Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Використання ІКТ на уроках освітньої галузі „Природознавство”
Рейтинг
46
Вибір редакції

У матеріалі на заявлену тему авторка наголошує, що з використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину перетворювати та використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації

Використання ІКТ на уроках освітньої галузі „Природознавство”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.5 з 5 на основі 13 оцінок.

Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?

Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів. З використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, оскільки його зміст утворює система уявлень і понять, відібраних з різних природничих наук на основі ідеї цілісності природи з урахуванням міжпредметних зв'язків у початковій ланці освіти і перспективних зв'язків із природознавчими курсами, що вивчатимуться в наступних класах.

Головною метою освітньої галузі "Природознавство" є формування в учнів уявлення про цілісність природи, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, дбайливо ставитися до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності. Вона досягається шляхом постановки й реалізації освітніх, розвивальних і виховних цілей.

Природознавство - це навчальний предмет, провідним компонентом якого є система природознавчих знань. Зміст і його структурування визначаються загальнодидактичними принципами (гуманізації, особистісно зорієнтованого навчання, науковості, наступності, виховного і розвивального навчання, забезпечення позитивної мотивації учіння, створення умов для самореалізації кожного учня, розвитку його творчої самостійності та соціальної активності) і власне природничими принципами (екологічний, краєзнавчий, українознавчий, планетарний, фенологічний), що реалізуються в єдності.

Програму побудовано за змістовими лініями, які визначені Державним стандартом початкової загальної освіти. Вони є програмовими темами: в 3 класі - "Нежива природа", "Жива природа", в 4 класі - "Планета Земля", "Наша Батьківщина - Україна", "Рідний край".

Природничі знання та вміння названих тем закріплюються, розширюються, поглиблюються, конкретизуються, а головне - застосовуються у наступних темах як опора для розкриття змісту нових понять і встановлення найпростіших закономірностей у природі, чим забезпечується цілісне відображення природи у свідомості молодших школярів. Програма має екологічну спрямованість. Питання охорони природи пронизують увесь зміст, а також вивчаються як самостійні теми.

Педагогічна доцільність використання програмно-методичного забезпечення при вивченні курсу «Природознавство» визначається цілями і завданнями курсу, а також можливостями використання персональних комп'ютерів для вирішення практичних завдань з даного курсу і необхідністю інтенсифікації і індивідуалізації процесу навчання.

У цю систему повинні входити програмно-методичне забезпечення і засоби навчання, що функціонують на базі ПК, а також традиційні.

Засвоєння інформації, формування необхідних знань при будь-якій формі навчання завжди пов'язане з психоемоційним навантаженням. Рівень її компенсації, і, отже, результативність процесу навчання визначається досвідом вчителя і стилем його роботи, а також використовуваними педагогічними прийомами.

Зважаючи на сказане вище, в програмах для курсу «Природознавства» необхідно використовувати в поєднанні з ігровими програмами, стимулюючими досягнення навчальної мети також і контролюючі програми, що моделюють природні процеси та явища і т.д. Функціональне призначення програмного забезпечення полягає в представленні навчальної інформації і направленні навчання з урахуванням індивідуальних можливостей учня.

Однак, комп'ютер слід розглядати скоріше як елемент системи засобів навчання.

При розробці і використанні програмних засобів в навчальних цілях виникає необхідність в створенні комп'ютерних навчально-методичних і інструктивних матеріалів. У них повинні бути включені:

 • програмні засоби навчального призначення;
 • інструкції для користувача;
 • методичні рекомендації з використання програмних засобів для вчителя;
 • методичні рекомендації для учня.

Розділ програми «Жива природа», що належить до природознавства у початковій школі виокремлюється від інших змістових ліній саме тим, що учні 3-4 класу мають змогу характеризувати звичайні і знайомі їм об'єкти, з якими вони зустрічаються кожного дня. За певних обставин, наприклад недостачі прикладного матеріалу, вчитель в змозі замінити його дидактичними засобами, створеними на комп'ютері. Така зміна буде практично рівносильною. Також використання комп'ютера в навчанні зацікавить учнів і, за умови правильної побудови навчального процесу, забезпечить набагато краще засвоєння матеріалу.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці до уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп'ютер виконує такі функції:

 • джерело навчальної інформації;
 • наочний посібник;
 • тренажер;
 • засіб діагностики і контролю.

Уроки з використанням комп'ютера проводяться поряд зі звичайними заняттями, де можливо і доцільно використання комп'ютерів для вирішення приватних завдань уроку, щоб дитина глибше зрозуміла, відчула тему уроку, творчо проявила себе. Кожен комп'ютерний урок є, в принципі, інтегрованим - на ньому, крім завдань предметних вирішуються завдання курсу інформатики .

Основними типами уроків у процесі навчання з інформаційною підтримкою, є:

 • комбінований урок,
 • урок - контролю і корекції,
 • урок вдосконалення знань і умінь .

Для організації навчального процесу слід враховувати наступні умови:

 • урок повинен проводити вчитель, що володіє комп'ютером.
 • комп'ютерні завдання мають бути складені у відповідності до змісту навчального предмета та методикою його викладання.
 • учні повинні вміти поводитися з комп'ютером на рівні, необхідному для виконання комп'ютерних завдань.

Для формування і розвитку ключових компетенцій в контексті інформаційної культури вчителя початкових класів необхідно розробити послідовну, логічно завершену систему навчальних завдань, вибудувану відповідно до зростання повноти, проблемності, новизни, життєвості, практичності. Діяльність учнів у виборі інформації, її обробки, повинна контролюватися вчителем .

Одним із основних видів роботи на уроці є перегляд підготовлених вчителем презентацій. Презентація є інформаційним забезпеченням фронтальної роботи вчителя з класом і складається зі слайдів. Основні форми цієї інформації - текст, малюнки, фото, відео та звуковий або музичний супровід.

Досвід застосування електронних презентацій, виконаних в програмі PowerPoint показав, що підвищується якість уроку. Комп'ютерні презентації - це найсучасніші технології подання інформації. Форми і місце використання презентації на уроці залежать від змісту цього уроку, від мети, яка ставиться на уроці. При вивченні нового матеріалу використання презентації дозволяє ілюструвати навчальний матеріал. Навчальна презентація може представляти собою конспект уроку. У цьому випадку вона складається з основних складових традиційного уроку: зазначається тема, мета, план роботи на уроці, ключові поняття, домашнє завдання.

Слайди презентацій можуть містити:

 • текст;
 • таблиці;
 • діаграми, у тому числі організаційні;
 • фотографії та малюнки;
 • відеокліпи;
 • звуковий супровід (музику або голос);
 • гіперпосилання на інші слайди та документи (презентації, таблиці, діаграми тощо, які знаходяться на даному комп'ютері або в Інтернеті).

Презентації PowerPoint демонструють:

 • на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Інтернеті);
 • на екрані за допомогою мультимедійного проектора;
 • на екрані за допомогою епідіаскопів, використовуючи прозорі плівки;
 • на екрані за допомогою діапроекторів, використовуючи

35-міліметрові слайд-фільми;

 • роздруковують на папері.

Окрім PowerPoint вчитель може застосувати і інші програми:

 • Графічний редактор Paint, що існує для створення растрових зображень.
 • Word, для створення текстових документів.
 • Excel, для створення таблиць.

Як вже було сказано вище, продукти всіх цих програм можуть бути взаємопов’язані для кращої подачі матеріалу.

Автор: Пензай Лариса Іванівна
Посада: учитель початкових класів.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
15.10.2013

Популярні новини
Принцип "гроші ходять за дитиною" запрацює з 2019 року За словами Гриневич, у новий закон «Про освіту» закладено низку прогресивних норм
В Україні розпочалось тестування PISA До 30 травня в Україні триватиме тестування, в якому беруть участь 6 400 п'ятнадцятирічних учнів
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2017 Батьків можуть зацікавити результати навчання у школах, до яких вони віддадуть свою дитину
Навчальні програми Нової української школи Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти нової української школи (1-4 клас)

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!