Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 731 від 24 травня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Засоби інформаційно-вимірювальної техніки.

Методи вимірювань, контролю, випробувань та діагностування.

Метрологічне забезпечення наукової, виробничої, соціальної, медикобіологічної, екологічної та інших видів діяльності, простежуваність та зіставність результатів.

Нормативна документація, пов'язана з вимірюваннями та їх застосуванням, технічне, програмне, математичне, інформаційне забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх використовування, принципи і методи відтворення еталонних величин, стандартних зразків.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв'язання складних задач, розробки засобів інформаційно-вимірювальної техніки; розробки та практичній реалізації систем стандартизації, оцінки відповідності.

Розробки, перегляду й гармонізації нормативних документів з стандартизації, оцінки відповідності, метрологічного забезпечення та систем управління якістю при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття та принципи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, побудова засобів вимірювальної техніки, автоматизація експериментальних досліджень, принципи стандартизації та оцінки відповідності, метрологічна діяльність.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи вимірювань, способи їх побудови, інформаційні технології при створенні програмного забезпечення засобів вимірювань та програмного забезпечення для опрацювання результатів, вимірювань інформаційні технології  експериментальних досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні засоби вимірювальної техніки, інструменти та обладнання для виготовлення і налаштування засобів вимірювальної техніки, при проведенні їх випробувань і лабораторних досліджень та при виконанні робіт, пов'язаних з метрологічною діяльністю.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність обирати та застосовувати придатні математичні методи, комп'ютерні технології, а також підходи до стандартизації та сертифікації для вирішення завдань в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Практичні навички розв'язування складних задач і проблем метрології, інформаційно-вимірювальної техніки, стандартизації при оцінюванні якості продукції.

Знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів експериментальної інформатики.

Здатність застосовувати системний підхід до вирішення науково-технічних з завдань метрології та  інформаційно-вимірювальної техніки.

Здатність розв'язувати складні професійні завдання і проблеми на основі розуміння технічних аспектів забезпечення контролю якості продукції.

Здатність застосовувати розуміння метрології як науки про вимірювання при роботі з технічною літературою та іншими джерелами інформації.

Здатність застосовувати комплексний підхід до вирішення експериментальних завдань із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки та прикладного програмного забезпечення.

Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для створення віртуальних засобів вимірювання та інформаційно-вимірювальної техніки.

Здатність розробляти програмне, апаратне та метрологічне забезпечення комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем.

Здатність враховувати комерційний та економічний контексти в метрологічній діяльності.

Здатність враховувати вимоги до метрологічної діяльності у сфері технічного регулювання, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку.

Здатність керувати проектами та Start-Up-ами і оцінювати їх результати.

Здатність дотримуватися правових і етичних норм з питань інтелектуальної власності.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність оцінювати ефективність рішень в сфері метрології та метрологічного забезпечення з використанням комп'ютерного моделювання.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту,  комп'ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань.

Знати і розуміти основні поняття теорії вимірювань, застосовувати на практиці та при комп'ютерному моделюванні об'єктів та явищ.

Розуміти міждисциплінарні зв'язки та контексти спеціальності.

Вміти виконувати аналіз інженерних продуктів, процесів і систем за встановленими критеріями, обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, розрахункові та з експериментальні з методи для проведення досліджень, інтерпретувати результати досліджень.

Вміти формулювати та вирішувати завдання у галузі метрології, що пов'язані з процедурами спостереження об'єктів, вимірювання, контролю, діагностування і прогнозування з урахуванням важливості соціальних обмежень (суспільство, здоров'я і безпека, охорона довкілля, економіка, промисловість тощо).

Вміти розробляти нормативно-технічні документи та стандарти метрологічної спрямованості на інженерні продукти, процеси і системи.

Вміти проектувати і розробляти інженерні продукти, процеси та системи метрологічної спрямованості, обирати і застосовувати методи комп'ютеризованих експериментальних досліджень.

Володіти сучасними методами та методиками проектування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів.

Мати навички організації і проведення технічних випробувань інженерних продуктів.

Аналізувати та оцінювати вплив інформаційно-вимірювальної техніки та метрологічної діяльності на ї навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності людини.

Розуміти методологічні і філософські аспекти сучасної науки і їх місце в процесі наукових досліджень.

Вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах, а також вести наукову дискусію.

Застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Розуміти основи  патентознавства та мати навички захисту інтелектуальної власності.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Вміти використовувати комп'ютеризовані бази даних, «хмарні» та інтернет-технології, наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації.

Застосовувати сучасні методи теоретичних та експериментальних досліджень з оцінювання точності отриманих результатів вимірювань, вміти формулювати обґрунтовані висновки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 731 від 24 травня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
31.05.2019