Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році

Наказ МОН №1084 від 15.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1084 від 15 листопада 2010 року

Про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук у 2010/2011
навчальному році

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р. №1016, та з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую:

1. Провести у 2010/2011 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) у два тури:

 • перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, жовтень - грудень 2010 року;
 • другий тур - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, визначених як базові, січень-березень 2011 року.

2. Утворити Організаційний комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук згідно з додатком 1.

3. Затвердити:

3.1. Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, що додається.

3.2. Перелік галузей наук (спеціальностей), базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх згодою) та голів галузевих  конкурсних комісій  згідно з додатком 2.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Удод О. А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

5. Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації:

5.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу у зазначений термін, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

5.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу в термін до 15 січня 2011 року, з галузі "Зварювання" – до 1 грудня 2010 року.

5.3. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

5.4. Оплату відряджень учасників Конкурсу здійснити за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

5.5. Взяти до відома, що кошти спеціального фонду вищого навчального закладу використовуються на організацію та проведення кожного з турів Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

6. Ректорам базових вищих навчальних закладів з проведення ІІ туру Конкурсу:

6.1. Забезпечити проведення ІІ туру Конкурсу відповідно до Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

6.2. Довести до відома вищих навчальних закладів - учасників ІІ туру Конкурсу результати рецензування робіт.

6.3. Провести підсумкові науково-практичні конференції у лютому - березні 2011 року.

6.4. Надіслати запрошення для участі в науково-практичних конференціях студентам вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, не пізніше, ніж за два тижні до дати  їх проведення.

6.5. Інформацію щодо дати проведення науково-практичної конференції та список запрошених студентів надіслати на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України за встановленою формою (додаток 8 Порядку проведення Конкурсу) не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення конференції.

6.6. Подати звіти про підсумки проведення ІІ туру Конкурсу (додатки 4, 5, 6 Порядку проведення Конкурсу) до 10 квітня 2011 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки (Удод О.А.), кім. 219 (відділ наукової та творчої роботи студентів), вул. Сагайдачного, 37, м. Київ, 04070.

6.7. Сприяти залученню коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу, заохочення переможців.

6.8. Передбачити компенсацію науково-педагогічним працівникам робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників ІІ туру Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час відповідно до встановлених норм.

7. Витрати на науково-методичне забезпечення, виготовлення дипломів для переможців та їх наукових керівників, здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки згідно із затвердженим кошторисом.

8. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) Міністерства освіти і науки виділити кошти на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

9. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

11. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" www.osvita.com.

12. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства освіти і науки
від 15.11.2010 № 1084

Порядок
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

1. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти - громадяни зарубіжних країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України та інших країн.

1.3. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року відповідним наказом Міністерства освіти і науки або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

1.4. Базовий вищий навчальний заклад з проведення другого туру Конкурсу визначається відповідними наказом Міністерства освіти і науки терміном на 3 роки.

1.5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

1.6. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.7. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи.

1.8. Наукові роботи виконуються державною мовою.
Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки.

2.3. Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації за наказом ректора створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор базового вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5. У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6. Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування, при потребі залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

2.7. На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів на перемогу в Конкурсі і запрошує їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.

2.8. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт (у тому числі анотації), нагороджених дипломами Міністерства науки і освіти, для виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

2.9. Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями

3.1. Конкурс проводиться у два тури.

І тур у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації - у жовтні - грудні, ІІ тур - у базових вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації у січні - березні поточного навчального року.

3.2. Протягом І туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більш як три кращі наукові роботи з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1).

3.5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

3.8. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Порядку, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

3.9. У базовому вищому навчальному закладі ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

 • 1 етап - заочний  (рецензування робіт);
 • 2 етап - очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

3.10. Галузева конкурсна комісія організовує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.11. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.12. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

3.13. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія  базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

3.14. Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше, ніж за два тижні до її проведення), де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи.

3.15. Інформацію щодо дати проведення науково-практичної конференції та список запрошених студентів галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки за встановленою формою (додаток 8) не пізніше, ніж за два тижні до дати її проведення.

3.16. Рішення про переможців Конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4) після закінчення науково-практичної конференції.

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не  може бути нагороджена.

3.17. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

3.18. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного навчального року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки звіт про підсумки проведення ІІ туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

 • склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;
 • протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, на паперовому та електронному носії);
 • узагальнення підсумків Конкурсу (додаток 5);
 • звіт про проведення  науково-практичної конференції (додаток 6).

3.19. Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Порядку, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським організаційним комітетом не розглядаються.

3.20. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом, після чого відповідним наказом Міністерства освіти і науки України затверджуються підсумки проведення Конкурсу.

3.21. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються галузевими конкурсними комісіями один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватись наказу Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 № 605.

3.22. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

4.2. Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них - дипломом І ступеня - 20%, ІІ ступеня - 40%, ІІІ ступеня - 40% (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них - дипломом І ступеня - 6 робіт, дипломом ІІ ступеня - 12 робіт, дипломом ІІІ ступеня - 12 робіт).

4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, мають переваги при:

 • переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);
 • зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;
 • вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);
 • розподілі на роботу.

4.4. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5. У разі втрати диплом не поновлюється.

4.6. Відзначення наукових керівників, які підготували понад п’ять студентів-переможців щорічно, проводиться за підсумками трирічного проведення Конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 №605.

5. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій

5.1. Для забезпечення об¢єктивного проведення Конкурсу створюється апеляційна комісія в базовому вищому навчальному закладі.

5.2. Чисельність і склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора базового вищого навчального закладу. Членами  апеляційної комісії призначають представників Міністерства освіти і науки України, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

5.3.Зауваження, пропозиції та скарги щодо проведення Конкурсу можуть подаватися до апеляційної комісії протягом 10 робочих днів після проведення науково-практичної конференції та оголошення результатів її проведення. Матеріали розглядаються апеляційною комісією  не пізніше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.

5.4. Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом (додаток 9), який надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки  не пізніше трьох днів після засідання апеляційної комісії.

5.5. Рішення апеляційної комісії є остаточним.

6. Фінансування конкурсу

5.1. Витрати на проведення І туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу, а також за рахунок позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел.


15.11.2010

Популярні новини
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Плагіат стане офіційною підставою відрахування з вишу Відрахування за факт плагіату буде здійснюватись відповідно до внутрішніх документів вишу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів