Соціальне забезпечення — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Соціальне забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Соціальне забезпечення — спеціальність рівня «магістр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Соціальне забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 723 від 24 травня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальне забезпечення» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків.

Цілі навчання

Підготовка фахівців в сфері соціального забезпечення, здатного розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей  соціально-економічних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальні: загально-управлінські, загально-наукові, наукового дослідження.

В сфері соціального забезпечення: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, метод соціального забезпечення в громаді.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері та в сфері наукового дослідження.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність розробляти і управляти проектами.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність до використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціального забезпечення.

Здатність планувати та здійснювати соціальні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціального забезпечення.

Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини та сталого розвитку суспільства.

Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв'язувати конфлікти.

Здатність розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення.

Здатність оптимізувати процеси прийняття управлінських рішень у вирішенні питань соціально-економічної допомоги мало захищених категорій населення.

Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.

Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями працівника соціальної сфери.

Вміння інформувати населення щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

Додатково для освітньо-професійних програм

Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність до узагальнення результатів власних наукових досліджень та їх оприлюднення у формі наукових звітів (тез, статей, доповідей тощо).

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту.

Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження.

Володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності.

Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово.

Проектувати теоретичну модель роботи з об'єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ.

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для розвитку професійних навичок та якостей.

Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги.

Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати.

Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення.

Аналізуваги ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності.

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв'язання завдань професійної діяльності.

Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності.

Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення.

Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

Додатково для освітньо-професійних програм

Розробляти та апробувати соціальні проекти і технології.

Додатково для освітньо-наукових програм

Проводити самостійні наукові - дослідження, які характеризуються академічною цілісністю та оприлюднювати їх у формі наукових звітів (тез, статей, доповідей тощо).

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальне забезпечення» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Соціальне забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 723 від 24 травня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
29.05.2019