Туризм — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Туризм» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Туризм» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 209 від 21 лютого 2022 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Туризм» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Туризм як суспільний феномен і складна динамічна система, що включає об’єкти, явища, умови та процеси географічного, економічного, організаційно-правового, соціокультурного, екологічного, психологічного змісту, пов’язані з безпечним подорожуванням та обслуговуванням туристів.

Туризм як сфера професійної діяльності суб’єктів індустрії туризму щодо організації та управління туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях, забезпечення умов функціонування і розвитку туристичного ринку.

Додатково для освітньо-наукових програм:

  • теорії та методики професійної туристичної освіти.

Цілі навчання

Набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного та/або управлінського характеру у сфері туризму і рекреації.

Теоретичний зміст предметної області

Основні поняття, категорії, концепції, принципи, які визначають специфіку функціонування суб’єктів індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях територіального управління і туристичного бізнесу.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Просторовочасового, соціокультурологічного, екологічного, економіко-математичного, нефінансового аналізу, синтезу, прогнозування, управління проєктами, цифрові технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Спеціалізоване програмне забезпечення, інтегровані бази даних, картографічні джерела; спеціалізовані кабінети або лабораторії.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямоване на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю 242 Туризм.

Для освітньо-наукових програм обсяг наукової компоненти має становити не менше 30 % від загального обсягу.

Мінімальний обсяг практики має становити не менше 10 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації.

Загальні компетентності

Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності.

Здатність вести професійну діяльність у Загальні компетентності міжнародному та вітчизняному середовищі.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.

Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації.

Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.

Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.

Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.

Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері туризму та рекреації.

Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів туристичного ринку.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти.

Здатність доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері туризму та з дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.

Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації.

Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.

Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості.

Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку.

Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати їх стратегічного розвитку.

Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів.

Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, соціальної і екологічної ефективності.

Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації.

Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати, організовувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації, обирати методи та інструменти досліджень, висувати і перевіряти гіпотези, обґрунтовувати висновки.

Планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти, розробляти їх методичне забезпечення.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Туризм» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Туризм» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 209 від 21 лютого 2022 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
08.07.2022