Інформаційна, бібліотечна та архівна справа — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 728 від 24 травня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах.

Теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів.

Інформаційно-пошукові системи. 

Просування інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної справи, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Інформаційні та документні системи установ.

Закономірності функціонування інформаційних систем.

Технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними установами.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, технології та інструменти інформаційного менеджменту, науково-дослідної діяльності, проектного менеджменту та управління інноваціями в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп'ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби.

Системи електронного документообігу, електронних бібліотек та архівів.

Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми підготовки магістра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні завдання та практичні проблеми у інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних.

Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності.

Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової ота управлінської інформації.

Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів.

Здатність застосовувати комп'ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа.

Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та архівних систем.

Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково-педагогічної діяльності.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ.

Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами.

Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів.

Здатність здійснювати інформаційний моніторинг.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність планувати і проводити наукові дослідження, презентувати їх результати.

Здатність використовувати можливості наукових комунікацій для оприлюднення результатів інноваційної діяльності.

Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб практичної діяльності.

Здатність інтерпретувати інформаційні явища і процеси та формувати професійну світоглядну позицію.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

Здійснювати організацію та управління  інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах.

Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ.

Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації.

Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів.

Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційній діяльності.

Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги.

Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг.

Використовувати прикладні соціо-комунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери.

Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи,

Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку документів та формування архівних фондів.

Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими правами в інформаційній галузі.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Застосовувати знання основ педагогіки і психології, інноваційні методики викладання фахових дисциплін у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти.

Володіти культурою мислення, вміти узагальнювати, аналізувати синтезувати інформацію в діяльності, пов'язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 728 від 24 травня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
30.05.2019