Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1423 від 23 грудня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Національна безпека України в цілому та її сфери і види діяльності, реальні та потенційні загрози національній безпеці України; керівництво сектором безпеки і оборони України та його складовими.

Цілі навчання

Підготовка професіонала, здатного розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері національної безпеки, виявляти та протидіяти загрозам національній безпеці України (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Теоретичний зміст предметної області

Основні закони, закономірності, категорії, поняття, принципи, методи і методики, які використовуються для забезпечення національної безпеки відповідно до компетенцій складових сектору безпеки і оборони України.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні цифрові технології, методи збирання, аналізу та захисту інформації, методи і технології забезпечення національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Спеціалізоване програмне забезпечення, електронні бази даних; інтернетресурси; польова матеріально-технічна база, інструменти 6 забезпечення національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми магістра у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти. Для освітньо-наукових програм обсяг науково-дослідницької компоненти має бути не менше 30% загального обсягу програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідних сферах національної безпеки.

Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки, їх вплив на національну безпеку в контексті набуття Україною членства в НАТО.

Здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат теорії національної безпеки, аналізувати та розвивати структуру системи забезпечення національної безпеки та принципи її функціонування.

Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток безпекового середовища (глобальний, регіональний та національний аспекти) за окремими сферами забезпечення та видами діяльності.

Здатність організовувати цілеспрямовану діяльність щодо формування і реалізації державної політики у сферах національної безпеки та оборони.

Здатність організовувати заходи територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації у межах посадових обов’язків.

Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) у широких та/або мультидисциплінарних контекстах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки.

Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності.

Приймати обґрунтовані рішення з питань забезпечення національної безпеки держави (за сферами забезпечення та видами діяльності), у тому числі в умовах багатокритеріальності, неповних чи суперечливих інформації та вимог.

Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його членів та досягнення поставлених цілей.

Розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері національної безпеки з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій, пошуку та аналізу відповідної інформації.

Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища.

Забезпечувати дотримання принципу гендерної рівності під час здійснення професійної діяльності.

Синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись для вирішення проблем, пов’язаних з викликами глобальній, європейській та регіональній безпеці.

Формувати елементи (складові) стратегії національної безпеки держави (за сферами забезпечення та видами діяльності).

Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв’язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямами майбутньої діяльності.

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для прийняття ефективних рішень, проведення досліджень та критичного осмислення проблем у галузі національної безпеки.

Організовувати та здійснювати керівництво територіальною обороною, мобілізаційною підготовкою та мобілізацією у межах професійної компетентності.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань національної безпеки до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів.

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності), обирати релевантні методики, висувати і перевіряти гіпотези, обґрунтовувати висновки, презентувати результати.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1423 від 23 грудня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.01.2022