Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Формування успішної особистості засобами інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
Рейтинг
46
Вибір редакції

Матеріали досвіду роботи на заявлену тему, метою якої є створення організаційних і педагогічних умов для формування успішної особистості, реалізації природних інтелектуальних здібностей школярів, розвитку їхніх талантів, самореалізації, готовності до творчої праці

Формування успішної особистості засобами інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.5 з 5 на основі 13 оцінок.

Актуальність досвіду:

  • інтенсифікація та оптимізація навчального процесу;
  • підвищення ефективності уроку як основної одиниці навчально-виховної діяльності;
  • активізації навчальної діяльності учнів на уроках, підвищення інтересу до предмета;
  • можливість розвитку навичок самостійної та спільної діяльності;
  • забезпечення оптимізації соціально - особистісного росту школяра, формування готовності до подолання труднощів навчання та життя, стійкості до стресів і життєвих негараздів;
  • формування компетентної дієздатної особистості;
  • підвищення мотивації навчання.

Тому метою своєї діяльності вважаю створення організаційних та педагогічних умов для формування успішної особистості, реалізації природних інтелектуальних здібностей школярів, розвитку їхніх талантів, самореалізації, готовності до творчої праці. Мета реалізується через наступні завдання:

  • створити умови для формування в учнів, якостей успішної особистості;
  • формувати навички самоосвітньої, дослідно-пошукової діяльності засобами інноваційних технологій;
  • забезпечити самореалізацію кожної дитини.

Науково-теоретична база актуальності проблеми підкріплена нормативно-правовими документами: Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, Концепцією розвитку загальної середньої освіти, Указом Президента "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мови і літератури», навчальними програмами з української мови і літератури, психологічній теорії творчої особистості та її розвитку (Р.Грановська, Я.Пономарьов), ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко), проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков , О.Пєхотаї технологія інтерактивного навчання (Дж. Шерман, Г.Фріц, С.Ренегар, Дж. Фредерік, М.Сілберман, О.Пометун, Л.Пироженко, Т.Ремех); технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв); технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий); технологія комп'ютерного (інформаційного) навчання (А.Єршов).

Провідна наукова ідея: впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури , з метою створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість.

Інноваційна значущість – конструктивне поєднання , інтеграція сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток особистості, що дозволяє вчителю створювати власні комбінації, а не заглиблюватись в суть однієї технології.

Технологія реалізації досвіду містить у собі арсенал різноманітних форм, методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу.

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку української мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційних технологій. Тому, я на всіх етапах уроку використовую інтерактивні методики, які поєдную з традиційними (особливо на першому етапі запровадження інновацій) для забезпечення «зони психологічного комфорту» (О.Пометун), а також для запобігання зниження уваги протягом уроку, для подолання дискомфорту через недосконале володіння інструментарієм інтерактивного навчання та враховуючи рівень навчальної підготовки учнів.

Роботу в парах, у малих групах, використання інтерактивних прийомів «Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», «Мікрофон», «Навчаючи - навчаюсь», «Мозковий штурм», «Незакінчені речення», «Ажурна пилка», різних варіантів дискусійного навчання (дискусія, диспут, дебати) та вправ «Лови помилку», «Своя опора», «Передай крейду», «Свої приклади», «Дружня порада» поєдную з традиційними формами роботи та з творчою діяльністю нестандартного спрямування «виступ у суді», інтерв'ю з письменником чи героєм, «створення» фільму, вернісаж ілюстрацій до твору, вернісаж ідей, рольова гра, літературна гра та ін.

Велике зацікавлення старшокласників викликає застосування форми отримання інформації - активної лекції (О.Пометун), яка, на відміну від традиційної, створює умови для виникнення сумнівів і запитань у слухачів.

Алгоритм інтерактивного навчання передбачає використання таких активних методів навчання як аналіз конкретних ситуацій, уведення в досліджувану проблему, визначення задачі, групова робота над ситуацією, групова дискусія, підсумкова бесіда, рефлексія. Вважаю важливим поступове введення елементів інтерактивного навчання (як і будь-якої інновації), скрупульозне вивчення інструментарію як учителем, так і учнем, адже невпевненість чи невірна установка на початку роботи у такій ситуації не дасть бажаного результату та призведе до марного витрачання робочого часу на уроці.

Поєдную академічні та прагматичні знання, стимулюю самостійну пізнавальну діяльність, використовуючи технологію проекті на заключних (підсумкових) уроках у 8-10-х класах. Метод проектування допомагає учневі бути не пасивним реципієнтом готових знань, а суб'єктом навчання, який активно включається у спільну діяльність, відчуває себе рівноправним учасником діалогу, співтворцем. Це саме той вид діяльності, який наочно демонструє практичне застосування набутих знань.

Особливо популярними є ігрові проекти, де вчитель може задіяти артистично обдарованих дітей. Ступінь творчості учнів у цьому випадку дуже високий, проте домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

Вдало вписуються у структуру уроку і елементи так званих довгострокових проектів: дослідницьких та інформаційних, які я використовую у вигляді випереджувальних завдань, для створення проблемних ситуацій у ході вивчення нового матеріалу та як підсумок на етапі закріплення, систематизації і узагальнення знань. Такий проект був запропонований учням зі святкування двохсотріччя Т.Г.Шевченко «Шляхами Т.Г.Шевченко».

Одним із важливих видів діяльності, вважаю проблемне навчання, яке активізує самостійну роботу учнів, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових знань, розвиває творче мислення, здатність до самостійного вирішення поставленого завдання. Тому елементи такого навчання застосовую на окремих етапах вивчення програмового матеріалу та на відповідних етапах уроку: постановка проблемного завдання на початку вивчення розділу (теми) та повернення до його вирішення на підсумкових уроках; формулювання проблемного питання на початку уроку (найчастіше - в епіграфі) з подальшим його розв'язанням на підсумковому етапі.

Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Готуючи уроки з використанням комп'ютерних технологій, ставлю перед собою завдання підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні, творчі здібності учня, виховувати гармонійну особистість, готувати учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі.

Завдяки мультимедіа (презентацій, добору ілюстрацій, використання кіно- чи відеофрагментів) навіть сухий теоретичний матеріал оживає, стає цікавим, наочним. Так учням 10 класу було запропоновано підготувати мультимедійний супровід до уроків української літератури за творчістю М.Коцюбинського («Естетичні смаки та особливості характеру карпатських українців» за повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

Використання на уроках інноваційних технологій навчання, які більш затратні в часовому вимірі, ніж традиційні, вимагає особливого підходу і до оцінювання знань учнів. Тому найчастіше у якості форм поточного оцінювання використовую тести, експрес-опитування, самооцінку.

Введення самооцінки у педагогічний процес потребує достатньо тривалої роботи , проте знання колективу класу, знання індивідуальних особливостей конкретних учнів дозволяє користуватися таким досить складним прийомом: учні не тільки виставляють собі оцінки в балах, але й проводять змістовний самооцінювальний аналіз своєї діяльності на уроці (етап рефлексії). З метою активізації самооцінювальної діяльності учнів застосовую прийоми «уявний мікрофон», «незакінчене речення» та (обов'язкова умова!) чітко сформульовані критерії оцінювання участі учня у кожному виді навчальної діяльності протягом уроку.

Результативність. Працюючи у різних класах, зазвичай, помічаю психологічні, індивідуальні, навчальні особливості кожного з них. Таким чином, враховуючи ці особливості ми визначаємося які форми і методи застосовувати у тому чи іншому колективі.

Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес можна побачити, що застосування інтерактивних технологій при вивченні предмета, значно підвищує рівень навчальних досягнень учнів та інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань.

Отже, практичні навички, отримані на уроках української мови та літератури переносяться на всі сфери життя дітей та забезпечують їм розширення зони як навчальної, так і соціальної компетентності.

Впровадження власного досвіду здійснюю у межах закладу постійно.

Проте активному впровадженню інноваційних технологій на уроках української мови та літератури заважають деяк технічні, організаційні та методичні проблеми: доступ до мультимедійного класу – періодичні, не всі учні мають удома комп’ютери,витрачається багато часу на створення власного дидактичного матеріалу, можливе зниження загального теоретичного рівня освіти.

Висновки

Отже, досвід роботи показує, що впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури сприяє емоційній стабільності життя дитини, формуванню навичок самоосвітньої, дослідно-пошукової діяльності, забезпеченню самореалізації кожної дитини, досягненню життєвого успіху.

Автор: Сапєлкіна Надія Леонідівна
Посада: учитель української мови та літератури, заступник директора з виховної роботи.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
19.01.2014

Популярні новини
Поділ початкових класів на групи: роз'яснення МОН Поділ здійснюється незалежно від того, як розподілений час між окремими й інтегрованими предметами
МОН офіційно продовжило строки вибору підручників Міносвіти продовжило строки проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу
Школи можуть обирати підручники до 23 травня Підручники, які отримають понад 40 тисяч заявок будуть надруковані за кошти бюджету
Учителів просять обрати підручники для 1 класу Ознайомлення з підручниками триває до 17 травня на сайті електронної бібліотеки ІМЗО

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!