Медична психологія — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Медична психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Медична психологія — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Медична психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 916 від 18 липня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Медична психологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Сфера охорони психічного здоров'я людини.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі та проблеми інноваційного характеру у сфері охорони психічного здоров'я населення,  психопрофілактику,  психодіагностику, психокорекцію та лікування захворювань пов'язаних з психічним здоров'ям, що характеризуються невизначеністю умов та вимог і можуть передбачати необхідність проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Теоретичний зміст предметної області

Наукові концепції (теорії) охорони психічного здоров'я людини. Профілактики, діагностики та лікування захворювань, пов'язаних з порушенням психічного здоров'я людини.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Анамнестичні, клінічні, лабораторні, медико-психологічні та функціональні методи діагностики, лікування та профілактики психічного здоров'я людини.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади, зокрема, аудіо/відео апаратура, комп'ютерна техніка, мультимедійне обладнання, програми статистичної обробки та візуалізації даних.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітніх програм, за якими здійснюється підготовка магістрів становить 360 кредитів ЄКТС.

Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентності за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Загальний обсяг професійно-орієнтованих практик має становити не менше 42 кредитів ЄКТС.

Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») «бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)», бакалавра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров'я» або за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

4. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

8. Здатність до міжособистісної взаємодії.

9. Здатність працювати в команді.

10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

11.  Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.

12. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

13. Здатність зберігати з та з примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, й місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність до збирання та критично опрацьовування, аналізу та узагальнення медичної та психологічної інформації з різних джерел.

2. Здатність до узагальнення інформації щодо суб'єктивних і об'єктивних проявів психологічних проблем, субклінічних хворобливих станів та захворювань.

3. Здатність до формулювання повного функціонального діагнозу та/або діагностичного формулювання в т.ч. регістр-синдрому з урахуванням оцінки фізичного, психічного розвитку, клінічного діагнозу та диференційної діагностики.

4. Здатність до вибору оптимальних методів та проведення клінічної / психологічної діагностики пацієнта.

5. Здатність до оцінювання результатів діагностики, лабораторних та інструментальних досліджень, проведення психологічного дослідження, аналізу, систематизації, оцінювання психометричних та психодіагностичних методик, формулювання аргументованих висновків та рекомендацій.

6. Здатність до планування, організації та здійснення психологічного дослідження, використання  валідного і надійного психодіагностичного інструментарію, аналізування та систематизації одержаних результатів, формулювання аргументованих висновків та рекомендацій.

7. Здатність до визначення обсягу, порядку та характеру заходів надання психологічної допомоги, з урахуванням вікових, гендерних, культуральних, особистісних та інші індивідуальних особливостей пацієнтів.

8. Здатність до здійснення психологічної реабілітації із застосуванням спеціальних методик.

9. Здатність до використання науково верифікованих методів та технік, використання моно- і комбінованих схем комплексного лікування з застосуванням елементів доказових методів психотерапії.

10. Здатність до надання психологічної допомоги особам різного віку, неспроможним справитися з несприятливими умовами, що склалися в їхньому житті.

11. Здатність до діагностування невідкладних станів, визначення тактики і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.

12. Здатність до психопрофілактики серед людей груп ризику, психодіагностики, психокорекції та лікування хворих соматичного і психічного профілю спільно з відповідними лікарями-спеціалістами, психологічної реабілітації із застосуванням спеціальних методик.

13. Здатність до проведення експертної оцінки психологічного стану людини та експертизи працездатності.

14. Здатність до здійснення психоосвітньої роботи серед населення та медичних працівників.

15. Здатність до здійснення психологічної реабілітації населення.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

1. Обирати та застосовувати надійний діагностичний та психодіагностичний інструментарій.

2. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження, критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки, представляти результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії.

3. Визначати попередній клінічний/психологічний/патопсихологічний діагноз, функціональний стан, здійснювати диференційну діагностику у відповідності до сучасних класифікаторів захворювань.

4. Застосовувати основні форми і методи психокорекції і психотерапії.

5. Визначати принципи, тактику, характер психопрофілактики, психокорекції, психологічної реабілітації та психотерапії.

6. Розробляти моделі, стратегії, план дій щодо надання допомоги.

7. Інтерпретувати та прогнозувати з вплив допомоги на перебіг хвороби/розладу з метою подальшої оптимізації програм.

8. Застосовувати сучасні з методи корекції функціональних станів (фармакологічні, поведінкові, фізичні).

9. Вести медичну документацію згідно вимог чинного законодавства та стандартів.

10.  Відшуковувати необхідну інформацію у професійній та науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію, застосовувати її для вдосконалення професійної практики.

11. Проводити обстеження та/або патопсихологічну діагностику з метою прогнозування результатів надання допомоги.

12. Планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, спрямовані на отримання нових знань та/або створення нових технологій у сфері медичної психології.

13. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами для обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та проєктів у сфері медичної психології.

14. Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти у сфері медичної психології, та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням наукових, економічних, правових, етичних та соціальних аспектів.

15. Приймати ефективні рішення, у тому числі, в умовах невизначеності.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Медична психологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Медична психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 916 від 18 липня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
02.08.2021