Про затвердження Положення про проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Наказ МО України, МОН України № 71/109 від 11.02.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 71/109 від 11 лютого 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 березня 2016 р. за № 358/28488

Про затвердження Положення про проведення
атестації науково-педагогічних працівників
вищих військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що належать до сфери
управління Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України "Про професійний розвиток працівників", "Про освіту" та з метою визначення відповідності науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, займаним посадам НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України        С.Т. Полторак

Міністр освіти
і науки України       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
11.02.2016 № 71/109

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 березня 2016 р. за № 358/28488

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників, інших науково-педагогічних працівників (далі - НПП) з числа працівників Збройних Сил України вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ), що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

2. Метою атестації є стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу, а також визначення відповідності їх займаним посадам.

3. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, повнота, об’єктивність та системність оцінювання діяльності НПП.

4. Атестація НПП з числа військовослужбовців проводиться відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454.

II. Порядок утворення та повноваження атестаційних комісій

1. Для організації та проведення атестації у ВНЗ, органах військового управління (командуваннях видів Збройних Сил України, структурних підрозділах Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України), яким підпорядковані ВНЗ, наказами їх керівників утворюються атестаційні комісії.

2. До складу атестаційної комісії входять: голова, заступник голови, секретар, члени комісії, представник профспілкової організації.

Головою атестаційної комісії призначається заступник керівника навчального закладу або органу військового управління, якому підпорядкований ВНЗ. Про утворення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ.

Атестаційні комісії утворюються у складі не менше п’яти осіб.

На засідання атестаційної комісії ВНЗ можуть запрошуватися представники органів військового управління, яким підпорядковані ВНЗ.

3. Атестація керівників (начальників) ВНЗ проводиться відповідно до Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18 червня 2013 року № 413, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2013 року за № 1169/23701.

4. Атестаційні комісії командувань видів Збройних Сил України, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких є ВНЗ, проводять атестацію заступників керівників (начальників) ВНЗ, які безпосередньо проводять навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність керівників структурних підрозділів.

5. Атестаційні комісії ВНЗ проводять атестацію решти осіб з числа НПП, посади яких включено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 257.

6. НПП, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участь в голосуванні щодо себе.

7. У ВНЗ, де кількість НПП становить менше 10 осіб, їх атестація проводиться комісією, визначеною органом військового управління.

III. Організація та строки проведення атестації

1. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки. З цією метою у рік проведення атестування до 30 жовтня поточного року керівники ВНЗ подають до відповідних атестаційних комісій списки НПП, які підлягають черговій атестації.

2. Атестаційна комісія затверджує списки НПП, які підлягають атестації, і графік роботи атестаційної комісії.

Атестаційна комісія може приймати рішення про перенесення строків атестації. Графік проведення атестації доводиться до всіх НПП.

3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 30 листопада поточного року вивчає науково-педагогічну діяльність осіб, які атестуються.

Процес вивчення може включати: відвідування занять, вивчення рівня досягнень курсантів (студентів), слухачів з дисциплін, що викладає НПП, ознайомлення з навчальною документацією, виконання навчальних (індивідуальних) планів, підвищення кваліфікації, участь у методичних розробках, дотримання викладацької етики, оцінку рівня проведення навчальної і виховної роботи, дотримання трудової дисципліни.

4. У процесі вивчення професійної діяльності НПП ВНЗ атестаційна комісія з’ясовує:

 • дотримання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;
 • стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
 • результати перевірок, стан усунення недоліків;
 • стан роботи з охорони праці у ВНЗ, недопущення нещасних випадків, інших надзвичайних подій;
 • стан роботи з особовим складом;
 • взаємодія з громадськими організаціями та органами студентського самоврядування;
 • додержання педагогічної етики, моралі;
 • рівень володіння державною мовою під час виконання службових обов’язків;
 • аналіз розгляду звернень громадян.

5. Безпосередній керівник представляє атестаційній комісії НПП, що атестується разом із характеристикою діяльності підлеглого.

Характеристику на керівника ВНЗ складає керівник органу військового управління за підпорядкованістю.

Характеристика повинна містити оцінку виконання службових обов’язків, відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов'язків, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, висновок керівника щодо відповідності займаній посаді.

6. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності НПП, який атестується.

7. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

8. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів рішення приймається на користь НПП, який атестується.

9. Атестаційні комісії приймають такі рішення:

 • відповідає займаній посаді;
 • не відповідає займаній посаді.

10. Рішення атестаційної комісії доводиться до НПП після її засідання під підпис.

На кожного НПП, який атестується, оформлюється атестаційний лист за формою згідно з додатком у двох примірниках.

11. НПП визнається таким, що відповідає займаній посаді, у разі якщо:

 • рівень його освіти відповідає кваліфікаційним вимогам до посади;
 • виконує службові обов’язки на належному рівні;
 • у повному обсязі виконує навчальні (індивідуальні) плани;
 • у разі направлення успішно пройшов підвищення кваліфікації;
 • протягом міжатестаційного періоду не допустив порушень трудової дисципліни.

12. У разі виявлення окремих недоліків у роботі НПП, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про його відповідність займаній посаді.

13. Особи, вперше прийняті на посади НПП, підлягають атестації після закінчення першого року роботи на займаній посаді.

14. НПП, які працюють на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

У разі суміщення посад в одному навчальному закладі атестація здійснюється за основним місцем роботи (посадою).

Категорії працівників, які не підлягають атестації, визначені статтею 12 Закону України "Про професійний розвиток працівників".

15. НПП, які переведені на інші посади у цьому ж ВНЗ зі зміною службових обов’язків, атестуються після закінчення першого року перебування на займаній посаді.

16. Позачергова атестація проводиться в разі встановлення систематичного (не менше двох фактів) неналежного виконання службових обов’язків, виявлення ознак недостатньої кваліфікації в порядку, визначеному пунктами 5-12 цього розділу.

Про проведення позачергової атестації особа попереджається не менше ніж за два місяці до її проведення.

ІV. Оскарження рішення атестаційної комісії

1. НПП мають право оскаржити рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня ознайомлення з її рішенням або безпосередньо до суду.

2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність НПП займаній посаді розірвання трудового договору здійснюється відповідно до законодавства України.

Наказ про звільнення або переведення НПП за його згодою на іншу роботу за результатами атестації видається після розгляду атестаційною комісією вищого рівня скарги (у разі її подання).

3. Атестаційними комісіями вищого рівня вважаються комісії, утворені в командуваннях видів Збройних Сил України, структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до підпорядкування ВНЗ.

4. Атестаційні комісії вищого рівня розглядають скарги у двотижневий строк та приймають такі рішення:

 • про скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня і прийняття нового рішення відповідно до пункту 9 розділу ІІІ цього Положення;
 • залишення рішення атестаційної комісії без змін.

Директор Департаменту військової
освіти та науки Міністерства оборони України
генерал-майор       І.В. Толок

Директор Департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України       О.І. Шаров

Освіта.ua
11.02.2016

Популярні новини
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Держава гарантує виплату зарплати всім освітянам Освітянам гарантують забезпечення виплати зарплати або збереження середнього заробітку
Випускники вишів не можуть завершити рік достроково Дострокове завершення навчального року неприйнятне для випускників університетів та коледжів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів