Менеджмент — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Менеджмент — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 959 від 10 липня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту.

Концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо.

Функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо).

Методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).

Методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні).

Технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукова програма 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

Додатково для освітньо-професійної програми

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

Здатність до управління організацією та її розвитком.

Додатково для освітньо-наукової програми

Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати.

Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.

Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту.

Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

Проектувати ефективні системи управління організаціями.

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

Додатково для освітньо-професійної програми

Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

Додатково для освітньо-наукової програми

Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення.

Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліні у закладах вищої освіти.

Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту.

Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 959 від 10 липня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
19.07.2019