Хімія — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Хімія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Хімія — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Хімія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 381 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Хімія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Хімічні елементи, хімічні сполуки різного рівня організації та матеріали, найбільш загальні закономірності, які описують їх властивості, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання

Опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для розв’язання складних задач і проблем хімії та хімічного матеріалознавства, що потребують досліджень та/або інновацій і характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Теорії будови атому, речовини та хімічного зв’язку, прогнозування реакційної здатності сполук та хімічних властивостей речовин.

Термодинаміка фазових переходів, хімічної рівноваги та направленості процесів у різноманітних системах.

Поняття, концепції, закони та теорії хімічної кінетики й молекулярної динаміки.

Методи одержання, ідентифікації, визначення складу, будови, вмісту та фізико-хімічних властивостей речовин та функціональних матеріалів; основи електрохімії, хімічної технології та хімічної екології.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Хімічний синтез; якісний, кількісний та структурний аналіз речовин/матеріалів.

Термодинамічний та кінетичний аналіз фізико-хімічних процесів.

Квантово-хімічні розрахунки, хемометрія та молекулярне моделювання.

Технології обробки та аналізу даних, математичні методи.

Методи науково-педагогічного дослідження.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Наукові прилади, інструменти та обладнання для хімічного синтезу, хімічних та фізико-хімічних досліджень і вимірювань, спеціалізоване програмне забезпечення, обчислювальні системи.

Технічні засоби навчання.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, у тому числі практика не менш, ніж 6 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 36 кредитів ЄКТС.

Щонайменше 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі хімії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність спілкуватися англійською та (за можливості) іншою іноземною мовою, як усно, так і письмово.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність працювати автономно.

Здатність до активного збереження довкілля.

Здатність до пошуку, критичного аналізу та обробки інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність використовувати закони, теорії та концепції хімії у поєднанні із відповідними математичними інструментами для опису природних явищ.

Здатність будувати адекватні моделі хімічних явищ, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи, в тому числі з використанням методів молекулярного, математичного і комп’ютерного моделювання.

Здатність організовувати, планувати та реалізовувати хімічний експеримент.

Здатність інтерпретувати, об’єктивно оцінювати і презентувати результати свого дослідження.

Здатність застосовувати методи комп’ютерного моделювання для вирішення наукових, хіміко-технологічних проблем та проблем хімічного матеріалознавства.

Здатність здобувати нові знання в галузі хімії та інтегрувати їх із уже наявними.

Здатність дотримуватися етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в галузі хімії (академічна доброчесність, ризики для людей і довкілля тощо).

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в галузі хімії, вибирати напрями та відповідні методи для їх розв’язання на основі розуміння сучасної проблематики досліджень в галузі хімії та беручи до уваги наявні ресурси.

Здатність обирати оптимальні методи та методики дослідження

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Знати та розуміти наукові концепції та сучасні теорії хімії, а також фундаментальні основи суміжних наук.

Глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми, використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем, а також проведення досліджень з відповідного напряму хімії.

Застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення нових якісних та кількісних задач хімії.

Синтезувати хімічні сполуки із заданими властивостями, аналізувати їх і оцінювати відповідність заданим вимогам.

Володіти методами комп’ютерного моделювання структури, параметрів і динаміки хімічних систем.

Знати методологію та організації наукового дослідження.

Вільно спілкуватися англійською та (за можливості) іншою іноземною мовою з професійних питань, усно і письмово презентувати результати досліджень з хімії іноземною мовою, брати участь в обговоренні проблем хімії.

Вміти ясно і однозначно донести результати власного дослідження до фахової аудиторії та/або нефахівців.

Збирати, оцінювати та аналізувати дані, необхідні для розв’язання складних задач хімії, використовуючи відповідні методи та інструменти роботи з даними.

Планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження з хімії з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх результати та робити обґрунтовані висновки.

Складати технічне завдання до проекту, розподіляти час, організовувати свою роботу і роботу колективу, складати звіт.

Оцінювати ризики у професійній діяльності та здійснювати запобіжні дії.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Аналізувати наукові проблеми та пропонувати їх вирішення на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо.

Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії.

Володіння загальною методологією здійснення наукового дослідження.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Хімія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Хімія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 381 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020