Osvita.ua Законодавство Інше Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Наказ МОН № 790 від 04.08.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 790 від 04 серпня 2010 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за № 939/18234

Про затвердження Правил погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву
держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" наказую:

1. Затвердити Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності (Паладій М.В.):

 • подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції;
 • опублікувати цей наказ після його державної реєстрації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.08.2010 № 790

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за № 939/18234

ПРАВИЛА
погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 № 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за № 931/8252 (далі - Положення про Комісію).

1.2. Ці Правила визначають умови надання Комісією згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, установлюють порядок подання та розгляду клопотань заявників про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.

1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • Департамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що є урядовим органом державного управління та діє у складі Міністерства освіти і науки України;
 • заклад експертизи - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" - державне підприємство, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Департаменту і уповноважене проводити експертизу заявок на об'єкти промислової власності;
 • заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • заявник - особа, що подала клопотання;
 • клопотання - клопотання заявника про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна";
 • Комісія - Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг;
 • представник - представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 № 545, або інша довірена особа.

1.4. Використанням офіційної назви держави "Україна" вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як елемента, що містить:

 • офіційну назву держави "Україна", написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки;
 • міжнародний код України "UA", визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3;
 • імітацію офіційної назви держави "Україна", написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки.

II. Умови надання згоди на внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна"

2.1. Згода на внесення до знака позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", надається:

2.1.1 фізичним особам - підприємцям, зареєстрованим в установленому законодавством України порядку;

2.1.2 юридичним особам, створеним в установленому законодавством України порядку.

2.2. Така згода надається за умови наявності щодо заявників, визначених в пункті 2.1 цього розділу, таких факторів:

 • використання офіційної назви держави "Україна" як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;
 • товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;
 • види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;
 • заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака для товарів і послуг;
 • заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;
 • тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

2.3. Під час розгляду клопотання щодо надання згоди Комісією враховуються окремі фактори або сукупність факторів, зазначених у пункті 2.2 цього розділу.

III. Подання клопотання

3.1. Підставою для подання клопотання є повідомлення закладу експертизи про необхідність надання згоди Комісії на внесення офіційної назви держави "Україна" до знака для товарів і послуг.

3.2. Клопотання подається заявником за місцезнаходженням Департаменту.

За дорученням заявника клопотання може бути подано через представника.

3.3. Клопотання повинно стосуватися одного знака.

3.4. Клопотання викладається письмово в довільній формі українською мовою і підписується заявником або його представником.

Клопотання повинно містити:

 • повне найменування (ім'я - фізичної особи - підприємця) заявника, його місцезнаходження (місце проживання фізичної особи - підприємця), вид та номер його засобу зв'язку;
 • ім'я (повне найменування) представника, якщо клопотання подається через такого, вид та номер його засобу зв'язку;
 • реквізити для листування;
 • номер заявки та її дату подання;
 • суть клопотання;
 • інформацію щодо діяльності заявника;
 • перелік додатків до клопотання;
 • підпис заявника або його представника. Якщо заявником є юридична особа, зазначається повне найменування посади, ініціали, прізвище його повноважної особи, особистий підпис цієї особи, який скріплюється печаткою.

3.5. До клопотання додаються:

 • копія повідомлення закладу експертизи про необхідність надання згоди Комісії на внесення офіційної назви держави "Україна" до знака для товарів і послуг та бібліографічні дані за заявкою, які є невід'ємною частиною повідомлення;
 • копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи - підприємця) та установчих документів (якщо заявником є юридична особа);
 • документи, що підтверджують наявність щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил. Такими документами можуть бути, зокрема: документи, що підтверджують визнання якості товарів та/або послуг заявника на національному та/або міжнародному рівні за результатами його участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (копії дипломів, грамот, нагород тощо); відомості про діяльність заявника в інтересах України, опубліковані в офіційних засобах масової інформації тощо.

Заявник забезпечує надання достовірної інформації та документів, передбачених цими Правилами.

3.6. Якщо клопотання подається через представника, то до нього додається довіреність, що засвідчує його повноваження, або завірена ним копія такої довіреності.

IV. Розгляд клопотання

4.1. Розгляд клопотання складається з попереднього розгляду та розгляду клопотання на засіданні Комісії.

За результатами розгляду клопотання приймається рішення Комісії.

4.2. Для з'ясування обставин, що мають значення для прийняття рішення, голова Комісії може залучати до такого розгляду спеціалістів відповідних галузей за їх згодою.

4.3. Клопотання розглядається Комісією у строк, встановлений пунктом 4 Положення про Комісію.

4.4. Заявник може відкликати своє клопотання на будь-якому етапі його розгляду, подавши до Комісії відповідну заяву. Про задоволення заяви заявнику надсилається повідомлення за формою, наведеною в додатку 1 до цих Правил.

4.5. Попередній розгляд клопотання здійснюється відповідальним секретарем Комісії. Одержане Комісією клопотання реєструється з наданням йому реєстраційного номера і зазначенням дати його надходження до Комісії та перевіряється на відповідність вимогам розділу III цих Правил.

4.6. За відповідності клопотання вимогам розділу III цих Правил протягом десяти днів від дати надходження клопотання до Комісії заявнику надсилається повідомлення про прийняття клопотання до розгляду за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил. Копія цього повідомлення передається до закладу експертизи для врахування під час подальшого проведення експертизи заявки.

Датою прийняття клопотання до розгляду є дата відправлення заявнику повідомлення про прийняття клопотання до розгляду.

4.7. У разі невідповідності клопотання вимогам, встановленим у розділі III цих Правил, протягом десяти днів від дати надходження клопотання до Комісії заявнику надсилається повідомлення з пропозицією щодо усунення недоліків за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

Інформація про усунення недоліків має бути подана заявником протягом двох місяців від дати направлення повідомлення Комісії заявнику. При цьому строк розгляду клопотання відраховується від дати надходження до Комісії відповідної інформації. В іншому разі клопотання вважається відкликаним, про що заявнику надсилається повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цих Правил. Копія цього повідомлення передається до закладу експертизи для врахування під час подальшого проведення експертизи заявки.

4.8. У разі необхідності за мотивованим зверненням заявника строк розгляду клопотання може бути продовжено, але не більше ніж на два місяці, про що заявнику надсилається повідомлення за формою, наведеною в додатку 5 до цих Правил.

4.9. Після закінчення попереднього розгляду клопотання, якщо клопотання не відкликане або не вважається відкликаним, голова Комісії призначає дату і час проведення засідання Комісії.

4.10. Під час розгляду клопотання на засіданні Комісії перевіряється наявність щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил.

4.11. Розгляд клопотання здійснюється на закритому засіданні Комісії.

Комісія може запрошувати заявника або його представника на засідання.

4.12. Засіданням Комісії керує голова Комісії, а за його відсутності - заступник голови Комісії (далі - Головуючий).

Головуючий відкриває засідання та оголошує клопотання, що розглядаються.

4.13. Безпосередній розгляд клопотання на засіданні Комісії складається з таких етапів:

 • доповіді відповідального секретаря Комісії з викладенням суті клопотання;
 • відповіді відповідального секретаря на запитання членів Комісії;
 • перевірки наявності щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, для чого досліджуються надані заявником документи;
 • заслуховування думки членів Комісії;
 • заслуховування думки спеціаліста (у разі залучення такого відповідно до пункту 4.2 цього розділу);
 • опрацювання проекту рішення;
 • прийняття рішення відповідно до абзацу третього пункту 7 Положення про Комісію.

Якщо Комісія під час засідання прийме рішення про надання заявником додаткових матеріалів, які свідчать про наявність щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, вона може зупинити розгляд клопотання. У такому разі заявнику надсилається відповідне рішення Комісії.

У такому разі додаткові матеріали надаються заявником до Комісії відповідно до пункту 4.7 цього розділу.

Розгляд клопотання відновлюється з дати надходження до Комісії затребуваних матеріалів.

4.14. Про хід засідання Комісії складається протокол, який веде відповідальний секретар Комісії, а за його відсутності - член Комісії, призначений Головуючим.

У протоколі зазначаються:

 • дата проведення засідання Комісії;
 • перелік присутніх членів Комісії;
 • дата подання заявки та її номер;
 • відомості про заявника;
 • перелік документів, узятих до уваги під час розгляду клопотання;
 • резолютивна частина рішення Комісії.

Протокол підписується відповідно до абзацу четвертого пункту 7 Положення про Комісію.

4.15. У разі незгоди з рішенням Комісії члени Комісії мають право внести до протоколу свою окрему думку або надати її у письмовій формі протягом трьох днів від дати проведення засідання. Цей документ долучається до протоколу засідання.

V. Рішення Комісії

5.1. Кінцеві результати розгляду клопотання, що не відкликане або не вважається відкликаним, відображаються в рішенні Комісії.

5.2. У разі відповідності клопотання формальним вимогам розділу III цих Правил та наявності щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, Комісія приймає рішення про надання згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.

5.3. Якщо під час розгляду клопотання на засіданні Комісії встановлено, що відсутні окремі фактори або сукупність факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, Комісія приймає рішення про відмову у наданні згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.

5.4. Якщо під час розгляду клопотання на засіданні Комісії встановлена необхідність надання додаткових матеріалів, Комісія приймає рішення відповідно до пункту 4.13 розділу IV цих Правил про зупинення розгляду клопотання та надання додаткових матеріалів.

5.5. У рішенні зазначаються всі правові підстави, з яких його прийнято, та їх обґрунтування.

Рішення Комісії складається на бланку Комісії за формою, наведеною в додатку 6 до цих Правил.

5.6. Рішення Комісії підписується та затверджується відповідно до абзацу п'ятого пункту 7 Положення про Комісію.

5.7. Затверджене головою Комісії рішення надсилається заявнику не пізніше одного місяця від дати засідання Комісії, на якому це рішення прийнято.

У цей самий строк копія рішення Комісії про надання згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг чи рішення про відмову у наданні такої згоди надсилається закладу експертизи для врахування під час подальшого проведення експертизи заявки.

Т.в.о. голови
Державного департаменту
інтелектуальної власності       В.С.Дмитришин

Див. також: додатки до Правил


04.08.2010

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулись в українській освіті
Як у 2018 році відбуватиметься ЗНО до магістратури Тестування вступників до магістратури з іноземної мови відбудуться 11 липня, з права 13 липня
Принцип "гроші ходять за дитиною" запрацює з 2019 року За словами Гриневич, у новий закон «Про освіту» закладено низку прогресивних норм
Пробне ЗНО з української мови з коментарями фахівців Освіта.ua пропонує учням, які готуються до ЗНО, тест пробного ЗНО 2018 року з поясненнями фахівців
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!