Osvita.ua Законодавство Вища освіта Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН

Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН

Наказ МОН № 858 від 14.06.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 858 від 14 червня 2017 року

Про затвердження Положення про критерії
розміщення державного замовлення на
підготовку магістрів для вищих навчальних закладів,
які знаходяться у сфері управління МОН

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку магістрів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра Ковтунця В.В.

Міністр        Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 14.06.2017 № 858

Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку
магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України

1. Це положення визначає критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра (далі – підготовка магістрів) для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН.

2. Терміни, що використовуються у встановлених критеріях, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», у постановах Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 «Пpo затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та від 20 травня 2013 p. № 363 «Про розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», а також Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

3. Конкурсний відбір виконавців державного замовлення та розміщення державного замовлення на підготовку магістрів проводиться конкурсною комісією МОН з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - Комісія) за спеціальностями (в окремих випадках - за спеціалізаціями) та формами навчання (далі – конкурсні позиції).

4. Участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення беруть вищі навчальні заклади, які перебувають у сфері управління МОН, та своєчасно подали заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення з необхідними супровідними документами.

5. Допуск до участі в конкурсному відборі виконавців державного замовлення за конкретною конкурсною позицією надається вищому навчальному закладу в разі виконання таких вимог:

1) наявність ліцензії на підготовку фахівців з відповідної спеціальності;

2) оголошення прийому вступників на конкурсні пропозиції з відповідної спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, оприлюднені в Правилах прийому до вищого навчального закладу до 31 грудня попереднього календарного року (за винятком вищих навчальних закладів, які знаходяться в стані реорганізації, та спеціальностей, які були запроваджені після l січня поточного календарного року);

З) подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору.

Відокремленим структурним підрозділам вищих навчальних закладів, структурним підрозділам вищих навчальних закладів, які знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу, державне замовлення на підготовку магістрів не надається.

Подані у довідці дані про діяльність учасника конкурсного відбору перевіряються на достовірність.

У разі виявлення недостовірних даних вищий навчальний заклад не допускається до участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення за конкретною конкурсною позицією.

6. Розміщення державного замовлення проводиться Комісією окремо по кожній конкурсній позиції пропорційно конкурсному балу, який визначається як добуток таких показників:

К1 - кількість здобувачів вищої освіти, які у поточному році завершують навчання у цьому вищому навчальному закладі (разом з відокремленими структурними підрозділами вищого навчального закладу, структурними підрозділами вищого навчального закладу, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) за освітньо-професійними програмами бакалавра з відповідної спеціальності (напряму підготовки) та форми навчання за державним замовленням МОН (план випуску станом на дату подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору).

Якщо така кількість менше 5, то К1 встановлюється рівним 5. Одна особа враховується лише один раз за однією спеціальністю.

К2 - показник акредитованості магістерської освітньої програми (спеціальності до запровадження акредитації освітніх програм) у вищому навчальному закладі. До акредитованих прирівнюється освітня програма (спеціальність), з якої існує позитивний висновок експертної комісії з акредитації станом на дату подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору, але не пізніше 15 червня поточного року.

К2 = 1,1 для акредитованих освітніх програм (спеціальностей);

К2 = 1,0 в інших випадках.

КЗ - показник наявності аспірантури та/або докторантури за даною спеціальністю у цьому вищому навчальному закладі за умови наявності контингенту аспірантів та/або докторантів;

К3=1,1 (при наявності докторантури та аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів та докторантів);

К3=1,05 (при наявності докторантури або аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів або докторантів відповідно);

КЗ=1,0 в інших випадках.

К4 - показник популярності магістерських програм вищого навчального закладу;

К4 = 1+ питома вага осіб, які зараховані на магістерські програми цієї спеціальності минулого року за всіма формами навчання та джерелами фінансування з числа випускників інших вищих навчальних закладів, що здобули в них вищу освіту за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, але не більше 1,2.

К5 - показник чисельності іноземних студентів.

К5 = 1 + питома вага іноземців та осіб без громадянства в загальній чисельності здобувачів вищої освіти усіх рівнів за цією спеціальністю (разом з відокремленими структурними підрозділами вищого навчального закладу, структурними підрозділами вищого навчального закладу, які знаходиться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу), окрім освітню-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, але не більше 1,1.

K6 - показник якості наукової роботи у вищому навчальному закладі (разом з відокремленими структурними підрозділами вищого навчального закладу, структурними підрозділами вищого навчального закладу, які знаходиться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу);

К6 = 1 + кількість штатних науково-педагогічних та наукових працівників вищого навчального закладу, у тому числі відокремлених структурних підрозділів вищого навчального закладу, структурних підрозділів вищого навчального закладу, які знаходиться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п,яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, a60 Web of Science Core Collection, інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у вищому навчальному закладі (разом з відокремленими структурними підрозділами вищого навчального закладу, структурними підрозділами вищого навчального закладу, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року.

До числа таких публікацій прирівнюються:

  • дипломи (документи) здобувачів освіти - переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури і мистецтв, які прашоють у вищому навчальному закладі за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця);
  • призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків Світу та Європи з видів спорту, які визнані Мінмолодьспорту (для осіб, які працюють у вищому навчальному закладі за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування спортивної майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності спортсмена).

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам, у командних змаганнях - усім учасникам команди.

К7 - показник диверсифікації джерел доходу вищого навчального закладу;

К7= К7.1*К7.2- показник диверсифікації джерел доходу вищого навчального закладу.

К7.1 = 1,03 (якщо питома вага коштів, отриманих як плата за послуги у надходженнях за програмою досліджень, наукових та науково-технічних розробок в попередньому фінансовому році перевищувала 25% від загального обсягу надходжень ВНЗ);

K7.1 = 1,0 (в іншому випадку).

К7.2 - показник диверсифікації джерел доходу вищого навчального закладу. К4-1 = 1,02 (якщо питома вага коштів, отриманих як плата за послуги у надходженнях за програмою підготовки кадрів та забезпечення діяльності баз практики в попередньому фінансовому році перевищувала 30% від загального обсягу надходжень ВНЗ);

К7.2 = 1,0 (в іншому випадку).

K8 - інтегральний показник якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання.

K8 = 1.1 (якщо вищий навчальний заклад посів місце в останньому опублікованому випуску рейтингу QS World University Rankings та/або рейтингу The Times Higher Education World University Rankings та/або Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities);

K8 = 1 для вищих навчальних закладів, які не увійшли до цих рейтингів.

Приймаються до уваги дані опубліковані до 15 червня поточного року.

К9 - спеціальний показник.

K9 - спеціальний показник.

К9 = 1,1 (для вищих навчальних закладів переміщених з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) і тимчасово окупованої території та вищих навчальних закладів, що розташовані на території Донецької та Луганської областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації);

К9=1,0 (в інших випадках).

7. Розрахункова кількість місць державного замовлення округлюється до одиниць (при розрахунковій кількості місць до 20) або до п,яти місць (при розрахунковій кількості понад 20). Якщо округлена кількість місць державного замовлення для певних вищих навчальних закладів є більшою від визначених ними пропозицій, то обсяг державного замовлення встановлюється в розмірі їх пропозицій.

8. Конкурсна комісія ухвалює окремі рішення щодо розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів та наукових установ, які не здійснюють підготовку бакалаврів з відповідних спеціальностей.

9. Результати засідання конкурсної комісії розміщуються на сайті МОН.

Директор департаменту        O. I. Шаров

Освіта.ua
14.06.2017

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року Освіта.ua презентує результати рейтингу університетів за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
Освітні документи з окупованих територій є недійсними Освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях, не мають юридичної сили
Вступна кампанія: скільки бюджетників зможуть прийняти виші Оприлюднені дані допоможуть ознайомитись з кількістю місць прийому за держзамовленням
МОН визначило претендентів на дослідження PISA-2018 До переліку претендентів на участь у дослідженні включено близько тисячі освітніх закладів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!