Рейтинг
30
Вибір редакції

У статті розкрито професійні якості керівника загальноосвітнього навчального закладу та визначені їх характеристики

Стаття „Професійні якості керівника загальноосвітнього навчального закладу”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 6 оцінок.

У статті розкриті професійні якості керівника загальноосвітнього навчального закладу та визначені їх характеристики.

Ключові слова: управління, керівник, особистісні, ділові та професійні якості керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Постановка проблеми.  На сучасному етапі розвитку держави особливе місце в житті людей займає уміння управляти. Дослідник Герберт А. Саймон зауважив, що управління – це знання про те, як маніпулювати іншими людьми, - як примусити їх зробити те, що вам потрібно, але управління не може існувати поза мораллю.

Тому особливо гостро постало питання про рівень професіоналізму керівників навчальних закладів, їхні особистісні та професійні якості, культуру мислення, моральні цінності, вміння вести за собою людей.

Державна посада формально дає керівникові необхідні передумови бути лідером колективу, але автоматично таким його не робить. Тому для реалізації поставленої проблеми на теоретико-методологічній основі потрібно схарактеризувати основні особистісно-ділові та професійні якості справжнього керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Аналіз актуальних досліджень. Огляд наукової літератури засвідчує наявність значної кількості праць науковців з цієї теми. Найбільш важливі питання, пов’язані з основними особистісно-діловими та професійними якостями управлінців, розглядають у своїх працях такі зарубіжні та вітчизняні науковці: Ф.Тейлор, А.Файоль, Р.Вдовиченко, А. Китов, В.Ургукін, Н Шмельов, Дьюк-Фукоа, Б.Карлоф, А.Гаврилюк, М.Лагунова, Н. Нижник, Л.Пашко, І.Резакович, В.Шатун, Л.Васильченко, Л.Туріщева, С. Фролов, В. Маслов, але слід зазначити, що на сьогодні в науці не вироблено єдиного механізму формування якісних ознак сучасного управлінця як представника управлінської еліти.

Аналіз наукових досліджень показує, що, не зважаючи на велику кількість доробок з означеної теми, існує суперечність між визначеним переліком професійно значущих якостей та недостатньо системним їх характером. Ґрунтуючись на порівняльному аналізі професійно значущих якостей, виокремлених у психолого-педагогічних дослідженнях, можна зробити певні узагальнення.

Перш за все слід зазначити, що переважна більшість класифікацій професійно значущих якостей побудована на аналітичному підході, але з різною мірою деталізації. Змістовна різноманітність указаних якостей свідчить про довільність і безсистемність у розв’язанні проблеми їх класифікації, а кількісна неоднозначність указує на те, що не має визначеності щодо ступеня декомпозиції – як її проводити, скільки якостей із великого їх числа виділити, яким саме поняттям віддати пріоритет.

Мета статті – полягає у розкритті професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічні умови розвитку держави, інноваційні процеси зумовлюють необхідність пришвидшеного розвитку освітньої галузі, модернізації управління освітою. Сьогодні принципово змінюються сутність і механізми людської взаємодії, пріоритети життєвих цінностей та ідеалів, філософія і психологія освіти, роль особистості у суспільстві. Нові вимоги до рівня професійної кваліфікації керівних кадрів, компетентності та управлінської культури обумовлює також науково-технічний прогрес.

Велику роль в організації ефективної роботи освітньої установи відіграє її керівник. Він має бути здатним приймати сміливі рішення, творчо вирішувати проблеми колективу (як виробничі, так і особистісні), дбати про його добробут.

Керівник – особа, на яку офіційно покладено функції управління установою (підприємством) та організації її діяльності [4].

Керівник сучасного освітнього закладу, зокрема школи, є насамперед публічним діячем, оскільки в своїй роботі він постійно вступає в спілкування з п’ятьма соціальними групами: учнями, педагогами, місцевим керівництвом освіти, технічним персоналом і батьками. Крім того, йому необхідно підтримувати зв'язок з громадськістю. Виходячи з настільки широкого соціального плацдарму, на якому доводиться працювати директору школи, йому просто необхідно бути привабливою, цікавою та авторитетною особистістю [2, с.94].

У Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та низці директивно-нормативних документів представлені вимоги до особистості керівника школи. В Законі України «Про освіту» зазначається: «Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки» [5, с.31].

У статті 56 Закону України «Про освіту» визначено таке: «настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчиностей» [5, с.32 ].

Але у законодавчих документах, нормативно-правових актах про школу не чітко виражено сукупність якостей, які притаманні директору школи.

Обґрунтування професійно та інтелектуально важливих, психологічно і соціально необхідних якостей особистості керівника є однією з найактуальніших проблем психології управління.

За словником, якість – це внутрішня визначеність предмету або явища, яка становить його специфіку, це така сутнісна характеристика, завдяки якій він є саме цим предметом [7, с. 171].

Доктор психологічних наук Л.М. Карамушка зазначає, що якості особистості керівника – найстійкіші характеристики, що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність [3].

У психологічному аспекті вони залежать від характеру, структури, спрямованості, досвіду, здібностей особистості, умов праці. Це складні, багатогранні феномени, конкретні вияви яких залежать від структури особистості і від дії різних чинників.

Найчастіше виокремлюють такі обов’язкові для управлінця якості: компетентність (кожен керівник має знати, як виконувати свою роботу на високому професійному рівні); висока відповідальність, особиста гідність; відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв'язувати проблеми, сміливість у прийнятті рішень; гнучкість, розуміння ситуації, гостре сприйняття нових потреб, відчуття часу, подій; висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все якнайдосконаліше; комунікабельність, здатність установлювати контакти; увага до підлеглих.

Якості і риси керівника умовно можна класифікувати на психологічні, інтелектуальні, професійні та соціальні [3]. Усі ці якості мають інтегральний характер, адже містять у своєму складі простіші компоненти. Якості, властиві керівникам, більшість фахівців розділяють на три групи: професійні, особисті і ділові.

До професійних відносяться ті, які характеризують будь-якого фахівця. Тому володіння ними є лише необхідною передумовою успішного виконання людиною обов'язків керівника. Такими якостями є: високий рівень освіти, виробничого досвіду, знання відповідної і суміжних професій; широта поглядів, ерудиція; прагнення до постійного самоудосконалення, критичного сприйняття і переосмисленню навколишньої дійсності; пошук нових форм і методів роботи, допомога оточуючим, їх навчання; уміння планувати свою діяльність.

Особисті якості керівника також мало чим повинні відрізнятися від якостей інших працівників, охочих, щоб їх поважали і на них зважали. Тут можна згадати: високі моральні стандарти; фізичне і психологічне здоров'я; високий рівень внутрішньої культури; чуйність, дбайливість, доброзичливе відношення до людей; оптимізм, упевненість в собі.

Ділові якості, до яких необхідно віднести: уміння створити організацію, забезпечити її діяльність всім необхідним, поставити задачі і розподілити їх серед виконавців, координувати і контролювати роботу; честолюбство, прагнення до влади, особистої незалежності, до лідерства за будь-яких обставин, а деколи і за всяку ціну, завищений рівень домагань, сміливість, рішучість, наполегливість, воля, безкомпромісність у відстоюванні своїх прав; контактність, комунікабельність, уміння викликати до себе прихильність людей, переконати в правильності своєї точки зору, повести за собою; ініціативність, оперативність в рішенні проблем, уміння швидко вибрати головне і концентруватися на ньому, але при необхідності легко перебудуватися; здатність управляти собою, своєю поведінкою, робочим часом, взаємостосунками з оточуючими; прагнення до перетворень, нововведень, готовність йти на ризик самому і захоплювати за собою підлеглих.

Перелік особистісних якостей керівника можна продовжити. Величезне значення має поєднання якостей для керівника, вміння керувати на основі досвіду та розширення у області знань  [1].

Висновки.Вимоги до особистості керівника є традиційно високими, незалежно від того, якою кількістю підпорядкованих він управляє. Під професійними якостями керівника ми розуміємо внутрішнє поєднання багатьох характеристик (компетентність, висока відповідальність, особиста гідність, сміливість, працездатність, комунікабельність, увага до підлеглих, професійне самоудосконалення, оптимізм), що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність.

Література

  1. Аникін Б.А. Вищий менеджмент для керівника: Навчальний посібник / Б.А. Анікін.  – М.: ИНФАРА-м, 2000. – 136 с.
  2. Журнал «Управління школою». – Вид. група «Основа», №19-21, 2011 р.
  3. Карамушка Л.М. Психологія управління / Л.М. Карамушка. – К.: Міленіум, 2003. – 344 с.
  4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.:  Академвидав, 2003. – 568 с.
  5. Освіта України: Нормативно-правові документи. – К.:Міленіум, 2001.– 472 с.
  6. Туріщева Л.В. Психологія управління / Туріщева Л.В. Психологічний портрет учителя / Мушинський В.П. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 160 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 9 (33))
  7. Философский словарь / [под ред. М. М. Розенталя]. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1972. – 496 с.

Автор: Ягупа Ірина Дмитрівна
Посада: заступник директора з НВР.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
05.12.2014

Популярні новини
У 50 містах і районах школи будуть закриті до 8 листопада З 26 жовтня в Україні діятиме новий розподіл регіонів за рівнями епідемічної небезпеки
Учні 5-11 класів перейдуть на змішане або дистанційне навчання У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься навчання школярів після завершення канікул
67% українців негативно ставляться до дистанційного навчання Абсолютна більшість українців вважає, що дистанційне навчання знижує рівень знань дітей
Інтеграція шкільних предметів не порушить прав вчителів, - МОН Вибір предметів та інтеграція курсів не призведе до втрати навантаження або звільнень
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!