Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 868 від 20 червня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Енергетичне обладнання гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, насосних станцій та інших гідроенергетичних установок.

Системи енергозабезпечення підприємств.

Гідравлічні машини (турбіни, насоси, оборотні гідромашини тощо); гідроенергетичні установки.

Електромеханіка (гідрогенератори, двигуни-генератори, електродвигуни та керування ними); системи керування тa автоматизації режимів роботи гідроелектростанцій і гідроенергетичних установок; об'єкти муніципальної енергетики.

Гідроенергетичні комплекси; гідровузли, гідротехнічні споруди енергетичних установок; механічне, вантажопідйомне та допоміжне обладнання електростанцій; гідрологічні режими; гідроенергетичні ресурси; гідравлічні процеси, а також процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання гідравлічної, механічної та електричної енергії.

Енергетичне обладнання для систем на основі відновлювальних джерел енергії; електричні мережі; нетрадиційні технології отримання енергії; системи обліку енергії та параметрів енергоносіїв; енерготехнологічні комплекси промислових підприємств; засоби проектування гідроенергетичного обладнання, установок і систем; енергетичний менеджмент і аудит гідроенергетичних об'єктів промисловості тa з комунального господарства різних форм власності.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі i проблеми у гідроенергетиці, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Способи та методи перетворення гідравлічної енергії в електричну, використання енергії, управління її потоками та перетворення гідравлічної енергії із застосуванням сукупності технічних засобів і методів діяльності.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики та технології одержання, передачі, ефективного та екологічного використання енергії, технології виробничих процесів, методи контролю якості; технології дослідження процесів в гідроенергетичному устаткуванні; методи фізичного тa математичного моделювання гідрологічних, гідравлічних та електричних процесів; методики розрахунку та проектування енергетичного обладнання; сучасні методи наукових досліджень у сфері гідроенергетики.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Засоби, пристрої, системи проектування, експлуатації, контролю, моніторингу, моделювання та обробки даних при дослідженні об'єктів діяльності, енергетичне обладнання гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, насосних станцій та інших гідроенергетичних установок, системи енергозабезпечення підприємств; гідравлічні машини (турбіни, насоси, оборотні гідромашини тощо).

Електромеханічні пристрої (гідрогенератори, двигуни-генератори, електродвигуни та засоби керування ними); механічне, вантажопідйомне та допоміжне обладнання електростанцій.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми магістра:

  • освітньо-професійної програми - 90 кредитів ЄКТС,
  • освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентності за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Освітньо-наукова програма магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30%.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у гідроенергетиці або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань i взятих обов'язків.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розроблювати, застосовувати та удосконалювати фізичні та математичні моделі, наукові і технічні методи та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення інженерних задач в гідроенергетичній галузі.

Здатність застосовувати знання і розуміння фізико-математичних та інженерних наук для розв'язування професійних задач.

Здатність застосовувати системний підхід, методи багатовимірної оптимізації та прийняття рішень, сучасні технології та інженерні методи при проектуванні гідроенергетичних споруд та обладнання.

Здатність забезпечувати ефективність гідроенергетичних об'єктів і систем з урахуванням обмежень, включаючи ті, що пов'язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки людей та оцінками ризиків.

Здатність враховувати міждисциплінарні інженерні, комерційні та економічні контексти при прийнятті рішень в гідроенергетичній галузі.

Здатність використовувати наукову і технічну літературу, бази даних та інші джерела інформації у професійній діяльності в гідроенергетиці.

Здатність управляти проектами у гідроенергетиці з урахуванням цілей, обмежень та всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи вимоги законодавства, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію гідроенергетичного обладнання, захист навколишнього середовища.

Здатність дотримуватись професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в гідроенергетичній галузі.

Здатність забезпечувати якість в гідроенергетиці.

Здатність враховувати характеристики і властивості матеріалів, обладнання, процесів при розробці проектів та професійній діяльності в гідроенергетиці.

Здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності в гідроенергетиці.

Здатність укладати і виконувати науково-технічні та виробничі контракти в гідроенергетиці.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність здійснювати наукові та/або прикладні дослідження у гідроенергетиці із застосуванням сучасних експериментальних і теоретичних методів, критично оцінювати результати досліджень тa інновацій, презентувати їх фахівцям та нефахівцям.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Розв'язувати складні інженерні завдання і проблеми гідроенергетики, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність в сфері гідроенергетики.

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з гідроенергетики у професійній діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької діяльності.

Критично осмислювати проблеми гідроенергетики, у тому числі на межі з іншими галузями, зокрема з інженерними науками, фізикою, хімією, екологією, економікою.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем гідроенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Вільно користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для презентації та обговорення результатів досліджень та інновацій, виробничих процесів та інших питань професійної діяльності в галузі електричної інженерії і, зокрема, гідроенергетики.

Приймати обґрунтовані рішення з інженерних питань гідроенергетики у складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів та засобів оптимізації, прогнозування та прийняття рішень.

Аналізувати, оцінювати та мати навички прийняття рішень з питань розвитку професійного знання і практик команди у сфері гідроенергетики.

Мати навички автономного і самостійного навчання у сфері гідроенергетики, електричної інженерії і дотичних галузей знань, аналізувати власні освітні потреби та об'єктивно оцінювати результати навчання.

Аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні технології, процеси, системи і обладнання гідроенергетики.

Обирати, аналізувати i розробляти придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; розуміти основні аспекти впровадження та супроводження проектів, інноваційної діяльності та захист інтелектуальної власності.

Ставити та вирішувати складні інженерні тa наукові задачі гідроенергетики з урахуванням вимог до результатів, технічних стандартів, а також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, інтелектуальна власність, навколишнє середовище, економіка і виробництво) аспектів.

Відшуковувати, оцінювати та аналізувати необхідну інформацію в науковій і технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації.

Використовувати з методи натурного, фізичного і комп'ютерного моделювання з метою детального вивчення і дослідження гідрологічних, гідравлічних, електричних та інших процесів, які стосуються гідроенергетики.

Планувати та виконувати експериментальні і теоретичні дослідження, обирати для цього придатні методи та інструменти, здійснювати статистичну обробку даних, оцінювати адекватність результатів досліджень, аргументувати висновки.

Обґрунтовувати вибір матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також обмежень щодо них в гідроенергетиці на основі сучасних знань в гідроенергетиці та суміжних галузях, наукової, технічної та довідкової літератури, відповідних баз знань та іншої доступної інформації.

Мати навички керування, розроблення, впровадження та супроводження проектів в гідроенергетиці.

Розуміти особливості роботи в національному та міжнародному контекстах, як особистості і як члена команди.

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати тa виконувати наукові та прикладні дослідження у гідроенергетиці із застосуванням сучасних експериментальних і теоретичних методів.

Оцінювати результати наукових і практичних досліджень та інновацій, презентувати їх фахівцям та нефахівцям.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 868 від 20 червня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
04.07.2019