Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Постанова КМУ № 306 від 15.04.13 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 306 від 15 квітня 2013 року

Про затвердження Порядку формування
державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Відповідно до частини шостої статті 2 Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

2. Внести до Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2271; 2003 р., № 23, ст. 1053, № 37, ст. 1991; 2004 р., № 49, ст. 3206; 2006 р., № 3, ст. 88, № 31, ст. 2233; 2011 р., № 46, ст. 1890; 2012 р., № 81, ст. 3264), такі зміни:

абзаци четвертий і п’ятий пункту 2 виключити;

доповнити Порядок пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1. Дія цього Порядку не поширюється на формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.".

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. № 306

ПОРЯДОК
формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, інших визначених Кабінетом Міністрів України державних органів - головних розпорядників бюджетних коштів (далі - державні замовники) та Мінекономрозвитку в процесі формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - державне замовлення) та основні напрями його формування.

2. Державне замовлення формується Мінекономрозвитку за поданням Міністерства освіти і науки та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі - середньостроковий прогноз) та обсягів видатків державного бюджету на зазначені цілі.

3. Державне замовлення формується за такими пріоритетними напрямами:

 • підготовка фахівців;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • підготовка робітничих кадрів;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

4. Критеріями формування державного замовлення є:

 • задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах з урахуванням середньострокового прогнозу (питома вага осіб з відповідною освітою в структурі працездатного населення);
 • підвищення освітнього потенціалу населення (сукупний обсяг студентів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників, інших категорій осіб, що зараховані на навчання та завершили навчання у навчальних закладах, у тому числі за державним замовленням);
 • вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, підвищення кваліфікації та перепідготовки однієї особи за бюджетні кошти (орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем та формою навчання).

5. Середньостроковий прогноз складається Мінекономрозвитку на підставі даних, наданих Держстатом, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

6. Для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників щороку до 15 вересня Мінекономрозвитку подаються:

1) Мінсоцполітики з урахуванням інформації та показників, наданих Державною службою зайнятості, - прогнозні показники розвитку ринку праці на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, звітні дані за попередній рік та на останню звітну дату поточного року, в тому числі у розрізі регіонів, щодо:

 • попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, у тому числі за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій;
 • чисельності зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій;
 • кількості випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що звернулися до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, зокрема ті, що навчалися за державним замовленням;
 • кількості осіб, які працюють на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого роботодавцеві, та осіб, які працевлаштовані за кордоном за сприяння суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) Держстатом - звітні дані за попередні чотири роки та за поточний рік щодо обсягів та індексів валового внутрішнього продукту (валового регіонального продукту), структури валової доданої вартості, дефлятора валової доданої вартості за видами економічної діяльності, обсягу капітальних інвестицій та вартості основних засобів за видами економічної діяльності, ступеня зносу основних засобів, рентабельності операційної діяльності, показників впровадження інновацій, витрат на інноваційну діяльність, чистого експорту, чисельності осіб, зайнятих в економіці за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій, рівня економічної активності за віковими групами, показників руху робочої сили, показників народжуваності, смертності;

3) Пенсійним фондом України - звітні дані за попередній рік, прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, у тому числі у розрізі регіонів, щодо:

 • кількості працюючих пенсіонерів;
 • кількості працюючих осіб передпенсійного віку (за два роки);

4) згідно з додатком 1:

 • центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, галузевими національними академіями наук та іншими бюджетними установами - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреби відповідної галузі у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій;
 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо обсягів державного замовлення за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій з урахуванням потреби у фахівцях та робітничих кадрах для виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих органів праці та зайнятості населення про попит та пропонування професій і кваліфікацій, а також їх пріоритетність;

Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреб економіки у фахівцях та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій, у тому числі у розрізі регіонів.

7. Середньостроковий прогноз формується відповідно до методики, що затверджується Мінекономрозвитку.

8. Сформований середньостроковий прогноз на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди доводиться Мінекономрозвитку щороку до 1 листопада державним замовникам.

9. Державні замовники подають щороку до 1 грудня Мінекономрозвитку пропозиції щодо проекту державного замовлення на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразі згідно з додатками 2-7 з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу, а також відповідні обґрунтування.

10. Мінекономрозвитку визначає зведені проектні обсяги державного замовлення, подає їх Мінфіну для включення до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

11. Державні замовники протягом десяти робочих днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності осіб, орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування.

Орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта визначається у порядку, встановленому законодавством.

12. Мінекономрозвитку готує проект державного замовлення на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу та наданих державними замовниками пропозицій.

13. За поданням Мінекономрозвитку Мінфін опрацьовує протягом десяти календарних днів проект державного замовлення на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком.

14. Мінекономрозвитку подає у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Кабінетові Міністрів проект рішення про затвердження державного замовлення.

У проекті зазначеного рішення визначаються перелік державних замовників, обсяги фінансування державного замовлення, прийому та випуску фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та науковими ступенями, прийому та випуску робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на плановий рік, прогнозні загальні обсяги натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями.

15. У разі виникнення потреби у внесенні змін до затвердженого державного замовлення державні замовники подають не пізніше 1 листопада поточного року Мінекономрозвитку відповідні пропозиції та обґрунтування.

16. Внесення змін до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загального обсягу за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями та напрямами підготовки робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснюється Мінекономрозвитку згідно з обґрунтуваннями державних замовників.

Внесення інших змін до обсягів державного замовлення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку.

17. Виконавці державного замовлення розміщують доведений відповідно до укладеного державного контракту обсяг державного замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

18. Державні замовники подають Держстату в установленому ним порядку звіт про виконання державного замовлення у грошовому виразі і стан фінансування його виконавців.

19. Державні замовники подають щороку до 30 січня Мінекономрозвитку звіт про виконання державного замовлення в натуральному виразі згідно з формою, затвердженою Міністерством.

20. Держстат узагальнює звіти державних замовників і подає щокварталу місяця, що настає за звітним періодом, зведену інформацію Мінекономрозвитку.

21. Мінекономрозвитку інформує щороку до 30 березня Кабінет Міністрів України про хід виконання державного замовлення і в разі потреби готує пропозиції про вжиття додаткових заходів для забезпечення його виконання.

Додатково див.: Додатки 1-7 до Постанови КМУ № 306 від 15.04.13 р.

Освіта.ua
15.04.2013

Популярні новини
Україна позичила 200 млн доларів на вдосконалення вищої освіти Україна та Світовий банк підписали угоду щодо фінансування інвестиційного проекту
Україна найближчим часом перейде у жовту зону карантину Найближчим часом КМУ ухвалить нововведення про перехід до жовтої зони обмежень
Президент утворив Раду з молодіжних питань Метою діяльності Ради стане участь молоді в суспільному житті й ухвалення рішень щодо молодіжної політики
Заклади освіти поки продовжать працювати у звичайному режимі Усі заклади освіти найближчими днями продовжать працювати за правилами зеленого рівня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів