Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Викладання зарубіжної літератури з використанням інноваційних психолого-педагогічних технологій
Рейтинг
3

Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів

Викладання зарубіжної літератури з використанням інноваційних психолого-педагогічних технологій

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 1.5 з 5 на основі 2 оцінок.

З появою комунікаційних та інформаційних технологій потрібно критично переглянути стан й перспективу розвитку системи освіти. Вирішення цього завдання можливе за умови впровадження в учбовий процес інноваційних психолого-педагогічних технологій навчання, сутність яких полягає в оновленні  педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему викладання.

Реалізація інноваційних методик передбачає комплексне використання  сучасних технічних засобів навчання, аудіо та відеоматеріалів, комп`ютерної техніки.

Державна національна програма визначає стратегічні  напрямку розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу – вищих цінностей  нації. Трансформація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не  тільки до трансляції знань, але і до створення світових зразків культури і духовності.

Стратегічні напрямки розвитку освіти ставлять нові задачі і перед психологічною наукою, предметами її дослідження, методами, теоріями й практикою, щоб у центрі уваги стала особистість; повернутися до навчання людини, щоб знати, як розвивати її здатності до творчої праці.

Творчість людини – це її психічна активність. У своїй цікавій праці болгарський учений М.Арнаудов наполягає на тому положенні, що «творчість – це здоров`я, творчість – це боротьба з усім хворобливим, творчість – це прояснення і душевне очищення, катарсис. Кожна значна художня творчість передбачає не тільки гру уяви, але й максимум духовних сил».

Найбільша таємниця Всесвіту – життя. Найбільша таємниця життя – людина. А найглибша таємниця людини – творчість. Ось чому так важливо побачити в людині цей дар, підтримати його і допомогти утвердитися, допомогти зрозуміти, що творчість – щасливий дар душі.

Творчість – це процес створення чогось нового на основі перетворення пізнаного: нового результату або оригінальних шляхів і мета дій його одержання.

Характеристики творчості: новизна і перетворення.

Психологи встановили, що найбільша кількість галузей людської діяльності стартує у творчому плані саме у вік молодості. У вік молодості людина прагне відкривати найбільшу кількість джерел, що дають естетичне, інтелектуальне та моральне задоволення.

Творчість потребує оригінальності мислення, пошуку рішень у різних умовах, прогнозування тощо, що значно розвиває розумову діяльність людини. Творча діяльність – це засіб інтенсивного розвитку інтелектуальних здібностей і особистісних якостей людини. Питання розвитку творчої діяльності учнів та студентів розглядаються у працях відомих учених: В.В.Давидова, З.І.Калмикової, В.О.Кан-Калика, О.М.Леонтьєва, С.Д.Максименка, В.О.Моляка, Н.Д.Никандова, Я.О.Пономарьова, З.І.Слепко та інших.

Розвитку мислення сприяють завдання, які вимагають "за порадою звернутись до підручника", до праць видатних педагогів і психологів, які свого часу шукали відповіді на подібні питання. Студент повинен не просто викласти ті чи інші погляди, але й зрозуміти, чому саме так ставиться питання, пояснити, чому в сучасних  умовах нас знову приваблює та чи інша точка зору вчених минулого, чим у різні історичні  періоди пояснюються однакові  або різні точки зору на проблему. Слід так організувати навчальний процес, щоб освіта та самоосвіта, виховання та самовиховання у своєму поєднанні формували творчі якості майбутнього фахівця.

Заняття літератури – це насамперед заняття, на якому викладач уміло використовує  всі  можливості  студента, весь його творчій потенціал з метою активного розумового розвитку, формування комунікативної  компетентності та моральних якостей.

Актуальним є питання створення належних умов і залучення цілеспрямованих заходів щодо розвитку пізнавально-творчих здібностей студентів при вивченні курсу "Зарубіжна література". Поставлене завдання, з моєї точки зору, потребує комплексних удосконалень навчального процесу з урахуванням принципів:

 • індивідуальне й диференційоване навчання з наданням можливості вибору завдань студента (за вимогами кредитно-модульної системи);
 • постановка й вирішення проблемних і творчих ситуацій засобами системного  виконання репродуктивно-творчих, дослідницьких і творчих завдань різних за типами, видами й формами виявлення;
 • діалогічність і комунікативність навчання з метою розвитку саморегулятивних і комунікативних здібностей студентів;
 • створення психологічно сприятливого клімату в колективі, коли викладач і студент  виступають активними й взаємодіючими суб’єктами діяльності.

Навчальна творчість у процесі вивчення курсу "Зарубіжна література" передбачає не лише виконання творчих робіт, але й оригінальне комбінування, переструктурування, емоційно-критичне ставлення до проблеми. Важливим є етап формування готовності студентів І курсу до творчої діяльності, розвитку аналітично-творчих здібностей, виявлення здатності асоціативно мислити, формування здібності вести діалог, брати участь у дискусії.

Науковими дослідженнями встановлено, що найбільш високий рівень засвоєння інформації спостерігається за умови використання різних каналів сприйняття інформації, тобто при одночасному прослуховуванні, наочному сприйнятті, обговоренні та виконанні вправ.

Однією з інноваційних форм роботи зі студентами, яка дозволяє уникнути зазначених недоліків, є інформаційні семінари, які супроводжуються організацією диспутів та презентацією фільмів. Демонстрація фільму дозволяє:

 • акцентувати увагу студентів на певній проблемі;
 • інформувати про шляхи вирішення проблеми;
 • провести аналіз.

Пошук інновацій у формах навчання привів до появи так званих нестандартних уроків. Серед найбільш розповсюджених типів нестандартних уроків найбільш розповсюджені: ділові ігри, прес-конференції, заняття типу КВК, заняття-конкурси, заняття-"суди", заняття-концерти, рольові ігри, конференції, семінари, інтегровані заняття,екскурсії,заняття-практикум,заняття-дослідження, заняття-подорож, заняття-"літературне кафе".

Більшість занять нестандартної форми передбачає групове навчання, що сприяє реалізації комплексних його цілей, засвоєнню знань: формує навички самоконтролю, почуття обов`язку й відповідальності за результати навчання.

На заняттях з використанням активних методів навчання з'являється можливість формування дуже важливих для майбутньої професійної діяльності якостей: сумісний пошук альтернативних рішень та його прийняття, формування професійного мислення та інші. Студенти висловлюють свої думки, вчаться говорити, тобто удосконалюють свої комунікативні навички, вони ще у студентській аудиторії мають можливість відчути себе професіоналами.

Активні методи навчання дозволяють студентам розвивати мислення, використовувати засвоєні знання в практично-орієнтованій діяльності, що максимально наближена до професійної. При цьому надзвичайно важливим є оцінювання не тільки знань та умінь, але й творчої самостійності, професійно-етичного аспекту протікання навчального процесу. Загалом, можна стверджувати, що орієнтація на студента вимагає такої побудови процесу навчання, яка потребує зміщення акценту на розвиток студентів; поєднання диференційованого змісту навчання та системи відповідних форм, методів та засобів навчання.

Особливий інтерес викликають соціально-психологічні, педагогічні заняття, що проводяться у формі тренінгів (тренінг особистісного росту, тренінг комунікативних навичок).

Засоби, які використовуються при розробці тренінгу: групові дискусії, міні-лекції, рольові ігри, ігри, спрямовані на інтенсивну фізичну взаємодію, робота в парах, трійках, групах.

Дискусія є важливим засобом пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Дискусія – публічне обговорення якогось спірного питання. Вона значною мірою сприяє розвиткові критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує вміння відстоювати свої думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Дискусія має велику освітню і  виховну цінність. Вона вчить глибокому розумінню проблеми, самостійній  позиції, оперування аргументами, вчить зважати на думку інших.

Основними дидактичними можливостями для дозованого пред`явлення елементів матеріалу заняття має відомий програмний засіб PowerPoint з пакета Microsoft Office.

Комп`ютерна презентація – це файл, в який такі матеріали зібрані, файл презентації складається з послідовності кадрів або слайдів.

Ці слайди можна не тільки виводити на екран комп`ютера або спеціального проектора по ходу виступу, але і надрукувати на папері або прозорій плівці. Переваги такої презентації очевидні:

 • послідовність викладу. За допомогою  слайдів, що змінюють один одного на екрані, утримати увагу аудиторії набагато легше, ніж бігаючи  з указкою між розвішених плакатів;
 • відмінність від звичних слайдів, що пропускаються  через діапроектор, полягає в тому, що комп`ютерні слайди дозволяють швидко повернутися до будь-якого  з уже розглянутих питань або  зовсім  змінити послідовність викладу;
 • мультимедійні ефекти. Слайд презентації – це не просто  зображення. У ньому, як і в будь-якому  комп`ютерному документі, можуть бути елементи анімації, аудіо- та відео фрагменти.

Проведення занять із застосуванням комп`ютерних мереж є найсучаснішим інструментарієм з педагогічного арсеналу. При цьому збільшується якість і темп заняття за рахунок підвищення мотивації студентів, підвищується емоційна рівновага студентів, що спричинює високу якість дизайну та чіткість літер та рисунків на екранах монітора.

У сучасній педагогіці має місце багатоваріантність форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті.

Автор: Гаврилова К.О., викладач, Слов’янський технікум залізничного транспорту Донецької обл.

ЛІТЕРАТУРА:

 • Клименко В.В. Психологія  творчості. – К.,ЦНЛ, 2006. – 479 с.
 • Нагаєв В.М. Методика  викладання у вищій  школі. – К.,ЦНЛ, 2007.– 227 с.
 • Основні засади розвитку  вищої освіти України  в  контексті Болонського процессу// за ред. В.Г.Кременя.–К.-Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147с.
 • Малявко В.О. Концепція  виховання творчої особистості. – К.: Либідь, 1993.
 • Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи .– К. : ІСДО, 1998. – 356 с.
 • Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Овчарова Р. В. – М. : ТЦ "Сфера", 2001. – С. 65–74.
 • Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии: анализ зарубежного опыта / Кларин М. В. – Рига : НПЦ "Эксперимент", 1998. – 180 с.
 • Пентилюк М.І.,Окуневич Т.Г. Сучасний  урок  української  мови. – Х.,Видавнича  група «Основа», 2007. -170с.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
08.04.2010

Популярні новини
У деяких регіонах школи закривають на карантин У декількох регіонах країни перевищено епідемпоріг захворюваності на грип і ГРВІ
Міністр закликала не тиснути на вчителів щодо сертифікації Сертифікація є виключно добровільною і заходи адміністративного впливу є неприпустимі
Уряд затвердив Положення про сертифікацію вчителів Метою сертифікації є стимулювання освітян з високим рівнем професійної майстерності
В українській освіті з'являться супервізія і супервізори У МОН розробили положення про проведення супервізії педагогічних працівників

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!