Галузеве машинобудування — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Галузеве машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузеве машинобудування — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Галузеве машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1422 від 17 листопада 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об'єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає:

  • машини, обладнання, комплекси, методи та поточні лінії машинобудівного виробництва, технології і засоби їхнього проєктування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації;
  • процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва;
  • засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції галузевого машинобудування;
  • системи технічної окументації, метрології та стандартизації.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування.

Теоретичний зміст предметної області

Теоретичний зміст предметної області: сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, засоби й технології розрахунку, проєктування, конструювання, виробництва, випробовування, ремонтування та контролювання об'єктів і процесів галузевого машинобудування, сучасні інформаційні технології проектування, методи дослідження об'єктів і процесів галузевого машинобудування.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації й керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для того, щоб здобути ступеня магістра вищої освіти, становить

  • 90 кредитів ЄКТС для освітньо-професійних;
  • 120 кредитів ЄКТС для освітнього наукових програм.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня не нижче бакалавра.

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів обов'язково має містити дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30%.

Обсяг практики має становити не менш 10 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в команді.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп'ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв'язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності.

Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв'язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.

Здатність створювати нові техніку і технології в галузі механічної інженерії.

Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.

Здатність розробляти і реалізовувати плани й проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність до науково-педагогічної діяльності в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Здатність виконувати науково-практичні та прикладні дослідження в машинобудівній галузі.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.

Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.

Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.

Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.

Аналізувати інженерні об'єкти, процеси та методи.

Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.

Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом життєвого циклу.

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері галузевого машинобудування, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.

Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах вищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Галузеве машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1422 від 17 листопада 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.11.2020