчально-методичної літератури, вимоги до неї, характер і зміст роботи студентів та викладачів з кожним з видів цієї літератури.

Основними жанрами навчально-методичної літератури прийнято вважати підручник, навчальний посібник, текст лекції й конспект лекції, навчально-методичні посібники та методичні вказівки різного характеру і призначення. Так, особливий різновид методичних вказівок являють собою рекомендації з підготовки, виконання та захисту курсових і дипломних робіт і проектів. Кожен з цих жанрів має своє призначення, характерні змістові та структурні особливості, характеризується своєю процедурою розробки підготовки, затвердження й видання.

Підготовка фахівців у ЛТК ЛНТУ зі спеціальностей “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”, “Бухгалтерський облік” “Експлуатація та ремонт обладнання агропромислового виробництва”, “Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”, “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ” здійснюється на основі освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також на основі освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця.

Відповідно до освітньо-професійної програми розроблені навчальні плани за типовою формою. Навчальні програми і, розроблені на їх основі робочі навчальні програми, відповідають вимогам освітньо-професійної програми.

Робочі навчальні програми всіх видів практики розроблені відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми і об’єднані в наскрізну програму практик.

Педагогічний колектив коледжу працює над удосконаленням навчальних програм, виходячи з сучасних вимог до системи освіти та рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Науково-методична робота забезпечує створення і постійне вдосконалення системи методичних документів, що об’єднуються в навчально-методичний комплекс за кожною спеціальністю:

 • робочий навчальний план;
 • кваліфікаційні вимоги з циклу дисциплін;
 • робочі програми;
 • документація для державної атестації;
 • перелік питань для самостійної роботи;
 • критерії оцінювання.

Навчально-методичний комплекс викладання навчальних дисциплін включає в себе методичні розробки:

 • лекцій;
 • семінарських та практичних робіт;
 • лабораторних робіт;
 • опорних конспектів;
 • методичних рекомендацій з вивчення окремих дисциплін, розділів, тем.

Наприклад, зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», студенти вивчають з циклу математичної та природничо-наукової підготовки дисципліну «Опір матеріалів». Виходячи з структури курсу даної дисципліни бачимо, що на вивчення її згідно ОПП та навчального плану відведено 108 годин. З яких – 62 аудиторні заняття та 46 самостійна робота.

З даної дисципліни викладачем підготовлено КНМЗ (комплекс навчально-методичного забезпечення), до якого входять:

 • робоча програма дисципліни;
 • конспекти лекцій;
 • завдання для виконання лабораторних, практичних та РГР;
 • методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт;
 • журнал виконання лабораторних робіт;
 • завдання для контрольних робіт (тести);
 • завдання для ККР;
 • методичні вказівки до виконання самостійної роботи;
 • додатки (сортаменти прокатної сталі, механічні характеристики матеріалів і т.д.).
 • завдання для проведення екзамену.

Такий підбір укомплектування КНМЗ дисципліни дає змогу викладати та поглиблено вивчати студентами навчальну дисципліну «Опір матеріалів».

Для належної підготовки молодших спеціалістів у коледжі розроблено власну концепцію практичної підготовки фахівців у формі «Наскрізної програми практик».

Розроблені методичні рекомендації щодо організації проходження навчальної, технологічної та переддипломної практики студентами, де висвітлено питання змісту програми практики, оформлення та захисту щоденників-звітів. Вказуються вимоги та поради щодо правильності ведення та оформлення щоденника практики та складання звіту про практику.

Для визначення рівня готовності випускників до діяльності за фахом та їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) в коледжі розроблені завдання на дипломне проектування та на комплексний державний екзамен. Керівниками підготовлено методичні рекомендації з підготовки і захисту дипломного проекту.

Усе це дає змогу констатувати, що методичне забезпечення навчального процесу в ЛТК ЛНТУ у кількісному та якісному відношенні достатньою мірою сприяє успішній реалізації задекларованих державних загальноосвітніх стандартів щодо спеціальностей, які готує коледж. В умовах обмеженого державного фінансування коледж знаходить можливості й кошти для підтримки належного рівня методичного забезпечення навчального процесу, проводячи плідну роботу з розроблення та опублікування необхідної навчально-методичної літератури. Більшість дисциплін за програмами підготовки коледжу має належний рівень забезпеченості навчальною літературою. Навчально-методичне ж забезпечення з тих дисциплін, що мають недоліки щодо комплектування, розробляються науково-педагогічними працівниками коледжу і входять до плану видавничої діяльності навчального закладу на рік.

Висновки. По-перше, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу є одним з головних чинників у підготовці майбутніх фахівців з високим рівнем фахової й соціальної компетенції.

По-друге, основними складовими навчально-методичного забезпечення є підручник, навчальний посібник, текст лекції й конспект лекції, навчально-методичні посібники і методичні вказівки різного характеру та призначення.

По-третє, за останні роки науково-педагогічний склад ЛТК ЛНТУ виконав велику роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців.

Автор: Герасимик Тетяна Павлівна
Посада: завідуюча відділенням, викладач спецдисциплін.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
14.09.2014

Популярні новини
Профспілка: роботу вчителів у суботу 1 вересня мають компенсувати Залучення працівників до роботи у вихідні дні може проводитись, але має компенсуватись
Методичні рекомендації з вивчення предметів у 2018/19 році Школи отримали методичні рекомендації з вивчення навчальних предметів в 2018/19 навчальному році
У МОН назвали основні тези серпневих конференцій Відомство просить залучити максимальну кількість учителів до проведення  серпневих конференцій
МОН визначило, де проведуть Всеукраїнські шкільні олімпіади Організаційне забезпечення олімпіад покладено на Інститут модернізації змісту освіти

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!