Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Наказ МОН № 560 від 24.05.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 560 від 24 травня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 31 травня 2016 р. за № 795/28925

Про затвердження Порядку прийому
для здобуття вищої та професійної
(професійно-технічної) освіти осіб,
які проживають на тимчасово
окупованій території України

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки

№ 105 від 30.01.2017

№ 947 від 30.06.2017

№ 238 від 07.03.2018

№ 365 від 15.03.2019}

Відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                    Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
24.05.2016  № 560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2016 р. за № 795/28925

ПОРЯДОК
прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,
які проживають на тимчасово окупованій території України

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

{У тексті Порядку слова "вищі навчальні заклади", "загальноосвітні навчальні заклади", "професійно-технічні навчальні заклади", "професійно-технічної освіти" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклади вищої освіти", "заклади загальної середньої освіти", "заклади професійної (професійно-технічної) освіти", "професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 • Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

 • освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.

У цьому Порядку термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких категорій Заявників:

 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

4. Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
 • прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

прийом до навчальних закладів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

ІІ. Організація діяльності

1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах «Крим-Україна» (далі - Центри) в містах Київ, Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Харків та Херсон.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017}

2. Центри створюються на базі закладів вищої освіти, яким Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету (далі - уповноважені заклади вищої освіти) спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської державної адміністрації та Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської обласних державних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).

Уповноважені заклади вищої освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених закладів вищої освіти не пізніше 01 березня поточного року.

{Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017}

3. Центри:

 • забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу вищої освіти та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації у його структурі (відповідальний - уповноважений заклад вищої освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу вищої освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу вищої освіти або відмови в її наданні);
 • сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

4. Центри працюють з 03 червня до 27 вересня.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019}

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти

{Назва розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

{Абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017}

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

{Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до уповноважених закладів вищої освіти України та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 (далі - Умови прийому МС), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019}

3. Особливості подання документів Заявником:

 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019}

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

 • документ, що посвідчує особу.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

{Абзац дев'ятий пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

4. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 12:00 години 19 липня, вступні іспити проводяться до 19 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 22 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 23 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 29 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 29 липня, вступні іспити проводяться до 28 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 01 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 04 серпня.

{Пункт 4 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019}

5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для абітурієнтів Освітніх центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Освітніх центрів.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 947 від 30.06.2017; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому.

{Абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених закладів вищої освіти у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

{Абзац другий пункту 6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

{Абзац третій пункту 6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

7. Заклад вищої освіти оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

{Пункт 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

8. Зарахування Заявників здійснюється:

 • на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої освіти, але не пізніше 27 вересня;

{Абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

 • на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої освіти.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу вищої освіти.

Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2.

{Пункт 9 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

V. Прийом до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів

{Заголовок розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

1. Заявник має право вступати до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Заявник - громадянин України має право вступати до закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до правил прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.

Директор департаменту
вищої освіти                             О. І. Шаров

Освіта.ua
24.05.2016

Популярні новини
34 тисячі українців вже отримали сертифікат «Цифрограм» Тестування перевіряє базові знання та навички із цифрової грамотності в шести сферах
Владі пропонують застосувати коефіцієнт 1,5 для зарплат освітян Профспілка пропонує застосувати додатковий коефіцієнт 1,5 для підвищення зарплат освітян
В очільника МОН з'явиться ще два заступники У Міністерстві освіти і науки ухвалено рішення про збільшення кількості заступників міністра
МОН звільнить частину фахівців, які відповідають за реформи Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість директоратів відомства та їх працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів