Про затвердження Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

Наказ МОН № 284 від 31.07.98 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 284 від 31 липня 1998 року

Про затвердження Положення про Республіканський
(Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та

Севастопольський міський навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про професійно-технічну освіту" наказую:

1. Затвердити "Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти".

2. Опублікувати вказане Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України" та газеті "Освіта України".

3. Директору Інституту змісту і методів навчання (В.М. Донію) забезпечити діяльність навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти відповідно до Положення.

4. Наказ колишнього Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти від 06.06.80 року № 164 вважати таким, що втратив чинність.

Міністр       М.З. Згуровський

Затверджено
наказом Міністра освіти України
№ 284 від 31.07.98

Положення
про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

1. Загальні положення

1.1. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти (НМЦ ПТО) створюється наказом Міністерства освіти України за пропозицією Інституту змісту і методів навчання, узгодженою з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.2. НМЦ ПТО працює за принципом подвійного підпорядкування Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України та Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінню освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

1.3. НМЦ ПТО здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України, Державних стандартів професійно-технічної освіти, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства освіти України, Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України, документів Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - у межах їх повноважень, цього Положення та статуту НМЦ ПТО.

1.4. Статут НМЦ ПТО розробляється на підставі Типового статуту НМЦ ПТО та цього Положення і затверджується Міністерством освіти України.

1.5. Трудові відносини в НМЦ ПТО визначаються чинним законодавством України.

1.6. Права викладачів та слухачів курсів підвищення кваліфікації гарантуються Конституцією України, законами України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

1.7. При НМЦ ПТО створюється навчально-методична рада, яка працює на громадських засадах. Склад ради визначається директором НМЦ ПТО і після погодження з керівництвом професійно-технічних навчальних закладів та інших організацій, працівники яких входять до цієї ради, затверджується Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.8. Навчально-методична рада НМЦ ПТО організує свою роботу на підставі "Положення про навчально-методичну раду НМЦ ПТО", що затверджується Міністерством освіти України.

2. Юридичний статус

2.1. НМЦ ПТО є юридичною особою, яка набуває права і обов'язки з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, круглу печатку із зображенням Державного герба України і повною назвою установи, штамп, фірмовий бланк, розрахунковий (поточний) рахунок в установах банків України, товарний знак або емблему, веде діловодство, бухгалтерський і статистичний облік, складає річні звіти і баланси, які в установлені строки надсилаються за призначенням.

2.2. НМЦ ПТО несе відповідальність за свої зобов'язання тільки в межах майна та коштів, які йому належать і на які, згідно з чинним законодавством України може бути накладено стягнення.

2.3. НМЦ ПТО має право у межах своїх повноважень приймати рішення, укладати договори та контракти з навчальними закладами, установами, організаціями, підприємствами, кооперативами, окремими громадянами, набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді та арбітражному суді.

2.4. В порядку, встановленому законодавством України, НМЦ ПТО має право купувати, продавати, брати або здавати в оренду споруди, обладнання, транспорт, інвентар та інше майно; списувати з балансу кошти, основні та інші матеріальні цінності.

2.5. НМЦ ПТО реалізує освітні та інші послуги і продукцію за цінами (тарифами), встановленими чинними нормативно-правовими актами.

3. Основні завдання

Основними завданнями НМЦ ПТО є:

 • реалізація законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту" та Державних стандартів професійно-технічної освіти;
 • методичне та інформаційне забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах;
 • аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з професійної та загальноосвітньої підготовки (окремих навчальних дисциплін), розробка пропозицій щодо їх удосконалення;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового інженерно-педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій;
 • організація перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;
 • здійснення зв'язків з науковими, методичними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, інформаційними установами України та області, навчально-методичними центрами інших областей з питань удосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки учнів, обміну передовим педагогічним та виробничим досвідом;
 • організація забезпечення професійно-технічних навчальних закладів області програмно-методичною документацією, навчальною, та методичною літературою, навчально-наочними посібниками і технічними засобами навчання.

4. Основні напрями діяльності

4.1. Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах області, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних навчальних закладів.

4.2. Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях, що здійснюються Інститутом змісту і методів навчання, Академією педагогічних наук, вищими навчальними закладами з проблем професійно-технічної освіти.

4.3. Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи шкіл передового досвіду методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання, різноманітних конкурсів серед учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

4.4. Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної і науково-технічної інформації; пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий методичний, педагогічний та виробничий досвід у професійно-технічні  навчальні заклади області та Інституту змісту і методів навчання.

4.5. Організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних (міських) шкіл передового досвіду, обласних (міських) методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.

4.6. Організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури, навчально-наочного приладдя та технічних засобів навчання тощо.

4.7. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за очною, очно-заочною формами навчання.

Примітка: Підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх дисциплін здійснюється обласними інститутами післядипломної освіти (обласними інститутами удосконалення вчителів).

4.8. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, у професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги у розробці індивідуальних планів і програм стажування.

4.9. Створення методичних секцій (Типовий перелік-додаток N 1) та методичних об'єднань з професій та навчальних дисциплін, організація їх роботи.

4.10. Створення (за необхідністю) методичних об'єднань у територіально віддалених від НМЦ ПТО районах, де є не менше трьох професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітників за спорідненими професіями. При методичних об'єднаннях створюються методичні секції з професій і навчальних дисциплін, кількість яких установлюється з урахуванням місцевих умов на основі типового переліку.

4.11. Визначення потреб професійно-технічних навчальних закладів області з програмно-методичної документації, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо, їх узагальнення, організація замовлення та розподіл.

4.12. Організація і координація роботи авторських колективів, навчально-методичних творчих груп, окремих педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області з розробки проектів програмно-методичної документації, з удосконалення діючої, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання тощо. Тиражування після погодження розроблених матеріалів з Інститутом змісту і методів навчання з метою їх експериментальної апробації в професійно-технічних навчальних закладах області. Інформування Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України про результати апробації з наданням відповідних документів.

4.13. Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, застосування навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації.

4.14. Розробка і подання до Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України пропозицій щодо удосконалення системи безперервної освіти, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівних, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на основі досягнень науки і техніки, передового вітчизняного та зарубіжного педагогічного та виробничого досвіду, інноваційних технологій.

4.15. Участь у підготовці документів з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів та атестуванні педагогічних працівників.

4.16. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам області в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

4.17. Участь у розробці "Типових навчальних планів" для підготовки робітничих кадрів з професій, підготовка з яких здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах області.

4.18. Організація розробки робочих навчальних планів професійно-технічними навчальними закладами області, їх аналіз та подання на затвердження Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

4.19. Здійснення інформаційно-видавничої діяльності:

 • підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції;
 • підготовка та випуск періодичних та інших видань, що зареєстровані згідно з чинним законодавством України.

4.20. Розробка навчальних планів і програм, методичної та іншої документації, надання послуг та виконання інших робіт на замовлення підприємств, організацій, установ та окремих громадян, а також надання методичної допомоги підприємствам та організаціям з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві.

4.21. Для здійснення госпрозрахункової діяльності, що не протирічить чинним нормативним актам, у складі НМЦ ПТО можуть створюватись відповідні підрозділи з повним фінансуванням їх за рахунок такої діяльності.

5. Керівництво роботою НМЦ ПТО

5.1. Загальне керівництво НМЦ ПТО здійснює директор, який призначається та звільняється наказом Міністерства освіти України на контрактній основі за поданням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і після погодження його кандидатури з Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

5.2. Директор організує всю роботу НМЦ ПТО і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор користується правами, передбаченими чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти України, даним Положенням і статутом НМЦ ПТО.

5.3. Директор здійснює представництво НМЦ ПТО в усіх державних, громадських і приватних установах.

Директор НМЦ ПТО має право:

 • розробляти структуру і штатний розклад НМЦ ПТО;
 • відкривати розрахунковий (поточний) рахунок в установах банків України;
 • розпоряджатись майном і коштами НМЦ ПТО згідно з чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами;
 • видавати накази та розпорядження згідно своїх повноважень;
 • видавати доручення на одержання коштів, майна та інших матеріальних цінностей;
 • приймати на роботу і звільняти заступників директора та інших працівників НМЦ ПТО згідно з чинним законодавством України та цим Положенням, установлювати їм посадові оклади згідно штатного розкладу;
 • затверджувати посадові обов'язки працівників НМЦ ПТО;
 • укладати договори (контракти) в межах чинного законодавства України.

6. Структура і штати

6.1. Залежно від кількості професійно-технічних навчальних закладів в області та напрямів професійної підготовки робітників і виходячи з призначеного фонду оплати праці директор НМЦ ПТО розробляє структуру і штатний розклад, які після погодження з Головним управлінням професійно-технічної освіти та Управлінням економіки і планування Міністерства освіти України, Інститутом змісту і методів навчання, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно затверджуються Міністерством освіти України.

6.2. Структурними підрозділами НМЦ ПТО можуть бути кафедри (Типовий перелік - додаток № 2), філіали, навчально-методичні кабінети, лабораторії, навчальна частина, інформаційний та редакційно-видавничий відділи, фільмотека, бібліотека, бухгалтерія, гуртожиток, готель, санаторій-профілакторій та інші навчально-методичні та адміністративно-господарчі підрозділи, які функціонують за рахунок Державного бюджету та позабюджетних надходжень.

6.3. При НМЦ ПТО можуть створюватись кафедри за наявністю не менше 200 слухачів у середньорічному обчисленні та навчальному навантаженні викладачів не менше 450 годин на рік. Кількість слухачів у навчальній групі на курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, семінарах-практикумах, заняттях шкіл передового досвіду повинна бути не менше 15 чоловік.

При проведенні практичних, семінарських і лабораторних занять навчальна група може ділитись на підгрупи.

6.4. Керівництво роботою кафедри здійснює завідувач кафедри, який обирається на конкурсній основі і призначається директором НМЦ ПТО.

7. Міжнародні зв'язки

7.1. НМЦ ПТО має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7.2. НМЦ ПТО відповідно до чинного законодавства України має право на зовнішньоекономічну діяльність, яка здійснюється на підставі прямих договорів, угод та інших юридичних актів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок в установах банків України.

Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються НМЦ ПТО для забезпечення його власної статутної діяльності.

8. Фінансування та фінансово-господарча діяльність

8.1. НМЦ ПТО утримується та функціонує за рахунок коштів Державного бюджету України (НМЦ ПТО Автономної Республіки Крим - за рахунок коштів Республіканського бюджету) та грошових надходжень, одержаних із додаткових джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству України і з яких формуються позабюджетні кошти.

8.2. Бюджетні асигнування, що виділені для виконання статутних функцій, вилученню не підлягають. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування не зменшуються.

8.3. Додатковими джерелами фінансування є:

 • дотації місцевих рад народних депутатів та держадміністрацій;
 • кредити і позики банків, які не суперечать чинному законодавству України і нормативно-правовим актам Міністерства освіти;
 • кошти, одержані від госпрозрахункової діяльності;
 • доходи від реалізації продукції та від надання в оренду приміщень, обладнання, транспорту тощо;
 • добровільні грошові внески, одержані від державних, кооперативних, громадських, релігійних, приватних підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
 • інші надходження, які не суперечать чинному законодавству України, нормативним актам Міністерства освіти і цьому Положенню.

8.4. Позабюджетні кошти зберігаються на розрахунковому (поточному) рахунку НМЦ ПТО в установах банків України і перебувають у розпорядженні трудового колективу НМЦ ПТО.

8.5. Витрати коштів НМЦ ПТО здійснює за кошторисом, який після погодження з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій затверджується Міністерством освіти України.

8.6. Заробітна плата працівників, які утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, установлюється чинним законодавством України.

8.7. Погодинна оплата праці працівників НМЦ ПТО та громадян, які залучаються до проведення занять курсів підвищення кваліфікації, шкіл передового досвіду, семінарів, конференцій, лекцій тощо, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9. Навчальна матеріально-технічна база

9.1. Навчальну матеріально-технічну базу і засоби НМЦ ПТО складають основні та інші матеріальні і фінансові ресурси.

9.2. Майно НМЦ ПТО передане йому в користування та оперативне управління.

9.3. Земельні ділянки НМЦ НТО передаються йому у постійне користування відповідно до Земельного Кодексу України.

9.4. Для забезпечення виконання своїх функцій НМЦ ПТО оснащується електронно-обчислювальною, копіювальною, протекційною та іншою апаратурою.

10. Облік, звітність та контроль за діяльністю НМЦ ПТО

10.1. НМЦ ПТО самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік коштів, майна та результатів своєї діяльності, веде статистичну і бухгалтерську звітність, яка установлена чинним законодавством України та нормативними актами Міністерства освіти України, надає відомості за вимогою органів, яким надано право контролю за певними напрямками його діяльності.

10.2. Щорічно до 10 грудня  НМЦ ПТО надсилає до Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України "Звіт про роботу за рік" і примірник "Плану роботи НМЦ ПТО на наступний рік".

10.3. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності НМЦ ПТО здійснюється в установленому нормативно-правовими актами порядку.

10.4. Державні контрольно-ревізійні органи здійснюють контроль за діяльністю НМЦ ПТО у межах своїх повноважень, встановлених законодавчими актами України.

10.5. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, і порядок їх захисту визначаються директором НМЦ ПТО згідно з чинним законодавством України.

11. Реорганізація і ліквідація

11.1. Реорганізація (злиття, поділ, приєднання, відділення, перетворення) та припинення діяльності (ліквідація) НМЦ ПТО здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11.2. Ліквідація НМЦ ПТО здійснюється за пропозицією Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або Інституту змісту і методів навчання ліквідаційною комісією, що призначається Міністерством освіти України.

11.3. При реорганізації або ліквідації НМЦ ПТО:

 • працівникам НМЦ ПТО, що вивільняються, та слухачам курсів підвищення кваліфікації гарантується дотримання їх інтересів відповідно до чинного законодавства України;
 • гарантії кредиторам надаються згідно з чинним законодавством України.

Додаток № 1

Типовий перелік методичних секцій НМЦ ПТО

1. Секція завідувачів методичними кабінетами професійно-технічних навчальних закладів.

2. Секція голів методичних комісій професійно-технічних навчальних закладів.

3. Секція гарячої обробки металів (ковалів, формувальників-ливарників, термістів, електрогазозварювальників).

4. Секція холодної обробки металів (токарів, фрезерувальників тощо) та слюсарних професій.

5. Секція металургійних професій.

6. Секція гірничорудних і вугільних професій.

7. Секція будівельних професій.

8. Секція професій деревообробки.

9. Секція залізничних професій.

10. Секція автомобільного транспорту.

11. Секція професій водного транспорту.

12. Секція енергетичних, радіотехнічних професій і професій радіоелектроніки та зв'язку.

13. Секція професій по добуванню та переробці нафти.

14. Секція професій хімічного виробництва.

15. Секція механізаторів сільського господарства та інших сільськогосподарських професій.

16. Секція завідувачів навчальними господарствами сільських професійно-технічних навчальних закладів.

17. Секція професій легкої, харчової, поліграфічної промисловості, торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування населення.

18. Секція викладачів основ технічної механіки, основ електротехніки, фізики та математики.

19. Секція викладачів креслення, інженерної графіки та малювання.

20. Секція викладачів інформатики та автоматизації виробництва.

21. Секція викладачів соціально-гуманітарних дисциплін (історії, Конституції України, основ правових знань, основ ринкової економіки та економіки галузі).

22. Секція викладачів допризовної підготовки юнаків (основ медичних знань для дівчат) та фізичного виховання.

23. Секція директорів професійно-технічних навчальних закладів.

24. Секція заступників директорів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів виробничого навчання.

25. Секція заступників директорів з навчально-виховної роботи.

26. Секція технологів, механіків і контрольних майстрів.

27. Секція викладачів природничих дисциплін (хімія, біологія, географія).

28. Секція викладачів словесності (українська мова та література, російська мова і література, зарубіжна література).

29. Секція викладачів іноземних мов (німецька, англійська, французька, іспанська мови).

30. Секція класних керівників.

31. Секція бібліотечних працівників.

32. Секція вихователів гуртожитків.

33. Секція керівників гуртків технічної творчості та художньої самодіяльності учнів.

Примітка: Викладачі навчальної дисципліни "Охорона праці" та майстри виробничого навчання входять у відповідну фахову секцію.

Додаток № 2

Типовий перелік кафедр НМЦ ПТО

1. Кафедра методики професійно-технічного навчання.

2. Кафедра педагогіки та психології професійно-технічного навчання.

3. Кафедра підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.


31.07.1998

Популярні новини
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів