Інформаційні системи та технології — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Інформаційні системи та технології — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1497 від 30 грудня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Інформаційні технології; принципи, методи та засоби створення і супроводу інформаційних систем.

Цілі навчання

Формування та розвиток комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері інформаційних систем та технологій (ІСТ).

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, принципи та концепції створення і функціонування організаційно-технічних систем і технологій обробки інформації за допомогою технічних і програмних засобів.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики, технології інформаційного, математичного та комп’ютерного моделювання, системного аналізу, інформаційної безпеки, проектної, організаційної та управлінської діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп’ютерна техніка, технічні засоби, програмно-технічні комплекси, мережне обладнання.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, становить 25% від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері інформаційних систем та технологій.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розробляти та застосувати ІСТ, необхідні для розв’язання стратегічних і поточних задач.

Здатність формулювати вимоги до етапів життєвого циклу сервіс-орієнтованих інформаційних систем.

Здатність проектувати інформаційні системи з урахуванням особливостей їх призначення, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Здатність розробляти математичні, інформаційні та комп’ютерні моделі об’єктів і процесів інформатизації.

Здатність використовувати сучасні технології аналізу даних для оптимізації процесів в інформаційних системах.

Здатність управляти інформаційними ризиками на основі концепції інформаційної безпеки.

Розробляти і реалізовувати інноваційні проекти у сфері ІСТ.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність проводити наукову та науково-педагогічну діяльність у сфері ІСТ.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Відшуковувати необхідну інформацію в науковій і технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.

Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

Приймати ефективні рішення з проблем розвитку інформаційної інфраструктури, створення і застосування ІСТ.

Управляти процесами розробки, впровадження та експлуатації у сфері ІСТ, які є складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних та командних підходів.

Визначати вимоги до ІСТ на основі аналізу бізнес-процесів та аналізу потреб зацікавлених сторін, розробляти технічні завдання.

Обґрунтовувати вибір технічних та програмних рішень з урахуванням їх взаємодії та потенційного впливу на вирішення організаційних проблем, організовувати їх впровадження та використання.

Здійснювати обґрунтований вибір проектних рішень та проектувати сервіс-орієнтовану інформаційну архітектуру підприємства (установи, організації тощо).

Розробляти моделі інформаційних процесів та систем різного класу, використовувати методи моделювання, формалізації, алгоритмізації та реалізації моделей з використанням сучасних комп’ютерних засобів.

Розробляти і використовувати сховища даних, здійснювати аналіз даних для підтримки прийняття рішень.

Забезпечувати якісний кіберзахист ІСТ, планувати, організовувати, впроваджувати та контролювати функціонування систем захисту інформації.

Розв’язувати задачі цифрової трансформації у нових або невідомих середовищах на основі спеціалізованих концептуальних знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері інформаційних технологій, досліджень та інтеграції знань з різних галузей.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати та виконувати наукові дослідження у сфері ІСТ, формулювати і перевіряти гіпотези, обирати методи, обґрунтовувати висновки, презентувати результати.

Розробляти і викладати спеціальні дисципліни з інформаційних систем та технологій у закладах вищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1497 від 30 грудня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.01.2022