Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм

Наказ МОН № 128 від 01.02.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 128 від 01 лютого 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 квітня 2021 року за № 454/36076

Про затвердження Вимог
до міждисциплінарних освітніх
(наукових) програм

Відповідно до пункту 242 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» і пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, що додаються.

2. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Олег Шаров) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрія Вітренка.

Міністр                                             Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01 лютого 2021 року № 128

ВИМОГИ
до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм

1. Загальні положення

1.1. Міждисциплінарні освітні (наукові) програми вищої освіти розробляються відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (далі – спеціальності, галузі), цих Вимог, вимог до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей, які передбачено затвердженими у встановленому порядку стандартами вищої освіти для рівня молодшого бакалавра, та вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм, які передбачено затвердженими у встановленому порядку стандартами вищої освіти для рівнів магістра та доктора філософії.

1.2. Міждисциплінарна освітня (наукова) програма передбачає опанування знання, що знаходиться на межі галузей знань, спеціальностей та/або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область. Інформація про відповідні галузі, спеціальності зазначається в документі про здобуту вищу освіту, що видається після успішного завершення програми, як елемент опису освітньої кваліфікації. Зміст міждисциплінарної освітньої програми має відповідати предметній області, визначеної цими галузями, спеціальностями.

1.3. Програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів в кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), що може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями (галузями), які визначають її предметну область, є приблизно однаковий. У випадку домінування одного з таких компонентів програму слід віднести саме до відповідної спеціальності (галузі), а не вважати міждисциплінарною.

1.4. Міждисциплінарні освітні (наукові) програми можуть створюватись із залученням до предметної області всіх галузей та спеціальностей, крім тих, що входять до Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 22 травня 2020 року № 673, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785.

1.5. Міждисциплінарна освітня (наукова) програма проєктується так, щоби забезпечити досягнення обраних основних результатів навчання з числа тих, які передбачено стандартами спеціальностей, що складають її предметну область, формування компетентностей згідно з відповідним кваліфікаційним рівнем Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», та присвоєння відповідного ступеня вищої освіти в міждисциплінарній області (без присвоєння ступенів вищої освіти за кожною зі спеціальностей, що визначають її предметну область).

1.6. Міждисциплінарна освітня (наукова) програма проєктується так, що особи, які здобули освіту за цією програмою, користуються усіма професійними правами, визначеними законодавством з урахуванням міждисциплінарного характеру здобутої освіти, та академічними правами, передбаченими для осіб, які здобули освіту такого ж рівня за галузями і спеціальностями, що формують її предметну область.

1.7. Вибір форми реалізації міждисциплінарної освітньої (наукової) програми (форми здобуття освіти) здійснюється з урахуванням обмежень, передбачених стандартами вищої освіти для відповідних спеціальностей (галузей) і рівнів освіти.

1.8. Акредитація міждисциплінарних освітніх (наукових) програм здійснюється в передбаченому законодавством порядку.

2. Міждисциплінарні (розширені) освітні програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

2.1. На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні – розширені – освітні програми:

  • за групою спеціальностей, що належать до однієї галузі знань;
  • за однією галуззю знань;
  • за групою спеціальностей, що належать до двох галузей знань;
  • за двома галузями знань.

2.2. Метою запровадження розширених освітніх програм на цьому рівні освіти є, як правило, забезпечення формування результатів навчання, спільних для групи спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань, та сприяння здійсненню здобувачем освіти усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання.

2.3. Зміст розширеної освітньої програми охоплює предметні області всіх спеціальностей, що визначають її профіль, відповідно до стандартів вищої освіти за цими спеціальностями та рівнем освіти.

2.4. Розширена освітня програма не передбачає досягнення всіх результатів навчання, визначених стандартами вищої освіти відповідних рівнів за всіма спеціальностями, що визначають її предметну область, у повному обсязі.

Розширена освітня програма має забезпечувати формування мінімального переліку спеціальних (фахових) та загальних компетентностей, необхідних для продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за будь-якою зі спеціальностей, що визначають предметну область цієї розширеної освітньої програми.

2.5. Для сприяння індивідуальній освітній траєкторії та реалізації права здобувача освіти на вибір навчальних дисциплін в рамках розширеної освітньої програми розробляються вибіркові освітні компоненти, виконання яких забезпечує формування загальних компетентностей або спеціальних (фахових) компетентностей за будь-якою спеціальністю (спеціальностями) з числа тих, що визначають предметну область програми. Реалізація цього права повинна сприяти здійсненню здобувачем освіти усвідомленого подальшого вибору спеціальності.

3. Міждисциплінарні освітньо-наукові програми другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів

3.1. На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей знань.

3.2. Метою запровадження міждисциплінарних освітньо-наукових програм на вищих рівнях освіти є підготовка фахівців, які спроможні вирішувати комплексні проблеми в умовах невизначеності, а також забезпечувати подальший розвиток наукового знання.

3.3. Міждисциплінарна освітньо-наукова програма на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти повинна відповідати стандартам цього рівня вищої освіти за відповідними спеціальностями в частині визначення предметної області.

3.4. Міждисциплінарна освітньо-наукова програма не передбачає досягнення всіх результатів навчання, визначених стандартами вищої освіти відповідних рівнів за всіма спеціальностями, що визначають її предметну область, у повному обсязі. Міждисциплінарна освітньо-наукова програма має забезпечувати формування в здобувачів освіти:

  • спеціальних (фахових) компетентностей, передбачених кожним з таких стандартів, на рівнях, достатніх для реалізації інтегральної компетентності у визначеній предметній області;
  • загальних компетентностей, спільних для стандартів, що визначають її предметну область.

3.5. Для сприяння індивідуальній освітній траєкторії та реалізації права здобувача освіти на вибір навчальних дисциплін в рамках міждисциплінарної освітньо-наукової програми розробляються вибіркові освітні компоненти, виконання яких забезпечує покращення підготовки (підвищення рівня сформованості спеціальних (фахових) компетентностей) за однією зі спеціальностей, що визначають її предметну область, поглиблене ознайомлення з окремими вимірами міждисциплінарної області або її інтегрування з цілісною картиною світу, розвиток загальних компетентностей науковця. Реалізація права здобувача освіти на вибір навчальних дисциплін має сприяти досягненню ним передбаченої освітньо-науковою програмою інтегральної компетентності як узагальненого опису його кваліфікаційного рівня.

Генеральний директор
директорату вищої освіти і освіти дорослих
Міністерства освіти і науки України                                          Олег Шаров

Освіта.ua
01.02.2021

Популярні новини
У ВР пропонують реально обмежити перебування ректорів на посаді Особа, яка очолювала заклад освіти два строки, не зможе бути обрана або призначена
Уряд зробив крок до проведення НМТ у 2023 році Уряд схвалив проєкт закону, який дозволить провести вступну кампанію за аналогією із 2022 роком
Розпочато переведення деяких категорій студентів на бюджет У першому пакеті передбачено переведення на місця державного замовлення 1003 студентів
На бюджетне навчання переведуть 80 тисяч студентів Понад 80 тисяч студентів, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів