Енергетичне машинобудування — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Енергетичне машинобудування — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 427 від 16 квітня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Процеси тепломасообміну, гідро‒ та аеродинаміки та теплонапруженого стану, які відбуваються в енергетичних установках (турбінах, котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, насосному устаткуванні, компресорах, холодильних машинах і установках, системах кондиціювання та життєзабезпечення, теплових насосах, теплових двигунах, теплообмінних та технологічних апаратах) в умовах експлуатації.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних досліджувати процеси, проектувати та експлуатувати сучасні енергетичні установки і системи.

Теоретичний зміст предметної області

Принципи, концепції та теорії процесів і виробництва промислового обладнання для генерування, трансформації та передачі теплової енергії.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи наукового дослідження процесів та об’єктів енергетичного машинобудування.

Технології виробничих процесів і контролю їх якості.

Засоби та технології проектування, монтажу, налагодження та експлуатації енергетичного та теплотехнологічного устаткування, методи моделювання, обробки інформації та аналізу даних.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні засоби розрахунку, проектування, налагодження та експлуатації об’єктів галузі енергетичного машинобудування, спеціалізоване програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
  • Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %.

Обсяг практики становить не менше 8 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі енергетичного машинобудування.

Загальні компетентності

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки в сфері енергетичного машинобудування.

Здатність критично осмислювати проблем і перспектив розвитку у сфері енергетичного машинобудування та дотичних міждисциплінарних проблем.

Здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні знання з природничих, інженерних, суспільно-економічних та інших наук для розв’язання складних задач і проблем, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією енергетичного і теплотехнологічного обладнання.

Здатність аналізувати, оцінювати та застосовувати науково-технічну інформацію в галузі енергетичного машинобудування.

Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні проекти і програми, забезпечувати конкурентоздатність продукції, здійснювати техніко-економічне обґрунтування проєктів у галузі енергетичного машинобудування.

Здатність проектувати та експлуатувати енергетичне і теплотехнологічне обладнання.

Здатність приймати ефективні рішення з виробництва і експлуатації енергетичного та теплотехнологічного обладнання з урахуванням вимог щодо якості, екологічності, надійності, конкурентноздатності та охорони праці.

Здатність до усвідомлення принципів та норм академічної доброчесності.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у галузі енергетичного машинобудування.

Здатність розробляти, досліджувати та застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі, розрахункові методи та спеціалізоване програмне забезпечення для розв'язання наукових задач енергетичного машинобудування.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування складних задач професійної діяльності.

Здійснювати пошук необхідної інформації у науково-технічній і патентній літературі, базах даних, інших джерелах з технологій і процесів у галузі енергетичного машинобудування, на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або дослідницькі задачі під час проектування, виготовлення і експлуатації енергетичного обладнання та створення конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у інноваційних проектах.

Розробляти і реалізовувати проекти у галузі енергетичного машинобудування та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів.

Створювати новітні технології та процеси і обґрунтовувати вибір обладнання та інструментів, з урахуванням обмежень в енергетичному машинобудуванні на основі сучасних знань в енергетичній та суміжних галузях.

Використовувати методи моделювання, а також методи експериментальних досліджень з метою детального вивчення тепло- і масообмінних, гідравлічних та інших процесів, які відбуваються в технологічному обладнанні та об’єктах енергетичного машинобудування.

Приймати ефективні рішення з інженерних та управлінських питань у галузі енергетичного машинобудування в складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів та засобів оптимізації, прогнозування та прийняття рішень.

Розробляти, обирати та застосовувати ефективні розрахункові методи розв’язання складних задач енергетичного машинобудування.

Формулювати та вирішувати інноваційні задачі галузі енергетичного машинобудування з урахуванням вимог до результатів, технічних стандартів, а також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, інтелектуальна власність, навколишнє середовище, економіка і виробництво) аспектів.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів досліджень та інновацій.

Презентувати результати досліджень та інновацій, зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців.

Здійснювати ефективний захист інтелектуальної власності у галузі енергетичного машинобудування.

Управляти складними робочими процесами у галузі енергетичного машинобудування, у тому числі такими, що є непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Додатково для освітньо-наукової програми

Виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, обирати оптимальні методи їх розв’язання.

Планувати і виконувати наукові дослідження в галузі енергетичного машинобудування, обирати і застосовувати сучасні технології, інструменти і методи дослідження, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, за результатами досліджень надавати практичні рекомендації.

Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 427 від 16 квітня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
09.04.2021