Як подавати заяву про вступ до коледжу

Форма подання заяв на вступ до коледжу, перелік потрібних документів та особливості їх подання

Як подавати заяву про вступ до коледжу

Заяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти можна подавати в паперовій або електронній формі.

Подання заяви в електронній або паперовій формі

Вступники на основі базової (9 класів) або повної (11 класів) загальної (профільної) середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет).

Але існує кілька категорій вступників, які можуть подавати заяву в паперовій формі.

Вступники подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, а інші заяви реєструють тільки в електронній формі у таких випадках:

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти та в сертифікаті національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (тобто до 1998 року).

Категорії осіб, які подають заяви тільки в паперовій формі

Тільки в паперовій формі подають заяви:

 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Також вступники подають заяви тільки в паперовій формі:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти.

Вимоги до заяви на вступ до коледжу

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, зазначають спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму) та форму здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції абітурієнти обов'язково зазначають один із таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на бюджетні місця і в заяві зазначають:

 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці

Подання заяви на вступ в електронній формі

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн, її розглядає приймальна комісія закладу освіти.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі заклади освіти створюють консультаційні центри в приймальних комісіях. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту.

Подання заяви на вступ у паперовій формі

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку).

Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідними помітками в разі дистанційної подачі заяви).

Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року);
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, а також абітурієнти, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України № 271 від 01 березня 2021 року.

Якщо з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти немає, можна подавати довідку державного підприємства «Інфоресурс» або виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, і навіть без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

Документи, що варто додавати до заяви

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), окрім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).

Заклади освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), потрібних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступників, які проходять вступне випробування, допускають до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року).

Інші копії документів вступник подає, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Подання документів щодо спеціальних умов для зарахування

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання на контракт на основі базової середньої освіти (після 9 класу), на переведення на вакантні бюджетні місця, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт, але не пізніше ніж 25 серпня.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на контракт на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (після 11 класу), на переведення на вакантні бюджетні місця, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт, але не пізніше ніж 31 серпня.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні бюджетні місця, унеможливлюють їх реалізацію.

Засвідчення копій документів, що додаються до заяви

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого їх подають.

Не підлягають засвідченню копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку).

Зверніть увагу! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Рішення приймальної комісії про допуск до конкурсу

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників й ухвалює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до закладу освіти протягом трьох робочих днів із дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на сайті закладу освіти. Рейтингові списки за кожною спеціальністю розміщують також на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Скасування заяви на вступ до коледжу

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО.

Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
15.05.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів