Osvita.ua Законодавство Вища освіта Про проведення державної підсумкової атестації з української мови у ВНЗ І-ІІ р.а.

Про проведення державної підсумкової атестації з української мови у ВНЗ І-ІІ р.а.

Лист ІІТЗО №14.1/10-470 від 17.02.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№14.1/10-470 від 17 лютого 2012 року

Головам рад директорів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
головам обласних методичних об’єднань
викладачів філологічних дисциплін

Про проведення державної підсумкової атестації
з української мови у ВНЗ І-ІІ р.а.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 №675, атестація з української мови є обов’язковою для студентів усіх спеціальностей і проводиться у ІV семестрі у формі, визначеній вищим навчальним закладом.

З урахуванням вимог цього Положення та особливостей організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, в яких особи, що вступили до навчального закладу, набули статусу студента, форми проведення державної підсумкової атестації можуть бути різні – традиційні (переказ, переказ з творчим завданням тощо), а також нові, наприклад, тестування.

Державна підсумкова атестація у формі переказу може проводитися за посібником: "Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас" (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012) або іншими посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за вибором викладача (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21.09.11 №1.4/18-2975 "Про перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України"). Вказаний збірник переказів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надсилає безкоштовно до управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також електронні версії збірника будуть розміщені до 1 квітня поточного року на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) для практичного використання в процесі підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів та студентів.

Тексти цього збірника відповідають навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дає змогу перевірити формування у студентів комунікативних умінь (сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів тощо) та орфографічних і пунктуаційних навичок.

Тестування – новітня форма визначення рівня знань, яка дає можливість об’єктивно та якісно перевірити теоретичні знання та практичні уміння студентів.

Робочою групою розроблені та схвалені на засіданні Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у формі тестування, що додаються.

Звертаємо увагу розробників тестів: зміст тестових завдань повинен відповідати змісту програми з української мови для вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації, яка схвалена Науково-методичною комісією з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол від 17.06.2010 № 4) та рекомендована Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (лист від 16.08.10 №1.4/18-3271).

Тривалість письмового екзамену у будь-якій формі – 90 хвилин.

Заст. Директора       К.М. Левківський

Методичні рекомендації
щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у формі тестування

Враховуючи побажання викладачів, Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації розробила методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у вищих навчальних закладах у формі тестування та зразки тестових завдань, що додаються.

Завдання розраховані на перевірку основних орфограм і пунктограм, засвоєних студентами у вищому навчальному закладі.

Запропоновані тести складені за зразком матеріалів для зовнішнього незалежного оцінювання випускників, рекомендованих Українським  центром оцінювання якості освіти, з урахуванням дидактично-методичних настанов Міністерства освіти і науки України ("Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах" (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 29.12 2006р. №1/9-795).

Рекомендована мінімальна кількість завдань – 15, до складу яких входять тести з закритими та відкритими завданнями.

Тести з закритими завданнями передбачають вибір студентом єдиної правильної відповіді з ряду можливих, встановлення відповідності між певними судженнями та мовними явищами, відтворення послідовності (перекомбінування наведених даних або елементів).

Особливістю тестів із відкритим завданням є те, що студент самостійно шукає відповідь на питання (без можливості вибору з кількох запропонованих) або виконує завдання. До відкритих тестових завдань належать, наприклад, завдання на відновлення пропущеного, завдання на доповнення, завдання з короткою відповіддю на поставлене питання тощо. Саме такі завдання засвідчують не лише теоретичні знання, а й мовленнєві можливості студента.

При складанні тестових завдань будь-якого виду необхідно дотримуватись таких вимог:

1. Умова повинна містити чітке завдання для тестуючого.

2. Варіантів відповідей повинно бути не менше чотирьох.

3. Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними), стосуватись однієї галузі.

4. Варіанти відповідей мають бути вірогідними (правдоподібними).

5. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповіді на інше тестове завдання.

6. Питання (завдання) має містити одну чітку, закінчену думку.

7. У завданні не вживати таких слів або словосполучень: "іноді", "часто", "не завжди", "за певних морфологічних умов" тощо.

8. Не вводити до запитання (завдання) слова й словосполучення, що знаходяться поза граматичним зв’язком.

9. Не варто задавати питання на інтуїцію, на здогад.

10. Уникати кількаразового використання заперечення у запитанні, завданні, що призведе до протиріччя у його розумінні.

11. Не використовувати як правильну відповідь фрази: "жоден з наведених варіантів" або "усі з наведених варіантів".

12. Запитання й варіанти відповідей повинні розміщуватись на одній сторінці (поряд).

Орієнтовне оцінювання тестових завдань.

"12" балів ставиться, якщо бездоганно виконано усі завдання.

Примітка: "12" балів не ставиться за наявності виправлення.

"11" балів ставиться за умови правильного виконання 100% завдань та наявності одного-двох виправлень або неповної відповіді на 1 питання;

"10" балів ставиться за умови правильного виконання 100% завдань та наявності трьох виправлень або за умови правильного виконання не менше як 90% завдань.

"9" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 85% завдань.

"8" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 75% завдань.

"7" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 65% завдань.

"6" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 55% завдань.

"5" балів якщо правильно виконано не менше як половину завдань (50 % завдань).

„4” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 45% завдань.

"3" бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 30% завдань.

"2" бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 20% завдань.

У цілому за зазначену роботу студент може одержати від 1 бала (за роботу, яка не дала належного результату) до 12 балів.

Тривалість письмового екзамену – 90 хвилин.

Робота підписується на титульній сторінці так:

Робота
на державну підсумкову атестацію з української мови
студента (ки) ___ курсу _____ групи________________
(прізвище, ім’я та по батькові у формі родового відмінка)

На першій сторінці (там, де стоїть штамп навчального закладу) проставляється дата виконання роботи (Наприклад, 2.06.2012 р.), на другій сторінці виконується робота.

Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у формі тестування підготували:

  • Антонюк Т.М. – викладач-методист, викладач вищої категорії ДВНЗ "Чернівецький індустріальний коледж", голова обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури (керівник робочої групи);
  • Дика І.Я. - голова обласного Львівського методичного об’єднання викладачів української словесності, старший викладач української мови та літератури Львівського техніко-економічного коледжу;
  • Кабаненко А.М. - викладач-методист Київського радіомеханічного коледжу;
  • Овчаренко З.І. - голова республіканського методичного об’єднання викладачів української мови АР Крим;
  • Ковалевська Л.Б. – викладач Київського технікуму електронних приладів, голова міського методичного об’єднання філологічних дисциплін.

Голова Всеукраїнської спілки голів
обласних методичних об’єднань викладачів
філологічних дисциплін вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації       Т.М. Антонюк

Додатково див.: Орієнтовні зразки тестових завдань

Освіта.ua
17.02.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року Освіта.ua презентує результати рейтингу університетів за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
Освітні документи з окупованих територій є недійсними Освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях, не мають юридичної сили
Вступна кампанія: скільки бюджетників зможуть прийняти виші Оприлюднені дані допоможуть ознайомитись з кількістю місць прийому за держзамовленням
МОН визначило претендентів на дослідження PISA-2018 До переліку претендентів на участь у дослідженні включено близько тисячі освітніх закладів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!