Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Розвиток творчих здібностей студентів - запорука успішного розвитку суспільства
Рейтинг
5

У статті авторка пише: як свідчить досвід, найбільш ефективним і виправданим є застосування інтерактивних методів навчання, де вчитель перестає бути головним джерелом інформації, але зростає його роль в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів

Розвиток творчих здібностей студентів - запорука успішного розвитку суспільства

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 1 оцінок.

У період розбудови національної освіти одним із найважливіших завдань, що постають перед нею, є формування творчої активності студентів. Адже час вимагає висококваліфікованих спеціалістів, які творчо ставляться до своєї справи, здатні особистою працею сприяти успішному розвитку науки, техніки, виробництва.

У сучасних умовах людина повинна сприймати величезний обсяг інформації, осмислювати її і на основі здобутих знань самостійно розв'язувати нові, складніші завдання. І якщо сьогоднішній студент — завтрашній випускник — буде мати глибокі та міцні знання, вміти їх застосовувати в різних практичних ситуаціях з метою розв’язання проблем, оволодіє культурою мислення, то він зможе стати конкурентоспроможним на ринку праці, максимально реалізує свої потенційні можливості.

Щоб людина могла самостійно пізнавати навколишній світ, її цьому треба вчити.

Як свідчить досвід, найбільш ефективним і виправданим в цьому плані є застосування інтерактивних методів навчання, де учитель перестає бути головним джерелом інформації, але зростає його роль в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів.

Усім відомо, що найкраще людина робить ту справу, яка їй подобається; дитину можна навчити, тільки зацікавивши. Кожен навчальний предмет має свої специфічні особливості, які дають змогу певним чином сприяти формуванню інтересу у студентів, їх самостійності та творчої активності. Щодо предметів природничого циклу ("Біологія" та "Основи екології") то це – експериментальний метод пізнання на уроках, у позакласній роботі, заняттях гуртків; лабораторні роботи дослідницького характеру, метод моделювання, розкриття на уроках значення природничих знань для прискорення науково-технічного прогресу, ознайомлення студентів із найглобальнішими проблемами людства і розкриття ролі природничих наук в їх розв'язуванні, використання ЕОМ, розв'язування задач з елементами дослідження тощо.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в світлі сучасних вимог суттєво змінюється його функція, форма організації. Творчість у навчанні можна запровадити лише через творчість учителя. З метою формування особистості, здатної до творчого пошуку, самодостатньої в усіх аспектах життєдіяльності на уроках біології та екології я використовую різні форми проведення навчальних занять, що базуються на принципі активної участі самих студентів, зокрема нетрадиційні та інтерактивні методи, урізноманітнюючи навчальний процес, сприяючи співпраці вчителя та студентів.

Так, з метою розвитку самостійності, комунікативних умінь, навичок роботи в команді, активізації зацікавленості студентів урок "Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму" проводжу у формі роботи малих груп, що є однією із форм організації ділових ігор студентів. Це так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями, особистісними і професійними, доповнює інших.

Студенти дуже полюбляють грати на уроках. Звичайно, не завжди є можливість провести урок-гру, тому частіше я використовую ігрові моменти, наприклад, "Суд над СНІДом" при вивченні теми "Неклітинні форми життя – віруси". Поглиблення знань за рахунок міжпредметних зв'язків відбувається на інтегрованих уроках ("Неклітинні форми життя – віруси"), уроках-панорамах ("Екологія людини") (див. додаток); реалізація науково-пошукової, експериментальної роботи студентів – під час захисту творчих проектів, рефератів, виконання творчих завдань.

Диспут на уроці "Основні напрями сучасної біотехнології", ставить за мету розвивати вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, уважно й зважено вислуховувати думки опонентів, формувати й розвивати культуру обговорення проблемних питань. Застосування комп’ютерних технологій, наприклад, контролюючої та розрахунково-демонстраційної програм при проведенні лабораторної роботи з теми "Вивчення модифікаційної мінливості у рослин. Побудування варіаційної кривої" активізує пізнавальну діяльність, дозволяє індивідуалізувати процес навчання, економить учбовий час, крім того, студенти додатково набувають елементарних навичок роботи з електронно-обчислювальною технікою.

Такі форми навчання допомагають вчителю повніше виявити індивідуальність студента, а студенту позбутися страху перед опитуванням або важким завданням, відчути інтерес до уроку й навчання в цілому. Нестандартні уроки спонукають до творчості кожного студента, бо обов’язково знайдеться завдання, з яким упорається саме він. Навіть так звані слабкі учні поступово виявляють пізнавальну активність: спочатку вони уважно слухають, потім запитують, самі просять слово для виступу, що дає їм змогу відчути свою необхідність у спільній справі. А поступове ускладнення задач дає змогу учням розкривати свої можливості, бачити результати діяльності й переконуватися у своїх силах, отже, й реалізувати себе.

Якщо ж у когось забракне віри в свої можливості, якщо він упевнений, що ніякими талантами не володіє, я звертаюся до висловлювань, які виписані на плакаті і постійно під рукою у кабінеті на дошці:

 • Не талановитих людей немає, а є зайняті не своєю справою.
 • Якщо у вас щось виходить гірше, ніж у інших, − отже, повинно щось вийти краще. Шукайте.
 • Не помиляється той, хто нічого не робить. Кожна людина має право на помилку.
 • Жодне судження про людину не може вважатися остаточним.

Додаток. Екологія людини

Урок-панорама

До інтерактивних (групових) методів навчання слід віднести урок-панораму. У такий спосіб я вважаю доцільним проводити урок з теми "Екологія людини".

За 2-3 тижні до уроку група поділяється на чотири міні-групи, кожна з яких готує свій міні-урок. Головне – кожен студент має бути задіяним. Чим повніше представлені ролі в малій групі, тим ефективніша її робота.

І. "Екологічні проблеми Криворіжжя" (або "Людина і місто") – урок-прес-конференція.

Перша група має зібрати і зробити аналіз статистичних даних про найбільш поширені захворювання людини, пов'язані із забрудненням довкілля нашого міста. Студенти використовують матеріали періодичної преси, а також дані наукових робіт студентів технікуму, в яких відображена ця проблема.

На запитання "журналістів" відповідають "міський голова", "головний санітарний лікар", "лікар-генетик Криворізького міжрегіонального генетичного центру", "Генеральний директор ЦГЗК", "директор Криворізького ботанічного саду".

ІІ. "Дім – як середовище існування людини, або, Способи захисту людини від екстремальних впливів в житлі".

Другий міні-урок – "екскурсія" до науково-дослідного інституту.

 • Лабораторія фізики (висвітлюється вплив шуму, електромагнітного випромінювання від побутових приборів та техніки тощо на здоров’я людини).
 • Лабораторія хімії (безпечність використання посуду пластикового, алюмінієвого, меблів із ДСП, синтетичних матеріалів тощо).
 • Лабораторія біології (кімнатні рослини у нашому житлі і їх роль у поглинанні шуму, пилу, оздоровленні мікроклімату).

ІІІ. "Роль харчування у підтриманні здоров’я людини" (круглий стіл).

Третій міні-урок проходить у формі круглого столу. "Геронтологи", "дієтологи", "гастроентерологи" дають рекомендації щодо правильного ставлення до харчування з метою попередження різних захворювань.

ІV. "Людина і шкідливі звички" (телевізійна програма).

Четвертий фрагмент уроку проходить у формі телевізійної програми, на якій присутні "спортсмени", "вчені", "тренери", "лікарі", "артисти", "музиканти". Йде мова про негативний вплив на здоров'я куріння, алкоголю, наркотиків; про поширення венеричних захворювань та СНІДу.

Виступи учасників "телепередачі" чергуються із рекламними паузами, в яких звучить реклама-антиреклама паління, вірші, пісні на цю тему.

Література

 1. Активні методи роботи на уроці біології. // Хімія. Біологія. – 2004. – №68, с. 1
 2. Дидактична гра на уроці біології. // Біологія і хімія в школі, №5, 2002.
 3. Ковбань В. Г., Ігрова діяльність учнів як засіб підвищення якості знань з біології. // Біологія. Основа. – 2006. – № 11.
 4. Кондратюк К. А. Уроки біології в системі особистісно орієнтованого навчання. //Біологія. Основа. – 2006. – № 28.
 5. Пономарева И. Н., Соломин В. П., Сидельникова Г. Д.. "Общая методика обучения биологии". – М.: "Академія". 2003.
 6. Савустьяненко Т. Управління творчою самореалізацією учнів. // Біологія і хімія в школі. – 2005 – №3, с. 47.
 7. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. — К.: А. С. К., 2003. - 192 с.
 8. Шулдик В. І. Інтерактивний урок біології: теорія, практика, досвід: Навч. -метод, посібник. – Умань: Алмі, 2004. - 238 с.
 9. Шулдик В. I. Методика організації пізнавальної діяльності школярів на уроках біології: Посіб. для вчителів, студ. і викл. природи, фак. пед. вузів. – К.: Наук. світ, 2002. - 176 с.

Автор: Неводник Людмила Олександрівна
Посада: викладач біології та екології.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
29.02.2012

Популярні новини
Заповнення Класного журналу у першому класі: рекомендації МОН Документ визначає особливості ведення журналів класними керівниками та вчителями
Школи отримають порадники про суть освітньої реформи Посібники допоможуть вчителям зрозуміти суть освітньої реформи та нового Державного стандарту
МОН планує більш ефективно використовувати кошти на НУШ Відомство планує отримати зв‘язок від педагогів і переглянути перелік обладнання для НУШ
В Україні стартував Всеукраїнський тиждень права Метою проведення заходу є ознайомлення молоді з базовими знаннями про свої права

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!