Про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді

Указ Президента України № 924/2009 від 12.11.09 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 924/2009 від 12 листопада 2009 року

Про Національну раду
з питань становлення та розвитку молоді

З метою сприяння більш ефективному розв'язанню актуальних проблем, що виникають у молодіжному середовищі, забезпечення активної участі молоді в усіх сферах суспільного життя і розбудови держави, зміцнення демократичних засад українського суспільства та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національну раду з питань становлення та розвитку молоді (далі - Національна рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді (додається).

3. Затвердити персональний склад Національної ради з питань становлення та розвитку молоді (додається).

4. Ліквідувати Національну раду з питань молодіжної політики. У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

 • Указ Президента України від 3 грудня 1995 року № 1129 "Про Національну раду з питань молодіжної політики";
 • Указ Президента України від 3 березня 1997 року № 201 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 грудня 1995 року № 1129";
 • пункт 51 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";
 • Указ Президента України від 27 лютого 1999 року № 223 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 грудня 1995 року № 1129";
 • Указ Президента України від 21 травня 1999 року № 543 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 грудня 1995 року № 1129";
 • Указ Президента України від 26 квітня 2000 року № 619 "Про новий склад Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України";
 • абзац другий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року № 77 "Про внесення змін до деяких актів Президента України".

Президент України       В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 листопада 2009 року № 924/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді

1. Національна рада з питань становлення та розвитку молоді (далі - Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

 • вивчення стану реалізації державної молодіжної політики щодо забезпечення прав молодих громадян на освіту, охорону здоров'я, працю, соціальний захист, житло, культурний і духовний розвиток, підготовка за результатами такого вивчення відповідних пропозицій;
 • розгляд пропозицій державних органів, наукових установ, вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій щодо розв'язання актуальних проблем, що виникають у молодіжному середовищі;
 • вироблення рекомендацій щодо шляхів розв'язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді та молодих спеціалістів;
 • участь у підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань соціального становлення та розвитку молоді, внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з цих питань.

4. Національна рада має право:

 • запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі, вивченні окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, а також громадських організацій;
 • запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, а також громадських організацій, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;
 • організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Національна рада утворюється у складі Голови, заступників Голови, секретаря та інших членів Національної ради.

Головою Національної ради є Президент України.

Персональний склад Національної ради затверджується Президентом України.

Члени Національної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Для забезпечення постійного зв'язку зі студентськими громадськими організаціями, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, оперативного розгляду найважливіших питань суспільного становлення та розвитку студентської молоді у складі Національної ради утворюється з числа її членів і діє постійна робоча група з питань студентської молоді.

7. Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Національної ради скликає і веде Голова Національної ради або за його дорученням один із заступників Голови Національної ради.

Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Ради.

8. Рішення Національної ради приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Національної ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

9. Рішення Національної ради оформляються протоколом засідання Національної ради, який підписує головуючий на засіданні Національної ради та її секретар.

Рішення Національної ради мають рекомендаційний характер і можуть надсилатися державним органам, підприємствам, установам, організаціям, вищим навчальним закладам, а також громадським організаціям.

Рішення Національної ради у разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

10. Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

11. Організаційне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Секретаріатом Президента України.

12. Національна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента
України         В.УЛЬЯНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 листопада 2009 року № 924/2009

СКЛАД
Національної ради з питань становлення та розвитку молоді

ЮЩЕНКО Віктор Андрійович - Президент України, Голова Національної ради

БОГУЦЬКИЙ Юрій Петрович - заступник Глави Секретаріату Президента України, заступник Голови Національної ради

ВАСЮНИК Іван Васильович - Віце-прем'єр-міністр України, заступник Голови Національної ради (за згодою)

АТРОЩЕНКО Борис Федорович - начальник управління у справах сім'ї та молоді Чернігівської обласної державної адміністрації

БАРНА Степан Степанович - голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний Союз Наша Україна» (за згодою)

БУЛГАКОВ Артур Олександрович - перший заступник голови правління студентського самоврядування Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (за згодою)

ВАКАРЧУК Іван Олександрович - Міністр освіти і науки України (за згодою)

ВОВКУН Василь Володимирович - Міністр культури і туризму України (за згодою)

ВУС Володимир Миколайович - виконуючий обов'язки голови крайової пластової старшини молодіжної організації «Пласт - Національна скаутська організація України» (за згодою)

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович - віце-президент Національної академії наук України, директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України (за згодою)

ДІБРОВА Володимир Антонович - заступник Міністра оборони України

ДРАПУШКО Ростислав Григорович - заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту

ЗАХАРЕНКО Костянтин Володимирович - директор департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, перший заступник голови Українського молодіжного форуму

ІВАНЧЕНКО Олександр Валерійович - голова студентської ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (за згодою)

ЄВДОКИМОВ Володимир Миколайович - заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник кримінальної міліції

КЛИМЕНКО Анатолій Володимирович - заступник Міністра транспорту та зв'язку України

КНЯЗЕВИЧ Василь Михайлович - Міністр охорони здоров'я України (за згодою)

КОНОНЕНКО Інна Андріївна - головний консультант Головної служби з питань гуманітарного розвитку Секретаріату Президента України

КОСТЕНКО Павло Іванович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою)

КУЦЕНКО Станіслав Ігорович - голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська студентська спілка» (за згодою)

ЛИПОВЕЦЬКИЙ Святослав Васильович - голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка Української Молоді в Україні» (за згодою)

ЛУК'ЯНОВА Наталія Леонідівна - директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді

МАКАРЧУК Максим Миколайович - голова студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

МАТВІЙЧУК Володимир Макарович - заступник Міністра фінансів України

МІШИН Андрій Олександрович - директор Державного інституту розвитку сім'ї та молоді (за згодою)

МУРАЛЬ Михайло Іванович - голова профкому студентів і аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

НАЛИВАЙКО Олег Ігорович - перший заступник Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України

ОМЕЛЬЧУК Валерій Олексійович - голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (за згодою)

ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович - Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту, секретар Національної ради (за згодою)

ПЕТРІВСЬКА Євгенія Петрівна - голова ради Асоціації молодіжних організацій України «Спектр» (за згодою)

ПІЛЬГАЄВ Михайло Вікторович - голова профкому студентів Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (за згодою)

ПІНЧУК Андрій Павлович - перший заступник голови Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз молоді регіонів України» (за згодою)

РОЗЕНКО Павло Валерійович - перший заступник Міністра праці та соціальної політики України

РОМАНЮК Сергій Михайлович - віце-президент Асоціації правозахисних організаторів студентів України (за згодою)

СУСЛОВ Євгеній Іванович - голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода», народний депутат України (за згодою)

ЧЕРНИХ Андрій Олегович - перший заступник голови секретаріату Національної ради молодіжних організацій України (за згодою)

ЯЦУНЬ Олександр Михайлович - голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою).

Глава Секретаріату Президента
України          В.УЛЬЯНЧЕНКО


12.11.2009

Популярні новини
НМТ за кордоном проведуть за київським часом Учасникам НМТ за кордоном варто звернути увагу на час початку і проведення іспитів
Завершується реєстрація на вступні іспити до магістратури Приймальні комісії закладів вищої освіти вже зареєстрували майже 70 тисяч вступників
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Учасникам НМТ повідомлено про день та місце тестування Учасники основної сесії НМТ отримали можливість завантажити запрошення на тестування
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів