Релігієзнавство — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Релігієзнавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Релігієзнавство — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Релігієзнавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1296 від 22 жовтня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Релігієзнавство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Феномен релігії, його вплив на суспільство, людину та різні сфери життєдіяльності.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, які мають сучасні знання та практичні навички у галузі релігієзнавства, необхідні для розв’язання складних задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері релігієзнавства.

Теоретичний зміст предметної області

Система базових понять, концепцій, теорії релігієзнавства, релігійні феномени та їх закономірності.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові і спеціальні методи аналізу релігійних явищ та процесів, методи і методики емпіричного дослідження релігії, інформаційно-комунікативні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в гуманітаристиці.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми підготовки магістра становить 120 кредитів ЄКТС, з них обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов’язково становить не менше 30%.

На практику має бути відведено не менше 4 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю.

Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не має перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері релігієзнавства.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність працювати в команді.

Здатність працювати автономно.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність критично осмислювати проблеми у сфері релігієзнавства і на межі галузей знань, аналізувати наукові здобутки та результати релігієзнавчих напрямів і шкіл.

Здатність осмислювати релігію як соціальне явище, інтегрувати знання у сфері релігієзнавства та застосовувати їх у різних сферах суспільної діяльності.

Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення у галузі релігієзнавства, розв’язувати сучасні релігієзнавчі проблеми.

Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування емпіричних даних та теоретичного матеріалу з використанням усталених і новітніх методів релігієзнавства.

Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі релігієзнавчого знання.

Здатність здійснювати предметний компаративний аналіз феноменів, що репрезентують унікальність і різноманітність релігійних традицій світу.

Здатність класифікувати види та типи релігійної комунікації, аналізувати когнітивні, психологічні та медійні технології впливу релігії на суспільство.

Здатність надавати експертно-аналітичну оцінку та прогнозувати потенційні можливості використання релігії з метою деструктивного впливу на свідомість і психіку людей, розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії.

Здатність визначати й розробляти стратегічні пріоритети у галузі релігійної свободи і релігійної безпеки України з урахуванням особливостей державноконфесійних та міжрелігійних відносин.

Здатність розробляти і реалізовувати наукові і прикладні проекти у сфері релігієзнавства, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти.

Здатність управляти робочими або навчальними процесами у галузі гуманітарних наук, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері релігієзнавства.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, конструювати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку і професійного самовдосконалення.

Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової й усної комунікації, в тому числі для наукового і професійного спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного розв’язання складних задач у сфері релігієзнавства, дотримуватися правил академічної доброчесності.

Оцінювати і критично аналізувати державно-конфесійні, міжконфесійні та міжрелігійні відносини, стан релігійної свободи і релігійної безпеки в Україні та світі.

Пропонувати шляхи вирішення суспільно-релігійних проблем у складних і непередбачуваних умовах, що передбачає застосування релевантних підходів та прогнозування.

Ефективно взаємодіяти у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різних рівнів, релігійними організаціями, віруючими й невіруючими особами.

Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями та школи класичного і сучасного релігієзнавства.

Систематизувати факти релігійного життя суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища на основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні процеси.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань релігієзнавства до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Приймати ефективні рішення при розв’язанні складних задач і проблем релігієзнавства та у ширших контекстах, зокрема в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

Розробляти наукові і прикладні проекти у сфері релігієзнавства з урахуванням цілей та обмежень, а також соціальних, економічних і правових аспектів.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері релігієзнавства, обирати ефективні методики та інструменти дослідження, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Релігієзнавство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Релігієзнавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1296 від 22 жовтня 2020 року. 

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
20.10.2020