Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

Постанова КМУ № 438 від 22.05.2019 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 438 від 22 травня 2019 року

Про затвердження Положення
про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

Відповідно до абзацу шостого частини п’ятої статті 21 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, що додається.

2. Внести до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151; 2019 р., № 16, ст. 549), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                              В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 438

ПОЛОЖЕННЯ
про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

Загальна частина

1. Це Положення визначає основні засади діяльності наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів незалежно від форми власності та підпорядкування.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 • інтернат — структурний підрозділ наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, що забезпечує утримання (проживання та харчування) учнів такого закладу відповідно до законодавства;
 • методична комісія — фахове об’єднання педагогічних працівників наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату із залученням науково-педагогічних (наукових) працівників закладів вищої освіти та наукових установ, яке визначає, організовує та координує залучення учнів до наукової, науково-технічної, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності та/або поглиблене вивчення окремих предметів;
 • проектна група учнів — група з трьох і більше учнів, яка працює над проектом з метою участі у розв’язанні проблеми технологічного, інженерного, економічного, соціального або гуманітарного характеру.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про позашкільну освіту”.

3. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат провадить освітню діяльність, спрямовану на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності.

 Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат є юридичною особою та діє на підставі власного установчого документа, який розробляється та затверджується засновником відповідно до законодавства та цього Положення.

Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат може бути структурним підрозділом закладу вищої освіти, який утворюється рішенням вченої ради такого закладу у порядку, визначеному законодавством і статутом закладу вищої освіти, та входить до його складу.

4. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат як заклади загальної середньої освіти одночасно з освітою наукового спрямування забезпечують здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти.

Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими законодавчими та підзаконними актами, рішеннями (розпорядженнями) засновника або уповноваженого ним органу (посадової особи), цим Положенням та власними установчими документами.

Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат користується правами та виконує обов’язки закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня, а також набуває додаткових прав і обов’язків, передбачених законодавством.

Учасники освітнього процесу наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату користуються правами і виконують обов’язки учасників освітнього процесу закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня, а також набувають додаткових прав і обов’язків відповідно до законодавства.

5. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат повинен:

1) мати укладений не менш як на три роки договір (угоду, меморандум) про співпрацю (співробітництво, спільну діяльність з навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності) у сфері науки із закладом вищої освіти або науковою установою та/або бути заснованим закладом вищої освіти;

2) мати у своєму складі методичні комісії відповідно до профілю/профілів навчання та/або за напрямом діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;

3) забезпечити залучення до керівництва участю учнів у науковій, навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності не менше двох педагогічних працівників та/або наукових чи науково-педагогічних працівників (для яких науковий ліцей або науковий ліцей-інтернат не є основним місцем роботи), які мають досвід підготовки до участі учнів у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук, міжнародних олімпіад;

4) забезпечувати здійснення освітнього процесу в обсязі не меншому, ніж 5 відсотків навчального навантаження учнів особами, які мають науковий ступінь, вчені звання або почесні звання “народний”, “заслужений”;

5) мати власну та/або орендовану матеріально-технічну базу для провадження наукової, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності згідно з угодою щодо користування ресурсами лабораторій, фондів, музеїв, архівів тощо відповідно до профілю/профілів навчання та/або за напрямом діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;

6) забезпечувати високу результативність участі учнів (або учнів разом з педагогічними працівниками цього наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату) в одному чи кількох видах діяльності: навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій, що повинно бути підтверджено, зокрема, наявністю патентів, винаходів, реалізованих дослідницьких проектів, що мають наукову цінність, наукових публікацій, корисних моделей тощо за останні п’ять років;

7) мати стратегію розвитку закладу освіти не менш як на п’ять років.

Вимоги підпунктів 5 і 6 цього пункту не поширюються на заклади освіти, створені на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

6. З метою визначення відповідності закладу загальної середньої освіти вимогам підпунктів 3—5 пункту 5 цього Положення керівник такого закладу звертається до Державної служби якості освіти з ініціативою щодо проведення позапланового інституційного аудиту.

До проведення такого позапланового інституційного аудиту залучаються представники наукової громадськості, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, закладів вищої освіти, Національної академії наук та/або національних галузевих академій наук у порядку, визначеному законодавством.

 За результатами позапланового інституційного аудиту заклад загальної середньої освіти може бути визначений засновником як науковий ліцей або науковий ліцей-інтернат шляхом внесення змін до його установчого документа у порядку, визначеному законодавством.

У разі виявлення невідповідності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату вимогам цього Положення, у тому числі за результатами заходів державного нагляду (контролю), засновник повинен змінити тип закладу освіти шляхом внесення змін до його установчого документа у порядку, визначеному законодавством.

7. Засновником наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату повинні бути забезпечені:

 • можливості для участі учнів у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності;
 • умови для розвитку інноваційної культури учнів;
 • безоплатний та безперешкодний доступ до навчального обладнання під час здійснення освітнього процесу для реалізації участі учнів у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності та забезпечення учнів стипендіями;
 • умови та відповідне освітнє середовище для розвитку загальних та спеціальних здібностей та набуття компетентностей, необхідних для подальшої навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності.

8. Головними завданнями наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату є:

 • підготовка майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях;
 • провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності;
 • забезпечення здобуття учнями освіти відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо);
 • забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності;
 • навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної доброчесності;
 • пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності;
 • розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;
 • налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами;
 • залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій відповідно до профілю наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів.

9. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, цим Положенням та іншими актами законодавства.

Освітній процес у науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті та оцінювання досягнень учнів

10. У науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті освітній процес поєднується з участю та/або підготовкою учнів до наукової, науково-технічної, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності відповідно до стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування.

11. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат провадить освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються МОН.

Власні освітні програми наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, що розроблені не на основі типової освітньої програми, затверджуються Державною службою якості освіти у порядку, встановленому законодавством.

12. Освітні програми наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату повинні розроблятися на основі відповідного Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування.

13. На основі освітньої програми педагогічна рада наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату затверджує навчальний план (навчальні плани) цього закладу, що конкретизує організацію освітнього процесу, перелік предметів і кількість годин на тиждень на їх вивчення.

14. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат самостійно визначає форми організації освітнього процесу.

Графік освітнього процесу затверджується директором наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату до початку навчального року.

Розклад навчальних занять складається відповідно до навчального плану наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей учнів і затверджується директором наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

У науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті може організовуватися робота наукових товариств учнів, гуртків, секцій, а також можуть проводитися виховні заходи з відповідної наукової (науково-технічної) проблематики.

15. У науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті можуть проводитися тижні науки, протягом яких учні такого закладу інформують про свою участь у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності, проведену протягом відповідного періоду, організовують конкурси, турніри, дебати, конференції, засідання за круглим столом, спілкуються з вченими про тенденції розвитку наукової сфери, відвідують дослідні виробництва, виставки.

Графік проведення тижнів науки затверджується директором наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату на початку навчального року.

16. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату є поточне та підсумкове оцінювання.

17. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів щодо їх відповідності вимогам освітньої програми наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, вибір їх форм, змісту та способу здійснює цей заклад освіти.

18. За рішенням педагогічної ради наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату поточне, семестрове та річне оцінювання може здійснюватися за 12-бальною шкалою оцінювання або за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів.

У разі запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів вона повинна мати правила переведення до оцінювання за 12-бальною шкалою.

19. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

20. Кожен учень повинен пройти державну підсумкову атестацію за кожним рівнем повної загальної середньої освіти, крім випадків, визначених законодавством.

21. Облік результатів навчання учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік вносяться до особових справ учнів.

22. Рішення про нагородження учнів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату за успіхи у навчанні або участі в навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності приймає педагогічна рада такого закладу.

Для учнів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату застосовуються різні види морального та матеріального заохочення. Види та форми заохочень і відзначень учнів визначаються установчим документом наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

23. Учні наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів забезпечуються стипендією відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151).

24. Педагогічні працівники наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку учнів у рамках освітнього процесу.

Дисципліна в науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті забезпечується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату та цього Положення.

Застосування будь-яких форм фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Структура та організація діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату

25. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат незалежно від підпорядкування і форми власності може мати у своєму складі структурні підрозділи (крім структурних підрозділів, що забезпечують здобуття дошкільної або початкової освіти), у тому числі філії.

У складі наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату можуть створюватися тимчасові (від одного семестру (триместру) науково-дослідницькі класи та/або проектні групи учнів з метою розроблення та апробації нових варіантів педагогічних технологій, методів навчання і форм організації освітнього процесу та їх ефективності.

Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

26. У складі наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату створюються:

 • класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей згідно з вимогами стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо);
 • проектні групи учнів;
 • методичні комісії.

До функцій методичних комісій, зокрема, належать:

 • сприяння впровадженню в освітній процес методик дослідно-орієнтованого навчання;
 • розроблення і реалізація дослідницьких проектів;
 • визначення критеріїв оцінювання участі учнів у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності.

Для підготовки до участі в заходах змагального характеру наукового (науково-технічного) напряму (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть створюватися тимчасові групи учнів.

27. Поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до законодавства.

У приватних та корпоративних наукових ліцеях та наукових ліцеях-інтернатах кількість учнів у класах (групах) визначається їх засновником, але не може перевищувати кількість, визначену законодавством.

28. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів затверджується МОН, а до приватних, корпоративних — його засновником (засновниками).

29. Учні наукового ліцею-інтернату забезпечуються проживанням в інтернаті безкоштовно. У разі коли час проїзду учня до наукового ліцею-інтернату міським або приміським транспортом загального користування перевищує одну годину, він може проживати в інтернаті постійно (крім канікулярного періоду). За заявою батьків, інших законних представників учнів учні можуть залишатися в чергових групах інтернату на вихідні та святкові дні, крім канікулярного періоду. Рішення про створення чергових груп оформляється наказом директора наукового ліцею-інтернату відповідно до його установчих документів. Правила проживання в інтернаті можуть затверджуватися наказом директора наукового ліцею-інтернату окремо або визначатися його правилами внутрішнього розпорядку. Поселення учнів до інтернату оформляється наказом директора наукового ліцею-інтернату.

Для учнів, які проживають поза межами населеного пункту, в якому розташований науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, у разі неможливості забезпечення їх проживання в інтернаті створюються умови для їх підвезення у дні навчання до такого закладу та додому.

Учні наукових ліцеїв-інтернатів з числа тих, хто проживає в інтернатах, забезпечуються безкоштовним чотириразовим харчуванням відповідно до норм харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2012 р., № 60, ст. 2437). Інші учні наукових ліцеїв-інтернатів та учні наукових ліцеїв забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням відповідно до норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування учнів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591.

Харчування учнів наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів державної або комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно державного або місцевого бюджету. Харчування учнів наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів приватної форми власності здійснюється за рахунок коштів власника (засновника).

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні в інтернаті відповідно до установлених законодавством норм для цієї категорії дітей.

30. Засновник наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату повинен забезпечити створення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя учнями.

Працівники наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату мають право на безпечні і нешкідливі умови праці та зобов’язані додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

Управління науковим ліцеєм та науковим ліцеєм-інтернатом

31. Керівництво науковим ліцеєм та науковим ліцеєм-інтернатом здійснює його директор, повноваження якого визначаються законодавством і установчими документами наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

Директор наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату призначається на посаду засновником у порядку, визначеному законом та установчими документами цього закладу, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Директор наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, який є структурним підрозділом закладу вищої освіти, призначається керівником такого закладу вищої освіти відповідно до законодавства.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу засновник (або уповноважена ним особа) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату визначаються спеціальним законом та установчими документами цього закладу освіти.

Директор наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту) або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного строкового трудового договору (контракту).

Строковий трудовий договір (контракт) до закінчення строку його чинності може бути розірваний засновником наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату або уповноваженим ним органом з підстав та у порядку, визначених трудовим законодавством.

32. Директор наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату:

 • затверджує штатний розпис наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату на підставі типових штатних нормативів, затверджених МОН в установленому законодавством порядку (для державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів);
 • визначає порядок ведення діловодства відповідно до законодавства;
 • визначає порядок ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
 • організовує освітній процес та забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • затверджує розподіл педагогічного навантаження у такому закладі;
 • вводить в дію та здійснює контроль за виконанням рішення педагогічної ради такого закладу;
 • затверджує освітню програму наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, схвалену педагогічною радою такого закладу;
 • звітує щороку про свою роботу перед педагогічною радою такого закладу;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної, наукової і науково-технічної роботи педагогічних працівників;
 • залучає діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій за напрямом діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • сприяє формуванню здорового способу життя учнів;
 • контролює організацію харчування, медичного обслуговування учнів, додержання в науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм;
 • затверджує правила проживання в інтернаті;
 • затверджує рішення про створення чергових груп інтернату на вихідні та святкові дні, крім канікулярних, відповідно до установчих документів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • затверджує графік проведення тижнів науки;
 • утворює стипендіальну комісію;
 • видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

33. Колегіальним органом управління наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату є педагогічна рада такого закладу, повноваження якої визначаються Законом України “Про загальну середню освіту” і установчими документами наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

Директор наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату є головою педагогічної ради такого закладу.

34. Педагогічна рада утворюється в науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради такого закладу.

Засідання педагогічної ради наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату проводяться за потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.

35. Педагогічна рада наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату:

 • заслуховує щороку звіт про роботу директора наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
 • розглядає проект плану роботи такого закладу та схвалює його;
 • схвалює освітню програму наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату та оцінює результативність її виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо:

 • вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • впровадження в освітній процес інноваційного педагогічного досвіду та інновацій, участі в навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • відповідальності учнів, працівників такого закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу та їх випуску, видачі документів про освіту;
 • приймає рішення про нагородження учнів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату за успіхи у навчанні або участі в навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту цього закладу та проведення громадської акредитації наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
 • розглядає інші питання, віднесені Законом України “Про загальну середню освіту” та/або установчими документами такого закладу до її повноважень.

36. У науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників такого закладу;
 • органи самоврядування учнів;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються законодавством та установчими документами наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

37. У науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті відповідно до рішення засновника утворюється та діє піклувальна рада з представників наукових установ, закладів вищої освіти, інноваційних компаній, професійних асоціацій відповідно до профілю наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.

Піклувальна рада, зокрема:

 • може заслуховувати звіт директора наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату про результативність дослідницької та навчально-наукової діяльності в закладі;
 • надає пропозиції щодо визначення основних напрямів участі учнів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, надає рекомендації керівництву цього закладу з оптимізації такої діяльності;
 • допомагає в організації заходів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, на яких учні закладу звітують про свою участь у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності, проведену протягом відповідного періоду в проектних групах учнів або індивідуально у форматі доповіді, конференції, засідання за круглим столом, виставки, турніру тощо;
 • сприяє участі педагогічних (науково-педагогічних) працівників та учнів наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату у всеукраїнських та міжнародних заходах і подіях, у тому числі змагального характеру.

Функції піклувальної ради наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, що є структурним підрозділом закладу вищої освіти, може виконувати наглядова рада відповідного закладу освіти.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

38. Фінансово-господарська діяльність наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.

39. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, заснований на державній або комунальній формі власності, має статус бюджетної установи і фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів в установленому законодавством порядку та інших джерел (грантів, благодійної допомоги тощо), не заборонених законодавством.

40. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

41. Матеріально-технічна база наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату включає будівлі, споруди, службові жилі приміщення, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності. Майно наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату належить йому на правах, визначених законодавством.

42. Вимоги до матеріально-технічної бази наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату визначаються відповідними будівельними нормами, державними стандартами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

Міжнародне співробітництво наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату

43. Науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат здійснюють міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до Закону України “Про освіту” та мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами в установленому законодавством порядку.

44. Учні та педагогічні працівники наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату можуть брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну.

За учнями, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається виплата стипендії (якщо умовами договору про участь у програмі міжнародного обміну, укладеного ними з науковим ліцеєм та науковим ліцеєм-інтернатом, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом усього строку участі у програмі міжнародного обміну в іншому закладі освіти не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про міжнародний обмін є меншою за розмір стипендії, що її призначено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 12 липня 2004 р. № 882) та місце навчання у відповідному науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті (за умови продовження здобуття ними загальної середньої освіти в Україні за однією з визначених законодавством форм здобуття освіти (крім очної), зокрема шляхом оформлення індивідуального навчального плану). Такі особи зобов’язані пройти відповідно до законодавства атестацію (оцінювання результатів навчання) для переведення до наступного класу та/або отримання відповідного документа про освіту.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 438

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій

1. Пункт 1 доповнити підпунктом 41 такого змісту:

“41) учнів наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів;”.

2. Назву розділу “Академічні стипендії учнів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів” доповнити словами “, учнів наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів”.

3. Доповнити Порядок пунктом 331 такого змісту:

“331. Учням наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів академічна стипендія призначається у такому розмірі: V—VIII класи — 32 відсотки*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, IX клас — 36 відсотків***, X клас — 40 відсотків***, XI—XII класи — 44 відсотки***.”.

Освіта.ua
22.05.2019

Популярні новини
У МОН розкритикували «соціологію» освітнього омбудсмена У МОН стверджують, що опитування батьків стосовно форми навчання не є репрезентативними
Більшість батьків обирає дистанційну освіту, – освітній омбудсмен Понад 60 % українських батьків обирають для своєї дитини дистанційну форму навчання з 1 вересня
Школи без укриттів працюватимуть онлайн  В офлайн-режимі працюватимуть лише ті заклади, в яких є належно обладнані укриття
У Києві заявили, що більшість батьків за офлайн навчання За результатами опитування, майже 70% батьків обирають очну форму навчання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів