Про порядок закінчення 2010-2011 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах

Лист МОНМС №1/9-252 від 08.04.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/9-252 від 08 квітня 2011 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
професійно-технічні навчальні заклади

Про порядок закінчення 2010-2011
навчального року і проведення державних
кваліфікаційної та підсумкової атестацій
у професійно-технічних навчальних закладах

Повідомляємо, що закінчення 2010 - 2011 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій учнів професійно-технічних навчальних закладів визначені робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. №419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 р. № 201/469), Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842) зі змінами, що затверджені наказом МОН від 23.11.2010 р. №1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2010 р. №1237/18532) та цим листом.

І. Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів

Державна підсумкова атестація учнів, які одержують повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах, проводитиметься у терміни, передбачені робочими навчальними планами. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно передбачити два-три дні для підготовки до проходження атестації з кожного предмета.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм. Перелік зазначених збірників розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua).

З усіх обов'язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками, рекомендованими МОН. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.

Державна підсумкова атестація для випускників ПТНЗ проводиться з трьох предметів у письмовій формі за збірниками завдань:

 • 20 травня з української мови (переказ, обов'язково);
 • історія України або математика (обов'язково, обирається відповідно до професійної спрямованості);
 • предмет за вибором.

Бали за державну підсумкову атестацію виставляються в журналі теоретичного навчання у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна".

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Результати державної підсумкової атестації виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

Учні, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.

Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учень(учениця) брав(ла) участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".

Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

II. Державна кваліфікаційна атестація, кваліфікаційна атестація.

Вихідний і проміжний контролі, що передбачають відповідно державну кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційну атестацію на завершальному етапі певного ступеня навчання, мають на меті встановлення готовності осіб, які здобувають професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).

Державна кваліфікаційна атестація, кваліфікаційна атестація учнів, слухачів базується на вимогах державних стандартів професійно-технічної освіти та документів, що регламентують організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах. У разі відсутності державного стандарту професійно-технічної освіти з певної робітничої професії вихідний і проміжний контроль здійснюються відповідно до робочого навчального плану професійно-технічного навчального закладу, погодженого з регіональним органом управління освіти і науки.

Форми та періодичність проміжного і вихідного контролів визначаються робочими навчальними планами, дотримання яких є обов'язковим.

Державна кваліфікаційна атестація, кваліфікаційна атестація учнів здійснюється професійно-технічним навчальним закладом за участю представників підприємств, установ, організацій-замовників підготовки робітничих кадрів після кожного ступеня навчання та по закінченню повного курсу навчання.

За результатами державної кваліфікаційної атестації чи кваліфікаційної атестації учням (слухачам) присвоюється кваліфікація певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протоколи засідань кваліфікаційних комісій, журнали обліку навчальної роботи, зведені відомості, додатки до дипломів або свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації тощо).

Державна кваліфікаційна атестація включає:

 • кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника;
 • захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що її замінює.

Для якісної підготовки та проведення кваліфікаційної атестації керівникам професійно-технічного навчального закладу необхідно:

 • укласти угоди з господарствами, підприємствами, установами і організаціями на проходження учнями, виробничої практики з врахуванням підготовки за інтегрованими професіями;
 • розробити програми виробничої практики учнів з урахуванням регіонального компоненту. Розглянути їх на засіданнях відповідних методичних комісій, погодити з замовниками підготовки робітничих кадрів, затвердити і довести до відома виконавців (майстрів виробничого навчання, учнів);
 • створити державні кваліфікаційні комісії для проведення атестації. Склад комісій затверджується та погоджується у відповідності до нормативно-правових документів;
 • створити та затвердити графік проведення державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації);
 • підготувати та розглянути питання про допуск учнів до кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) на засіданні педагогічної ради;
 • розробити, погодити з керівниками відповідних підрозділів підприємств, організацій, установ - замовниками підготовки кадрів і затвердити переліки кваліфікаційних пробних робіт. Переліки кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст визначаються майстром виробничого навчання, розглядаються і схвалюються методичними комісіями, затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу; учні, які навчаються за суміжними та інтегрованими професіями, кваліфікаційну пробну роботу виконують окремо з кожної професії;
 • забезпечити безпечне проведення робіт на виробництві під час виконання кваліфікаційних пробних робіт;
 • для проведення теоретичної частини проміжної кваліфікаційної атестації рекомендується розробити комплексні контрольні завдання відповідно до рівня кваліфікації. Комплексні контрольні завдання (ККЗ) розробляються викладачами професійно-теоретичної підготовки, обговорюються на засіданнях методичних комісій та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи;
 • розробити та затвердити перелік тем дипломних робіт, проектів або творчих робіт. Теми мають відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених робочими навчальними програмами та освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника відповідно до ступеня професійно-технічної освіти;
 • організувати замовлення документів про освіту.

Контроль за дотриманням порядку кваліфікаційної атестації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, а також за проведенням державної кваліфікаційної атестації покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Навчальний рік з урахуванням державної кваліфікаційної атестації має бути завершено не пізніше 30 червня 2011 року.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідного розряду можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом. Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Заступник Міністра       Б.М Жебровський

Освіта.ua
08.04.2011

Популярні новини
Затверджені Умови прийому до вишів у 2021 році Документ містить низку новацій, які відрізнятимуть вступну кампанію 2021 року від попередньої
Офіційно: вишам рекомендовано працювати дистанційно МОН звернулось до керівників закладів освіти з рекомендацією працювати дистанційно
МОН просить студентів зрозуміти необхідність від'їзду з гуртожитків В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду студентів з гуртожитків
Плагіат: процедури позбавлення наукового ступеня досі немає В Україні немає можливості скасовувати рішення про присудження наукового ступеня у випадку академічного плагіату
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!