Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1419 від 17 листопада 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Технологічні процеси вирощування плодових, овочевих культур і винограду.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері садівництва та виноградарства.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи вирощування плодових, овочевих, ягідних культур і винограду.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Спеціальні (лабораторний, вегетаційний, лізиметричний, вегетаційно-польовий, польовий) методи досліджень у галузі садівництва, овочівництва та виноградарства, методи моделювання та статистичної обробки даних, технології вирощування плодових, овочевих, ягідних культур і винограду.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для лабораторних, лабораторно-польових та польових досліджень та захисту рослин в технологічних процесах вирощування плодово-ягідних овочевих культу та вино.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25% від загального обсягу освітньої програми.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Обсяг дослідницької (наукової) компоненти для освітньо-наукових програм має становити не менше 30% від загального обсягу освітньо-наукової програми.

Обсяг практики для освітньо-професійних програм має становити не менше 10 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері садівництва та виноградарства під час здійснення професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, та синтезу.

Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми професійного спрямування.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність розробляти та управляти проєктами.

Здатність працювати в команді.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність керувати колективом та складними робочими процесами, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності.

Здатність критично осмислювати і прогнозувати стан і перспективи розвитку садівництва та виноградарства.

Здатність приймати ефективні рішення за умов недостатньої або обмеженої інформації, чітко недвозначно доводити знання, аргументацію та власні висновки до фахівців і нефахівців.

Здатність використовувати результати наукових досліджень для забезпечення розвитку садівництва та виноградарства, розробляти наукові основи інтенсивних технологій вирощування плодів, овочів і винограду.

Здатність розробляти адаптивні системи землеробства для сільськогосподарських установ.

Здатність презентувати результати професійної та наукової діяльності фахівцям і нефахівцям.

Здатність використовувати нормативно-законодавчу базу з метою правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, які розробляються та застосовуються в технологічних процесах аграрних формувань.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Здатність до моделювання та проєктування сортів, систем захисту рослин, сучасних технологій виробництва плодоовочевої продукції та винограду.

Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні екологічно-безпечні, економічно-ефективні технології виробництва плодової, овочевої продукції та винограду.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Спеціалізовані концептуальні знання фундаментальних і прикладних аспектів плодівництва, овочівництва та виноградарства на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у галузі садівництва та виноградарства.

Інтегрувати знання з різних галузей для розв'язання теоретичних та (або практичних задач і проблем плодівництва, овочівництва, виноградарство, грибівництва.

Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.

Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні проєкти з урахуванням цілей, наявних обмежень, а також соціальних, економічних, екологічних і правових аспектів.

Застосовувати сучасні методи та засоби досліджень, зокрема, біометричні, математичного і комп'ютерного моделювання для розв'язання складних задач садівництва та виноградарства.

Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних та наукових питань, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, впровадження проєктів, інновації та/або управління виробництвом у галузі аграрних наук і продовольства.

Презентувати і обговорювати результати досліджень і проєктів, аргументи і висновки до фахівців і широкого загалу.

Приймати ефективні рішення у сфері садівництва та виноградарства, визначати цілі та завдання, генерувати і порівнювати альтернативи, аналізувати сценарії та ризики.

Здійснювати бізнес-проєктування і маркетинговий аналіз інноваційних проєктів.

Здійснювати консультування та експертизу з питань інноваційних технологій у плодоовочівництві та виноградарстві.

Забезпечувати охорону інтелектуальної власності.

Для освітньо-наукової програми:

Організовувати освітньо-пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти.

Організовувати та здійснювати підвищення кваліфікації фахівців щодо впровадження інноваційних технологій у сфері освіти, а також плодоовочівництві та виноградарстві.

Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження в сфері садівництва та виноградарства, обирати ефективні методи і засоби дослідження, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1419 від 17 листопада 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
23.11.2020